Кафедра хімії і хімічної технології


Лабораторні заняття, їх тематика і обсягСторінка3/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір215 Kb.
1   2   3
2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття


СРС

1

2

3

4

4 семестр

Модуль №1 „Класифікація нафти та її фізичні властивості”

1.1

Техніка безпеки та основні правила роботи у лабораторії. Фізичні властивості нафти. Густина нафти.

4

2

1.2

Визначення фракційного складу нафти.

4

2

1.3

Визначення масової долі води в нафті.

4

2

1.4

Визначення вмісту хлористих солей в нафті.

4

2

1.5

Оптичні властивості нафти і нафтопродуктів.

4

2

Усього за модулем №1

20

10

Модуль №2 „Визначення елементного, фракційного та групового складу нафти та газу”

2.1

Перегонка бензинової фракції з поступовим випаровуванням.

4

2

2.2

Перегонка бензинової фракції на ректифікаційній колонці.

4

2

2.3

Визначення групового складу бензинової фракції нафти.

4

2

2.4

Карбамідна депарафінізація дизельної фракції нафти.

4

2

Усього за модулем №2

16

8

Усього за 4 семестр

36

18

5 семестр

Модуль №3 „Хімічний склад нафти та газу”

3.1

В'язкість окремих фракцій нафти та нафтопродуктів.

4

2

3.2

Визначення групового складу бензинової фракції при наявності ненасичених вуглеводнів.

4

2

3.3

Визначення масової долі сірки в нафті.

4

2

3.4

Визначення вмісту ароматичних вуглеводнів в нафті.

4

2

Усього за модулем №3

16

8

Модуль №4 „Нафтопродукти та методи очищення нафтових фракцій”

4.1

Фракційна розгонка нафти.

4

2

4.2

Лужне очищення середніх фракцій нафти.

4

2

4.3

Кислотно-контактне очищення масляних фракцій.

4

2

4.4

Селективне очищення масляних фракцій нафтових залишків.

4

2

4.5

Визначення фізичних характеристик очищеної масляної фракції.

2

1

Усього за модулем №4

18

9

Усього за 5 семестр

34

17

Усього за навчальною дисципліною

70

35


2.2.3. Індивідуальна робота

Індивідуальна робота проводиться з групою студентів в четвертому і п’ятому семестрах за темами:

1. Фізичні властивості газу: теплота згорання, густина, в’язкість, кристалогідрати газів (3 год.).

2. Хроматографічний метод визначення компонентного складу газу (2 год.).

3. Вуглеводневий склад бензинової фракції нафти (2 год.).

4. Вуглеводневий та невуглеводневий склад реактивно-паливної фракції нафти (2 год.).

5. Хімічний склад масляних фракцій нафти.
2.2.3.1. Домашнє завдання

Домашнє завдання студент виконує у вигляді реферату відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу винесеного на самостійне опрацювання, і є складовою модулю №1 “Класифікації нафти та її фізичні властивості”.

Виконання домашнього завдання є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у четвертому семестрі.

Конкретна мета завдання міститься, в залежності від варіанту завдання, в аналізі вуглеводневого та не вуглеводневого складу нафти, нафтових фракцій, газу – природного, розчинного, газу газоконденсатних покладів з метою подальшої їх переробки для отримання високоякісних продуктів переробки нафти.

Виконання, оформлення та захист реферату здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання реферату, – до 8 годин самостійної роботи.2.2.3.2. Курсова робота

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у п’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в області фізики і хімії нафти та газу.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з хімічної технології палива та вуглецевих матеріалів.

В КР студенти повинні вирішити наступні задачі: зробити літературний огляд по тематиці завдання, провести порівняльний аналіз сировини із застосуванням існуючих класифікацій, обґрунтувати вибір нафти для її подальшої переробки з отриманням нафтопродуктів, пояснити вплив окремих класів вуглеводнів, а також гетероорганічних сполук на експлуатаційні властивості нафтопродуктів та запропонувати методи очистки нафтових фракцій та нафтопродуктів.

Для успішного виконання КР студент повинен знати фізичні і хімічні властивості нафти та газу, як вуглеводнів, так і гетероорганічних сполук, які входять до складу нафти і мають негативний вплив на експлуатаційні властивості.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, – до 36 годин самостійної роботи.
2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи


тижня


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


Форма

контролю


№ тижня

проведенняконтролю

1

2

3

4

5

4 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1

1

ПК

2

1

Порівняльний аналіз видобутку та переробки нафти в Україні. Привести графік.

2

ПК

6-7

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.2

1

ПК

2

2

Підготовка до лабораторного заняття №1.1

2

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.3

1

ПК

2

3-7

Виконання домашнього завдання

8

Захист ДЗ

6-7

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.4

1

ПК

3

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.5

1

ПК

4

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.6

1

ПК

4

4

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

2

ПК

4

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.7

1

ПК

5

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.8

1

ПК

6

6

Підготовка до лабораторного заняття №1.3

2

ПК

6

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.9

1

ПК

6

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.10

1

ПК

7

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.11

1

ПК

8

8

Підготовка до лабораторного заняття №1.4

2

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.12

1

ПК

8

9

Опрацювання матеріалу лекції №1.13

1

ПК

9

10

Підготовка до модульної контрольної роботи №1

1

МК

10

10

Підготовка до лабораторного заняття №1.5

2

ПК

10

10

Опрацювання матеріалу лекції №2.1

1

ПК

10

11

Опрацювання матеріалу лекції №2.2

1

ПК

11

12

Опрацювання матеріалу лекцій №2.3, №2.4

2

ПК

12

12

Підготовка до лабораторного заняття №1.6

2

ПК

12

13

Опрацювання матеріалу лекції №2.5

1

ПК

13

14

Опрацювання матеріалу лекцій №2.6, №2.7

2

ПК

14

14

Підготовка до лабораторного заняття №1.7

2

ПК

14

15

Опрацювання матеріалу лекції №2.8

1

ПК

15

16

Опрацювання матеріалу лекцій №2.9, №2.10

2

ПК

16

16

Підготовка до лабораторного заняття №1.8

2

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу лекції №2.11

1

ПК

17

18

Опрацювання матеріалу лекції №2.12

1

ПК

18

18

Підготовка до лабораторного заняття №1.9

2

ПК

18

18

Підготовка до модульної контрольної роботи №2

1

ПК

18

Усього за 4 семестр

575 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №3.1

1

ПК

2

1

Методи визначення ароматичних вуглеводнів

2

ПК

2

2

Опрацювання матеріалу лекції №3.2

1

ПК

2

2

Підготовка до лабораторного заняття №3.1

2

ПК

2

3-13

Виконання курсової роботи

36

Захист КР

13

3

Опрацювання матеріалу лекції №3.3

1

ПК

3

4

Опрацювання матеріалу лекції №3.4

1

ПК

4

4

Підготовка до лабораторного заняття №3.2

2

ПК

4

5

Опрацювання матеріалу лекції №3.5

1

ПК

5

6

Опрацювання матеріалу лекції №3.6

1

ПК

6

6

Підготовка до лабораторного заняття №3.3

2

ПК

6

7

Опрацювання матеріалу лекції №3.7

1

ПК

7

8

Підготовка до лабораторного заняття №3.4

2

ПК

8

8

Підготовка до модульної контрольної роботи №3

1

МК

8

9

Опрацювання матеріалу лекції №4.1

1

ПК

9

10

Опрацювання матеріалу лекції №4.2

1

ПК

10

10

Підготовка до лабораторного заняття №4.1

2

ПК

10

11

Опрацювання матеріалу лекції №4.3

1

ПК

11

12

Опрацювання матеріалу лекції №4.4

1

ПК

12

12

Підготовка до лабораторного заняття №4.2

2

ПК

12

13

Опрацювання матеріалу лекції №4.5

1

ПК

13

14

Опрацювання матеріалу лекції №4.6

1

ПК

14

14

Підготовка до лабораторного заняття №4.3

2

ПК

14

15

Опрацювання матеріалу лекції №4.7

1

ПК

15

16

Опрацювання матеріалу лекції №4.8

1

ПК

16

16

Підготовка до лабораторного заняття №4.4

2

ПК

16

17

Підготовка до модульної контрольної роботи №4

1

МК

17

Усього за 5 семестр

72Усього за навчальною дисципліною

129
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. Петров А.А. Химия нафтенов. – М.: Наука, 1971.-с.

3.1.2. Петров А.А. Химия алканов. – М.: Наука, 1971.-с.

3.1.3. Петров А.А. Углеводороды нефти. – М.: Наука, 1984.-с.

3.1.4. Поконова Ю.В., Гайле А.А., Спиркин В.Г. Химия нефти. – Л.: Химия, 1984.-с.

3.1.5. Химия нефти и газа: Учебное пособие для вузов. (Под ред. В.А.Проскурякова, А.Е.Драбкина) – Л.: Химия, 1995.-445с.

3.1.6. Топільницький П.І. Переробка нафтових і природних газів. – Львів, 1998.-166с.

3.1.7. Поконова Ю. Нефть и нефтепродукты. Справочник. Л.: Химия. 2003.-800с.

3.1.8. Новікова В.Ф., Іванов С.В., Полякова О.В., Єфименко В.В. Хімія і фізика нафти та газу. Лабораторний практикум. – К.:НАУ, 2003.-92с.

Додаткова література

3.1.9. Добрянский А.Ф. Химия нефти. – Л.:Гостоптехиздат, 1961.-с.

3.1.10. Папок К.К., Рагозин Н.А. Словарь по топливам, маслам, смазкам, присадкам и специальным жидкостям. – М.: Химия, 1975.- 463с.

3.1.11. Справочник нефтепереработчика. (Под ред. Ластовкина Г.А., Радченко Е.Д., Рудина М.Г.) – Л.: Химия, 1986.-341с.

3.1.12. Басниев К.С. Добыча и транспортировка газа и газового конденсата.- М.: Недра, 1985.-246с.

3.1.13. Гуреев А.А. и др. Химмотология.-М.: Химия, 1986.-368с.

3.1.14. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. Справочное пособие. Пер. с анг. Соколова Б.И.- Л.: Химия, 1982.-592с.

3.1.15. Нафта і газ України / І.О.Артемчук, М.І.Барановський та ін.- К.: Наукова думка, 1997.-379с.

3.1.16. Положення про курсове проектування. К.: НАУ, 2002.-32с.

3.1.17. Исагулянц В.И., Егорова Г.М. Химия нефти. Руководство к лабораторным занятиям. – М.: Химия, 1965.-517с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Плакати

1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

3.1, 3.2


30 прим.

2.

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт

1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

50 прим.


3.

Методичні вказівки з виконання курсової роботи

5.1

50 прим.


4.

Методичні вказівки з виконання домашнього завдання

1.5

50 прим.4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок (у даному випадку – за четвертий та п’ятий семестри) у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента
4 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількістьбалів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

7

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

7
Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

7

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

7

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

7

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

7

Виконання та захист лабораторної роботи №1.4

7

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

7

Виконання та захист лабораторної роботи №1.5

7

Заохочувальні заходи

1

Виконання та захист домашнього завдання

8

Виконання модульної контрольної роботи №2

7

Заохочувальні заходи

2Виконання модульної контрольної роботи №1

7Усього за модулем №1

52

Усього за модулем №2

36

Семестровий диференційований залік

11

Усього за 4 семестр

100

5 семестр

Модуль №3

Модуль №4

Модуль №5

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Мах

кількість

балів


Виконання та захист лабораторної роботи №3.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.1

6Виконання та захист лабораторної роботи №3.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.4

6

Заохочувальні заходи

1

Виконання та захист лабораторної роботи №4.5

6

Виконання модульної контрольної роботи №3

8

Заохочувальні заходи

1Виконання модульної контрольної роботи №4

8

Усього за модулем №3

33

Усього за модулем №4

39

Виконання та захист курсової роботи

16

Семестровий екзамен

12

Усього за 5 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалоюОцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВиконання

та захист

лабораторної роботи


Виконання

та захист

домашнього завдання


Виконання

модульної

контрольної

роботи


Виконання

та захист

курсової роботи

(модуль №5)6

8

8

16

Відмінно

5

7

7

13-14

Добре

3-4

5-6

5-6

10-11

Задовільно

менше 3

менше 5

менше 5

менше 10

Незадовільно


4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи, домашнє завдання з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи: модуль №1 – до двох балів, модуль №2 – один бал, модуль №3 – один бал, модуль №4 – один бал.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля №2, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 14 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою
Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Модуль №4

Оцінка за національною шкалою

48-52

33-36

30-33

36-39

Відмінно

41-46

28-32

25-29

30-35

Добре

32-39

22-27

20-24

23-28

Задовільно

менше 32

менше 22

менше 20

менше 23

Незадовільно

4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює семи (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5.

4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежних випадках він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюОцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

4.2.21. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім’я декана факультету (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

Зразок заяви студента про звільнення від складання семестрового екзамену


Декану ФЕБ ІЕД

проф. Ісаєнко В.М.

студента 301 гр. ФЕБ

Саленка В.І.

ЗАЯВА

У зв’язку з отриманням мною у 5 семестрі 2005-2006 навчального року позитивних підсумкових модульних рейтингових оцінок з усіх трьох модулів дисципліни “Фізика і хімія нафти та газу” (21, 35 та 15 балів відповідно) без порушення встановлених термінів і позитивної підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки – 71 бал (“Добре” – за національною шкалою), прошу Вашого дозволу на звільнення мене від складання семестрового екзамену з даної дисципліни (провідний викладач – доц. Новікова В.Ф.) і зарахування мені підсумкової семестрової рейтингової оцінки, що дорівнює 71+9=80 балам, “Добре” – за національною шкалою та “С” – за шкалою ECTS.Дата Підпис

Погоджено ________________В.Новікова4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 71 бал, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою, то до 71 бала викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 80 балам, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою та оцінці “С” за шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у четвертому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.25. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи (у даному випадку – модуль №5), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 17/Відм., 16/Добре, 11/Задов..

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка