Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту ВісникСторінка4/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
#458
1   2   3   4   5   6   7
УДК 658:330.131.7

Лук’янова В. В., Свідерська А. В.
ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Досліджено теоретичні та методичні аспекти якісного аналізу зовнішньоекономічних ризиків. Проаналізовано основні сфери підвищеного ризику та особливості факторів ризиків у зовнішньоекономічній діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області.

Ключові слова: ризик, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічний контракт, ймовірність, міжнародна виробничо-збутова кооперація, контрактні застереження.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гулиева М. С. Проблемы прогнозирования и минимизации внешнеторговых рисков / М. С. Гулиева // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – М., 2009. – № 3. – С. 6–11. 2. Чанышева С. Ю. Формирование организационно-экономического механизма управления ВЭД промышленного предприятия : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством» / С. Ю. Чанышева. – Саратов, 2013. – 28 с. 3. Вербіцька І. І. Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств: дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / І. В. Вербіцька. – Тернопіль, 2011. – 193 с. 4. Буйкин В. Ю. Организационно-экономический механизм управления рисками внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В. Ю. Буйкин. – М., 2010. – 28 с. 5. Евтеев А. М. Минимизация рисков во внешнеторговой деятельности: структурно-функциональный подход : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.14 «Мировая экономика» / А. М. Евтеев. – Ростов-на-Дону, 2006. – 25 с. 6. Левченко М. О. Формування механізму управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності машинобудівних підприємств : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / М. О. Левченко. – Хмельницький, 2013. – 249 с. 7. Салун М. М. Економічна оцінка ризиків у зовнішньоекономічній діяльності промислового підприємства : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / М. М. Салун. – Харків, 2002. – 186 с. 8. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций / К. В. Захаров, В. П. Бочарников, А. К. Захаров, А. В. Циганок. – К. : ИНЭКС, 2006. – 310 с.
Дата надходження до редакції – 10.04.2015 р.
УДК 330.43

Макаренко О. І.1
Прогнозування РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті проаналізовано тенденції розвитку промисловості у Запорізькій області. Побудовано прогноз розвитку промисловості із застосуванням моделі Холта – Уінтерса та використовуючи підхід комбінування прогнозів, зокрема дисперсійно-коваріаційний метод.

Ключові слова: модель, промисловість, прогнозування, розвиток, модель Холта – Уінтерса, комбінований прогноз.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика : монографія / Л. І. Федулова, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал, та ін. ; Ін-т екон. прогнозування НАН України. – К. : Основа, 2005. – 549 c. 2. Погуда Н. В. Аналіз інвестиційної діяльності України в кризовий період [Електронний ресурс] / Н. В. Погуда // Сучасний соціокультурний простір 2010 : матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20–22 вересня 2010 року. – К., 2010. – С. 18–28. – Режим доступу : www.intkonf.org. 3. Підгірний В. В. Проблеми державного регулювання промислового виробництва в Україні та шляхи їх вирішення / В. В. Підгірний // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 128–134. 4. Економіка і промисловість Запорізької області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.docme.ru/doc/47039. 5. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 396 с.


Дата надходження до редакції – 23.03.2015 р.

УДК 336.02

Плаксюк О. О.2
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ КАПІТАЛУ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Встановлено, що капітал – одна з найбільш використовуваних економічних категорій. Він є базою створення й розвитку підприємства, і в процесі функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Приведені показники використання основного і оборотного капіталу та методика їхнього визначення.

Ключові слова: система, показники, капітал, основний і оборотний капітал, ефективність.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Касян С. Я. Управління ресурсами промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / С. Я. Касян ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т». – К., 2011. – 20 с. 2. Назаренко І. М. Формування та ефективність управління капіталом сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. М.Назаренко; Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2010. – 22 с. 3. Югас Е. Ф. Економічна сутність та види капіталу підприємства / Е. Ф. Югас, О. І. Олексик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка : збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 2 (43). – С. 63–67. 4. Мун С. В. Теория капитала / С. В. Мун // Экономический вестник. – 2000. – № 2. – С. 136–141. 5. Чорна О. М. Економічний зміст та проблематика управління капіталом підприємства реального сектору економіки в Україні / О. М. Чорна, О. О. Мацнєва // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції : науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 48–56.


Дата надходження до редакції – 06.04.2015 р.

УДК 005.935:001.8
Грібахо О. О., Демидов О. А.1
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
У статті запропоновано та обґрунтовано напрями запровадження системи контролінгу на підприємствах сфери послуг. Розглянуто основні напрями і етапи робіт із вдосконалення системи управління підприємством з поступовим руйнуванням стереотипів і помилкових суджень управлінського персоналу, всебічного охоплення системою контролінгу всіх елементів функціональної системи підприємств сфери послуг.

Ключові слова: контролінг, маржа безпеки, політика ціноутворення, сфера послуг, управлінський облік.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ануфриев И. Н. Модели и механизмы внутрифирменного управления / И. Н. Ануфриев. – М. : Институт проблем управления, 2009. – 72 с. 2. Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер. М. : Экономика, 2007. 288 с. 3. Контроллинг : учебник / [А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Н. Ю. Иванова] ; под ред. А. М. Карминского, С. Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с. 4. Ткаченко А. М. Организация контроллинга и внутреннего аудита в системе управления промышленным предприятием : автореф. дис. докт. экон. наук : 08.06.01 / А. М. Ткаченко ; Институт экономики промышленности НАН Украины. Донецк, 2005. – 29 с. 5. Грібахо О. О. Організаційна культура підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності / О. О. Грібахо // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – № 1 (14). – С. 104–112. 6. Демидов О. А. Особливості застосування інструментів управлінського обліку до політики ціноутворення виробничих підприємств / О. А. Демидов // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – № 2 (15). – С. 76–86. 7. Демидов А. А. Управление ценообразованием на комплексном производстве / А. А. Демидов // Контроллинг на малых и средних предприятиях : сборник научных трудов ІV Международного конгресса по контроллингу. – МоскваПрага, 2014. – С. 75–82.


Дата надходження до редакції – 12.02.2015 р.
УДК 65.011.12

Бровкіна Ю. О.1
ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто проблему забезпечення економічної безпеки хлібопекарських підприємств з позиції загроз, що надходять з боку їхнього внутрішнього середовища. Систематизовано основні організаційно-технологічні особливості функціонування хлібопекарської промисловості. Визначено домінантні фактори внутрішнього впливу на економічну безпеку з урахуванням організаційно-технологічних характеристик даного виду економічної діяльності.

Ключові слова: фактори, внутрішнє середовище, хлібопекарське підприємство, економічна безпека.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Мінченко М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : [монографія] / М. В. Мінченко, Л. П. Чижов, А. В. Фрояков. Суми : Університетська книга, 2004. 442 с. 2. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 3. Федулова Л. І. Менеджмент організацій : підручник / Л. І. Федулова ; за заг. ред. Л. І. Федулової. – К. : Либідь, 2004. – 448 с. 4. Князь О. В. Аналіз та оцінювання факторів, які впливають на рівень інноваційного розвитку підприємств / О. В. Князь // Економіка промисловості. 2006. № 3. С. 128135. 5. Бузько И. Р. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий : монография / Бузько И. Р., Дмитренко И. Е., Сущенко Е. А. Алчевск : Изд-во ДГМИ, 2002. – 216 с. 6. Сухорукова А. М. Результат трансформации системы управления пищевой промышленностью региона / А. М. Сухорукова, Н. Н. Пашканг // Пищевая промышленность. № 9. 2000. C. 1519. 7. Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / за заг. ред. А. Е. Воронкової. Харків : ІНЖЕК, 2006. 448 с. 8. Буркинский Б. В. Инвестиционное обеспечение инновационных процессов на предприятиях / Б. В. Буркинский, Е. В. Молина // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2004. – Выпуск 76. – С. 67–73. 9. Борщевський П. П. Інтенсифікація виробництва в харчовій промисловості / П. П. Борщевський. – К. : Урожай, 1989. – 135 c. 10. Дейнеко Л. В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії і практики) / Л. В. Дейнеко. – К. : Знання, 1999. – 331 с.
Дата надходження до редакції – 10.04.2015 р.

УДК 005.21:005.935:339.564

Лукашев С. В., Моргун Г. В.1
ВИБІР НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДГРУНТІ

РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ
Розглянуто підхід до вибору найбільш важливих напрямів стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства, основою якого є застосування аналізу стратегічних розривів (GАР-аналізу) за показниками стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності. Обґрунтовано етапи GАР-аналізу. Подано результати апробації розробленого методичного підходу на вітчизняних машинобудівних підприємствах.

Ключові слова: стратегічний контролінг, аналіз стратегічних розривів, стратегія, стратегічні резерви, ринковий профіль.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Давыденко Л. Н. Модели конкурентных стратегий деятельности предприятия на рынках наукоемкой продукции / Л. Н. Давыденко, В. М. Пинчук // Экономика и управление. – 2012. – № 4. – С. 23–29. 2. Зенкина В. Е. Анализ стратегических разрывов как инструмент стратегического анализа и потенциал его применения в стратегическом управлении организацией / В. Е. Зенкина // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 4. – С. 107–112. 3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант. – СПб : Питер, 2008. – 560 с. 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб : Питер, 1999. – 416 с. 5. Галазюк Н. М. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності як основа управління підприємством на сучасному етапі розвитку / Н. М. Галазюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : зб. наук. пр. – 2013. – № 10. – С. 56–62. 6. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : монографія / А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2001. – 227 с. 7. Стратегический разрыв: технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь : пер. с англ. / М. Ковени, Д. Гэнстер, Б. Хартлен и др. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 232 с. 8. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика : учебное пособие / А. Т. Зуб. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 9. Малярець Л. М. Аналітичні процедури стратегічного контролінгу ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства / Л. М. Малярець, Г. В. Моргун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 10. – С. 67–71.


Дата надходження до редакції – 22.01.2015 р.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Каталог: documents
documents -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
documents -> Інформатіо-Консорціум
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
documents -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
documents -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка