Кафедра маркетингу та міжнародної торгівліСторінка2/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.64 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

 • національних – 1,5

 • ECTS – 2

Змістових модулів:2 модулів
Загальна кількість годин:

80 години
Тижневих годин:

1 година

8.050108 - Маркетинг

8.050108 «Маркетинг»

магістр


За вибором
Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:16 годин

• семінарські заняття:0 годин

• практичні заняття:0 годин

• лабораторні заняття:0 годин
Самостійна робота студентів під керівництвом викладача:

16 годин
Самостійна робота студентів:

48 годин
Індивідуальна робота

(коротка характеристика)

0 годин
Вид підсумкового контролю:

залікМОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ»Змістовий модульТема


з/п


Назваз/п

Назва

1.

Новітній маркетинг як навчальна дисципліна і нова теорія


1.1.

Вступ до новітнього маркетингу

1.2.

Соціальний маркетинг

1.3.

Маркетинг знань

1.4.

Маркетинг гостинності
2.

Маркетинг ХХІ століття

2.1.

Бенчмаркінг

2.2.

Аутсорсинг

2.3.

Франчайзинг

2.4.

Маркетингові війниЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ»
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА І

НОВА ТЕОРІЯ
Тема 1. Вступ до новітнього маркетингу

Етапи розвитку маркетингу. Вступ маркетингу у нову фазу розвитку, що пов’язується насамперед з тим, що організація перестає бути актуальним інструментом підприємницької діяльності, поступаючись місцем бізнес-одиниці. Орієнтація маркетингу на нову логіку управління бізнесом. Особливості класичного маркетингу. Опанування новітніх ідей з маркетингу та формування новітнього способу економічного мислення.

Новітній маркетинг, який орієнтований на збільшення вартості бізнесу, значну частину якого можуть становити нематеріальні активи, що містять споживчий капітал (цінність продукту, торгова марка, взаємовідносини зі споживачами і партнерами).

Новітній маркетинг – навчальна дисципліна і галузь маркетингової науки, предметом якої є вивчення і дослідження проблем, що виникають у сфері маркетингової діяльності на певних етапах економічного розвитку. Вивчення новітнього маркетингу можна вважати доцільним і ефективним, якщо фахівець відчує спроможність гнучко обирати інструменти вирішення завдань фірми.

Маркетингові міфи. Маркетинг – нова сфера знань. Маркетинг – мистецтво, оскільки він як галузь науки знаходиться поки що на стадії становлення і ще не всі його закони та закономірності відкриті та досліджені. Це робить особливою працю маркетолога, яка полягає в тому, що для вироблення успішних рішень необхідно діяти творчо і в разі необхідності робити власні відкриття.
Тема 2. Соціальний маркетинг

Соціальні основи маркетингу. Маркетинг розглядає взаємовідносини всередині груп, взаємозв’язки, конфлікти і розподіл влади – все, що впливає на вибір маркетингового підходу, яким буде керуватися фірма. Соціалізація – це термін, що використовується для характеристики процесу цілеспрямованого засвоєння членами суспільства певної системи знань, норм і цінностей, які забезпечують існування надійної соціальної системи і передачу в ній інформації від покоління до покоління.

Соціально-ринкова форма ринкової економіки. Концепція гуманної ринкової економіки, що передбачає інтеграцію охорони навколишнього середовища в систему ринкових відносин. Концепція сталого розвитку, яка орієнтує суспільне виробництво на збалансований соціально-економічний розвиток. Система екологічних оцінок та ідеї “якості життя”.

Становлення соціального маркетингу. Соціальний маркетинг є розроблення програм в інтересах всього суспільства. Його мета – задоволення існуючої соціальної проблеми шляхом ознайомлення людей з потрібним продуктом, послугою чи програмою, хто цим займається, як і де вони можуть одержати те, що їм потрібно, як він використовується і як допомагає їм.

Концепція соціально-етичного маркетингу: спочатку компанія визначає проблеми, вимоги та інтереси цільових ринків, а потім забезпечує клієнтам найвищу споживчу цінність шляхами, які підтримують чи навіть поліпшують добробут клієнта і суспільства. На даний час все більше компаній, приймаючи маркетингові рішення, замислюються над потребами суспільства, підтримуючи велику кількість соціальних програм, розвивають ідеї соціально значущої місії. Соціально значуща місія означає, що компанія повинна формувати свою місію не з точки зору товару, а в широкому соціальному сенсі.

Соціальна відповідальність бізнесу – це добровільний його внесок у розвиток соціальної, економічної та екологічної сфер суспільства, пов’язаних з напрямком основної діяльності компанії, внесок за межі визначеного законом мінімуму. Соціальна відповідальність як елемент ринкової стратегії компанії.


Тема 3. Маркетинг знань

Суть поняття “маркетинг знань”. Важливість позицій маркетингу знань. Основна функція маркетингу знань – це управління знаннями, що охоплює використання різноманітних методів залежно від особливостей того чи іншого етапу організації придбання та засвоєння нових знань.

Етапи управління знаннями. Властивості кожного конкретного етапу.

Комплекс маркетингу знань: продуктова політика, цінова політика, комунікаційна політика, збутова політика.

Основні завдання керування знаннями: ефективність, використання знань для зростання продуктивності праці шляхом збільшення швидкодії або зниження затрат; інновації, створення нових продуктів, послуг, підприємств і бізнес-процесів. Методи цінової політики маркетингу знань: методи прямого виміру інтелектуального капталу, методи ринкової капіталізації нематеріальних активів, методи віддачі активів, методи підрахунку балів. Комунікації та просування маркетингу знань на ринку. Збутова політика маркетингу знань. Класифікація видів маркетингу знань, їх цілі. Функція управління знаннями. Нові форми організації маркетингу знань.
Тема 4. Маркетинг гостинності

Маркетинг гостинності – це впровадження маркетингових проектів, сучасних технологій, новітньої наукової техніки в туристичну галузь. Стратегічна мета туризму полягає в створенні конкурентоспроможного продукту, здатного задовольнити туристичні потреби населення та забезпечити на цій основі розвиток теорії при максимальному збереженні екологічної рівноваги. Галузь туристичних послуг. Ринок туристичних послуг.

Самодіяльний туризм – це самостійно організовані туристичні експедиції, походи та змагання, що дають заробіток. Зростання ролі самодіяльного туризму неможливе без постійного вдосконалення організації та управління.

Зростаючий попит “зеленого” туризму. Форми “зеленого” туризму.

Туристичний продукт – це сукупність предметів споживання, послуг, необхідних для повного задоволення запитів подорожуючих, що виникають під час їхнього подорожування. Тур – це первинна одиниця туристичного продукту. Турпакет – це обов’язкова частина туру. Туроперейтинг – це діяльність тур оператора з комплектуванням різних видів послуг, які він не виробляє, у туристичний пакет, тур, тур продукт.

Схема формування і продажу комплексної туристичної послуги-туру. Структура туристичного продукту. Методи продажу туристичного продукту.

Маркетингові проекти з надання гостинних послуг. Сільський туризм.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тема 1. Бенчмаркінг

Бенчмаркінг – це дослідження технологій, технологічних процесів і методів організації виробництва та збуту продукції на кращих підприємствах партнерів і конкурентів з метою підвищення ефективності функціонування власного підприємства.

Бенчмаркінг як одна з найважливіших функцій маркетингу охоплює: безперервний процес дослідження технологій, науковий метод аналізу і оцінки конкурентних переваг, мистецтво виявляти і реалізовувати у своєму бізнесі те, що інші роблять краще.

Бенчмаркінг – це не одноразова Подія, а безперервна реалізація комплексу заходів з удосконалення, результати яких в умовах наявного зворотного зв’язку порівнюються і коригуються. Завдання бенчмаркінгу.

Види бенчмаркінгу: конкурентний, внутрішній, галузевий, міжгалузевий, процес ний, функціональний, стратегічний та бенчмаркінг результатів діяльності. Вибір виду бенчмаркінгу залежить від того, з ким себе буде порівнювати підприємство і що саме буде порівнювати.

Характеристики бенчмаркінгу: безперервність, процес, оцінювання, робочі процеси, організації, практика, визначення лідерів.

Принципи бенчмаркінгу: взаємність, аналогія, вимірність, достовірність. Етапи реалізації бенчмаркінгового проекту: планування, дослідження, спостереження, аналіз, адаптація, удосконалення.

Бенчмаркінг як новий напрямок ведення бізнесу. Саме на його основі відбувається бурхливий розвиток маркетингового простору. Бенчмаркінг, за умови дотримання вимог систематичності та відповідності чіткому плану, може стати найефективнішим інструментом позитивних організаційних змін підприємства.Тема 2. Аутсорсинг
Аутсорсинг – один з найпопулярніших методів оптимізації ресурсів при побудові й експлуатації систем у різних сферах діяльності. Аутсорсинг – це основний фактор сучасного бізнесу, зумовлений різкими змінами використовуваних технологій. Аутсорсинг – це ефективна бізнес-стратегія на всі види діяльності, що не домінують на певному підприємстві, яка передбачає укладання договорів субпідряду з компаніями, котрі на них спеціалізуються.

Класифікація аутсорсингу. Види аутсорсингу: ІТ-аутсорсинг, фінансовий аутсорсинг, аутсорсинг трудових ресурсів, маркетинговий аутсорсинг, аутсорсинг логістики, аутсорсинг документообігу. Повний аутсорсинг; частковий аутсорсинг.

Маркетинговий аутсорсинг. Його переваги та недоліки.

Оцінювання ефективності аутсорсингу. Стратегія аутсорсингу передбачає довготермінове співробітництво двох організацій, що базується на принципах партнерства. Стратегію маркетингу розробляє аутсорсер спільно з керівництвом підприємства на довготерміновий період і коригує відповідно до виникнення нових завдань.

Головним критерієм використання аутсорсингу в певній сфері є економічна ефективність. Якщо передання будь-якої функції зумовлює зменшення витрат, то ця функція буде передана аутсорсеру. Проблеми, які вирішуються за допомогою використання аутсорсингу.
Тема 3. Франчайзинг
Франчайзинг – форма ліцензування, згідно з якою одна фірма (франчайзер) за визначену плату передає іншій (франчайзі) франшизу, тобто право на користування пакетом послуг. Франчайзинг поєднує елементи ліцензійного договору та дистриб’юторської угоди, пов’язаної з винятковим правом реалізації товарів і послуг на договірній території.

Франчайзером – виробник певних товарів чи послуг, оптовий чи роздрібний торговець, а також особа, котра не є виробником чи торговцем, але володіє цінною комерційною інформацією або надає певний вид послуг. Джерела доходу франчайзера. Франчайзі – особа, яка купує право на ведення бізнесу (франшизу) під іменем або торговою маркою франчайзера і таким чином створює перспективні підприємства.

Основні варіанти організації франчайзингу: субфранчайзинг, регіональний франчайзинг, франчайзинг, що розвивається. Основні форми франчайзингу: виробничий (промисловий) франчайзинг, франчайзинг розподілу, франчайзинг послуг; прямий франчайзинг, майстер-франчайзинг.

Основні види франчайзингових систем: операційний франчайзинг, територіальний франчайзинг, мобільний франчайзинг, спільне володіння, дистрибюторство, обслуговування, оренда, виробництво.

Переваги та недоліки франчайзингу. Можливості франчайзингу.

Тема 4. Маркетингові війни
Маркетингова війна – це мистецтво ведення “бойових дій” на ринках з метою досягнення переваг над конкурентами. Маркетингова війна – це процес конкурентної боротьби, який передбачає застосування системи mix-marketing стратегічного маркетингового планування в поєднанні з воєнними принципами для досягнення конкурентних переваг. Маркетингова війна є функцією конкуренції і ефективною стратегією завоювання, утримання та розвитку конкурентних переваг.

Фундаментальні принципи воєнної науки, на яких ґрунтуються маркетингові війни: принцип сили, принцип комплексного планування. Принцип концентрації ресурсів, принцип орієнтації на конкурентів, принцип перехоплення ініціативи, принцип гнучкості.Основні завдання маркетингових війн. Основні функції планування маркетингових війн. Стратегії маркетингових війн. Засоби боротьби у маркетинговій війні – це увесь комплекс маркетингу, який використовує компанія у конкурентній боротьбі для проведення “бойових” дій на ринку і отримання переваги над конкурентами.

Для успішного і ефективного проведення маркетингової війни, керівник має бути здібним дослідником, ініціативним лідером та радником. Йому потрібно уміти правильно застосовувати воєнні принципи при проведенні маркетингової війни, нестандартно підходити до розв’язання складних проблем, швидко орієнтуватися і діяти в складних ситуаціях, уміти пристосовуватись до наявних умов. Основною характеристикою маркетологів, які прагнуть розпочинати маркетингові війни, має бути гнучкість і рішучість. Гнучкість і рішучість допомагають пристосовувати стратегію під ситуацію; “тероризувати” конкурентів; несподівано, з різних сторін наносити швидкі і вирішальні “удари” різними способами і методами.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


п/п


Назва теми

Лекційні

заняття


Практичні

(семінарські,

лабораторні)

заняття


Самост.

робота


студентів під керівництвом викладача

Самост.

роботаЗмістовий модуль І. Новітній маркетинг як навчальна дисципліна і нова теорія

Назва теми

к-сть год.

к-сть год.

к-сть год.

к-сть год.

1

Вступ до новітнього маркетингу

2

-

2

4

2

Соціальний маркетинг

2

-

2

7

3

Маркетинг знань

2

-

2

7

4

Маркетинг гостинності

2

-

2

6
Разом:

8

-

8

24


Змістовий модуль ІІ. Маркетинг ХХІ століття


1.

Бенчмаркінг

2

-

2

6

2.

Аутсорсинг

2

-

2

6

3.

Франчайзинг

2

-

2

6

4.

Маркетингові війни

2

-

2

6
Разом:

8

-

2

24


Всього годин:

16

-

16


48


ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої програми навчальної дисципліни«НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ»

з дисциплінами напряму 8.050108 «Маркетинг» спеціальності „Маркетинг”
Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Маркетинг

Боняр С.М.

Поведінка споживачів

Ларіна Я.С.
Міжнародний маркетинг

Бабічева О.І.
Рекламний менеджмент

Луцій О.П.
Маркетингова політика комунікацій

Рябчик А.В.
Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Шустіна І.М.
Маркетингові дослідження

Лєвшукова Т.М.
Мерчендайзинг

Рафальська В.А.
МенеджментМаркетингові дослідження зарубіжних ринків

Бабічева О.І.Голова науково-методичної радифакультету аграрного менеджменту ________________________________

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

вивчення дисципліни

«НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ»


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні
Маркетинг
Міжнародний маркетинг
Маркетингова політика комунікацій
Маркетингові дослідження
Менеджмент
Дисципліна «НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ»
Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліни
Поведінка споживачів
Рекламний менеджмент
Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Мерчендайзинг
Маркетингові дослідження зарубіжних ринків
Національний університет БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

05.03.04

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ О.А.Ковтун

„____” ________________ 2010 р.Курс 1 (Магістратура)

Лекцій 16 год.

Практичних занять 0 год.

Лабораторних занять 0 год.

Самостійна робота студентів

під керівництвом викладача 16 год.

Самостійна робота студентів 48 год.

Всього 80 год.

Кредитів 2


КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ”

для підготовки магістрів напряму 8.050108 „Маркетинг”

із 8.050108 „Маркетинг”

денна форма навчання

на І семестр 2010-2011 навчального року
Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

год.

Лабораторні, практичні, семінарські заняття

год.

Самостійна робота

год.

Література

№ модуля

Бали1

Вступ до новітнього маркетингу

2

-

-

Вступ до новітнього маркетингу

4

1. Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г. Худокормов. – М.: Экономика, 1993. – 572 с.

2. Васильев М. Простые ошибки при создании бренда // Новый маркетинг. – 2005. – № 3.

3. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. – М.: Экономика, 2003.

4. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. – СПб: Питер, 1999.

5. Котлер Ф., Триас де Без Фернандо. Новые маркетинговые технологии. – СПб., 2004.

6. Новітній маркетинг: Навчальний посібник / Є.В. Савельєв, О.С. Братко, М.Я. Матвіїв та ін.; За ред.. д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 296 с.
1

23

Соціальний маркетинг

2

-

-

Соціальний маркетинг

7

1. Амбер Т. Практический маркетинг / Пер. с англ. И. Петрова, В. Васильева. – СПб., 1999. – 400 с.

2. Викентьев И. Приемы рекламы. – Новосибирск, 1993.

3. Гэмбл П. маркетинг взаимоотношений с потребителем: Пер. с англ. – М., 2004.

4. Мартен Д., Мецжер Ж.-Л., П’єр Ф. Соціологія глобалізації: Пер. З франц. – К.: КМ Академія, 2005. – 302 с.

5. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: 2002.

6. Фокс К. Настольная книга менеджера по маркетингу. – Чикаго, 1994.

7. Холмз О. Маркетинговые исследования. – М., 1996.

8. http://ucan-isc.org.ua/archive/ Publications/.
1

35

Маркетинг знань

2

-

-

Маркетинг знань

7

1. Барух Л. Нематериальные активы: Управление, измерение, отчетность. – М.: Квинта-Консалтинг, 2004.

2. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии. – СПб.: Питер, 2001.

3. Котлер, Филип, Армстронг, Гари. Основы маркетинга, 9-е издание. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1200 с.

4. Чен Ким У., Моборн Р. Стратегия голубого океана: Пер. с англ. – М.: НIPP, 2005. – 727 с.

5. Andriessen & Tiessen (2003): Weightless Weight-Find your real value in a future of intangible as-sets. Pearson Education London.

6. Brooking A. (2003): Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. Harper Business, New York.

7. http://www.creatiff.ru/read/article/412/


1

37

Маркетинг гостинності

2

-

-

Маркетинг гостинності

6

1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг: Навч. Посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3. Гіл. Ч. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку: Пер. З англ.. – К.: Основи, 2001. – 854 с.

4. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич та ін.; За ред.. д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2008. – 420 с.

5. Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

6. http://www.metaphor.ru/er/blog/003.xml.
1

29

Бенчмаркінг

2

-

-

Бенчмаркінг

6

1. Аренков Й., Багиев Е. Бенчмаркин и маркетинговые решения //http://www.marketing.spb.ru

2. Арефьева Е.В., Арефьев О.В. Бенчмаркинг: Учеб. Пособие. – К.: Изд-во Европейского ун-та, 2003.

3. Бенчмаркинг как инструмент овышения конкурентоспособности компании // Рынок капитала. – 2000. - № 1-2.

4. Михайлова Е. Технология бенчмаркинга. – М.: Центр маркетинг. исслед. и менеджмента, 2001.

5. Шершньова З., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999.


2

211

Аутсорсинг

2

-

-

Аутсорсинг

6

1. Аалдерс Роб. ИТ-аутсорсинг: Пркт. Руководство. – М.: Альпина. – 2004.

2. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: Учебное пособие / Под ред. проф. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 187 с.

3. Белова С. Аутсорсинг. За границей компании: WEB-страница. - http://www.finansy.ru/outsourcing.htm.

4. Дж. Братан Хейвуд. Аутсорсинг в поисках конкурентных преимуществ. – М.; СПб.; К.: Изд. Дом «Вильямс», 2002. – 174 с.

5. Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. – М.: Дело, 2003. 270 с.

6. Некрасова Е. Закат натуральных хозяйств: WEB-страница.-http://www.ibusiness.ru/offline/2003/.

7. Цыганок А. Складировать на будущее // Бизнес. – 2003. – с. 162-165.


2

213

Франчайзинг

2

-

-

Франчайзинг

6

1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

2. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

3. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; Под общ. Ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1999. – 703 с.

4. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход/ Под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.

5. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебно-практическое пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.

6. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг / Науч. ред., авт. предисл. и сокр. пер. с англ. А.А. Горячова. – М.: Экономика, 1990. – 350 с.

7.By Gordon D. Harris and Victoria J. Brown. Franchising: A Commercial and Legal Guide. Copyright: Gordon D. Harris, 2001. – P. 5.


2

315

Маркетингові війни

2

-

-

Маркетингові війни

6

1. Ассель Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999. -804 с.

2. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Пер. с франц. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

3. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич та ін.; За ред.. д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2008. – 420 с.

4. Портер Майкл, Э. Конкуренція / Пер .с англ.. – М.: Вільямс, 2003. – 496 с.

5. Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.

6. Jean-Pierre Jeannet, H. David Hennessey. Global Marketing Strategies. Third Edition. Houghton Mifflin Company, 1995, 896 pp.

7. http://www.soob.ru/n/2002/6/s/30

8.http://www.dy.kiev.ua/read.php?full_info=true&id=6

9.http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleld=60


2

3


ННП, що викладає дисципліну _____________ Рябчик А.В. Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі ______________

(підпис) (підпис)Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Назва дисципліни”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.


Рейтингові оцінки зі змістових модулів


Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.


Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля


Мінімальна

Розрахункова

1-8

1

31

1

60

100

9-16

2

32

1

60

100

Всього

2

63

2

60

100

Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1)) : 2 + Rдр - Rштр
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4
Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59
F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА І

НОВА ТЕОРІЯ
Тема 1. Вступ до новітнього маркетингу

1.1. Практичне завдання


 1. Проведення порівняльного аналізу сучасного та новітнього маркетингу. Визначення їх розбіжностей.

 2. Складання глосарію основних термінів новітнього маркетингу.

1.2. Ситуаційне завдання

1. Що і для чого повинні знати про новітній маркетинг: маркетолог, менеджер (директор, віце-президент) з маркетингу або продажу, бренд-менеджер, менеджер (директор, віце-президент) маркетингових комунікацій, менеджер по рекламі і/або паблик рилейшнз, менеджер (директор) по роботі з клієнтами.

2. Проаналізуйте, як виконується концепція новітнього маркетингу: на середньому промисловому підприємстві, в малій туристичній фірмі, крупній торговій компанії. Завдання: 1. Запропонуйте перелік основних запитань, які Ви маєте поставити їх керівникам.

3. Відомий в усьому світі спеціаліст по менеджменту Пітер Ф.Друкер в своїй книзі “Рынок: как выйти в лидеры” приводить два класичних приклади маркетингової стратегії підприємств, основаної на гнучкій, нестандартній системі ціноутворення.

1). Кинг Жиллет не був винахідником безпечної бритви: в кінці минулого століття було запатентовано десятки подібних виробів. Багато винахідників конструювали безпечні бритви, але продавати їх не могли. Щоб побритися в перукарні, потрібно було заплатити 10 центів, а сама дешева безпечна бритва коштувала 5 долл. – сума велика, якщо врахувати, що 5 долл. вважалось непоганою денною зарплатою. Безпечна бритва, запропонована “Жиллетт”, була не краща за інші. Затрати на її виготовлення було набагато вищими. Але “Жиллетт” не “продавав” свої бритви. Він практично роздавав їх безплатно: роздрібна ціна бритви становила 55 центів, а оптова – 20 центів, що складало трошки більше 1/5 собівартості.

Разом з тим конструкція бритви була такою, що в ній можна було використовувати тільки лезо, виготовлені “Жиллетт”. Виготовлення одного такого леза обходилось в 1 цент, а продавались вони за 5 центів.

Так як використовувати кожне лезо можна було 6-7- раз, то виходило, що бритися самому в десять раз дешевше, ніж в перукарні. “Спійманий” “Жиллетт” покупець витрачав багато більше, ніж 5 долл., які йому прийшлось би заплатити за безпечну бритву, виготовлену конкурентом “Жиллетт”, і потім купувати лези не дорожче 1-2 центів за штуку.

В результаті “Жиллетт” зайняла фактично монопольну позицію на ринку бритв і утримує лідируючі позиції по сьогоднішній день майже 40 років.

2). Не дивлячись на наявність патентів на виготовлення копіювальних машин, великі машинобудівники не бачили перспектив в виробництві і реалізації такої техніки. Згідно їх розрахунків, копіювальна машина повинна була коштувати мінімум 4000 долл. Вони були впевненні, що ніхто не захоче купувати машину за таку ціну при вкрай низькій ціні на копіювальний папір. Великі компанії розуміли, що встановлення такого дорогого обладнання вимагало відповідного економічного обгрунтування, розрахунку фондовіддачі і інших економічних показників. Але яку економічну вигоду можна було очікувати від обладнання, призваного полегшити роботу секретаря? Однак, невелика компанія “Хелоід”, яку в даний час в усьому світі знають як “Ксерокс”, придбала патенти і розробила модель копіювальної машини без яких-небудь особливих технічних нововведень. Компанія привернула увагу споживачів низькою ціною на продукцію даних машин-копій. При ціні 5-10 центів за одну копію немає потреби складати розрахунки ефективності капіталовкладень.

Ця послуга мала чисто символічну ціну, яку могла оплатити люба секретарка. Образно кажучи, ціна на копіювальні автомати фірми “Ксерокс” була 5 центів за одну копію. В результаті маленька компанія за десять років стала всесвітньо відомим постачальником копіювального обладнання з багатомільярдним капіталом. Завдання: 1) Що спільного в стратегії маркетингу компаній “Жиллетт” і “Ксерокс”? 2) Чи погоджуєтесь Ви з відомим твердженням, що покупець купує не “продукт”, а те, що даний продукт йому дає? 3) Чи можна стверджувати, що “Жиллетт” і “Ксерокс” отримали свої гроші за те, що змогли по-справжньому задовольнити потреби своїх споживачів, пропонуючи їм те, що вони більше всього хотіли би мати? 4) Постарайтесь найти аналогічний варіант нестандартного підходу в ціноутворенні на продукцію чи послуги серед українських підприємств.


Тема 2. Соціальний маркетинг

1.1. Практичне завдання

 1. Проведення аналізу соціальних організацій.

 2. Розробка анкети опитувань працівників соціальної сфери.

 3. Розробка програми соціального маркетингу.

1.2. Ситуаційне завдання

  1. Здійсніть дослідження та визначить, які існують особливості соціального маркетингу в Україні та інших країнах світу.

  2. Проаналізуйте яким чином соціальний маркетинг може вплинути на економіку країни в цілому, на діяльність організації.

3. Керівник фірми проводить щомісячні збори за підсумками минулого місяця. На зборах присутні керівники відділів: продажу, виробництва, відвантаження, маркетингу, адміністративного відділу. Керівник проінформував, що результати роботи минулого місяця нижче планових показників на місяць та фактичних аналогічного місяця попереднього року.

Керівник відділу продажу сказав, що протиснутись на ринки з існуючими калькуляціями цін на товари неможливо. Відсутнє стимулювання продажу.

Керівник виробничого підрозділу висловив пропозицію збільшити обсяг випуску продукції, що дозволить знизити витрати на виробництво. Але тут є певні технічні складнощі.

Керівник відділу відвантаження поскаржився на відсутність договорів про постачання великих обсягів продукції.

Керівник адміністрації, якому підпорядкована група по розрахунку калькуляції витрат, завагався в незадоволеності споживачів цінами на товари.

Після обговорення даного стану керівник фірми попросив висловитися керівника відділу маркетингу по наступних запитаннях:Запитання:

 1. Яку інформацію ви як керівник відділу маркетингу використовували б для оцінки ситуації на ринку?

 2. Як ви оцінюєте аргументи, висловлені іншими керівниками відділів?

 3. Що б ви порадили робити в даній ситуації?

 4. Чи повинні всі підприємства і його філіали орієнтуватися на сучасну концепцію маркетингу?


Тема 3. Маркетинг знань

1.1. Практичне завдання

 1. Визначення комплексу маркетингу знань.

 2. Розробка маркетингової програми, призначеної для скорочення дефіциту знань.

 3. Розробка програми просування маркетингу знань на ринок.

1.2. Ситуаційне завдання

1. Покажіть вплив фактору навчання на кожному із етапів процесу прийняття споживачем рішення про покупку. Як це необхідно враховувати в маркетингу, в комплексі «4Р»?

2. Група з трьох висококваліфікованих інженерів, які добре знали один одного, звернулася до потенційного інвестора з проханням сприяти їм у створенні малого підприємства – консультанта з питань новітнього маркетингу для агропромислових підприємств. Усі вони після закінчення технічного інституту прийшли на роботу у великі агропромислові підприємства і постійно працювали там у конструкторських підрозділах. Стаж роботи двох із них становив двадцять років, третього – дванадцять. Вони досконально знали широкий спектр продукції своїх галузей, оскільки тривалий час відповідали за індивідуальне узгодження різних параметрів техніки і устаткування з потребами замовників. Замовники поважали їх як фахівців своєї справи настільки, що останніми роками, щоб уникнути витрат часу, стали особисто звертатися до них із комерційними пропозиціями. Перші ринкові успіхи спонукали цих фахівців почати власний бізнес консультанта. Усі учасники проекту були одружені, мали по двоє дітей. Їхні заробітки були вельми значними, кожен мав особисте авто, а двоє старших – дачні котеджі з земельними ділянками в передмісті.

Завдання: 1. Які деталі біографій учасників проекту, професійної діяльності і соціального статусу свідчать про компетентність їх участі в маркетинговому підприємстві-консультанті? 2. Що-небудь Вас насторожує, не дає підстав бути впевненим у їхньому успіху? Про що Ви запитали б співбесідників? 3. Які загальні висновки Ви могли б зробити ще до ознайомлення зі змістом їхнього бізнес-проекту? 4. Яке місце в даному випадку належить маркетингу знань і чи є доцільним маркетинг знань в даному випадку?
Тема 4. Маркетинг гостинності

1.1. Практичне завдання


 1. Аналіз туристичних організацій та туристичних маршрутів в Україні.

 2. Розробка маркетингової програми продажу комплексної туристичної послуги на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 3. Розробка проекту маркетингу гостинності.

1.2. Ситуаційне завдання

1. Існують декілька етапів прийняття рішення споживачем щодо купівлі туристичних послуг, наприклад, етап збору інформації, етап поведінки споживача при купівлі послуги та інші. Виберіть декілька груп споживачів однієї туристичної послуги та агенції, які відрізняються, наприклад за віком, за статтю чи за рівнем доходів, та проаналізуйте, як кожна з цих груп на кожному з етапів прийняття рішення буде себе поводить.

2. Голова ради директорів крупної нафтової компанії стверджує: «Концепція маркетингу застосовується для компаній, які випускають товари в упаковці. Вони мають справу з товарами, які мають відмінні особливості в галузях з загостреною конкуренцією, де необхідна реклама для стимулювання попиту. Ми ж випускаємо стандартизовані товари в умовах їх недостатку. Наше головне завдання – не задоволення потреб споживачів, а відшукання і використання обмежених ресурсів»

Завдання: 1. Будучи віце-президентом з маркетингу, Ви згідні з заявою голови чи ні? На яких основах? 2. При яких зовнішніх обставинах голова ради міг би приділяти більше уваги задоволенню потреб споживачів? 3. Попробуйте переконати голову ради директорів в необхідності застосування концепції маркетингу в даній нафтовій компанії. 4. Уявіть, що Ви призначені керівником відділу маркетингу. З чого б Ви розпочали свою діяльність? Розробіть план новітнього маркетингу для даної нафтової компанії.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тема 1. Бенчмаркінг

1.1. Практичне завдання


 1. Розробка бенчмаркінгового проекту для вітчизняних підприємств.

 2. Визначення видів бенчмаркінгу для підприємств різних сфер вітчизняної промисловості.

  1. Ситуаційне завдання

1. Порівняйте чотирьох виробників комп’ютерів по чотирьох властивостях («А», «Б», «В», «Г»), які мають наступні коефіцієнти важливості: 0,4; 0,3; 0,2; 0,1. Кожна властивість торгової марки оцінена споживачами по 10-бальній шкалі наступним чином: марка 1 – 10, 8, 6, 4; марка 2 – 8, 9, 8, 3; марка 3 – 6, 8, 10, 5; марка 4 – 4, 3, 7, 8. Розрахуйте індекс загальної корисності для кожної торгової марки і проаналізуйте результати.
2. Бенчмаркінговий звіт має містити такі три основні частини: резюме, зведений звіт, докладний звіт. Резюме – це невеликий, на 2-3 сторінки звіт, що містить основні ідеї і результати дослідження. У зведеному звіті мають бути представлені основні дані, отримані у ході дослідження, методологія здійснення бенчмаркінгу, вказані партнери і результати порівняння. Зведений звіт може надаватись партнерам. У докладному звіті, як правило, представлений глибокий аналіз зібраних даних, викладені висновки, здійснені у ході аналізу, і план подальших дій.

Структура докладного звіту може складатись з наступних частин: резюме; визначення мети (вказуються причини здійснення бенчмаркінгу і очікувані результати); огляд процесів (описуються процеси, які вивчалися в ході бенчмаркінгу); області дослідження (вказується, що саме вивчалося і які виникали питання у ході вивчення); методологія бенчмаркінгу (пояснюється, яким чином було проведене дослідження, вказуються джерела і методи пошуку партнерів і даних); відомості про партнерів (тут містяться дані про кожного партнера, їх процеси і “найкращу практику”); результати дослідження партнерів і порівняльні дані (вказуються основні результати вивчення партнерів і здійснення порівняння); аналіз даних (описується хід аналізу даних, отриманих у ході дослідження, та іншої необхідної інформації); висновки (тут мають бути викладені основні ідеї, які виникли в результаті дослідження і можливі шляхи їх реалізації); рекомендації (здійснюється короткий огляд можливих проектів, дій та напрямків діяльності, визначених на основі проведеного дослідження); план дій (вказується послідовність дій, які необхідно здійснити із визначенням витрат і встановленням часових меж).Завдання: 1. Проаналізуйте розділи бенчмаркінгового звіту. 2. Розробіть стратегію бенчмаркінгу для конкретного підприємства (наприклад, підприємства, на якому ви працюєте). 3. Складіть бенчмаркінговий звіт для конкретного підприємства.


 1. Виберіть товар (підприємство) і виконайте дослідження - аналіз його конкурентоспроможності, на основі чого розробіть стратегію бенчмаркінгу .Фактори конкурентоспроможності

Ваша фірма

Конкуренти
Продукт:

 • якість

 • технічні параметри

 • стиль

 • право заміни виробу

 • престиж торгової марки

 • надійність

 • захищеність патентами

 • рівень ремонтного обслуговування

 • багатоваріантність в використанні

 • упаковка

 • універсальність

 • термін служби

 • габарити

Ціна :

 • прейскурантна

 • знижки з ціни, %

 • термін оплати

 • умови кредиту

 • умови фінансування

Збут

 • пряма поставка

 • торгові представники

 • оптові посередники

 • комісіонери і маклери

 • ділери

 • ступінь охоплення ринку

 • системи транспортування, контролю запасів

Просування товарів на ринок:

 • реклама

 • індивідуальний продаж:

а) стимул для споживачів

б) демонстрація

в) показ зразків виробів


 • просування по каналах торгівлі:

а) продаж на конкурсній основі

б) купони

в) премії торговим посередникам


 • телевізійний маркетинг

 • паблік рілейшнз
Всього балів


Тема 2. Аутсорсинг

1.1. Практичне завдання

1. Визначення попиту на аутсорсингові послуги в Україні. 1. Визначення аутсорсингових схем та їх застосування на вітчизняних підприємствах.

  1. Ситуаційне завдання

1. Припустимо, що ви подумуєте про придбання якогось виробничого підприємства і про управління ним. Ви здійснили достатньо ретельний попередній аналіз і в результаті добре уявляєте собі картину ділового і фінансового стану компанії. Одержані дані дозволяють зробити такі висновки: а) підприємство і устаткування застаріли і вимагають модернізації; б) за врахуванням вартості придбаної компанії у вас залишиться обмежена кількість засобів для поповнення виробничих фондів; в) наявне керівництво, що дістається вам у спадок, вельми поважного віку, але має багаторічний досвід роботи в цій галузі; г) особисто у вас є річний досвід роботи в даній галузі економіки; д) товари. Які виробляє компанія, відповідають запитам широких верств споживачів, але потрібно серйозно попрацювати над поліпшенням системи розподілу й реалізації товарів.

Завдання: 1. Наведіть результати вашого дослідження у порядку зменшення важливості, надавши кожному з висновків певний ранг значимості від «5» (як найменш важливий) до «1» (найбільш важливий).

2. Проаналізувавши результати та їх ранжирування, вирішіть, чи візьметеся ви за цю справу. Назвіть усі аргументи «за» і «проти» для обґрунтування вашої відповіді.3. Що ви зробите в першу чергу, якщо візьметеся за цю справу?
2. Фірма виробляє товари X і Y. Кількість споживачів у фірми в середньому за рік становить 300 чоловік. Корисність, яку отримує кожен споживач від споживання товарів фірми описується рівнянням U(x,y)=XY, +=1. У даній задачі =0,5 і =0,5.Визначте:

 1. Яку кількість товарів споживає кожен споживач, вважаючи, що він максимізує корисність. Бюджет кожного споживача становить 20 грн., ціна товару Х – Px=2,5 грн., а товару Y – Py=5 грн. Споживач весь бюджет витрачає на купівлю товарів Х і Y.

 2. Обсяг реалізації товарів X і Y за рік;

 3. Як зміниться обсяг реалізації товару Х, якщо фірма підвищить ціну на нього з 2,5 грн. до 3,3 грн. за одиницю.


Тема 3. Франчайзинг

1.1. Практичне завдання

 1. Аналіз франчайзингових систем транснаціональних корпорацій.

 2. Визначення джерел отримання доходу франчайзера.

 3. Розробка проекту організації франчайзингу для вітчизняних підприємств.
  1. Ситуаційне завдання

1. В період кризової ситуації відслідковуються наступні етапи з прийняття управлінських рішень.

 • 1-й етап: шок. Загальна паніка і неспроможність оцінити ситуацію Організація не в змозі розумно підійти до прийняття рішень. Імпульсивність реакцій без розгляду альтернатив або цілісного аналізу подій, які відбуваються.

 • 2-й етап: оборонний відступ. Небезпека відсутня. В деяких випадках усувається. Повернення до старої провіреної схеми прийняття рішень «зверху – вниз». Пошуки винних вносять напруження в прийнятті рішень. Розкіл в команді управління. Організація переходить до «глухої» оборони: зменшуються програми, жорстко контролюються бюджети, приймаються лише короткострокові рішення.

 • 3-й етап: усвідомлення проблеми. Криза підлягає адекватній оцінці і визначаються її наслідки. Досягається згоди з приводу того, як слід змінити ринок. З’являється необхідність в нових пропозиціях, які поступають «знизу – вверх».

 • 4-й етап: адаптація і зміни. Нові стратегічні рішення формулюються і аналізуються в світі нової ринкової кон’юнктури з наступною реалізацією на практиці. Підприємство повертається до свого більш ініціативного і відкритого підходу до прийняття рішень.

Завдання: 1. Розкрийте місце, роль і дії маркетингової функції підприємства в прийнятті рішень з управління підприємствами на різних етапах кризової ситуації. 2. Приведіть практичні приклади, в яких можна було б наглядно продемонструвати такі процеси.
2. Фірма Х.Gm (Німеччина) більше 20 років спеціалізується на виробництві арматури і належностей до ванної кімнати і водопровідної системи (крани, вузли, кріплення, душове обладнання). Фірма пропонує свою продукцію для використання як в домашніх умовах так і в різних організаціях. Доля фірми на внутрішньому ринку - 32%, на ринку Франції - 8%, Бельгії - 3%, а велика торгова компанія в Майамі кожний рік закупляє біля 4% вироблюваної продукції фірми для продажу в США (доля 5 %).

Загальний кожнорічний оборот компанії перевищує 40 млн. німецьких марок, а по вказаним ринкам - 25 млн. німецьких марок.

Диференціація продукції проводиться фірмою по розмірам, кольору, стилю, оформленню (металеве чи пластикове), що дає можливість зайняти більш тверді позиції на ринку.

Недавно фірма заказала провести дослідження ринку України. Результати дослідження побудили компанію до активного впровадження на український ринок, намітивши термін проникнення - 1 рік.Завдання 1:

 1. Порекомендуйте компанії шляхи впровадження на ринок.

 2. Виявіть потенційні труднощі, пов’язані з кожною можливістю проникнення.

 3. Виберіть і дайте обґрунтування методу проникнення на український ринок.

 4. Запропонуйте рекомендації по системі товаропросування і розподілення.

Завдання 2:

 1. Дайте визначення маркетингу (декілька)

 2. Розкажіть про товарну, виробничу, збутову концепцію управління.

 3. В чому різниця вищенаведених концепцій з маркетинговою концепцією? В чому суть соціально-етичного маркетингу.

 4. Основні принципи і функції маркетингу

 5. Що таке ринок і які його основні характеристики.

 6. Сформулювати задачі маркетингу, що відповідають різним станам попиту на ринку.


Тема 4. Маркетингові війни

1.1. Практичне завдання

1. Визначення конкурентних можливостей транснаціональних компаній-конкурентів, які проводять маркетингові війни. 1. Аналіз вітчизняних підприємств-конкурентів, які проводять маркетингові війни.

 2. Розробка плану маркетингової війни для вітчизняних підприємств-конкурентів.
  1. Ситуаційне завдання

1. ЗАТ «Перший Київський молочний завод» - один з найбільших молочних заводів України, який засновано в 1930 р. За довгу історію свого існування, підприємство постійно нарощувало обсяги виробництва молочної продукції. Крім того, постійна модернізація виробництва та освоєння нових технологій дозволили суттєвого розширити асортиментний ряд продукції.

На даний час ЗАТ «Перший Київський молочний завод» охоплює 3 % молочного ринку України; 5 % молочного ринку м. Києва; асортимент складає 35 позицій; на території Києва знаходиться 7 крупних і декілька невеликих заводи; є два фірмових магазини.

Основними конкурентами ЗАТ «Перший Київський молочний завод» на ринку молочних продуктів м. Києва є: АТ Галактон – 30 % ринку; асортиментний ряд – 104 позиції; Київський молочний завод № 3 – 10 % ринку; асортиментний ряд – 78 позиції; ЗАТ Білосвіт – 7 % ринку; асортиментний ряд – 51 позиція; АТ Святошино – 4 % ринку; асортиментний ряд – 42 позиції.

Завдання: 1. Проаналізувати становище ЗАТ «Перший Київський молочний завод» на ринку молочних продуктів: назвати сильні та слабкі сторони підприємства. 2. Які складові комплексу маркетингу підприємства треба вдосконалити в першу чергу? Чому? Як? 3. Як покращити маркетинговий вплив на кінцевого споживача? 4. Запропонуйте шляхи збільшення обсягів збуту продукції ЗАТ «Перший Київський молочний завод». 5. Розробити маркетингові заходи для просування продукції ЗАТ «Перший Київський молочний завод» та збільшення частки ринку. 6. Розробіть стратегію «маркетингової війни» для ЗАТ «Перший Київський молочний завод».
2. Виберіть товар (підприємство) і виконайте дослідження - аналіз його конкурентоспроможності, на основі чого розробіть стратегію «маркетингової війни»

Фактори конкурентоспроможності

Ваша фірма

Конкуренти
Продукт:

 • якість

 • технічні параметри

 • стиль

 • право заміни виробу

 • престиж торгової марки

 • надійність

 • захищеність патентами

 • рівень ремонтного обслуговування

 • багатоваріантність в використанні

 • упаковка

 • універсальність

 • термін служби

 • габарити

Ціна :

 • прейскурантна

 • знижки з ціни, %

 • термін оплати

 • умови кредиту

 • умови фінансування

Збут

 • пряма поставка

 • торгові представники

 • оптові посередники

 • комісіонери і маклери

 • ділери

 • ступінь охоплення ринку

 • системи транспортування, контролю запасів

Просування товарів на ринок:

 • реклама

 • індивідуальний продаж:

а) стимул для споживачів

б) демонстрація

в) показ зразків виробів


 • просування по каналах торгівлі:

а) продаж на конкурсній основі

б) купонив) премії торговим посередникам

 • телевізійний маркетинг

 • паблік рілейшнзВсього балів

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка