Івано-франківський національний технічний університет нафти І газу кафедра організації праці І виробництва «затверджую»Дата конвертації09.09.2018
Розмір363 Kb.
ТипРобоча програма
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра __організації праці і виробництва__


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

_______________________________

«___» ___________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_______Організація і планування виробничо-комерційної діяльності ________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_____________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки – заповнюється для І – ІV курсів)
спеціальність _7.05030402 – газонафтопроводи та газонафтосховища__________

(шифр і назва спеціальності – заповнюється для V курсу)


спеціалізація__________________________________________________________

(назва спеціалізації – заповнюється при наявності)


інститут, факультет ______ _____________________________________________

(назва інституту, факультету)

____________________________

Завідувач випускної кафедри

Івано-Франківськ

2014 - 2015 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни

„Організація і планування виробничо- комерційної діяльності”

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки ________________,

(заповнюється для І – ІV курсів)

спеціальності _газонафтопроводи та газонафтосховища

(заповнюється для V курсу)

«___» ________, 20__ року ___ с.
Розробники: _Запухляк Іванна Богданівна, доцент кафедри організації праці і виробництва, кандидат економічних наук, доцент____________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри організації праці і виробництва
Протокол від «____»______________ 2014 року № ___
Завідувач кафедри ________Г. О. Зелінська___________________
____________________ (__________________)

(підпис) (ініціали та прізвище)


«_____»___________________ 20___ року
Розглянута і схвалена на засіданні випускної кафедри транспорту і зберігання нафти і газу__

напряму підготовки (спеціальності) 7.05030402 – газонафтопроводи та газонафтосховища (шифр, назва)


Протокол від “____”________________20___ року № ___
Завідувач випускної кафедри____________ (____________________)

(підпис) (ініціали та прізвище)Декан (директор інституту) ____________ (_____________________)

(підпис) (ініціали та прізвище)


 ІФНТУНГ , 2014 рік

 __________, 20__ рікОпис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

_______________

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки:

газонафтопроводи та газонафтосховища

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність:

7.05030402 – газонафтопроводи та газонафтосховища

(шифр і назва,

заповнюється для V курсу)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 10

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст_____


32 год.

10 год.

Практичні, семінарські

16 год.

6 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

49 год.

92 год.

Індивідуальні завдання:

11 год. 0 год.Вид контролю: іспит


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання__0,8_

- для заочної форми навчання _0,174__

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності" містить структуру, зміст і обсяг знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню студентом, їх розподіл за видами занять, а також методичне забезпечення дисципліни. Робоча програма складена згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Призначена для викладачів, які проводять заняття і студентів, які вивчають дисципліну.

Метою дисципліни є формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації і планування виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем нафто-газотранспортних підприємств.

Завдання дисципліни полягає у:


 • ознайомленні студентів з теоретичними засадами організації виробництва, методичними підходами раціоналізації та проектування виробництва;

 • оволодінні практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефективності виробництва;

 • застосуванні дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та їх реалізації;

 • застосуванні різних методів під час планування основного та допоміжного виробництв;

 • здійсненні прогнозування організаційно-технічного розвитку підприємства та виробничих показників підприємств трубопровідного транспорту нафти і газу.

Предметом вивчення дисципліни є виробничий процес на підприємствах трубопровідного транспорту нафти, нафтопродуктів та газу.

Навчальна дисципліна «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності» пов’язана з іншими дисциплінами економічного циклу. Базовими дисциплінами для вивчення дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності» є «Економіка підприємства».

Дисципліни, що забезпечуються програмою дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності»: «Основи менеджменту», «Інтелектуальна власність».

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1Структура модулів дисципліни

Таблиця 2.1 – Структура та зміст модулів дисципліниШифри модулів (М), змістових модулів (ЗМ) та навчальних

елементів (НЕ)


Модулі, змістові модулі, навчальні елементиОбсяг лекцій-них

годин


Література


1

2

3

4

М 1

Організація виробничо-комерційної діяльності підприємства

16
ЗМ 1

Підприємство та його організаційно-виробнича структура

4


1,2;

ДЛ: 12,13,14НЕ 1.1

Загальна характеристика дисципліни. Необхідність планування та організації виробництва.

НЕ 1.2

Форми та суб’єкти господарювання.

НЕ 1.3

Підприємство як організаційна форма господарювання та його види.

НЕ 1.4

Виробничо-господарська та соціальна діяльність підприємства.

НЕ 1.5

Трудовий колектив підприємства його права та обов’язки.

НЕ 1.6

Організаційно-виробнича структура підприємств транспорту та зберігання газу, нафти та нафтопродуктів.

ЗМ 2

Основи організації виробничого процесу

2

1, 2, 3, 4, 5, 10

НЕ 2.1

Поняття виробничих процесів та їх класифікація.

НЕ 2.2

Організація виробничих процесів в просторі та часі. Принципи організації виробництва.

НЕ 2.3

Підготовка та форми організації виробництва.

НЕ 2.4

Особливості організації виробничих процесів на підприємствах нафти і газу.

ЗМ 3

Організація допоміжних і обслуговуючих виробництв на підприємстві

6

1, 2, 4, 5; ДЛ: 16, 17;

МЗ: 19


НЕ 3.1

Зміст та вимоги щодо організації технічного обслуговування виробництва.

НЕ 3.2

Організація ремонтного обслуговування виробництва.

НЕ 3.3

Організація енергетичного забезпечення виробництва. Напрямки раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в процесі транспортування і зберігання газу, нафти та нафтопродуктів.НЕ 3.4

Організація транспортного обслуговування виробництва.

НЕ 3.5

Організація матеріально-технічного постачання.

ЗМ 4

Організація праці на підприємстві

4

1, 2, 6, 9, 11;

МЗ: 19


НЕ 4.1

Суть, основні напрямки та зміст організації праці на підприємстві.

НЕ 4.2

Організація та обслуговування робочих місць.

НЕ 4.3

Суть, зміст та особливості нормування праці в системі транспорту і зберігання нафти і газу.

НЕ 4.4

Бригадна форма організації праці та її особливості на підприємствах транспортування та зберігання газу, нафти і нафтопродуктів.

М2

Планування виробничо-комерційної діяльності підприємства

16
ЗМ1

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві

2

1, 2, 7, 8, 9

НЕ 1.1

Зміст, цілі та принципи планування.

НЕ 2.2

Система планів підприємства.

НЕ 1.3

Методи планування та їх характеристика.

ЗМ2

Планування виробництва і реалізації продукції

2

1, 2, 6, 11;

ДЛ: 18; МЗ: 19НЕ 2.1

Формування та використання виробничої потужності підприємств транспорту і зберігання газу, нафти і нафтопродуктів.

НЕ 2.2

Зміст і показники виробничої програми підприємств трубопровідного транспорту газу.

НЕ 2.3

Зміст і показники виробничої програми підприємств трубопровідного транспорту нафти.

НЕ 2.4

Виробнича програма складу пального (нафтобази).

ЗМ 3

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства

2

1, 2, 3;

ДЛ: 17, 18;

МЗ: 19, 21


НЕ 3.1

Суть та економічний зміст планування організаційно-технічного розвитку підприємства.

НЕ 3.2

Принципи та етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства.

НЕ 3.3

Показники організаційно-технічного рівня підприємств транспортування нафти і газу.

ЗМ 4

Планування персоналу та оплати праці на газо-нафтотранспортних підприємствах

2

1, 2, 3;

ДЛ:13, 18НЕ 4.1

Зміст і послідовність планування продуктивності праці на підприємствах транспортування і зберігання газу, нафти та нафтопродуктів.

НЕ 4.2

Планування чисельності персоналу. Формування бюджету робочого часу.

НЕ 4.3

Особливості планування фонду оплати праці.

ЗМ 5

Планування витрат та прибутку на підприємстві

4

1, 2, 3

ДЛ: 13 18;

МЗ: 19, 22


НЕ 5.1

Мета, завдання та характеристика процесу планування собівартості продукції.

НЕ 5.2

Класифікація витрат операційної діяльності підприємства.

НЕ 5.3

Сучасні методи калькуляції продукції.

НЕ 5.4

Планування зведеного кошторису витрат на транспортування нафти і газу.

НЕ 5.5

Планування прибутку на підприємстві.

НЕ 5.6

Особливості цінової політики на підприємствах транспортуванні і зберігання нафти і газу.

ЗМ 6

Інвестиційно-проектна діяльність у сфері транспортування і зберігання нафти і газу

4

1, 2, 3, 11;

ДЛ: 18;


МЗ: 19,21

НЕ 6.1

Суть проектної діяльності підприємства. Класифікація проектів в енергетичній сфері.

НЕ 6.2

Види і класифікація інвестицій.

НЕ 6.3

Інвестиційний проект, його структура і стадії розробки.

НЕ 6.4

Джерела та способи фінансування інвестиційних проектів.

НЕ 6.5

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів.

Всього:
32

2.2 Зміст практичних занять

Таблиця 2.2 – Структура та зміст практичних занятьШифри модулів (М), змістових модулів (ЗМ) та занять (П)

Модулі, змістові модулі, навчальні елементиОбсяг,

годин


Література

1

2

3

4

М 1

Організація виробничо-комерційної діяльності підприємства

8
ЗМ 1, ЗМ 2

Підприємство та його організаційно-виробнича структура. Основи організації виробничого процесу

2

1,2, 3, 4, 5, 10;

ДЛ: 12,13,14П 1.1

Характеристика та аналіз організаційно-виробничих структур підприємств транспорту і зберігання нафти і газу.

П 2.1

Аналіз ефективності функціонування підприємств транспортування та зберігання нафти і газу.

П 2.2

Основні та допоміжні виробничі процеси на підприємствах.

ЗМ3

Організація основного і обслуговуючих виробництв на підприємстві

3


1, 2, 4, 5; ДЛ: 16, 17;

МЗ: 19


П 3.1

Поняття ремонтного циклу та його побудова.

П 3.2

Оцінка ефективності використання енергоресурсів під час транспортування нафти і газу.

П 3.3

Особливості організації транспортного обслуговування на підприємствах транспортування нафти і газу.

П 3.4

Визначення поточного, гарантійного та ін. запасів на підприємстві.

ЗМ 4

Організація праці на підприємстві

3

1, 2, 6, 9, 11;

МЗ: 19


П 4.1

Класифікація витрат робочого часу.

П 4.2

Послідовність проведення фотографії та хронометражу.

П 4.3

Особливості формування бригад на підприємствах транспортування і зберігання нафти і газу.

М2

Планування виробничо-комерційної діяльності підприємства

8
ЗМ 1, ЗМ2

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. Планування виробництва і реалізації продукції

2
П 1.1

Суть та методи планування діяльності підприємства.
1, 2, 6, 7, 8, 9, 11;

ДЛ: 18; МЗ: 19П 2.1

Види, причини та способи врахування сезонної нерівномірності споживання нафти і газу.

П 2.2

Формування балансу транспортування газу, нафти та показників виробничої програми нафтобази.

ЗМ 3

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства

2

1, 2, 3;

ДЛ: 17, 18;

МЗ: 19, 21


П 3.1

Оцінка організаційно-технічного рівня та потенціалу розвитку підприємств транспортування газу.

П 3.2

Оцінка показників організаційно-технічного рівня підприємств транспортування і зберігання нафти та нафтопродуктів

ЗМ 4

Планування персоналу та оплати праці на газо-нафтотранспортних підприємствах

2

1, 2, 3;

ДЛ:13, 18П 4.1

Оцінка структури персоналу.

П 4.2

Визначення показників продуктивності праці.

П 4.3

Аналіз систем оплати праці та можливостей їх застосування на підприємстві.

ЗМ 5, 6

Планування собівартості продукції і прибутку підприємства. Інвестиційно-проектна діяльність у сфері транспортування і зберігання нафти і газу

2

1, 2, 3, 11;

ДЛ: 13 18;

МЗ: 19, 21, 22


П 5.1

Порядок формування елементів витрат на транспортування нафти і газу.

П 5.2

Особливості формування доходів та витрат на підприємствах транспортування і зберігання нафти, нафтопродуктів та газу.

П 6.1

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів у сфері транспортування нафти і газу.

Всього:
16

2.3 Зміст самостійної роботи
Самостійна робота студентів полягає у поглибленому вивченні лекційного матеріалу та самостійному опрацюванні матеріалу практичних занять з використанням основної і додаткової літератури, наведеної у п.п.3.1 і 3.2, підготовці до практичних занять у відповідності до п.2.2., виконанні курсової роботи.
Таблиця 2.3 – Матеріал, який виноситься на самостійне вивчення

Шифри модулів (М), змістових модулів (ЗМ)

Модулі, змістові модулі, навчальні елементиОбсяг,

годин


Література


Форма звітності

1

2

3

4

5

М 1

Організація виробничо-комерційної діяльності підприємства

24ЗМ 1, ЗМ 2

Підприємство та його організаційно-виробнича структура. Основи організації виробничого процесу

6

1,2, 3, 4, 5, 10;

ДЛ: 12,13,14Усне опитування, представлення реферату з обраної теми, конспект.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Правове регулювання функціонування підприємств в Україні.

 2. Види об’єднань підприємств в Україні та світі.

 3. Організація виробничих процесів в просторі та часі.

Реферати:

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку газотранспортних підприємств України.

 2. Аналіз діяльності вітчизняних нафтотранспортних підприємств.

 3. Особливості організації діяльності нафто- газотранспортних підприємств.

ЗМ 3

Організація основного і обслуговуючих виробництв на підприємстві

10

1, 2, 4, 5; ДЛ: 16, 17;

МЗ: 19


Усне опитування, представлення реферату з обраної теми, конспект

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Завдання та функції ремонтного, енергетичного та транспортного обслуговування на підприємстві.

 2. Економічна суть матеріально-технічного постачання.

 3. Види матеріально-технічних цінностей та способи їх постачання.

Реферати:

 1. Особливості матеріально-технічного постачання вітчизняних газотранспортних підприємств.

 2. Можливості застосування систем перевезень на вітчизняних газотранспортних та нафтотранспортних підприємствах.

 3. Важливість ремонтного обслуговування в процесі надання нафто- газотранспортних послуг.

ЗМ 4

Організація праці на підприємстві

8

1, 2, 6, 9, 11;

МЗ: 19


Усне опитування, представлення реферату з обраної теми, конспект.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Напрями організації праці на підприємстві.

 2. Кооперування виробництва.

 3. Способи забезпеченні нормальних умова праці.

 4. Методи вивчення робочого часу.

 5. Класифікація витрат робочого часу.

Реферати:

 1. Мотивація праці.

 2. Участь працівників в управлінні підприємством.

М2

Планування виробничо-комерційної діяльності підприємства

25ЗМ 1, ЗМ2

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. Планування виробництва і реалізації продукції

6

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11;

ДЛ: 18; МЗ: 19Усне опитування, представлення реферату з обраної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Принципи планування.

 2. Формування балансу транспортування нафти і газу.

 3. Способи врахування нерівномірності споживання газу та нафти.

Реферати:

 1. Бізнес-планування на підприємстві.

 2. Нормативне забезпечення оцінки втрат та виробничо-технологічних витрат нафти і газу.

ЗМ 3, ЗМ 4

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства. Планування персоналу та оплати праці на газо-нафтотранспортних підприємствах

10

1, 2, 3;

ДЛ: 17, 18;

МЗ: 19, 21


Усне опитування, представлення реферату з обраної теми, конспект.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Оцінка організаційного розвитку підприємства.

 2. Управління підприємством та визначення його ефективності.

 3. Визначення коефіцієнта трудової участі.

Реферати:

 1. Суть тарифної та безтарифної форм оплати праці.

 2. Характеристика поняття «розвиток» та особливості розвитку підприємства в мінливому середовищі.

ЗМ 5, 6

Планування собівартості продукції і прибутку підприємства. Інвестиційно-проектна діяльність у сфері транспортування і зберігання нафти і газу

9

1, 2, 3, 11;

ДЛ: 13 18;

МЗ: 19, 21, 22


Усне опитування, представлення реферату з обраної теми, конспект.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Сучасні методи калькуляції продукції.

 2. Оцінка зони безпеки функціонування підприємства.

 3. Порядок формування прибутків підприємства.

 4. Поняття беззбитковості виробництва.

 5. Способи оцінки беззбиткового обсягу виробництва.

 6. Способи залучення інвестицій.

Реферати:

 1. Визначення потреби в інвестиційних ресурсах.

 2. Оцінка інвестиційних проектів газифікації населених пунктів.

 3. Роль держави у підтримці інвестиційної діяльності підприємств транспортування і зберігання нафти і газу.

Всього:
49

2.4 Зміст індивідуальної роботи
Індивідуальна робота студентів полягає у поглибленому опрацюванні матеріалу лекційних та практичних занять з використанням основної і додаткової літератури, наведеної у п.п.3.1 і 3.2.

2.5.Курсова робота
Мета курсового проекту полягає в закріпленні теоретичних знань, які отримують студенти при вивченні дисципліни, а також практичних навиків з аналізу, оцінки ефективності виробництва, планування виробничо-комерційної діяльності підприємств з транспортування нафти, нафтопродуктів та газу, пошуку заходів з її підвищення і виконанні техніко-економічних розрахунків. Курсова робота виконується в 9-му семестрі. Приблизний обсяг пояснювальної записки – 40-50 сторінок.

Таблиця 2.4 – Зміст курсової роботи№ етапу

Зміст роботи

К-сть

годин


Термін виконання, тиждень

1

Обгрунтування вибраної теми та

загальна характеристика підприємства4

3, 10%

2

Методика виконання проекту

8

6, 20%

3

Аналіз фактичного матеріалу

10

10, 40%

4

Розробка практичних заходів

8

12, 25%

5

Захист курсового проекту

2

15, 5%
Всього

30

100%2.6 Структура залікових кредитів дисципліни
Таблиця 2.5 – Залікові кредити дисципліни

Шифри модулів

Назва модуляОбсяг в годинах

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індиві-дуальна робота

М 1

Організація виробничо-комерційної діяльності підприємства

16

8

24

11

ЗМ 1

Підприємство та його організаційно-виробнича структура

4

1

3
ЗМ 2

Основи організації виробничого процесу

2

1

3
ЗМ 3

Організація основного і обслуговуючих виробництв на підприємстві

6

3

10
ЗМ 4

Організація праці на підприємстві

4

3

8
М2

Планування виробничо-комерційної діяльності підприємства

16

8

25
ЗМ1

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві

2

1

3
ЗМ2

Планування виробництва і реалізації продукції

2

1

3
ЗМ 3

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства

2

2

5
ЗМ 4

Планування персоналу та оплати праці на газо-нафтотранспортних підприємствах

2

2

5
ЗМ 5

Планування собівартості продукції і прибутку підприємства

4

1

5
ЗМ 6

Інвестиційно-проектна діяльність у сфері транспортування і зберігання нафти і газу

4

1

4Всього (годин/кредитів)

32/1

16/0,5

49/1,3

11/0,2

Таблиця 2.6 – Мета вивчення і засвоєння змістовних модулів дисципліни

Шифр модулів

Мета діяльності і зміст уміння

Приміт-ка

1

2

3

М1

Організація виробничо-комерційної діяльності підприємства
ЗМ1

Знати теоретичні основи функціонування підприємства як основної ланки господарства країни. Вміти виокремити особливості функціонування та побудови організаційно-виробничої структури підприємств транспортування та зберігання нафти і газу.
ЗМ2

Знати особливості функціонування виробничих процесів в просторі і часі з врахуванням специфіки діяльності підприємств трубопровідного транспорту нафти і газу. Вміти практично застосовувати теоретичні знання з методики тривалості поєднання операцій різними способами, розраховувати виробничий цикл та знаходити можливі резерви скорочення тривалості виробничого процесу та циклу на підприємствах.
ЗМ3

Знати сутність матеріально-технічного постачання та технічного обслуговування виробництва, а саме підрозділів допоміжного виробництва на підприємстві: ремонтного, транспортного, енергетичного та ін. Вміти використовувати в управлінській практиці систему кількісної та якісної оцінки для характеристики ефективної діяльності підрозділів допоміжного виробництва підприємств та матеріально-технічного забезпечення виробництва.
ЗМ4

Знати сутність та особливості організації праці на підприємствах зберігання та транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Вміти здійснити критичний аналіз ефективності організації робочих місць, використання робочого часу та нормування праці на підприємстві.
М2

Планування виробничо-комерційної діяльності підприємства
ЗМ1

Знати сутність та принципи планування на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Вміти застосувати різні методи планування на підприємстві, сформувати загальні розділи бізнес-плану.
ЗМ2

Знати особливості планування обсягів транспортування та зберігання нафти, нафтопродуктів і газу. Вміти сформувати виробничу програму та баланс транспортування нафти, нафтопродуктів і газу.
ЗМ3

Знати теоретичні засади планування організаційно-технічного розвитку підприємства. Вміти застосувати систему показників оцінки організаційно-технічного рівня для підприємств транспортування і зберігання нафти, нафтопродуктів і газу з метою визначення напрямів їх подальшого організаційного та технічного розвитку.
ЗМ4

Знати зміст етапів та методи планування персоналу і оплати праці на підприємстві. Вміти застосувати різні форми оплати праці під час планування фонду оплати праці та визначити найоптимальніші, здійснити розрахунок необхідної чисельності та складу персоналу для забезпечення надійної роботи об’єктів нафто-газотранспортних систем.
ЗМ5

Знати суть та особливості формування собівартості транспортування і зберігання нафти, нафтопродуктів та газу. Вміти сформувати кошторис витрат на транспортування нафти і газу, здійснити розрахунок собівартості одиниці транспортних послуг та визначити економічні показники функціонування підприємств в даній галузі.
ЗМ 6

Знати засади формування інвестиційно-проектної діяльності у сфері транспортування нафти і газу. Вміти сформувати основні складові інвестиційних проектів та визначити їх життєздатність, економічну, соціальну та екологічну ефективність.

3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1 Основна література

 1. Дзьоба О. Г. Організація і планування виробничо-комерцийної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу: конспект лекцій / Дзьоба О.Г.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2000.– 204 с.

 2. Дзьоба, О. Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу: навч. посіб. / О.Г.Дзьоба.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.– 467 с.:

 3. Єгупов, Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві: навч. посіб. / Ю. А. Єгупов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 4. Зелінська, Г. О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу: навч. посіб. / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 434 с.

 5. Лесюк О. І. Організація виробництва: навчальний посібник / Лесюк О. І. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. — 500 с.

 6. Миронова, І. В. Економіка і організація виробництва: опорний конспект лекцій / І. В. Миронова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 122 с.

 7. Організація виробництва: навч. посіб. / В. О. Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. – К. : "Лібра", 2005. – 336 с.

 8. Петрович, Й. М. Організація виробництва: практикум / І. М. Петрович, Г. М. Захарчин, С. О. Буняк. – К. : Центр навчальної літератури, 2005.– 336 с.

 9. Петрович, І. М. Організація виробництва: підручник / І. М. Петрович, Г. М. Захарчин. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 400 с.

 10. Подвігіна, В. І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво: навч. посіб. / В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. – К. : ЦУЛ, 2007. – 136 с.

 11. Цигилик, І. І. Економіка й організація виробництва: навч. посіб. у схемах, формулах і таблицях / І. І. Цигилик, О. І. Мозіль, Н. В. Кірдякіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.


3.2 Додаткова література

 1. Акіліна, О. В. Основи підприємництва: навч. посіб. / О. В. Акіліна, В. Г. Пасічник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

 2. Бойчик, І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик. – вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : Атіка, 2007. – 528 с.

 3. Варналій, З. С. Основи підприємництва: навч. посіб. / З. С. Варналій. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Знання-Прес, 2006.

 4. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: навч. посіб. / Чепурда Л.М., ред. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 272 с. 

 5. Запухляк І. Б. Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств: монографія / І. Б. Запухляк, О. Г. Дзьоба, за ред. Шегди А. В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 208 с.

 6. Жарова, Л. В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління: монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов. – Суми : Університет. книга, 2012. – 240 с.

 7. Шило В. П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна [та ін.]. – К. : Кондор, 2005. – 240 с.


3.3 Методичне забезпечення

 1. Дзьоба О. Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності: навчально-методичний комплекс / О. Г. Дзьоба, І. Б. Запухляк, Т. Б. Яськевич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 120 с.

 2. Дзьоба О. Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності: курсове проектування / О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. – 96 с.

 3. Запухляк, І. Б. Управління проектами: метод. вказівки / І. Б. Запухляк, У. Я. Витвицька, І. І. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 161 с. 

 4. Методичні вказівки щодо планування та калькулювання собівартості транспорту газу, враховуючи нові П(С)БО. — К. : ДК „Укртрансгаз”. — 2001 р. — 186 с.


3.4 Використання технічних засобів та обчислювальної техніки

При виконанні практичних занять та самостійних розрахункових робіт використовуються персональні комп’ютери та мікрокалькулятори.

При викладі лекційного матеріалу технічні засоби не використовуються

Студенти забезпечуються електронними версіями навчально-методичних матеріалів.4 ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань студентів здійснюється за рейтинговою системою, яка передбачає систематичний контроль рівня засвоєння знань впродовж всього семестру. В процесі контролю використовуються такі форми, як контрольні роботи, колоквіуми, індивідуальна робота. Поточний рейтинг кожного студента розраховується наростаючим підсумком впродовж семестру. Максимально можлива кількість балів за результатами поточного рейтингового контролю - 100 балів, мінімальна кількість балів, за якої вважається, що студент засвоїв програмний матеріал - 60 балів. Студенти складають письмовий іспит, який оцінюється за 100-бальною шкалою, а підсумкова оцінка з дисципліни виставляється як середнє арифметичне оцінки поточного рейтингового контролю та іспитової оцінки.

Таблиця 4.1 – Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності"

Шифри модулів

Назва модуляОцінювання, балів

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

М 1

Організація виробничо-комерційної діяльності підприємства

20

24
ЗМ 1

Підприємство та його організаційно-виробнича структура
4
ЗМ 2

Основи організації виробничого процесу
4
ЗМ 3

Організація основного і обслуговуючих виробництв на підприємстві
8
ЗМ 4

Організація праці на підприємстві
8
М2

Планування виробничо-комерційної діяльності підприємства

20

36
ЗМ1

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
4
ЗМ2

Планування виробництва і реалізації продукції
6
ЗМ 3

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства
6
ЗМ 4

Планування персоналу та оплати праці на газо-нафтотранспортних підприємствах
6
ЗМ 5

Планування собівартості продукції і прибутку підприємства
8
ЗМ 6

Інвестиційно-проектна діяльність у сфері транспортування і зберігання нафти і газу
6Всього

40

60
Таблиця 4.2 – Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Каталог: files -> attachments
attachments -> Інноваційні технології в навчальному процесі інформаційний бюлетень випуск 7 Серія «Основні форми організації навчання»
attachments -> Міністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу затверджую
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни економічне управління підприємством
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни " Методологія наукових досліджень"
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни національна економіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни соціально-економічна безпека
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка