Кафедра хімії і хімічної технологіїСторінка1/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір215 Kb.
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут екології та дизайну

Факультет екологічної безпеки

Кафедра хімії і хімічної технології

Індекс: Р 05-6.091600-36 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2005р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Фізика і хімія нафти та газу”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0916 “Хімічна технологія та інженерія”


Спеціальність: 6.091600 “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”

Курс – 2,3 Семестр – 4,5


Лекції – 88 Диференційований залік – 4 семестр

Лабораторні заняття – 70 Екзамен – 5 семестр

Самостійна робота – 129

Індивідуальна робота – 10

Усього – 297


Домашнє завдання – 1 (4 семестр)


Курсова робота (5 семестр)

Київ 2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-5-604/05 напряму 0916 “Хімічна технологія та інженерія спеціальності 6.091600 “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”, навчальної програми дисципліни "Фізика і хімія нафти та газу", індекс Н-5-7.091604-34 затвердженої " 7 " 06 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.

Робочу навчальну програму склала:

доцент кафедри хімії і хімічної

технології _____________________________ В.Новікова
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри хімії і хімічної технології, протокол №_____ від “_____”____________2005р.
Завідувач кафедри __________________________________ С.Іванов

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методично-редакційної ради Інституту екології та дизайну, протокол №_____ від “_____”____________2005р.


Голова МРР _______________________________________О.Матвєєва

Згоден

Декан ФЕБ

_______________ В.Ісаєнко


“_____”_____________2005р.

ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ............................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..............................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ..............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ..............

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .....................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг ..............................................

2.2.3. Індивідуальна робота ..........................................................………….

2.2.3.1. Домашнє завдання ................................................................................

2.2.3.2 Курсова робота ...................................................................................

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи .................................

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

3.1. Основна та додаткова література ..............................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до ТЗН ..................................................................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.1 Основні терміни, поняття, означення .......................................................

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ....


4

4

44
4

4

56

7

78

8

1011

12

1213

14

14


14

15

1517

ВСТУП
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій в напрямку походження нафти та газу, вивчення фізичних і хімічних властивостей нафти та газу, групового складу нафтових фракцій з метою подальшого їх використання для отримання нафтопродуктів.1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • вивчення сучасних теорій про походження нафти та газу, основних класифікацій нафти;

 • вивчення фізичних властивостей нафти та газу;

 • дослідження хімічних властивостей нафти та газу;

 • оволодіння фізичними і хімічними методами виділення компонентів нафти та газу;

 • оволодіння методами визначення елементного, фракційного та групового складу нафти та нафтопродуктів;

 • дослідження методів очистки нафтопродуктів.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують в подальшому фахівця в галузі хімічної технології палива та вуглецевих матеріалів.1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • існуючі класифікації нафти;

 • природу походження нафти і газу;

 • фізичні і хімічні властивості нафти та газу;

 • фракційний і компонентний склад нафти та газу і методи виділення і визначення окремих компонентів;

 • фізичні і хімічні методи очистки газу, нафтових фракцій і нафтопродуктів.

Вміти:

 • самостійно кваліфіковано оцінити кондиційність досліджувальної проби нафти і газу, нафтопродуктів згідно стандарту;

 • самостійно визначити елементний, фракційний і груповий склад нафти, нафтових фракцій;

 • використовувати знання теоретичних питань для обгрунтування експлуатаційних властивостей нафти і газу, а також продуктів їх переробки.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’ятьох навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Класифікації нафти та її фізичні властивості” студент повинен:

Знати:

 • особливості паливно-енергетичного комплексу України;

 • важливіші родовища нафти і газу в Україні, в світі;

 • класифікація нафти;

 • сучасні уявлення про походження нафти;

 • фізичні властивості нафти та газу.

Вміти:

 • самостійно класифікувати нафту та визначати фізичні властивості нафти та газу.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Визначення елементного, фракційного та групового складу нафти та газу” студент повинен:

Знати:

 • методи розділення компонентів нафти та газу;

 • визначення елементного складу нафти та газу;

 • методи визначення групового складу бензинової фракції та структурно-групового складу вищих фракцій нафти;

 • методи визначення компонентного складу газу.

Вміти:

 • використовуючі прості та складні фізичні методи, розділяти нафту на фракції, а також виділяти окремі групи вуглеводнів;

 • визначати груповий склад бензинової фракції нафти;

 • визначати структурно-груповий склад реактивно-паливної фракції нафти.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Хімічний склад нафти та газу” студент повинен:

Знати:

 • фізичні і хімічні властивості алканів;

 • фізичні і хімічні властивості циклоалканів;

 • фізичні і хімічні властивості ароматичних вуглеводнів;

 • фізичні і хімічні властивості гетероорганічних сполук.

Вміти:

 • самостійно визначати вміст алканів нормальної та ізо-будови;

 • самостійно визначати вміст ароматичних вуглеводнів у різних фракціях нафти;

 • оцінювати вплив вуглеводнів та гетероорганічних сполук на фізичні властивості нафтових фракцій.

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 „Нафтопродукти та методи очищення нафтових фракцій” студент повинен:

Знати:

 • хімічні та фізичні методи очищення нафтових фракцій та нафтопродуктів;

 • особливості хімічного складу продуктів, що отримують при переробці нафти.

Вміти:

 • провести очистку нафтопродукта;

 • самостійно вирішувати напрям технологічної переробки нафти з метою отримання найбільш якісних нафтопродуктів.

1.5.5. У результаті виконання модуля №5 ”Курсова робота” студент повинен:

Знати:

 • вуглеводневий склад нафти;

 • невуглеводневий склад нафти;

 • фізичні властивості нафти та газу;

 • методи розділення нафти на окремі фракції з виділенням окремих груп вуглеводнів.

Вміти:

- самостійно визначати хімічний склад, фракційний склад нафти та нафтових фракцій;- самостійно проводити груповий аналіз бензинових фракцій, а також структурно-груповий аналіз вищих фракцій нафти.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

ІРС

1

2

3

4

5

6

7

4 семестр

Модуль №1 „Класифікація нафти та її фізичні властивості”

1.1

Важливіші родовища нафти і газу в Україні і розподіл запасів за регіонами

18

12
6
1.2

Порівняльний аналіз видобутку та переробки нафти та газу в Україні

4


4
1.3

Класифікація нафти. Походження нафти.

12

8
4
1.4

Фізичні властивості нафти та газу

39

6

20

13
1.5

Домашнє завдання

8


8
1.6

Модульна контрольна робота №1

3

2
1
Усього за модулем №1

89

28

20

36

5

Модуль №2 „Визначення елементного, фракційного та групового складу нафти та газу”

2.1

Методи розділення компонентів нафти та газу

27

10

8

9
2.2

Визначення групового та структурно-групового складу нафтових фракцій

33

14

8

11
2.3

Модульна контрольна робота №2

3

2
1
Усього за модулем №2

63

26

16

21
Усього за 4 семестр

152

54

36

57

5

5 семестр

Модуль №3 „Хімічний склад нафти та газу”

3.1

Хімічний склад нафти. Вуглеводні нафти

30

8

12

10
3.2

Методи визначення ароматичних вуглеводнів

22
3.3

Невуглеводневий склад нафти

15

6

4

5
3.4

Модульна контрольна робота №3

3

2
1
Усього за модулем №3

55

16

16

18

5

Модуль №4 „Нафтопродукти та методи очищення нафтових фракцій”

4.1

Фізичні і хімічні методи очищення нафтових фракцій

33

6

16

11
4.2

Продукти переробки нафти

18

10

2

6
4.3

Модульна контрольна робота №4

3

2
1
Усього за модулем №4

54

18

18

18
Модуль №5 “Курсова робота”

5.1

Вуглеводневий та невуглеводневий склад нафти

36


36
Усього за модулем №5

36


36
Усього за 5 семестр

145

34

34

72

5

Усього за навчальною дисципліною

297

80

70

129

10


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занятьПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка