Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВСторінка3/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.64 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА І

НОВА ТЕОРІЯ
Тема 1. Вступ до новітнього маркетингу

Теоретичні завдання:

 1. Як змінюються погляди щодо маркетингу в даний час?

 2. У чому полягає сутність класичного маркетингу?

 3. Сформулюйте сутність новітнього маркетингу.

 4. Проаналізуйте суть дискусій щодо проблеми «4Р».

 5. Як сучасна наука маркетингу переосмислює основні його поняття?

 6. Які міфи поширені серед фахівців і науковців щодо дієвості функцій маркетингу?

 7. Як новітній маркетинг пов'язаний з іншими видами маркетингу?

 8. Чи є новітній маркетинг наукою майбутнього?

Тематика рефератів:

 1. Формування новітнього маркетингового мислення на підприємствах України.

 2. Комплекс сучасного маркетингу та основні його елементи.

 3. Маркетинг – наука майбутнього.

 4. Революція понять і категорій сучасного й новітнього маркетингу.

 5. Глобальний маркетинг.

 6. Інтегрований маркетинг як основа філософії управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства.

 7. Маркетингові інтегровані системи розподілу.

 8. Маркетинг супермаркету.


Тема 2. Соціальний маркетинг

Теоретичні завдання:

 1. Назвіть соціальні основи маркетингу, охарактеризуйте його взаємозв’язок із соціальним середовищем.

 2. Охарактеризуйте показники корисності товару для суспільства і споживача.

 3. Покажіть зв'язок між результатами маркетингової діяльності і сучасними концепціями суспільного розвитку.

 4. В чому полягає відмінність між соціальним маркетингом і пропагандистською кампанією?

 5. Що розуміють під поняттям нової якості життя? Як це поняття співвідноситься з цілями і завданнями новітнього маркетингу?

 6. Назвіть причини зростання взаємозалежності економічних і соціальних процесів у ринковій економіці.

 7. Охарактеризуйте сутність соціального маркетингу з погляду інтересів організації і суспільства в цілому.

 8. Дайте визначення соціально значущої місії в сучасному бізнесі.

Тематика рефератів:

 1. Основні змістовні елементи реалізації концепції соціального маркетингу в некомерційній (соціальній) сфері.

 2. Основні вимоги до соціального маркетингу комерційних і некомерційних організацій.

 3. Соціальна відповідальність як форма соціального маркетингу.


Тема 3. Маркетинг знань

Теоретичні завдання:

 1. Які визначення маркетингу знань ви знаєте?

 2. Охарактеризуйте знання як ресурс та об’єкт управління.

 3. Які функції управління маркетингу знань вам відомі?

 4. Розкрийте алгоритм етапів управління знаннями.

 5. Які особливості комплексу маркетингу знань?

 6. Які види маркетингу знань вам відомі?

 7. Охарактеризуйте нові концепції управління маркетингу знань у сучасних умовах розвитку суспільства.

Тематика рефератів:

 1. Роль маркетингу знань в суспільстві.

 2. Маркетинг взаємин: орієнтація на споживача супермаркету.

 3. Планування торговельного залу в супермаркеті.


Тема 4. Маркетинг гостинності

Теоретичні завдання:

 1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку туризму в Україні.

 2. Що розуміють під «зеленим» сільським туризмом?

 3. Дайте визначення туристичного продукту та його основних складових.

 4. Як здійснюється процес формування і продажу комплексної туристичної послуги – туру?

 5. Які методи продажу туристичного продукту ви знаєте?

 6. Охарактеризуйте основні методи просування туристичного продукту.

Тематика рефератів:

 1. Маркетинг територій.

 2. Маркетинг в індустрії гостинності й туризму.

 3. Маркетинг держав.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тема 1. Бенчмаркінг

Теоретичні завдання:

 1. Коли, чому і для чого виник бенчмаркінг?

 2. У чому полягає сутність бенчмаркінгу?

 3. Чим відрізняється бенчмаркінг від конкурентного аналізу та дослідження ринку?

 4. Які є види бенчмаркінгу залежно від об’єкту та предмету порівняння?

 5. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи бенчмаркінгу.

 6. Охарактеризуйте основні етапи бенчмаркінгу. Дайте кожному етапу розгорнуту характеристику.

Тематика рефератів:

 1. Зміст бенчмаркінгу та методи бенчмаркінгової діяльності в шоу-бізнесі.

 2. Управління бенчмаркінгом в шоу-бізнесі.

 3. Бенчмаркінг для некомерційних організацій.Тема 2. Аутсорсинг

Теоретичні завдання:

 1. Дайте відомі вам визначення аутсорсингу.

 2. Назвіть сфери можливого використання аутсорсингу. Дайте їм розгорнуту характеристику.

 3. Назвіть основні переваги та недоліки аутсорсингу.

 4. Охарактеризуйте принципи оцінювання ефективності використання аутсорсингу.

 5. Поясніть, у яких випадках застосування аутсорсингу є найбільш доцільним.

 6. Охарактеризуйте особливості застосування аутсорсингових схем в Україні.

Тематика рефератів:

 1. Особливості застосування аутсорсингових схем в Україні.

 2. Сфери можливого використання аутсорсингу в Україні.

 3. Аутсорсинг у логістиці.


Тема 3. Франчайзинг

Теоретичні завдання:

 1. Розкрийте сутність франчайзингу як однієї з форм ведення бізнесу.

 2. Назвіть переваги франчайзингу для покупця франшизи.

 3. Розкрийте сутність та особливості регіонального франчайзингу.

 4. Назвіть головні причини та чинники виникнення франчайзингових систем.

 5. Які фактори враховуються при виборі варіантів франчайзингу?

 6. Назвіть та охарактеризуйте джерела доходу франчайзера.

 7. Яка діяльність в Україні може бути франчайзинговою?

 8. Які можливості франчайзингу в умовах України?

Тематика рефератів:

 1. Сутність та особливості регіонального франчайзингу.

 2. Вплив факторів на вибір варіантів франчайзингу.

 3. Можливості франчайзингу в умовах розвитку України.


Тема 4. Маркетингові війни

Теоретичні завдання:

 1. Чи мають вплив маркетингові війни на економіку країни?

 2. Чим обумовлюється потреба проведення маркетингової війни?

 3. Охарактеризуйте переваги та недоліки маркетингових війн.

 4. Охарактеризуйте принципи воєнної науки, на яких ґрунтуються маркетингові війни.

 5. Які основні завдання та функції планування маркетингової війни?

 6. Які стратегії фірма може застосовувати для проведення маркетингової війни? Їх принципи, переваги та недоліки.

 7. Які існують типи “партизанської” війни та форми флангової атаки?

 8. Назвіть відмінності флангової атаки від стратегії «партизанської» війни?

 9. За допомогою яких засобів боротьби можна провести маркетингову війну?

 10. Що відноситься до “зброї” маркетингових війн?

 11. Як підготовка до маркетингової війни та інформація впливають на проведення і результат маркетингової війни? Яке їх значення?

 12. Якими особистими якостями мають бути наділені “генерали” маркетингових війн?

Тематика рефератів:

 1. Нова конкуренція на сучасному етапі розвитку суспільства.

 2. Поняття бренду та брендингу.

 3. Види брендів та брендингових стратегій.

 4. Розробка і реалізація культурно адаптованої концепції реклами.

 5. Формування національного іміджу товару на іноземному ринку.


ПАКЕТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Факультет аграрного менеджменту

Спеціальність «Маркетинг»

Денна форма навчання

Семестр 1 Курс 1 (Магістратура)Дисципліна “Новітній маркетинг”

Викладач к.е.н., доцент Рябчик А.В.

«Затверджую»

Завідувач кафедри Чеботар С.І.«___» __________________ 2010 р.
ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 1


100

Питання 1. Маркетингова війна є:

1)

функцією управління;

2)

функцією конкуренції;

3)

функцією маркетингової системи;

4)

функцією стратегії;

5)

функцією воєнної науки.100

Питання 2. До маркетингових війн відносяться “битви”, які можуть бути між:Торговими марками, брендами;Інноваціями;Цінами, системами дистрибуції;Виробниками;

5)

Усіма вищеперерахованими.100

Питання 3. “Зброєю” маркетингових війн є:Реклама, чутки, ціна, лобісти, упаковка.Товар, ціна, просування, розподіл, реклама.Товар, ціна, реклама, упаковка, владні структури.Реклама, владні структури, лобісти, чутки, ціна.

5)

Все вищезазначене.100

Питання 4. Причинами виникнення маркетингових війн можуть бути:Вихід на ринок нової технології, яка призводить до зниження витрат;Зниження попиту на товар;Існування збиткових каналів;Прагнення підприємств “пробити вихід на ринок”

5)

Всі відповіді вірні.100

Питання 5. “Знаходження достатньо малого сегмента ринку, який в змозі захистити”:Принцип флангової атаки;Принцип стратегії оборони;Принцип “партизанської” війни;Принцип стратегії наступу.


100

Питання 6. Основною умовою функціонування ринку і ринкової економіки є:Конкуренція;Попит і пропозиція;Маркетингова війна;Наявність споживачів;Управління.100

Питання 7. “Мужність атакувати самого себе”:Принцип флангової атаки;Принцип стратегії оборони;Принцип “партизанської” війни;Принцип стратегії наступу.100

Питання 8. У процесі маркетингових війн здійснюється пошук:Якості товару чи послуги, яка б забезпечувала їх споживчу цінність;Унікальності товару чи послуги, яка б забезпечувала їх споживчу цінність і відрізняла від інших;Споживчої властивості товару чи послуги, яка б забезпечувала високу якість товару чи послуги;Споживачів, які забезпечуватимуть попит на даний товар чи послугу.100

Питання 9. Концентрація на невеликих ринках з унікальними за своїм родом продуктами – це:Галузева “партизанська” війна;Демографічна “партизанська” війна;Продуктова “партизанська” війна;Географічна “партизанська” війна;

5)

“Партизанська” війна у вищих секторах ринку.100

Питання 10. Маркетингова війна ґрунтується на принципах воєнної науки, основними серед яких є:Принцип комплексного планування;Принцип сили;Принцип гнучкості;Принцип перехоплення ініціативи;

5)

Всі вищезазначені.75

Питання 11. Дослідження технологій, технологічних процесів і методів організації виробництва та збуту продукції на кращих підприємствах партнерів і конкурентів з метою підвищення ефективності власної фірми – це:Маркетингові дослідження;Франчайзинг;Аутсоринг.Бенчмаркінг.75

Питання 12. Систематичність, організація, процес, визначення лідерів – це:Характеристики маркетингової війни;Характеристики бенчмаркінгу;Характеристики “партизанської” війни;Характеристики аутсорингу.75

Питання 13. Конкурентний, галузевий, стратегічний, внутрішній, функціональний, процесний – це:Види бенчмаркінгу;Види аутсорингу;Види франчайзингу;Види мерчандайзингу.75

Питання 14. Етапи реалізації бенчмаргінгового проекту:Дослідження-спостереження-планування-аналіз-адаптація-удосконалення;Дослідження-спостереження-планування-аналіз-удосконалення-адаптація;Планування-спостереження-дослідження-аналіз-удосконалення-адаптація.Планування-дослідження-спостереження-аналіз-адаптація-удосконалення.


75

Питання 15. До стратегій міжнародного брендингу можна віднести:Єдину всесвітню ТМ;Подвійний стандарт;Загальний підхід до просування ТМ;Всі відповіді вірні;

75

Питання 16. Життєві стадії бренду:


Розробка, впровадження, розвиток, старіння.


Розробка, створення, розвиток, старіння.


Створення, впровадження, розвиток, старіння.


Розробка, створення, впровадження, розвиток, старіння.

75

Питання 17. До основних методів оцінки вартості бренда можна віднести:


Витратний метод;


Ринковий метод;


Метод на основі роялті;


Економічний метод;
5)

Кожен із зазначених методів.

75

Питання 18. Асортиментний, дольовий, парасольковий, простий – це:


Рівні аутсорингу


Рівні брендингу


Рівні бенчмаркінгу


Рівні франчайзингу

75

Питання 19. Взаємність, аналогія, вимірювання, достовірність:

Принципи бенчмаркінгуПринципи маркетингової війни


Принципи аутсорингу


Принципи франчайзингу

75

Питання 20. Аутсоринг трактується як:


Використання послуг сторонньої компанії для виконання своїх управлінських завдань


Залучення зовнішніх ресурсів для вирішення власних проблем


Обслуговування офісної техніки або промислового обладнання компанії фахівцями зовнішньої фірми

Всі відповіді вірні


50

Питання 21. Стратегії компанії ідентичності – це:


Стратегія використання торгової марки;


Стратегія ведення маркетингової війни;


Стратегія розвитку брендів;


Стратегія конкурентної боротьби.
5)50

Питання 22. Маркетинговий, фінансовий, трудових ресурсів, документообігу:


Види франчайзингу


Види бенчмаркінгу


Види аутсорингу


Види менчардайзингу

50

Питання 23. Основний фактор сучасного бізнесу, зумовлений різними змінами використовуваних технологій – це:


Бенчмаркінг


Аутсоринг


Новітній маркетинг


Маркетингова війна

50

Питання 24. На стратегічному рівні аутсоринг дає змогу:


Сфокусувати увагу на основному бізнесі,


Зменшити необхідність інвестицій в основні фонди


Гнучко реагувати на зміни на ринку та всередині компанії

Всі відповіді вірні


50

Питання 25. На стратегічному рівні аутсоринг дає змогу


Гнучко реагувати на зміни на ринку та всередині компанії


Зменшити накладні витрати, пов’язані із функцією: вартість робочих місць, навчання співробітників, інформаційна підтримка


Проаналізувати метод ведення бізнесу , що задовольняють потреби споживачів


Всі відповіді вірні

50

Питання 26. Етапи формування бренда:


Розробка ідеї бренда - формування стратегії бренда – позиціювання бренда на ринку – аналіз ТМ і пошук імені бренда.


Аналіз ТМ і пошук імені бренда - формування стратегії бренда- розробка ідеї бренда - позиціювання бренда на ринку


Позиціювання бренда на ринку - формування стратегії бренда - розробка ідеї бренда - аналіз ТМ і пошук імені бренда.


Розробка ідеї бренда - аналіз ТМ і пошук імені бренда - позиціювання бренда на ринку - формування стратегії бренда

50

Питання 27. Використання аутсорингу найефективніше у випадку


Бізнес зростає й навантаження на окремі функції збільшуються пропорційно до нього


Великі компанії часто стикаються з тим. Що вартість неосновних бізнес-процесів є непропорційно високою


Керівництво підприємства незадоволене рівнем роботи внутрішніх служб

У всіх вищезазначених


50

Питання 28. Основний фактор сучасного бізнесу, зумовлений різними змінами використовуваних технологій – це:


Маркетингова війна


Аутсоринг


бенчмаркінг


Новітній маркетинг

50

Питання 29. При створенні ТМ компанії, як правило, сконцентровують свої зусилля на таких напрямках:


Використовують власну єдину ТМ;


Індивідуалізують назви ТМ;


Групують ТМ;


Всі відповіді вірні.

50

Питання 30. До функцій товарного знаку відносяться:


гарантія якості;


індивідуальність;


реклама;


охорона.


Всі перераховані

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка