Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту ВісникСторінка3/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
#458
1   2   3   4   5   6   7УДК 330.366:338.124.4.001.86

Дмитрук Б. П.1
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ
Проаналізовано рівень корупції в Україні як складової хабарництва, кримінально-правової, політичної, соціальної і культурної проблеми, що набрала майже відкритих форм, перетворилась у повсякденне явище і є на сьогодні головною загрозою для української демократії. Обґрунтована доцільність використання досвіду антикорупційної політики Сінгапуру, Гонконгу, Греції та інших країн у боротьбі з хабарництвом і зловживанням чиновників. Акцентована увага на тому, що скопіювати системи боротьби з корупцією неможливо, і кожна країна, зокрема і Україна, повинна створювати свої. Запропоновано здійснити ряд практичних кроків, які дозволять зменшити негативні прояви корупції в Україні.

Ключові слова: корупція, хабарництво, індекс сприйняття корупції, досвід антикорупційної політики.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – С. 312. 2. Березовец Т. Не давать никогда! / Т. Березовец // Аргументы и факты в Украине. – 2005. – № 1–2. – С. 9. 3. Хавронюк Н. Коррупция: как «щук» выпускают «в реку» / В. Хавронюк // Зеркало недели. – 2009. – № 19. – С. 6. 4. Малко Р. Корупційні канікули / Р. Малко // Український тиждень. – 2014. – № 41. – С. 4. 5. Вівьорка М. Корупція й «витікання» посад по-французьки / М. Вівьорка // Український тиждень. – 2013. – № 15. – С. 30. 6. Аргументы и факты в Украине. – 2011. – № 11. – С. 5. 7. Шевчук И. Украинское время идей Ли Куан Ю / И. Шевчук // Деловая столица. – 2014. – № 16. – С. 23. 8. Український тиждень. – 2013. – № 28. – С. 6. 9. Блинов А. Заостренный взгляд на коррупцию / А. Блинов // Зеркало недели. – 2014. – № 14. – С. 7. 10. Пидлуцкий О. Смерть титана / О. Пидлуцкий // Зеркало недели. – 2015. – № 11. – С. 1. 11. Дмитрук Б. П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ / Б. П. Дмитрук, О. Ю. Мельник // Економіка та держава. – 2014. – № 1. – С. 66. 12. Рябошапка Р. Не брать нельзя? / Р. Рябошапка // 2000. – 2014. – № 3. – С. В3. 13. Зотов Г. Сражение с гидрой / Г. Зотов // Аргументы и факты в Украине. – 2014. – № 36. – С. 12. 14. Стюард М. Только жесткость и непримиримость победят коррупцию / М. Стюард // Аргументы и факты в Украине. – 2008. – № 41. – С. 10. 15. Клименчич Г. У Словенії немає недоторканих / Г. Клименчич // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 208. – С. 5. 16. Котванов В. Коррупция в законе. Что делать? / В. Котванов // 2000. – 2011. – № 41. – С. F5. 17. Зеркало недели. – 2014. – № 39. – С. 1. 18. Львова І. Чому вони так тирять? / І. Львова // Експрес. – 2015. – № 18. – С. 9.УДК: 338.439.68+353.1(477)

Германенко Л. М.1
ПРОДОВОЛЬЧА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РЕГІОНУ ЯК ПЕРЕДУМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Розглянуті теоретичні аспекти застосування понятійного апарату щодо формування та регулювання продовольчої безпеки на макро- і мезорівнях, виявлені особливості вирішення проблеми продовольчого забезпечення регіону.

Ключові слова: безпека, регіон, продовольча забезпеченість, споживання, продовольство.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2007. – 290 с. 2. Экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 2007. – 1152 с. 3. Про основи національної безпеки України : закон України від 19 червня 2003 року № 964-15 зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351. 4. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : моногр. / за заг. ред. проф. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2011. – 299 с. 5. Басюркіна Н. Й. Продовольча безпека як системна характеристика функціонування агропромислового сектору економіки / Н. Й. Басюркіна // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 2 (10). – С. 5−10. 6. Про продовольчу безпеку України : проект закону України від 07.09.2005 № 8098 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0TmvL3X9jeYJ:search.ligazakon.ua/l_doc. 7. Farmer K. Ressourcenökonomik / K. Farmer, K. Steininger. – Wien : BOKV, 1999. – 167 s. 8. Резолюция 7/14 «Право на питание» Совета по правам человека (40-е заседание 27.03.2008) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9RO1LGJC4uMJ:ap.ohchr.org/documents/R/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_14.doc 9. Нуралиев С. У. Продовольственный рынок: проблемы становления и перспективы развития / С. У. Нуралиев. – Волгоград : Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. – 280 с. 10. Шадура-Никипорець Н. Т. Методологічні аспекти оцінки продовольчої безпеки на мезорівні [Електронний ресурс] / Н. Т. Шадура-Никипорець. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vcndtu/2011_ 48/46.htm 11. Алтухов А. И. Методология и методика определения уровня продовольственной безопасности страны / А. И. Алтухов // АПК: экономика и управление. – 2006. – № 8. – С. 2−6. 12. Шевченко О. О. Продовольче забезпечення України: використання світового досвіду, державна політика, теорія та практика управління : моногр. / О. О. Шевченко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 385 с. 13. Gros D. Banking Reform in Eastern Europe with Special Reference to Ukraine / Gros D., Steinherr A. // Siedenberg A., Hoffman T. Ukraine at the Crossroads: Economic Reforms in International Perspective. – Heidelberg : Physica Verlag, 1999. – 311 p. 14. Slorach Stuart A. Примеры комплексного и интегрированного подхода к анализу риска в пищевой цепи – накопленный опыт и полученные уроки : доклад для конференции / Slorach Stuart A., Maijala Riitta, Belveze Henri // Панъевропейская конференция ФАО / ВОЗ по безопасности и качеству пищевых продуктов. – Будапешт, Венгрия, 25–28 февраля 2002 г. – 11 с. 15. Романюк І. М. Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його удосконалення в регіоні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / І. М. Романюк. – К., 2007. – 190 с. 16. Мудрак Р. П. Національна продовольча безпека в умовах відкритої економіки: суть, проблеми та способи вирішення : моногр. / Мудрак Р. П. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – 307 с. 17. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки : затв. постановою КМУ від 5 грудня 2007 р. № 1379 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1136.1378.0.
Дата надходження до редакції – 30.01.2015 р.
УДК 338.484.2

Дешевенко Л. П.1
ТУРИЗМ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Й ЕКОНОМІКИ
В умовах сучасності сфера туризму стала досить важливим соціально-економічним явищем глобального значення, одним із провідних напрямів соціально-економічного, культурного і політичного розвитку більшості держав та невід’ємним елементом споживчої моделі поведінки значної частини населення світу.

Ключові слова: рекреаційні ресурси, галузь економіки, спеціалізоване підприємство, туристичний бізнес, ринкові умови, туристична діяльність.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Барыкин А. Н. Решение динамических задач инновационного развития коммерческих организаций: основы методики / А. Н. Барыкин, И. М. Никонов // Менеджмент инноваций. – 2010. – № 1 (9). – С. 13–39. 2. Ілляшенко С. М. Управління інноваційними розвитком: проблеми, концепції, методи : навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 278 с. 3. Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К., 2005. – 400 с.


Дата надходження до редакції – 03.04.2015 р.

УДК 628.4.02

Міхно І. С.2
МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ. СВІТОВИЙ ДОСВІД
У статті висвітлена проблема утилізації відходів та шляхи її фінансування у світі, досвід інших країн у вирішенні даного питання. Проаналізовано участь держави у сфері утилізації відходів і податкові механізми. Проаналізовано стан, проблеми та шляхи утилізації відходів в Україні, запропоновано методи фінансування, що базуються на досвіді розвинутих країн. Запропоновано використовувати системний підхід для вирішення даної проблеми, заснований на децентралізації влади та екологічному і фінансовому контролі.

Ключові слова: утилізація сміття, екологічні податки, фінансування утилізації, економічні інструменти в утилізації, досвід в утилізації розвинутих країн.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Скрипник А. В. Оптимізація утилізації відходів в Україні / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – № 2 (17). – 2014. – С. 14–25. 2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 3. Довгань Л. Є. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством [Електронний ресурс] / Л. Є. Довгань, Г. О. Дудукало. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/ru/node/376. 4. Pigou Arthur C. The Economics of Welfare / A. Pigou. – London : Macmillan and Co, 1932. – 73 p. 5. Simon Smith Kuznets. Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure / S. Kuznets // Belknap Press of Harvard University Press. – Cambridge, 1971. – 363 p. 6. Kenneth Ewart Boulding. The Economics of the Coming Spaceship Earth / К. Boulding // Environmental Quality in a Growing Economy. – Washington, 1966. – 137 p. 7. Hartwick J. M. Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources / J. M. Hartwick // The American Economic Review. – 1977. – Vol. 67. – № 5. 8. Bristi D. Solid Waste Disposal and its Management: a Case of Sibsagar Urban Area in Assam, India / Dutta Bristi // International journal of Bio-resource and Stress Management. – 2013. – Vol. 4. – № 1. – P. 68–71. 9. Szaky T. Outsmart Waste: The Modern Idea of Garbage and How to Think Our Way Out of It / Tom Szaky // Berrett-Koehler Publishers. – 14.01.2014. – P. 168. 10. Nzeadibe T. C. Informal Waste Management in Africa: Perspectives and Lessons from Nigerian Garbage Geographies / Thaddeus Chidi Nzeadibe // Geography Compass. – 2013. – Vol. 7. – № 10. – P. 729–744. 11. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Ч. 1: Відходи сільського господарства та деревна біомаса / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, М. М. Жовмір та ін. // Промышленная теплотехника. – 2010. – № 6. – Т. 32. – С. 58–65. 12. Трофімов І. Л. Оцінка впливу відходів побутового походження на екологічний стан України / І. Л. Трофімов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 10 (68). – Т. 2. – С. 25–39. 13. Горобець О. В. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_1_16.pdf. 14. Малєй О. В. Щодо питання розвитку сучасної системи поводження з відходами в Україні [Текст] / О. В. Малєй, А. О. Ключка // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез доповідей Тринадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 17–18 квітня 2013 р. / відп. за вип. О. М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 91–94. 15. Маковецька Ю. М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення / Ю. М. Маковецька // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – C. 172–180. 16. Stengler E. Confederation of European Waste-to-Energy Plants e.V. [Електронний ресурс] / E. Stengler. – Режим доступу : http://www.cewep.eu/contact/index.html. 17. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/. 18. Экономические моменты в процессе утилизации отходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ereading.club/chapter.php/
84466/68/Novikova_Tualety,_komposty,_utilizaciya_othodov.html
. 19. Бюро переробки вторинних ресурсів Японії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/dashikata/das3-1.html. 20. Public Utility Commission of Texas [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.puc.texas.gov/. 21. Johnson & Johnson Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jnj.com/. 22. Hewlett-Packard Development Company [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html. 23. Мировой опыт в решении проблем утилизации отходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cepic.ru/articles/102/. 24. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/2nid1633.html. 25. Інформаційне агентство «Україна комунальна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://statistic.jkg-portal.com.ua/. 26. Про затвердження форми звітності № 1-ТПВ та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-ТПВ «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами» : наказ Міністерства будівництва; архітектури і житлово-комунального господарства України від от 19.09.2006 № 308 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN33391.html. 27. Тарчинський В. Чи вигідний сміттєвий бізнес у Києві [Електронний ресурс] / В. Тарчинський. – Режим доступу : http://blogs.lb.ua/volodymyr_tarchynskiy/
294377_chi_vigidniy_smittieviy_biznes_kiievi.html.
Дата надходження до редакції 07.04.2015 р.

УДК: 352:334.724.6(477)

Стрекаль О. О.1
ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
У статті здійснено дослідження передумов формування та розвитку, проблем і пріоритетів забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України у контексті необхідності лібералізації нафтогазового ринку країни та забезпечення конкурентоспроможності цих підприємств за вказаних умов. Охарактеризовано особливості діяльності державних нафтогазових підприємств України в сучасних умовах з огляду на конкретні чинники, що сприяють чи перешкоджають процесам розвитку. Визначено напрямки підвищення ефективності діяльності державних нафтогазових підприємств України. Виявлено, що забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України залежить від рівня розвитку і опрацьованості певних груп складових державного регулювання.

Ключові слова: державні нафтогазові підприємства, нафтогазовий сектор, конкурентоспроможність, ринок нафти і газу, лібералізація ринку, державний фінансовий контроль.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Анализ топливно-энергетического комплекса Украины [Электронный ресурс]. – К. : Pro Capital Group, 2012. – 10 с. – Режим доступа : http://www.fixygen.ua/rs/


companiesreviews/4069/. 2. Бараннік В. О. Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної незалежності держави: дис... канд. екон. наук : 21.04.01 «Економічна безпека держави» / В. О. Бараннік ; Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. – К., 2008. 3. Европейская стратегия безопасности энергоснабжения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://esco-ecosys.narod.ru/2006_7/art063.pdf. 4. Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А. І. Ігнатюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 465 с. 5. Мархасина М. В. Реструктуризация как инструмент развития нефтегазового бизнеса : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / М. В. Мархасина. – СПб., 2010. – 136 с. 6. Моделювання впливу інтеграційних рішень в енергетиці на передумови досягнення сталого розвитку території : монографія / [І. І. Гусева , В. В. Дергачова, Н. В. Караєва та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Караєвої. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2010. – 346 с. 7. НАК «Нафтогаз України» : офіційний сайт компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.naftogaz.com/. 8. Питання енергетичної безпеки України : указ Президента України від 14.03.2007 № 204/2007 (зі змін. та допов.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/204/2007. 9. Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 № 964-IV (зі змін. та допов.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 10. Про Стратегію національної безпеки України : указ Президента України від 12.02.2007 № 105/2007 (зі змін. та допов.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
105/2007#n10
. 11. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80. 12. Швидкий О. А. Розвиток газового ринку в сучасній енергетичній стратегії України / О. А. Швидкий // Схід : аналітично-інформаційний журнал (UlrichsWeb, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ Library.ru, EBSCO, Philosophy Documentation Center, Index Copernicus, WorldCat). – 2013. – № 6 (126), листопад – грудень. – С. 186–191. 13. Швидкий О. А. Нафтогазові ТНК і глобальна енергетична безпека / О. А. Швидкий // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 10. – С. 25–31. 14. Al-Kasim F. Managing Petroleum Resources: The Norwegian Model in a Broad Perspective / F. Al-Kasim. – Oxford : Oxford Institute of energy studies, 2006. 15. Stevens P. National Oil Companies: Good or bad? A Literature Survey / P. Stevens // CEPMLP : International Journal. – 2004. – 14. – Р. 10. 16. Vickers J. Economic Perspectives of Privatization / J. Vickers, G. Yarrow // Journal of Economic Perspectives. 1991. – 2. – P. 111132. 17. Von der Mehden F. R. Petronas: A National Oil Company with an International Vision / Von der Mehden F. R., A. Troner // Baker Institute for Public Policy. 2007. – Rice University, Houston. 18. Yergin D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power / D. Yergin. – London : Simon & Schuster, 1991. 912 p.
Дата надходження до редакції – 08.04.2015 р.

УДК 339.972: 339.137.21

Савченко А. М., Савченко І. А.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Досліджено сучасні тенденції розвитку конкурентних відносин в умовах глобальної трансформації ринкового середовища. Ідентифіковані ключові напрями формування системи регулювання конкуренції економічних суб’єктів.

Ключові слова: конкурентні відносини, регулювання конкуренції, глобальний ринок, конкурентна культура, адвокатування конкуренції.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гельвеций К. А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании / К. А. Гельвеций ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. М. : Соцэкгиз, 1938. – 482 с. 2. Петросян Д. Экономический эгоизм и гуманизация экономики / Д. Петросян, Н. Фаткина // Вопросы экономики : [теорет. и науч.-практ. журн.]. – 2010. – № 8. – С. 123131. 3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит ; пер. с англ. В. С. Афанасьев. – М. : Эксмо, 2007. – 957 с. – (Антология экономической мысли). 4. Филюк Г. Адвокатування конкуренції як складова конкурентної політики / Г. Филюк // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України : наук. журн. – 2011. – № 1. – С. 38–43. 5. Хрестоматия по истории древнего мира / под ред. В. В. Струве. – М. : Учпедгиз, 1953. – Т. 3: Рим. – 276 с. 6. Шаститко А. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики / А. Шаститко, С. Авдашева // Вопросы экономики : [теорет. и науч.-практ. журн.]. – 2005. – № 12. – С. 109–121.


Дата надходження до редакції06.03.2015 р.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Каталог: documents
documents -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
documents -> Інформатіо-Консорціум
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
documents -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
documents -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка