Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту ВісникСторінка5/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
#458
1   2   3   4   5   6   7
УДК 336.767.2

Savchenko S., Alimov D., Savchenko M.
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WEIGHTS OF SMALL AND BIG CAPITALIZATION COMPANIES ASSETS WITHIN A PORTFOLIO ON RETURNS DURING THE CRISIS
The paper is based on the Modern Portfilio Theory which was developed by Harry Markowitz. His main discoveries are the facts that the risk can be measured and diversification is a way to protect and enlarge investors capitals. The same theory was checked on the example of two companies in USA with different capitalization in order to detect the influence of their weight on return. To check if idea of increase of weight of small capitalization company will increase returns in crisis works within Ukrainian stock market, similar model was implemented on the Ukrainian Example.

Keywords: modern portfolio theory, stock exchange, rate of return of shares, crisis, effect of size of capitalization.
REFERENCES

1. Reilly F. Investment analysis and portfolio management / F. Reilly, K. Brown. – 6-th edition.1939. 2. Snowdon B. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State / Snowdon B., Vane H. R. – Edward Elgar Publishing, 2005. 3. Markowitz H. Portfolio selection / H. Markowitz // The Journal of Finance.1952. – Vol. 7. – 1. 4. Ward M. A note on applying the Markowitz portfolio selection model as a passive investment strategy on the JSE / M. Ward // Investment Analysts Journal. – 2009. – № 69. 5. Markowitz Н. Does Portfolio Theory Work During Financial Crises? / Harry M. Markowitz, Mark T. Hebner, Mary E. Brunson. – 2009. 6. Sandberg P. How modern is portfolio theory? / P. Sandberg // Master of Science Thesis. – № 304. – Stockholm Royal College, 2005. 7. Hafer R. W. The Response of Stock Prices to Changes in Weekly Money and the Discount Rate / R.W. Hafer // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. – March 1986. – P. 514. 8. Zubairi H. J. Testing the validity of CAPM and APT in oil, gas and fertilizer companies listed on Karachi stock exchange / H. Jamal Zubairi, Shazia Farooq // Pakistan Business Review, 2011. 9. Fama F. The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence / F. Fama, K. French // Journal of Economic Perspectives. –Volume 18. – 3. –Summer 2004. – P. 25–46. 10. Sharpe W. F. Capital Assets prices: Theory of market equilibrium under conditions of risk / W. F. Sharpe // The Journal of finance. – Vol. XIX. – № 3. – September 1964. – P. 425–442. 11. M. Ward. A note on applying the Markowitz portfolio selection model as a passive investment strategy on the JSE / M. Ward // Investment Analysts Journal. – 2009. – № 69. 12. Evans H. P. Practical Application of Modern Portfolio Theory through Technical Analysis / H. P. Evans. – 2008. 13. Modern Portfolio Theory and the Myth of Diversification / M. Choudhry, S. Turner, G. Landuyt, K. Butt. – 1976. 14. Murphy J. M. Efficient Markets, Index Funds, Illusion and Reality / JMichael Murphy // Journal of Portfolio Management. – 1977. – Vol. 4. – 1. – P. 520. 15. Brinson G. Determinants of Portfolio Performance / Brinson G., Hood L. P., Beebower G. // Financial Analysts Journal. – January/February 1995. – Vol. 51. 16. Lintner J. Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification /J. Lintner // Journal of Finance. – 1965. – № 20. – P. 587–615. 17. Fama E. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds / E. Fama, K. French // Journal of Financial Economics. – 1993. – № 33:1. – P. 3–56. 18. NASDAQ database [Electronic resource]. – Access mode : http://www.nasdaq.com/symbol/ebix/stock-report. 19. FRED database [Electronic resource]. – Access mode : http://research.stlouisfed.org/fred2. 20. Springer Link database [Electronic resource]. – Access mode : http://link.springer.com/. 21. Yahoo finance [Electronic resource]. – Access mode : www.google.com/finance?q=EBIX. 22. Українська біржа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/ru/index/ux/.
Савченко С. О., Алімов Д. В., Савченко М. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАСИ АКТИВІВ КОРПОРАЦІЙ МАЛОЇ ТА ВЕЛИКОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ У ПОРТФЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІД ЧАС КРИЗИ
Робота присвячена розрахунку портфеля цінних паперів та перевірці функціонування теорії Гаррі Марковіца в сучасних умовах на прикладі двох компаній США з різною капіталізацією. Визначено вплив ваги капіталізації на прибутковість. У роботі проведено комплексне дослідження актуальності сучасної теорії формування портфеля цінних паперів. Запропоновано модель для його формування та проведено порівняння її результатів для фондових ринків України та інших країн. Розглянуто можливість успішного застосування моделі у період кризи.

Ключові слова: сучасна теорія портфеля цінних паперів, фондовий ринок, прибутковість акцій, криза, вплив розміру капіталізації.
Дата надходження до редакції – 15.04.2015 р.

УДК: 336.763: 336.764.1:658

Лось В. О., Синєокий А. О.1
АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
У роботі розглянуто і проаналізовано курсову вартість акцій чотирьох вітчизняних підприємств, визначено дохідність і ризик акцій, сформовано портфель цінних паперів двох підприємств та визначено чутливість акцій будь-якого іншого підприємства до змін, які відбуваються на ринку, а також визначено поведінку акцій за різного роду змін.

Ключові слова: акції, підприємство, дохідність, ризик, цінні папери, коефіцієнт бета.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / В. П. Ходаківська, О. Д. Данілов. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 501 с. 2. Інформаційний портал про особисті інвестиції та фінанси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investfunds.ua. 3. Портфельне інвестування : навчальний посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. К. : КНЕУ, 2004.  408 с. 4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник / Т. В. Майорова. К. : Центр учбової літератури, 2009. 472 с. 5. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлинський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с. 6. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику : підручник / О. І. Ястремський. – К. : Либідь, 1992. – 176 с.


Дата надходження до редакції – 02.04.2015 р.

УДК 336.225.673

Смаглій В. А., Хуткий О. В.1
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті висвітлено сутність фінансового контролю у сфері оподаткування, визначено його основних суб’єктів, проаналізовано роль контролюючих органів та досліджено можливості подальшого вдосконалення. Розкрито напрями забезпечення належного фінансового контролю органами державного управління у фінансовій діяльності держави, його роль у регулюванні питань формування, розподілу і використання грошових фондів коштів. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності податкового контролю у процесі адміністрування податків і зборів та формуванні бюджетних коштів. Особлива увага приділяється організації та методам перевірок платників податків контролюючими органами, підвищенню їхнього рівня відповідальності за порушення податкового законодавства.

Ключові слова: податковий кодекс, фінансовий контроль, податковий контроль, контролюючі органи, податкова перевірка, адміністрування податків, податкове правопорушення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр. 2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/go/2755-17. 3. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду деяких податків і зборів : закон України № 5503-VI від 20.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5503-17. 4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : закон України  2939-XII від 26.01.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12. 5. Про порядок погашення зобов’язання платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами : закон України № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2181-14. 6. Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших Законів України (про податкову реформу) : проект Закону України № 5079 від 15.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/4_52180. 7. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого впровадження електронного сервісу та здійснення електронних перевірок : проект Закону України № 5505 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika/2013-rik/print-101428.html. 8. Попова С. М. Організація податкового контролю : навч.-практ. посіб. / С. М. Попова, В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 290 с. 9. Шавло І. Податковий контроль у системі податкового адміністрування [Електронний ресурс] / І. Шавло, Н. Шкуренко. – Режим доступу : ttp://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_ 10. Заболотнікова В. С. Податковий контроль як невід’ємний інструмент Державної податкової служби / В. С. Заболотнікова, О. В. Соломатіна // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 128–132.


Дата надходження до редакції – 16.01.2015 р.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Каталог: documents
documents -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
documents -> Інформатіо-Консорціум
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
documents -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
documents -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка