Кабінет міністрів україниСкачати 393.03 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір393.03 Kb.
#394
ТипПрограма
  1   2   3   4   5КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИКафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, професор

_______________________ М.М. Доля
____ “ _____________ 2015 р.

розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри „загальної екології та безпеки життєдіяльності”

Протокол №9 від 21 травня 2015 р.

Завідувач кафедри

________________ В.А. Гайченко

«____» ______________ 2015 р.
Робоча навчальна програма

дисципліниСтратегія сталого розвитКУ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА

ОКР „Магістр”

Напрям підготовки 6.040106 — Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Спеціальність 8.04010604 “Екологічний контроль та аудит”


Факультет Захисту рослин, біотехнологій та екології
Розробник: Боголюбов В.М., професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник
2015-2016 навчальний рік

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

спеціальностей:

8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (шифр за ОПП – ПНПП 2.01)

8.04010602 «Прикладна екологія» (шифр за ОПП ПГСЕ 1.02)

8.04010603 «Екологічна безпека» (шифр за ОПП ПГСЕ 1.02)

8.04010604 «Екологічний контроль і аудит» (шифр за ОПП ПГСЕ 1.02)

8.04010605 «Радіоекологія» (шифр за ОПП ПГСЕ 1.02)

8.04010606 «Заповідна справа» (шифр за ОПП ПГСЕ 1.02)

(Шифр за ОПП ПГСЕ 1.02)

Одеса - 2013 рік
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Боголюбов Володимир Миколайович, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Степаненко Сергій Миколайович, Одеський державний екологічний університет;

Клименко Микола Олександрович, Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне)
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» “26” _лютого 2013 року, протокол №5
Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» всіх 6-ти спеціальностей напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес переходу суспільства до сталого розвитку суспільства, методи вимірювання показників (індикаторів) сталого розвитку та особливості врахування екологічних обмежень і взаємозв’язків між складовими біосфери (техно- і соціосферами).

Міждисциплінарні зв’язки. Нормативна навчальна дисципліна “Стратегія сталого розвитку” обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох інших наук. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни студент повинен опанувати предметні компетенції з таких дисциплін як ґрунтознавство, загальна екологія, економіка природокористування, техноекологія, моніторинг довкілля, екологія людини, екологічна безпека. інформатика і системологіяметеорологія і кліматологія, філософія (етичні аспекти), соціологія тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з двох блоків змістових модулів:Блок змістових модулів 1. Теоретичні засади сталого розвитку

Блок змістових модулів 2. Соціально-економічні аспекти сталого розвитку

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» є формування формування у студентів основ цілісного екоцентричного світогляду щодо напрямів розвитку цивілізації, шляхів гармонізації екологічних, економічних та соціальних аспектів людської діяльності на глобальному. локальному та місцевому рівнях, а також сучасних підходів щодо кількісної оцінки управлінських рішень у контексті сталого розвитку.1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку» є оволодіння студентами базовими знаннями та вміннями щодо:

 • поняття та властивостей біосфери, принципів її розвитку як динамічної системи і враховує особливості таких складових біосфери, як техносфера і соціосфера;

 • глобальних проблем сучасної цивілізації (економічних, ресурсних, соціально-політичних, етичних, екологічних та демографічних), які є наслідком формування у суспільстві споживацького відношення до природи;

 • сучасних концепцій розвитку людства і біосфери (концепція ноосфери, концепція біотичної регуляції навколишнього середовища, концепція коеволюції природи і суспільства тощо);

 • загальних характеристик якісних і кількісних показників (індикаторів)сталого розвитку і головних положень сучасних моделей розвитку суспільства;

 • загальних аспектів застосування індикаторів сталого розвитку при вирішенні соціально-екологічних проблем на місцевому, регіональному і глобальному рівнях.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • властивості біосфери і принципи її розвитку як динамічної системи;

 • основні закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем;

 • нормативно-правову базу України з питань екологічної політики і напрямів розвитку держави;

 • основні відомості про глобальні проблеми сучасної цивілізації (економічні, ресурсні, соціально-політичні, етичні, екологічні та демографічні);

 • взаємозв’язки між факторами розвитку суспільства;

 • основні положення сучасних моделей розвитку суспільства;

 • основні поняття і принципи концепції сталого розвитку суспільства;

 • загальні характеристики індикаторів сталого розвитку суспільства.

вміти :

 • розраховувати локальні та регіональні індикатори сталого розвитку;

 • здійснювати моніторингові дослідження природних і соціально-економічних систем;

 • обґрунтовувати рішення, пов’язані з розвитком соціально-економічних систем;

 • формувати алгоритми побудови планів дій для соціально-економічно збалансованого розвитку регіонів в умовах переходу суспільства до сталого розвитку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Блок змістових модулів 1 «Теоретичні засади сталого розвитку» включає пять змістових модулі (шифр ОПП - ПГСЕ 1.02.01):

 1. Поняття і властивості біосфери, принципи її розвитку як динамічної системи і враховує особливості таких складових біосфери, як техносфера і соціосфера. Місце і відповідальність людини в біосфері. Поняття системи і розвитку (механізми функціонування і стійкості систем).

 2. Основні відомості про глобальні проблеми сучасної цивілізації (економічні, ресурсні, соціально-політичні, етичні, екологічні та демографічні).

 3. Наукові передумови формування принципів сталого розвитку. Принципи функціонування соціально-економічних систем (принципи суспільної організації в просторі і часі, екологічної мотивації, екологічної стікості).

 4. Головні положення сучасних концепцій розвитку людства і біосфери (концепція ноосфери, концепція біотичної регуляції навколишнього середовища, концепція коеволюції природи і суспільства тощо)

 5. Основні документи зі сталого розвитку. Міжнародні та національні законодавчо-правові засади переходу суспільства до сталого розвитку (Рішення конференцій у Стокгольмі (1972), Ріо-де-Жанейро (1992), Йоханезбурзі (2002) і Ріо-де-Жанейро (2012). Концепції і стратегії сталого розвитку різних країн). Особливості концепції освіти для сталого розвитку (Екологічний світогляд, етика і сталий розвиток. Стратегія ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку).


Блок змістових модулів 2 включає чотири змістових модулі (шифр ОПП - ПГСЕ 1.02.02):

 1. Розвиток і ресурси (Економічні, соціальні і морально-етичні аспекти ресурсозбереження. Роль принципу самообмеження в реалізації стратегії сталого розвитку суспільства).

 2. Екологічна політика та інституційні показники сталого розвитку (Закон України про основи екологічної політики).

 3. Індикатори та індекси сталого розвитку, система глобальних вимірів сталого розвитку (Основні економічні, соціальні та екологічні індикатори. Методологія розрахунку агрегованих та інтегральних показників).

 4. Особливості формування стратегій місцевого сталого розвитку і місцевого плану дій з охорони довкілля (Посібник з місцевого порядку денного. Роль місцевих громад у розробці і виконанні місцевих планів дій з охорони довкілля).

Рекомендована література

Нормативна

 1. Боголюбов В.М. Стратегія сталого розвитку / Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г. та ін.. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 446 с.

 2. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Новый доклад Римскому клубу. – М.: Akademia, 2000.

 3. Вальвач Ф.В. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна : Навч. посібник /Ф.В.Вальвач, М.І. Дробноход, В.Г.Дюканов та ін. За ред. М.І. Дробнохода. – К.: МАУП, 2002.

 4. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – 352 с.

 5. Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку/пер. з англ...ї: Інститут сталого розвитку. — К.: Інтелсфера, 2002.— 312с.

 6. Концепція екологічної освіти України. – К., 2002. – 28 с.

 7. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 8. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Новый доклад Римскому клубу. – М.:Akademia, 2000.

 9. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Институт «ДИ-ДИК», 1997. – 640 с.

 10. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 272 с.

 11. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: ПОЛЛІ, 2000. – 316 с.

 12. Гор А. Земля у рівновазі / Переклад з англ.: Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.

 13. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології. Підр. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.

 14. Марушевський Г.Б. Етика збалансованого розвитку. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – 440 с.

 15. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За прелами роста. Уч.пос. – М.: Прогресс, Пангея, 1994. – 304 с.

 16. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 17. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: МНЭПУ, 1998. – 228 с.

 18. Моисеев Н. Система "Гея" и проблема запретной черты". – М.: "Мир науки", №1, 1985.

 19. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: у 2-х кн. – К.: Заповіт, 1996. – 422 с.

 20. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

 21. Програма дій “Порядок денний на 21 століття”/ Пер. з англ..: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

 22. Програма дій з подальшого впровадження Порядку денного на 21 століття”/Переклад з англ.: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. – К.: Інтелсфера, 2000. – 58 с.

 23. Ревель П., Ревель Ч. Среда нашого обитания: В 4-х книгах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1994.

 24. Реймерс H.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: Россия Молодая, 1994. – 367 с.

 25. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум / Под ред. проф. Л.Г.Мельника и проф.. Л. Хенса (Бельгія). – Суми: “Університетська книга”, 2007. – 335 с.

 26. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем / Караваєва Н.В., Карпан Р.В., Коцко Т.А та ін.: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2008. – 384 с.

 27. Старіш О.Г. Системологія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 28. Степаненко С.Н. Десятилетие ООН по образованию для устойчивого развития (2005-2014). – Одесса, 2005. – 20 с.

 29. Собчик В. Нова методологія удосконалення агроекологічної культури. – К., 2004. – 68 с.

 30. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред.проф. Л.Г.Мельника. – Суми: Університетська книга, 2009. – 1216 с.

 31. Шевчук В.Я., Белявский Г.О., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Ноосферогенез і гармонійний розвиток. – К.: Геопринт, 2002. – 127 с.

 32. Ecological economics: the science and management of sustainability / edited by Robert Costanza. – New York: Columbia University Press, 1991. – 525 p.

 33. Our common journey: a transition toward sustainability. – Washington: National academy press, 1999. – 363 p.

Додаткова

 1. Вернадський В. Биосфера. - М.: Мысль, 1967, 376 с.

 2. Белявский Г.О., Варламов Г.Б., Гетьман В.В. и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду/Учебное пособие. – Харьков, 2002. – 359 с.

 3. Hебел Б. Hаука об окружающей среде (Как устроен мир)/Перевод з анг­л. Т. 1,2. – М.: Мир, 1993. Т.1. – 420 с. Т2. – 328 с.

 4. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології/Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.

 5. Братко З.Т., Харченко П.Ю. Homo Sapiens против Homo Technokratikus. - К.: Либідь, 1991. – 248 с.
 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Питання 1. Які основні рішення і принципи проголошено у Стокгольмській Декларації?

 1. Каталог: sites -> default -> files
  files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
  files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
  files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
  files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
  files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
  files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
  files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

  Скачати 393.03 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка