Кабан Лариса Василівна, вчений секретар Інституту, ст викладач кафедри педагогічної майстерностіДата конвертації19.11.2018
Розмір6.97 Mb.
#65120
 • Кабан Лариса Василівна,
 • вчений секретар
 • Інституту,
 • ст.викладач кафедри педагогічної майстерності
 • E-mail: olih@ukr.net
 • КНЗ КОР «Київський обласний інститут
 • післядипломної освіти педагогічних кадрів»
 • Підготовки і подання матеріалів на експертизу науково-методичної ради
 • Київського обласного інституту
 • післядипломної освіти педагогічних кадрів

Об'єкти науково-методичної експертизи

 • Навчальні програми
 • Навчальні видання
 • і засоби навчання
 • Матеріали з досвіду роботи
 • претендентів на
 • педагогічні звання
 • Методичні розробки
 • на обласну виставку
 • “Освіта Київщини”
 • Науково -
 • методична
 • рада
 • інституту
 • Залікова
 • книжка
 • педагога-
 • методиста

Варіанти представлення матеріалів на присвоєння педагогічного звання :

 • опис досвіду з проблеми, над якою працював педагог протягом атестаційного періоду. Опис досвіду здійснюється особою, яка вивчала досвід протягом атестаційного періоду, тому зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, де певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо;
 • методична розробка з проблеми, над якою працює педагог. Текст викладається у формі першої особи множини або з використанням безособових конструкцій з дієслівною формою на -но, -то: (вивчено, розглянуто, проаналізовано, узагальнено тощо);
 • рукопис навчально-методичного видання або навчальної програми, оформлені з дотриманням вимог до певного типу розробок, у супроводі таких документів: характеристика професійної діяльності автора (укладача) та анотація досвіду (!) роботи претендента на присвоєння звання.
 • www.kristti.com.ua /Науково-методична робота/ Науково-методична рада/ Готуємо матеріали до розгляду

Нагадуємо:

 • Оформлення – відповідно до рекомендацій.
 • Термін подачі матеріалів – до 1 лютого.
 • Супровідні документи – за підписом керівника навчального закладу
 • Розгляд – відповідно до Положення про науково-методичну раду інституту.
 • Інформація про реєстрацію та розгляд – у вченого секретаря інституту

ОПИС ДОСВІДУ З ПРОБЛЕМИ

 • ОПИС ДОСВІДУ З ПРОБЛЕМИ
 • МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Титульний аркуш.

 • Титульний аркуш.
 • Зміст. У змісті передбачена нумерація сторінок (на відміну від плану).
 • Подання, адресоване голові науково-методичної ради, ректору інституту, містить прохання розглянути авторські матеріали з метою експертної оцінки у зв’язку з атестацією на присвоєння педагогічного звання.
 • У поданні також зазначається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, педагогічне звання (якщо є); дається коротка вказівка про те, коли і ким вивчені та розглядались матеріали досвіду.
 • Анотація досвіду (авторська або фахова).
 • Характеристика діяльності автора досвіду.
 • Опис змісту досвіду: вступ, основна частина, висновки, рекомендації.
 • Бібліографія (література).
 • Додатки.
 • www.kristti.com.ua /Науково-методична робота/ Науково-методична рада/ Готуємо матеріали до розгляду

Методична розробка – форма розповсюдження педагогічного досвіду, яка є аналітичним звітом педагога (колективу) про проведення педагогічного заходу (експерименту) на основі вивчення науково-методичної літератури.

 • Методична розробка – форма розповсюдження педагогічного досвіду, яка є аналітичним звітом педагога (колективу) про проведення педагогічного заходу (експерименту) на основі вивчення науково-методичної літератури.
 • Що я,
 • педагог-професіонал,
 • роблю у навчально-виховному процесі особливого,
 • що у моєму досвіді має відмінність від традиційного, масового, загальноприйнятого?

Назва має відображати проблему (основне питання), на розв'язання якої спрямовується зусилля автора досвіду;

 • Назва має відображати проблему (основне питання), на розв'язання якої спрямовується зусилля автора досвіду;
 • Заголовок має відображати мету діяльності і засоби її досягнення;
 • Назва досвіду не повинна бути декларативною, натомість має орієнтувати на отримання конкретного результату;
 • Назва має відображати предметну галузь та «віковий діапазон» учнів, студентів;
 • Формування громадянських якостей особистості школяра засобами історичного краєзнавства на уроках української мови і літератури у 5-8 класах
 • Назва роботи має бути адекватною її змісту (відповідати йому!)

Формування екологічної культури особистості молодшого школяра на основі використання міжпредметних зв'язків

 • Формування екологічної культури особистості молодшого школяра на основі використання міжпредметних зв'язків
 • Інтелектуальний розвиток учнів засобами проблемного навчання на уроках історії у 7-9 класах
 • Розвиток творчих здібностей учнів 9-11 класів у процесі проектної діяльності на уроках хімії та в позакласній роботі
 • Формування громадянських якостей особистості школяра засобами історичного краєзнавства на уроках української мови і літератури у 5-8 класах.
 • Формування навчально-пізнавальної компетенції учнів 9-11 класів у процесі проектно-дослідницької діяльності на уроках інформатики та в позаурочний час
 • Формування ціннісно-смислової та навчально-пізнавальної компетенцій учнів у процесі впровадження блочно-модульної технології на заняттях хімії (…)

Правильно вживайте терміни:

 • Правильно вживайте терміни:
  • технології – упровадження технологій;
  • інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – використання засобів ІКТ;
  • методи, прийоми – застосування методів; застосування, реалізація прийомів;
  • форми, засоби – використання форм, засобів;
  • особистісно (-)орієнтоване – особистісно зорієнтоване…
 • Уникайте формулювань з мовними штампами: шляхи, через, при, з метою тощо, наприклад:
  • Шляхи активізації пізнавальної діяльності …
  • Розвиток творчого мислення учнів (студентів)при вивченні …(правильно – …у процесі вивчення…).
 • Не вводьте у назву зайві, надлишкові слова, які структурно обтяжують фразу, як-то:
  • Ефективність використання новітніх комп’ютерних технологій
  • …при вивченні… …новітніх інноваційних технологій… або Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання …
  • Організація роботи із формування…
 • Обсяг назви методичної розробки має становити 9-12 слів.

 • РУКОПИС
 • НАВЧАЛЬНОГО ВИДАННЯ

Навчальна програма - навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, вимоги до результатів навчання, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу.

 • Навчальна програма - навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, вимоги до результатів навчання, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу.
 • Підручник – навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке (до підручників також належить буквар).
 • Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або частково замінює підручник та офіційно затверджене як таке.
 • Навчально-методичний або методичний посібник - навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
 • Хрестоматія - навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення.
 • Зібрання творів – однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому (до зібрання творів належить серія „Шкільна бібліотека”).
 • Словник – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.
 • Енциклопедія – довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи всіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.
 • Тлумачний словник для школярів та студентів – мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
 • Термінологічний словник для школярів та студентів - словник термінів та визначень певної галузі знання (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).

Довідник для школярів та студентів - довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.

 • Довідник для школярів та студентів - довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.
 • Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестових завдань, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, дидактичні матеріали тощо.
 • Навчальний наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.
 • Альбом– книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання, що має або не має пояснювального тексту.

Книга - книжкове видання, обсяг якого понад 2 авторські аркуші (48 сторінок).

 • Книга - книжкове видання, обсяг якого понад 2 авторські аркуші (48 сторінок).
 • Навчальний, методичний, навчально-методичний посібник
 • Брошура – книжкове видання, обсяг якого більше за 4, але менше 48 сторінок.
 • Навчальне видання – збірник
 • Методичне видання – методичні рекомендації, методичні матеріали до курсу… тощо
 • Листівка – видання, обсяг якого від 1 до 4 сторінок.
 • Авторський аркуш – одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами. У практичній роботі на попередньому етапі автор умовно може брати за один авторський аркуш 24 сторінки машинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали на стандартному аркуші формату А. 4.
 • Навчальна книга
 • Апарат книги
 • Навчальний зміст
 • Заголовок,
 • титульні елементи
 • Зміст
 • Передмова
 • Дидактичний матеріал
 • Бібліографічний список
 • Вступ
 • Основна частина
 • Висновки
 • Анотація

 • ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС

ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси (ЕОР)

 • ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси (ЕОР)
 • Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.
 • // Комп'ютер у школі та сім’ї. – 2012. - №8 (104)

електронний документ - документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

 • електронний документ - документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;
 • електронне видання - електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;
 • електронний аналог друкованого видання - електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;
 • електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;
 • інформаційна система - організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;
 • депозитарій електронних ресурсів - інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

комп'ютерний тест - стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

 • комп'ютерний тест - стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;
 • електронний словник - електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;
 • електронний довідник - електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;

електронний навчальний посібник - навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

 • електронний навчальний посібник - навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;
 • електронний підручник - електронне навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі;
 • електронні методичні матеріали - електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз'яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;
 • курс дистанційного навчання
 • електронний лабораторний практикум –
 • електронна бібліотека цифрових об'єктів - набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

навчально-методичні (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

 • навчально-методичні (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);
 • методичні (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);
 • навчальні (електронні підручники та навчальні посібники);
 • допоміжні (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);
 • контролюючі (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

 • НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 • Навчальний план
 • загальноосвітнього навчального закладу
 • Змістове наповнення
 • освітніх галузей визначається
 • Державним стандартом
 • Інваріантна
 • складова
 • Варіативна
 • складова
 • Змістове наповнення формується навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону,
 • типу закладу,
 • індивідуальних освітніх потреб учня
 • Навчальний план
 • загальноосвітнього навчального закладу
 • Перелік предметів
 • освітніх галузей
 • Державного стандарту
 • Спецкурси
 • Курси за вибором
 • Факультативні курси
 • Індивідуальні заняття
 • Інваріантна
 • складова
 • Варіативна
 • складова
 • вивчення
 • навчальних
 • предметів
 • освітніх галузей
 • курси
 • за вибором
 • Наказ МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572 “Про Типові навчальні плани початкової школи”
 • Варіативна складова
  • індивідуальні
  • консультацій
  • та групові заняття
  • з учнями
 • збільшення годин
 • на вивчення
 • окремих предметів
 • інваріантної
 • складової
 • Варіативна складова
 • Індивідуальні
 • та
 • групові
 • заняття
 • факультативи
 • спецкурси
 • Курси за вибором
 • (середня і старша школа)
 • Спецкурс
 • Курс
 • за
 • вибором
 • Предметне спрямування
 • Усі учні класу
 • Записи у класних журналах
 • Оцінювання в балах
 • У розкладі в першій половині дня
 • За межами тематики навчальних предметів
 • За вибором добровільно
 • Записи у додаткових журналах
 • Не оцінюється
 • У розкладі в другій половині дня
 • Типологія навчальних програм
 • варіативної складової
 • Наповнюваність учнів у групі: 8/4
 • відповідно до Наказу МОН України № 128 від 20.02.2002
 • Факультатив
 • У школі І ступеня тільки курси за вибором (без оцінювання в балах)
 • Профільний зміст
 • За вибором обов'язково
 • Записи у класних журналах
 • Оцінювання в балах
 • У розкладі в першій половині дня
 • За рівнем новизни
 • (способом творення)
 • Типові
 • Авторські
 • Інноваційні
 • Адаптовані
 • Школа
 • ІІІ
 • ступеня
 • Розподіл курсів варіативної складової
 • Школа
 • ІІ
 • ступеня
 • Школа
 • І
 • ступеня
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • Курси за вибором,
 • індивідуальні
 • заняття
 • Курси за вибором
 • Факультативи
 • Спецкурси
 • Факультативи
 • Спецкурси,
 • Індивідуальні
 • заняття
 • Спецкурси, курси за вибором, факультативні курси:
 • спільне та відмінне
 • ОЗНАКИ
 • ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • СПЕЦКУРС
 • КУРС ЗА ВИБОРОМ
 • ФАКУЛЬТАТИВ
 • Зв’язок із змістом інваріантної складової
 • Доповнює, пояснює зміст предметів
 • Доповнює зміст, забезпечує зміст допрофільної підготовки, профільного навчання
 • Безпосередньо не пов'язаний із змістом
 • Обов’язковість вибору та відвідування
 • Обирається педагогічним колективом, обов’язковий для відвідування
 • Добровільність вибору, але обов’язковість відвідування
 • Добровільність вибору учнями
 • Спецкурси, курси за вибором, факультативні курси:
 • спільне та відмінне
 • ОЗНАКИ
 • ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • СПЕЦКУРС
 • КУРС ЗА ВИБОРОМ
 • ФАКУЛЬТАТИВ
 • Розміщення у розкладі
 • Включені до розкладу занять, як інші уроки
 • Заняття фіксуються в окремому розкладі
 • Облік занять
 • Зміст навчальних занять фіксується записами у класних журналах
 • Зміст фіксується записами у Журналі обліку роботи гуртків, факультативів
 • Оцінювання навчальних досягнень
 • Обов’язкове.
 • Виключення становить початкова школа
 • Не оцінюється
 • Специфіка закладу освіти
 • (спеціалізована школа,
 • ліцей, гімназія тощо)
 • Запити учнів
 • і батьків
 • Профільне
 • спрямування
 • Кадрове,
 • матеріально-технічне,
 • навчально-методичне
 • забезпечення
 • Гранично
 • допустиме
 • навантаження
 • Інститут
 • інноваційних
 • технологій
 • і змісту освіти
 • МОН МС України
 • КОІПОПК
 • Районний (міський)
 • методичний
 • кабінет (центр)
 • Загальноосвітній
 • навчальний заклад
 • Програмне забезпечення
 • варіативної складової
 • ВАРІАНТ 1.
 • Педагог обирає програму з переліку,
 • рекомендованих МОН України
 • ВАРІАНТ 2.
 • Педагог розробляє програму,
 • реалізує після експертизи

Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області

 • необ’єктивне використання
 • годин варіативної складової
 • розбіжність у трактуванні
 • вихідних понять
 • брак єдиних вимог до структури
 • навчальної програми
 • відсутність документа
 • про порядок розроблення, експертизи,
 • затвердження і використання
 • навчальних програм
 • ПОЛОЖЕННЯ

Додаток до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685 Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти  

 • Додаток до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685 Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти  
  • наказ Міністерства освіти і науки України
  • від 17.06.2008 № 537
  • «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України».
 • 5 років
 • Термін дії грифа МОН встановлено документом:
 • За рівнем новизни
 • (способом творення)
 • Типові
 • Авторські
 • Інноваційні
 • Адаптовані

На допомогу вчителю

Дякуємо за увагу!

 • Дякуємо за увагу!

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка