Кабінет міністрів україниСкачати 393.03 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір393.03 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5Протокол погодження

робочої навчальної програми дисципліни


„ Стратегія сталого розвитку природи та суспільства”


з іншими дисциплінами спеціальності 8.18010021 - „Педагогіка вищої школи”Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної спеціальності

ПІБ, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Основи екології


Соломенко Л.І., к.б.н., доцент
Цивільний захист

Ракоїд О.О.., к.с.-г.н., доцент
Безпека життєдіяльності


Піскунова Л.Е., к.с.-г.н., доцент


Голова вченої ради

педагогічного факультету ________________ Р.О. Тарасенко
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Стратегія сталого розвитку природи та суспільства
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
МОДУЛЬ І. Екологічні засади стратегії сталого розвитку
Тема 1. Основні поняття і визначення сталого розвитку

Концепція сталого розвитку: історичні аспекти, цілі, завдання, проблеми і напрямки сталого розвитку.


Тема 2. Поняття про системи. Принципи функціонування систем.

Визначення системи її стану. Поняття про розвиток. Відкритість і стаціонарність систем. Основи еволюційного вчення і принципи функціонування екосистем. Вчення В.І. Вернадського про біосферу, основні етапи еволюції біосфери; біологічна еволюція, еволюція як умова існування життя, системність і організованість життя, етапи виникнення життя.


Тема 3. Механізми стійкості систем

Зміст і функції системи, механізми позитивного і негативного зворотного зв’язку, характеристики стійкості системи, роль пам’яті в процесах розвитку.Тема 4. Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття”

Класифікація процесів впливу на природу; антропогенні проблеми довкілля: використання природних ресурсів, забруднення, порушення грунтів і водних систем; вплив на біоту, людину та глобальну екосистему Землі.


МОДУЛЬ ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

Тема 5. Закономірності взаємодії людини і природи

Загальносистемні закономірності взаємовідносин людей і природи, закономірності системи “людина-природа”, закономірності соціальної екології, закономірності природокористування і охорони природи. Вчення В.І. Вернадського про біосферу, основні етапи еволюції біосфери; біологічна еволюція, еволюція як умова існування життя, системність і організованість життя, етапи виникнення життя.


Тема 6. Функціонування соціально-економічних систем

Умови прогресивного розвитку соціально-екологічних систем. Умови розвитку в просторі, часі. Принципи екологічної стійкості та мотивації.


Тема 7. Індикатори сталого розвитку

Основні економічні індикатори: процент росту ВВП; покращення режиму харчування людей; середній процент використання природних ресурсів на одного мешканця;

Основні соціальні індикатори: демографічні показники, середня тривалість життя і грамотність населення; процент зменшення безробіття; доступ до санітарних послуг; індекс людського розвитку.

Індикатори довкілля: Індикатор споживання води; пропорція населення, яке має постійний доступ до безпечної для здоров’я питної води у містах та селах; індикатори споживання енергії; індикатори випущених відходів; процентне співвідношення території, що захищається для підтримки біологічного розмаїття, до поверхневої території

Тема 8 Альтернативні стратегії розвитку суспільства. Стратегія екологічної політики.

Тема 9. Особливості концепції освіти для сталого розвитку

Мета і принципи екологічної освіти, екологічне виховання; концепція освіти для сталого розвитку; екологічна етика як невід’ємна складова сталого розвитку.


Завдання для самостійної роботи з дисципліни

Стратегія сталого розвитку


МОДУЛЬ І. Екологічні засади стратегії сталого розвитку
До теми № 1. Сучасні уявлення про сталий розвиток людства (2 годин)

План

1. Доповідь Гру Х. Брунтланд “Наше спільне майбутнє” 1. Стратегія екосистемного розвитку Е. Одум.

 2. Матеріали конференції з навколишнього середовища 1992 р. в Ріо-де-Жанейро.

Список рекомендованої літератури

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

3.Програма дій “Порядок денний на 21 століття”/ Пер. з англ..: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

4.Одум Ю. Экология, в 2-х т. - М.: Мир, 1986.
До теми № 2-3. Завдання сучасної екології, як науки про виживання людства (4 годин)

План


 1. Основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу.

 2. Основні етапи еволюції біосфери, біологічна еволюція, як умова існування життя.

 3. Системність і організованість життя, етапи виникнення життя

Список рекомендованої літератури

1.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

2.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.
До теми № 4. Інформація як складова сталого розвитку (2 годин)

План


 1. Рівні інформаційної реальності.

 2. Рівні інформаційної сутності.

 3. Інформаційні продукти інтелекту і суспільства.

Список рекомендованої літератури

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

3.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.До теми № 5. Особливості втілення концепції сталого розвитку в Україні (2 годин)

План

 1. Визначальні умови прогрессивного розвитку.

 2. Принципи “екологічної республіки”.

 3. Принципи екологічних цілей і екологічної мотивації.

Список рекомендованої літератури

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. Ред. Проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. Ред. Проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

3. Концепція переходу України до сталого розвитку/ Вісник НАН України, 2007, №2.


МОДУЛЬ ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

До теми № 6. Кількісна оцінка соціальних ризиків

 1. Мета: ознайомлення з методами визначення соціальних ризиків.

 • Завдання:

 • на базі соціологічного підходу розрахувати соціальний ризик життєво-важливих факторів з урахуванням показників рівня важливості та імовірності втрат;

 • зробити висновки про життєво важливі фактори.

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. Д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

3. Соціальні ризики. – Т. 2.- К.: ПЦ „Фоліант”, 2004.- 568 с.

До теми № 7. Розрахунок індексу людського розвитку України


 1. Мета: ознайомлення з методами аналізу та оцінки соціальних, економічних та екологічних індикаторів сталого розвитку.

 2. Завдання:

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

3.Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних та техногенних катастроф –К.: Стилос, 2001. – 497 с.
До теми №8. Розробка місцевого плану дій з охорони навколишнього середовища


 1. Мета: ознайомлення з методами і підходами до оцінювання стану навколишнього середовища.

 2. Завдання:

 • виконати кількісну оцінку екологічних впливів;

 • визначити фізичні впливи на виробництво, пов’язані з погіршенням якості середовища;

 • виконати оцінки витрат на попередження збитків і їхнього відшкодування.

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

3.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.
До теми 9. Екологічна освіта , як елемент формування світогляду

1. Мета: ознайомлення з основними принципами екологічної освіти.

2. Завдання:


 • визначити формальні та неформальні установи та організації для отримання екологічної освіти;

 • визначити роль екологічного виховання та екологічної освіти у формуванні світогляду та громадської свідомості;

 • підготовити реферат на тему „Екологічна етика як складова стійкого розвитку.”

1.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

2.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

3.Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 393.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка