Кабінет міністрів україни


Доступ громадян до екологічної інформаціїСкачати 393.03 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір393.03 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Доступ громадян до екологічної інформації

 • Право кожної людини на сприятливе довкілля


 • Концепцію сталого розвитку

 • План дій щодо вирішення екологічних проблем

 • Резолюцію про організацію Програми ООН з Навколишнього середовища (ЮНЕП)

  Питання 2. Доповідь „Наше спільне майбутнє” надрукована у ______ році

  Питання 3. "Порядок денний на ХХ I століття” прийнято у _____ р. у місті ___________

  Питання 4. ООН несе повну відповідальність за впровадження „Порядку денного на 21 ст.”?

  1. Так 2. Ні

  Питання 5. Після конференції в Ріо-де-Жанейро прийшло усвідомлення наступного:

  1. Економічне зростання є основою збалансованого розвитку суспільства

  2. Масований вплив на довкілля – це характерна риса промислової революції

  3. Промисловий розвиток в усьому світі йшов без належного обліку вичерпності ресурсів

  4. Усвідомлення, що відновлювальні можливості живої природи не безмежні

  5. Загроза виживанню має глобальний характер

  Питання 6. Які визначальні умови потрібні для довгострокового розвитку соціально-економічної системи?

  1. Забезпечення рівноваги всієї системи чи окремих її елементів

  2. Організація системи в часі і просторі

  3. Спрямованість розвитку системи і наявність рушійної сили

  4. Незворотність еволюційного розвитку системи, наявність зворотних зв’язків і гомеостаз

  Питання 7. Ключова ідея принципів екологізації інструментів мотивації полягає у:

  1. Використанні мотиваційних інструментів для досягнення цілей екологізації економічних відносин

  2. Формуванні в суспільстві пріоритетності позитивної мотивації життя

  3. Вмінні якісно і кількісно оцінювати характер природних, соціальних та економічних процесів порушення середовища існування тварин

  4. Виконанні будівельно-монтажних робіт з мінімальним порушенням природного середовища

  Питання 8. Індикатори сталого розвитку повинні:

  1. відображати споживання енергії і матеріальних потоків

  2. відображати екологічну ємність систем

  3. відображати зв'язки між економічними, природними і соціальними проблемами суспільства

  4. відображати споживання чистої первинної продукції біотою

  5. орієнтуватися на довготривалі цілі

  Питання 9. Стійкість соціально-економічної системи забезпечують:

  1. Принципи неперевищення екологічних порогів

  2. Принципи єдності економічних і екологічних цілей

  3. Принципи “єдності інформаційного інструментарію” та “спільної ковдри”

  4. Принципи єдності природокористування і природовідтворення

  5. Принципи “екологічної “матрьошки”, “транзиту інформації” та “превентивності шкоди”

  Питання 10. Екологічну спрямованість процесів розвитку соціально-економічної системи забезпечують принципи “транзиту інформації” та “превентивності шкоди:

  1. Так 2. Ні

  Питання 11. Принципи екологічної мотивації включають:

  1. Принципи імпульсів розвитку

  2. Принципи гуманізації середовища

  3. ринципи “єдності інформації”
  4. Принципи єдності економічних і екологічних цілей

  5. Принципи екологізації


  Питання 12. Виділіть три обов’язкові кроки, які допоможуть суспільству перейти до сталого розвитку:

  1. Запровадження у основи законодавства всіх країн принципів сталого розвитку.

  2. Створення повної і доступної бази даних, яка характеризує врахування принципів сталого розвитку.

  3. Створення інституції планування і розробки стратегій переходу до сталого розвитку на довготривалий термін.

  4. Розробка стратегії економічного зростання країни в умовах переходу до сталого розвитку

  5. Формування суспільства з високим рівнем науково-технічного потенціалу

  Питання 13. Індикатори сталого розвитку це

  1. Показники гомеостазу та метаболізму соціально-економічної системи

  2. Показники стійкості екологічної системи до зміни екологічних параметрів в часі і просторі

  3. Показники, що відображають можливості природної соціально-економічної системи здійснювати процеси метаболізму та гомеостазу

  4. Показники стану або зміни соціальних, природних та економічних систем за певний проміжок часу

  Питання 14. Організацію соціально-економічної системи забезпечують:

  1. в часі А Принципи, що забезпечують єдність поточних, тактичних і стратегічних цілей суспільного розвитку

  2. просторі Б Принципи “екологічної “матрьошки”

  В Принципи “єдності інформаційного інструментарію” та “спільної ковдри”

  Г Принципи, які поєднують контроль, обмеження і свободу саморозвитку суб’єктів

  Д Принципи “транзиту інформації” та “превентивності шкоди”

  Питання 15. Для забезпечення ефективності індикатори мають бути:


  1. Регулярними, своєчасними і зрозумілими

  2. Спрямованими, незворотними, пропорційними і закономірними

  3. Суттєвими і надійними

  4. Достовірними, зрозумілими, доступними

  Питання 16. Які групи показників відносять до агрегованих?

  1. Оцінка ВВП на душу населення

  2. Оцінка матеріальних потоків і споживання енергії

  3. Оцінка матеріалоємності виробничих процесів

  4. Споживання чистої первинної продукції біоти

  5. Індекс розвитку людського потенціалу

  Питання 17. Показники, що визначають аспекти сталого розвитку, включають:

  1. Екологічні А Захист атмосфери, водних і земельних ресурсів, поводження з відходами

  2. Інституціональні Б Національні механізми і міжнародне співробітництво для створення потенціалу сталого розвитку

  3. Соціальні В посилення ролі громадськості

  4. Економічні Г Збереження біологічного різноманіття

  Д внутрішній валовий продукт і зміна характеристик споживання  Е боротьба з бідністю, демографічна динаміка і стабільність, якість освіти, інформованість і виховання

  Питання 18. Принципи єдності економічних і екологічних цілей включають:

  1. Інтенсифікацію виробничих процесів 2. Екологізацію економічних чинників 3. Економічну відповідальність за екологічні наслідки 3. Інтерналізацію екстерналій та ефективне довкілля 4. Економізацію екологічних чинників

  Питання 19. Екологізація це

  1. Процес збереження і/або відновлення природного се­редовища

  2. Екологізація виробничої діяльності є першочерговим завданням процесів екологізації екосистеми

  3. Процес впровадження системи технологічних і управлінських рішень, що підвищують ефективність використання природних ресурсів

  4. Процес впровадження концепцій екологічної освіти і освіти для сталого розвитку в суспільстві

  Питання 20. Рівновага природного середовища забезпечується:

  1. Формуванням великих еколого-економічних систем

  2. Транзитом інформації і урахуванням реакцій природи

  3. Екологізованими продуктивними силами, а останні – екологізованими виробничими відносинами

  4. Прогнозуванням простору і триєдності часів

  5. Економічно ефективними виробничими структурами

  Питання 21.Сталий розвиток це такий розвиток

  1. Суспільства, при якому людина опановує природу і задовольняє при цьому свої потреби

  2. Природи, який задовольняє потреби теперішнього часу не забруднюючи довкілля

  3. Природи і суспільства, при якому потреби майбутніх поколінь будуть задовольнятись шляхом широкого впровадження інноваційних технологій

  4. Суспільства, при якому задовольняються потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби

  5. Суспільства і природи, при якому відновлюється природно-економічний потенціал всіх країн світу

  Питання 22. Внутрішніми механізмами системи, що забезпечують її розвиток,

  є механізми самоорганізації і _ _ _ _ _ _

  Питання 23. Які фази пройшла еволюція біосфери?

  1. Формування земних порід і виникнення геологічного кругообігу речовини

  2. Хімічна еволюція – розвиток процесів синтезу і накопичення простих органічних сполук, необхідних для існування життя

  3. Біологічна революція і формування великого біологічного кругообігу речовини

  4. Виникнення прокаріотів та еукаріотів, заселення суші та розвиток сучасного біорозмаїття світу

  Питання 24. Система:

  1. Це сукупність простих елементів, об’єднаних в одне ціле

  2. Сукупність підсистем, що мають зворотні зв’язки

  3. Утворюється сукупністю (множиною) елементів, що мають зв'язки між собою;

  4. Сукупність елементів утворює єдине ціле – видалення одного з елементів сукупності порушить властивість цілісності;

  5. Утворене сукупністю елементів єдине ціле має певне призначення, властиве для всієї сукупності елементів, а не для якоїсь комбінації з них.

  Питання 25. Розвиток – це

  1. Загальний принцип пояснення історії природи, суспільства та пізнання

  2. Здатність системи змінювати свою структуру і склад

  3. Властивість процесів довільно протікати у певному напрямку без можливості природного повернення у вихідний стан

  4. Властивість системи збільшувати свою ефективність при неперервному зростанні кількості і якості

  5. Незворотна, спрямована і закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів

  Питання 26. Всі існуючі системи (соціальні, технічні і природні) підпорядковуються таким принципам:

  1. Принципи динамічності і структурності 2. Принцип відкритості і стаціонарності 3. Принцип взаємозалежності системи і середовища 4. Принцип ієрархічності 5 Принцип множинності опису системи

  Питання 27. Інформаційна основа системи:

  1. формує пам`ять системи та її підсистем; 2. здійснює виробництво нової інформації 3. вилучає енергію із речовинно-енергетичних потоків 3. здійснює процеси метаболізму 4. проводить збір, обробку та аналіз первинної інформації

  Питання 28. Якими механізмами зв’язку, реалізується компенсаційна діяльність системи?

  1. Зворотній негативний 2. Прямий позитивний 3. Зворотній позитивний 4. Прямий негативний 5. Зворотній і прямий позитивний

  Питання 29. Основне призначення матеріальної основи системи є здійснення процесів _ _ _ Питання 30. До глобальних екологічних проблем відносяться:

  1. Зміни клімату за рахунок парникового ефекту 2. Кислотні дощі і руйнування озонового шару 3. Зміни клімату за рахунок підвищення кислотності атмосфери та активізації геологічних процесів 4. Ресурсна криза 5. Зменшення біологічного різноманіття


  Робоча програма дисципліни

  «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»
  підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

  напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
  ПЕРЕДМОВА

  Навчальна дисципліна “Стратегія сталого розвитку природи та суспільства” належить до числа новітніх навчальних курсів і передбачає міждисциплінарний і системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини і навколишнього середовища з точки зору принципів і стратегій сталого розвитку. У відповідності до рекомендацій Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), Концепції переходу України до сталого розвитку (2006 р.) вивчення проблем сталого розвитку має входити складовою частиною в програми підготовки фахівців по спеціальностям, або ж бути організовано як окремий загальний курс.


  СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Стратегія сталого розвитку
  Курс:

  (підготовка магістрів)

  Форма навчання: (очна)

  Напрям, спеціальність,

  освітньо-кваліфікаційний рівень

  Характеристика


  навчальної

  дисципліни

  Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 2

  кількість кредитів

  (1 кредит = 30 год.)
  Модулів: кількість модулів -2 (реферат, есе)
  Змістових модулів: 2

  кількість модулів
  Загальна кількість годин: 30

  кількість годин
  Тижневих годин: 2

  кількість годин

  Шифр та

  назва напряму


  Шифр та

  назва спеціальності

  8.04010604 “Екологічний контроль та аудит”
  Освітньо-кваліфікаційний рівень

  (магістр)


  Обов’язкова

  (нормативна)

  Рік підготовки: 1.

  Семестр: 1.

  Лекційні заняття – 15 (теоретична підготовка):  кількість годин

  Лабораторно-практичні заняття: 15  кількість годин

  Вид контролю: екзамен  Каталог: sites -> default -> files
  files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
  files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
  files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
  files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
  files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
  files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
  files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

  Скачати 393.03 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка