Кабінет географії як творча лабораторія вчителя і учня. Методика застосування інтерактивної дошкиСкачати 116.76 Kb.
Дата конвертації29.03.2017
Розмір116.76 Kb.
Кабінет географії як творча лабораторія вчителя і учня.

Методика застосування інтерактивної дошки.

Географія – одна з прадавніх наук про Землю. Географія розкриває різносторонній погляд на світ, оскільки інтегрує науки про Землю, суспільство і людину.

Щоб учити географію було цікаво треба перенести головний акцент діяльності з репродуктивного на творчий. І в цьому велику допомогу надасть сучасний кабінет географії.

Значну увагу потрібно приділити зовнішньому вигляду кабінету, який би створював робочу атмосферу, психологічний настрій, щоб усім утакому приміщенні було зручно і цікаво.

Особливу увагу звертаю на робоче місце учня. Для того, щоб усе було під руками, на кожну парту зібрали комплект (відповідно до класу), який складається з атласу, контурних карт, різноманітних пам’яток, ОІС, планів характеристик географічних об’єктів.

Наявну в кабінеті літературу, довідники, енциклопедії розмістили по розділах на полицях в доступному місці, створили їх картотеку і каталоги статей фахових журналів та методичної літератури.Робоче місце вчителя – це зібраний у папки для кожного уроку роздатковий, дидактичний матеріал, тести та творчі завдання відповідного рівня, цікаві факти до уроку, статистичний матеріал, розробки уроків, матеріали контрольних робіт, на полицях – фахова, методична, педагогічна література, підручники.

Географія – наука про середовище, що нас оточує, де всі елементи взаємопов’язані. Розкриваючи ці зв’язки даю можливість самим учням знаходити і пояснювати явища в природі, в економічному та суспільно-політичному житті. Для цього використовую у 8-х, 9-х, 10-х класах ОІС, які розроблені С.Г.Коберніком. Іноді вношу зміни до цих схем, виходячи з мети уроку або теми в цілому та особливостей класу. ОІС використовую на різних етапах уроку: під час перевірки домашнього завдання (для слабших учнів), під час вивчення нового матеріалу учні вчаться робити конспекти; блоки ОІС використовую для роботи в групах і парах при закріплені вивченого.

Маючи відповідну додаткову літературу, довідники, енциклопедії, карти та атласи я маю змогу давати випереджальні завдання для самостійного опрацювання.

У концепції сучасної української освіти йдеться про те, що випускник повинен мати здатність до саморозвитку та самоосвіти. Тому організовую учнівську діяльність, щоб спонукати дітей до потреби в самоосвіті. А сама освіта учнів не може бути успішною без засвоєння системи вмінь та навичок навчальної праці. Для цього використовуються пам’ятки. З метою залучення учнів до самоосвітньої діяльності у своїй роботі я використовую домашні довготермінові роботи: творчі завдання, проекти, реферати, кросворди, мультимедійні презентації.

Дуже важливим моментом у самоосвітній діяльності учнів є використання планів характеристик географічних об’єктів. Плани допомагають учням самостійно у логічній послідовності скласти характеристику річки, природної зони, природної країни, галузі промисловості, економічного району, екологічної ситуації, несприятливих фізико-географічних явищ, процесів та ін..

Сьогодні ми  перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій, орієнтації на творчу діяльність учня, визнання неповторності його особистості, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання.

    Важливе завдання географії полягає в  тім, щоб у дітей склалася цілісна  картина сучасного світу, про  планету, на якій вони живуть, про відкриття  і вивчення планети. Виховна задача географії полягає в екологічному вихованні й освіті школярів, виходячи з того, що екологічна проблема одна з найважливіших проблем у сучасному світі.

    На сучасному етапі здійснення навчання та виховання творчої особистості  інформатизація загальноосвітнього процесу  – одне з пріоритетних стратегічних завдань реформування освіти в нашій країні. Особистість учня ставиться в центрі навчального процесу, що вимагає від учителя переосмислення мети і завдань уроків із позиції школярів.

    Методика  мультимедіа є сучасною комп’ютерно-інформаційною  технологією, що забезпечує можливість об’єднувати в одній комп’ютерній програмі анімацію, звук, текст, графічне зображення та відео. Викладання з демонстраційно-моделюючими програмними засобами, які використовуються на різних етапах уроку , демонстрації моделі об’єкту навчання, показу відеофрагментів повинне бути спрямоване на те, щоб не давати готових відповідей, а націлювати учнів на творчий пошук, формування власної думки. Головне не те, правильна чи неправильна відповідь, а те, як учень обґрунтовує, мотивує свій висновок, шукає власний варіант рішення завдання. Досягнення цієї мети можливе завдяки використанню різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, створення атмосфери зацікавленості, стимулювання учнів до висловлювань на основі побаченого, почутого чи то змодельованого. Таку можливість надають уроки із забезпеченням інформаційно-комп’ютерного супроводу навчальних занять з географії.

Рано чи пізно комп’ютер доводиться освоювати майже всім. Комусь захочеться пограти в комп’ютерні ігри чи „погуляти” Інтернетом. Комусь освоїти комп’ютер потрібно, щоб отримати бажане робоче місце. Вам це потрібно і під час навчання в університеті і для майбутньої професійної діяльності. Саме з допомогою комп’ютера ви можете знаходити, обробляти і використовувати різноманітну інформацію для успішного навчання, написання курсових і дипломних робіт; для підготовки до уроків; створення необхідного методичного і дидактичного обладнання навчального процесу; для створення мультимедійних презентацій тощо. Тобто, володіння комп’ютером – одна з необхідних рис сучасного вчителя будь-якої спеціальності.

Інформатизація освіти як складова інформатизації суспільства в широкому сенсі охоплює комплекс соціально-педагогічних перетворень, пов’язаних із насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами і технологією, а у вузькому сенсі – впровадження в заклади освіти інформаційних засобів, заснованих на мікропроцесорній техніці, а також педагогічних технологій, що базуються на цих засобах.

Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчальною діяльністю, призводить до змін у навчальній діяльності учнів, викладачів і тому, на нашу думку, повинна охоплювати всі сфери їх діяльності.

Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт – дисків (CD - ROM). Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо – та відеоінформацію, анімацію, 3D - графіку. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.

В своїй роботінайчастіше використовую такі види технічних засобів навчання, як: презентації, а також слайди, транспаранти, магнітні звукові записи, навчальні телепередачі і відеофільми, записи на компакт-дисках.

Педагогічними дослідженнями і педагогічною практикою встановлено, що найдоцільніше використовувати мультимедійні засоби навчання при виконанні таких педагогічних завдань:

1. Формування світогляду учнів, їх ідейних і моральних переконань.

2. Формування загальнонавчальних вмінь і навичок учнів, які допомагають їм учитися, зокрема: виділяти головне, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, конкретизувати, абстрагувати, систематизувати.

3. Формування спеціальних вмінь і навичок учнів в залежності від навчальних дисциплін, які вони вивчають в школі.

4. Ознайомлення учнів з історією суспільства, науки, техніки, культури, мистецтва, літератури, мови та сучасними їхніми досягненнями.

5. Взаємозв’язок теорії і практики. Застосування теоретичних знань для вирішення практичних завдань учнями при вивченні різних навчальних дисциплін.

6. Проведення профорієнтаційної роботи з учнями в навчальний і позанавчальний час.

7. Засвоєння учнями складних тем при вивченні шкільних навчальних дисциплін.

Мультимедійні засоби навчання можуть використовуватись у двох аспектах, а саме:

як наочна ілюстрація до розповіді вчителя;

як основне джерело нової інформації. У першому випадку такий метод використання називається наочно-ілюстративним, у другому – активно-евристичним.

В залежності від необхідності мультимедійні засоби навчання можна використовувати повністю, частинами, фрагментами, кадрами. Доцільно поєднувати їх в контексті з іншими видами унаочнення та засобами навчання.

Тривалість використання мультимедійних засобів навчання

для учнів 1-4 класів – 5-10 хвилин;

для учнів 5-7 класів – 20 хвилин;

для учнів 8-11 класів – 30 хвилин.

Все частіше в навчальних закладах можна почути термін „Інтерактивна дошка” і навіть „Мультимедійна дошка”, дедалі більше учнів та учителів зі щирим захопленням оглядають це „чудо техніки”. Термін «Інтерактивна дошка» хоча і є очевидно некоректним, але покликаний відобразити суб'єктивні відчуття користувача від інформації, яка «ожила» під пальцями, що торкаються поверхні дошки. При цьому інтерактивна дошка у більшості випадків при поверховому ознайомленні з нею сприймається як деякий самодостатній пристрій, який з якоїсь причини під’єднаний до комп'ютера й мультимедійного проектора.

Інтерактивна дошка (ІД) це периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора.

ІД відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри – для зручності в роботі з аудиторією.

Подібно до звичайного комп’ютерного монітора управління прикладними програмами комп’ютера здійснюється або курсором мишки, або з екранної клавіатури, що виведена на поверхню дошки.

ІД створена для використання у комплекті з комп’ютером і мультимедійним проектором і складає програмно-технічний або програмно-технологічний навчальний комплекс.

Можливості програмно-технічних комплексів з інтерактивними дошками.

Звичайні можливості:

1. Коментування будь-якої інформації за допомогою цифрових фломастерів – поверх тексту, графічного зображення, фото- й відеокадрів.

2. Написання тексту на поверхні дошки за допомогою цифрових фломастерів або набору тексту з екранної клавіатури, стирання або прибирання написаного, збереження в пам’яті комп’ютера всієї інформації, що знаходиться на поверхні дошки.

3. Редагування інформації в реальному часі, збереження змін, друк на принтері, розсилка електронною поштою.

Інтерактивна дошка – це основний елемент інтерактивної системи, що складається з проектора, комп’ютера, драйвера інтерактивної дошки та спеціалізованого програмного забезпечення (рис. 1). Весь комплекс призначений для роботи з матеріалом, що представлений у цифровому вигляді.

Вроботі дошки зазвичай використовується два режими: миші та анотацій. В першому випадку дошка лише наладжує взаємодію користувача з операційною системою (ОС), замінюючи мишу, у другому маркер використовується за прямим призначенням, тобто для письма и рисування. Відмітимо, що графічний редактор для цього не обов’язковий: програма рисує прямо натому фоні, який є на екрані, будь-то картинка «Робочого столу», слайди PowerPoint, вікна прикладних програм и т.п.

Термін використання інтерактивної дошки перевищує п’ять, а то й десять років. Конструкція ІД надзвичайно надійна та вандалостійка. З комп’ютером пристрій з’єднується за допомогою COM- або USB-порту, рідше через безпровідний інтерфейс. Живлення подається від блока живлення або безпосередньо від комп’ютера USB-кабелем.

Серед шкільних предметівгеографія має дуже широкі можливості для навчання з використанням ІКТ. Загальновідомо, що викладання географії у школі вимагає нових методичних підходів до навчання учнів, оскільки використання лише традиційних методів навчання, як показує шкільна практика, сьогодні вже не може бути достатньо ефективним. Потрібно навчати дітей із врахуванням індивідуальних можливостей і запитів школярів.


Найважливішим завданням сучасності вважаємо реалізацію особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів, коли учень із об’єкта педагогічного впливу стає суб’єктом творчої діяльності, що значною мірою впливає на досягнення ним більш високого рівня знань і вмінь, розвитку в школярів пізнавальної самостійності та інтересу до вивчення географії.
Одним із напрямів модернізації системи географічної освіти у школі є впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Сучасне життя вимагає від учителів освоєння комп’ютерної техніки, тому що багатьом учням, які вже достатньою мірою володіють комп’ютерною технікою, більш близькими і зрозумілими є комп’ютерні та мультимедійні версії тем шкільних курсів з географії.
У межах викладання географії, разом із традиційними технологіями навчання, закладено величезні можливості для застосування комп’ютерних технологій, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop, Intel "Навчання для майбутнього". Учителю географії потрібно використовувати програму MS Map Point для впровадження геоінформаційних систем в навчання географії під час створення динамічних картографічних об’єктів.
Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій вважаємо:
- індивідуалізацію навчального процесу;
- високий ступінь наочності під час викладання географії;
- пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);
- можливість моделювання природних процесів і явищ;
- організацію групової роботи;
- забезпечення зворотнього зв’язку в процесі навчання;
- контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу.
Завдяки мультимедійній інформації, що містять програми, учні вчаться пов'язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення.
Перевагою застосування мультимедійних програм на уроках географії є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні дістають значний обсяг навчальної інформації запорівняно короткий час. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.
Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних програмах, є значним допоміжним матеріалом для формування географічних уявлень та понять про явища та природні об'єкти, які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відеофрагментам та фотографіям, які є у цих програмах, на уроках географії можна здійснити "подорож" планетою, в куточки живої природи, які практично недоступні для більшості учнів.
Мультимедійні засоби, як джерело нових знань, можуть використовуватись перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою.
Вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми, все ж за вчителем. Тільки він, ураховуючи зміст супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних пізнавальних завдань.
Завдяки мультимедійній інформації, що містять програми, учні вчаться пов'язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення.
Перевагою застосування мультимедійних програм на уроках географії є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні дістають значний обсяг навчальної інформації запорівняно короткий час. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.
Тому можна зробити висновок, що більшість комп'ютерних програм з географії міститьзначну навчальну інформацію. Вони можуть широко використовуватись на уроках географії; водночас дані програмні засоби за своїм дидактичним призначенням в основному є допоміжним, ілюстративним джерелом знань.

 Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.


Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.
Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня .
Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності.
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.

 Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.
Каталог: download -> version -> 1442375880 -> module
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
module -> Тема. Австралія найменший материк землі. Мета
module -> Блакитна планета

Скачати 116.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка