Кафедра інформатики «затверджую»


Розподіл балів, які отримують студентиСторінка4/4
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.53 Mb.
#11976
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

10

10

5

5

5

10

5


Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ з/п

Вид діяльності студента


Макс. кількість

балів за одиницюМодуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

1

Відвідування лекцій

1

3

3

3

3

3

3

2

Відвідування практичних занять

1

1

2

1

2

1

1

3

Виконання завдання для самостійної роботи

5

1

5

1

5

1

5

4

Робота на практичних (семінарських) заняттях

10

2

20

2

20

1

10

5

Індивідуальне завдання

30

-

-

-

-

1

30

6

Опрацювання фахових видань

10

-

-

-

-

-

-

7

Написання реферату

15

-

-

-

-

-

-

8

Виконання модульної контрольної роботи

25

1

25

1

25

1

25

9

Виконання тестового контролю

10

2

20

2

20

1

10
Макс. кількість балів за видами поточного контролю (МВ)

-

-

75

-

75

-

84


Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента

№ з/п

Оцінка студента

Макс. оцінка

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

1

Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка (МС)

60

-

-

-

2

Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями (ММ)
20

20

20

3

Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами поточного контролю (приклад) (ФБ)
70

65

75

4

Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями

М = ФБ / МВ * ММ


19

17

18

5

Підсумкова семестрова модульна оцінка студента С = М123
54

6

Екзаменаційна рейтингова оцінка студента (Е)

40

35

7

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента Р = С + Е
89/В

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

за шкалою ECTSОцінка за національною шкалою

для екзамену

значення оцінки

90-100

А

відмінно

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками

82-89

В

добре

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок

75-81

С

Добре – загалом добрий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з незначною кількістю помилок

69-74

D

задовільно

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професій-ної діяльності

60-68

E

Достатньо – мінімально допустимий рівень знань (умінь) в межах обов’язко-вого матеріалу

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

Незадовільно з можливістю повторного складання екзамену – незадовільний рівень знань

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – низький рівень знань


13. Методичне забезпечення
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа).

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: • Опорні конспекти лекцій.

 • Навчальні посібники.

 • Робоча навчальна програма.

 • Збірка тестових і контрольних завдань для поточного і модульного оцінювання навчальних досягнень студентів.

 • Засоби підсумкового контролю (комп’ютерні програми поточного тестування, комплект завдань для підсумкового контролю).

 • Електронний навчальний комплекс на платформі Moodle.

 • Програми для створення карт пам'яті FreeMind, MindMeister та ін.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Соціальна інформатика: навчальний посібник./ Носенко Т.І., Бонч-Бруєвич Г.Ф.; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, ін-т суспільства, каф. інформатики. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – 136 c.

 2. Патаракин Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 – М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с.

 3. А.В.Чугунов. Развитие информационного общества: теории, концепции и программы.: Учебное пособие. – СПб.:СПБГУ. 2007. – 98 с.

 4. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика. Изд-во «Академический проект». М., 2000, 350

 5. О.В.Ефремов, П.С.Беляев. Социальные аспекты современных компьютерных технологий :учебное пособие – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

Допоміжна

 1. Лукашевська Л.І., Носенко Т.І. Самоорганізація майбутніх педагогів і Інтернеті за професійними інтересами / Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2009. -54 с.

 2. Носенко Т.І. Використання соціальних сервісів Web 2.0 для вирішення соціально-педагогічних проблем студентів / Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. -136 с

 3. Носенко Т.І. Використання соціального сервісу Google-групи в навчально-педагогічній діяльності. // Інформаційні технології в освіті. Херсонський державний університет – 2010. – с. 97-100.

 4. Носенко Т.І. Підтримка педагогічної практики студентів засобами технології WEB 2.0 Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. вип.14(1) 69-73 с.

 5. Тверезовська, Н.Т., Бонч-Бруєвич, Г.Ф., Носенко, Т.І. (2011) підтримка педагогічної практики студентів засобами технології WEB 2.0. Науковий вісник НУБіП України, 2011, 159

 6. Інтернет-співтовариства як осередок формування професійної культури. Тверезовська, Н.Т., Носенко, Т.І. (2011) Науковий вісник НУБіП України, 159 .

 7. Носенко Т.І., Панченко А.Г. Використання соціальних сервісів WEB 2.0 для організації та контролю практики студентів. Матеріали IX наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» 22-23 листопаду 2012 року. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, с.255-256, Київ, с.279.

 8. Акопов Г.Л., Гуде С.В., Шевчук П.С., Арбузов П.В., Фатхи Д.В. Правовая информатика Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во РНПУ, 2006 -136 с.

 9. М.Халил и др. Информационные и коммуникационные технологии для развития - 2009: Всемирный банк, 2009.

 10. И.А. Соколов, К.К. Колин Развитие информационного общества в России и актуальные проблемы информационной безопасности.//Информационное общество. 2009. вып. 4-5, с. 98-106.

 11. Robert Pinter (editor) Information Society: From Theory to Political Practice. Budapest, 2008.

 12. Роберт Кан Эксклюзивное интервью журналу «Информационное общество». 2008.

 13. Давыдов А.А. Инновационный потенциал России: настоящее и будущее 11.06.10.

 14. Cisco and the Monitor Group's What forces will shape the Internet between now and 2025? 03.08.2010.

 15. Доклад UNESCO National information society policy: a template. Jan. 2010


15. Інформаційні ресурси


 1. Колдин К.К. Социальная информатика. Учебное пособие. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://reslib.com/book/50831 /

 2. Соколова И.В. Социальная информатика и социология: Проблемы и перспективы взаимосвязи.- М: Союз. 1999 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://infosphere.narod.ru

 3. З.В.Архипова, А.В.Пархомов. Информационные технологии в экономике. Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003 - 184 с. [Електронний ресурс]. – режим доступу: www.ict.edu.ru

 4. Використання Інтернет-ресурсів в освітніх цілях (на основі аналізу закордонного досвіду) Иванова Е.В. [Електронний ресурс]. – режим доступу:http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sem1/Doc31.HTML

 5. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

 6. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://wiki.iteach.ru/index.php/Web_2.0_

8.04030203 «Соціальна інформатика» «Соціальна інформатика»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка