Кафедра політології


Тема З. Конфлікт як явище соціального життяСторінка3/6
Дата конвертації25.12.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема З. Конфлікт як явище соціального життя


 1. Сутність конфлікту і його структура.

 2. Сфери прояву конфлікту.

 3. Стадії розвитку конфліктів.

 4. Типологія і класифікація конфліктів.

Контрольні питання і завдання

У чому подібність і розходження понять "протиріччя" і "конфлікт"? Яке місце займають конфлікти в структурі соціальних взаємодій? Які складові включають звичайно в структуру соціального конфлікту?

Назвіть основні сфери прояву конфліктів. Що загального й особливого між конфліктами в різних сферах громадського життя?

Сформулюйте необхідні і достатні умови для виникнення конфлікту.Охарактеризуйте основні стадії конфлікту і механізми переходу від однієї стадії до іншої.

Вкажіть недоліки і переваги існуючих типологій конфлікту. Які з них, на ваш погляд, є найбільш значимими?

У чому практичне значення типології конфліктів?Рекомендована література

 1. Ішмуратов Л.Т. Конфлікт і згода. - К.,1996.

 2. Ішмуратов AT. Суперечність і конфлікт. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co002.zip

 3. Конфликтология. Учебная база данных. —
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 4. Маціевський ІО. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, №1. -
  http://www.icai.org.Ua/Iip/n/100/7.html

 5. Маціевський ІО. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 6. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин
  : Автореф. дис.каїїд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького.
  - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
  автореферату в НБУВ: РА309450


 7. Небоженко В. С Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. -
  К., 1994.

 8. Словник-довідник термінів з конфліктології/ Під ред. проф. M.I. Пірен, проф. Г.В.
  Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

 9. Амелин В. Н. Социология политики. М., 1992.

 10. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.

 11. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт// Иностранная литература. 1993.
  №4.

 12. Зайцев А. К. Социальный конфликт. М., 2000.

 13. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996.

 14. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.

 15. Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000.

 16. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 1999.

 17. Конфликтология / Под ред. A.C. Кармина. СПб., 1999.

18. Липсет С. Политическая социология // Американская социология. М., 1972.
19.Сперанский В. И. Основные виды конфликтов: проблемы классификации //

Социально-политический журнал. 1995. №4. 1. Fine C.F. Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflict // Journal of
  Conflict Resolution. - 1968. - Vol. XII. - №4.

 1. Obershall A. Theories of Social Conflicts // Annual Review of Sociology. - 1978. -№4.

 1. Bernard J. Where is The Modern Sociology of Conflict? // American Journal of
  Sociology. - 1950. - Vol.LVI. - №1; Kxiesberg L. The Sociology of Social Conflicts. -
  New Jersey, 1973.

 2. Fisher R.J. The Social Psychology of Intergroup and International Conflict Resolution. -
  Spingier-Verlag Publishers, 1990.

 3. Fisher R.J. Needs Theory, Social Identity and Eclectic Model of Conflict // Burton J.
  Conflict: Human Needs Theory. - London, 1990. - PP. 89-112.

Тема 4. Особливості виникнення політичних конфліктів

 1. Конфлікти і влада. Місце і роль конфліктів у політичному процесі.

 2. Поняття, сутність і причини виникнення політичних конфліктів.

 3. Методи політичної конфліктології.

Контрольні питання і завдання

Яку роль грають відносини влади в процесі виникнення і регулювання конфліктів?

Чим, на ваш погляд, детерміновані конфлікти в політичній сфері?У чому особливості конфліктів у політичній сфері? Заповніть таблицю.


Сфера прояву конфлікту

Приклад конфлік­тної ситуації

Специфіка об'єкта конфлікту

Специфіка суб'єкта конфлікту

Засоби і методи боротьби й урегулюван­ня конфлікту

Виборча кампанія

Парламентські суперечки

Внутрі­партійні відносини

Виділіть загальне й особливе в трактуванні політичного конфлікт} вітчизняною і закордонною наукою.

Що дозволяє нам характеризувати конфлікт як один з найважливіших інструментів політичного життя?

Застосування яких методів найбільше доцільно при вивченні політичних конфліктів?

Рекомендована література

 1. Конфликтология. Учебная база данных. —
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 2. Мацієвський Ю. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, №1. -
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 3. Мацієвський Ю. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук.
  - Львів, 1996.

 4. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин
  : Автореф. дис.канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького.
  - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
  автореферату в НБУВ: РА309450


 5. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання : Автореф. дне... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інститут

в НБУВ: РА296669 6. Словник-довідннк термінів з конфліктології/ Під ред. проф. M.I. Пірен, проф. Г.В. Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

7. Пацук ІО. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському суспільстві //Людина і політика. - 1999, №2. -http://www.cvu. kiev.ua/I p/021p99u/5_ 1 .html 1. Валевський О.Л., Ішмуратов AT. Політичний конфлікт у сучасній Україні:
  культурні виміри, структура, принципи аналізу: Монографія. - К.: НІСД, 1997. -
  http://www.geocities.com/Atiiens/Academy/8474/co001.zip

 2. Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992.

 3. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М.,
  1990.

 4. Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979.

 5. Глухова A.B. Типология политических конфликтов. Воронеж, 1997.

 6. Дилигентский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994.

 7. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996.

 8. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.

 9. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред.
  Е.И. Степанова. М., 2000.

 10. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. М.,
  2000.

 11. Фельдман ДМ. Политология конфликта. М., 1998.

19.Чумиков А. Н. Социально-политический конфликт: теоретические и прикладные аспекты. М., 1993.

 1. Sunstein С. Legal Reasoning and Political Conflict. - 1996.

 2. France and Spain's Political Conflict with the Basques. -
  http://www.contrast.org/mirrors/ehj/html/rbc.html

 3. Oksenberg Rorty A. The Moral Duty of Promoting Political Conflict / Philosophy of
  education.
  - 1995. - http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-yearbook/95_docs/rorty.html


Тема 5. Типологія, динаміка, структура і функції політичних конфліктів

 1. Основні типології політичних конфліктів.

 2. Етапи і фази розгортання конфлікту. Політичний конфлікт і політична
  криза.

 3. Сторони в політичному конфлікті.

 4. Функції політичного конфлікту в суспільстві.

Контрольні питання і завдання

Охарактеризуйте поняття "причина конфлікту" і "конфліктна ситуація". Ситуації: конфлікт на Балканах, чеченський конфлікт, конфлікт парламент президент, губернатор - мер. Проаналізуйте пропоновані ситуації за схемою:

 • тип конфлікту;

 • фактори виникнення;

 • динаміка і стадії конфлікту;

 • структура;

 • функції в суспільному житті.

Чи може політичний конфлікт бути внутрішньособистісним міжособистісним, груповим? Відповідь підтвердьте прикладами.

Наведіть приклади з історії, коли найяскравіше були б виражені стадії конфлікту.

Порівняйте динаміку регіональних конфліктів на території сучасної України, пострадянського та постсоціалістичного простору і виявіть причини їхніх розходжень.

Рекомендована література

 1. Конфликтология. Учебная база данных. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 2. Мацієвський Ю. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, №
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 3. Мацієвський Ю. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація ні
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 4. Глухова A.B. Политические конфликты: основания, типология, динам:
  (теоретико-методологический анализ). М., 2000.

 5. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.

 6. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 1999.

 7. Нэх В. Ф. Политический конфликт, технология инициирования, регулирован
  разрешения //Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. №5.

 8. Общая и прикладная политология / Под общей ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. 1
  1997.

 9. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. 1
  2000.

 10. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995.

 11. Пацук 1О. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
  суспільстві // Людина і політика. — 1999, №2. —
  http://www.cvu.kiev.ua/lp/021p99u/51.html

 12. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Украї
  культурні виміри, структура, принципи аналізу: Монографія. - К.: НІСД, 1997.
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 13. Sunstein С. Legal Reasoning and Political Conflict. - 1996.

 14. France and Spain's Political Conflict with the Basques. -
  http://www.contrast.org/mirrors/ehj/html/rbc.html

 15. Oksenberg Rorty A. The Moral Duty of Promoting Political Conflict/ Philosophy of
  education. - 1995. - http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-yearbook/95docs/rorty.html

 16. Hiscox M. International Trade and Political Conflict: Commerce, Coalitions, and
  Mobility. - Princeton University Press. - 2000.


Тема 6. Попередження політичних конфліктів

 1. Рання діагностика конфліктів.

 2. Організація і робота мережі конфліктологічного моніторингу.

 3. Ініціювання конфлікту і використання його позитивних функцій.

Контрольні питання і завдання

На якій стадії розвитку конфлікту його ще можна уникнути?

Як здійснюється попередження збройного конфлікту?

Розкрийте зміст поняття "конфліктологічний моніторинг". Яким чином здійснюється рання діагностика конфлікту?

Наведіть приклади превентивної дипломатії і її впливу на розвиток конфлікту.

У яких випадках сторони конфлікту прагнуть його ініціювати?Яку роль грає конфлікт у житті організацій різних типів?

Рекомендована література

1. Пацук Ю. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
суспільстві // Людина і політика. - 1999, №2. -

http://www.cvu.kiev.ua/lp/02lp99u/51.html

 1. Валсвський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні:
  культурні виміри, структура, принципи аналізу: Монографія. - К.: НІСД, 1997. —
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 1. Бекешкіна І. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.

 1. Небоженко В. С Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. -
  К., 1994.

 1. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - К.,1996.

 1. Ішмуратов А.Т. Суперечність і конфлікт.
  http://www.geocities.com/Athcns/Academy/8474/co002.zip

 2. Конфликтология. Учебная база данных. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 3. Мацієвський Ю. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, № 1. —
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 4. Мацієвський Ю. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 5. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин : Автореф. дис.канд. політ, наук (23.00.02)/ НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
  автореферату в НБУВ: РА309450


 6. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання
  : Автореф. дис... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інститут
  держави і права ім. В.М.Корецького.
  - К., 1996. - 38с.Шифр зберігання автореферату
  в НБУВ: РА296669


 7. Словник-довідник термінів з конфліктології / Під ред. проф. M.I. Пірен, проф. Г.В.
  Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

 1. Управління конфліктними ситуаціями //Тарнавська Н.П., Пушкар P.M.
  Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш,
  1997.

 2. Данакин Н.С., Дядченко Л.Я., Сперанский В.И. Конфликты и технология их
  предупреждения. Белгород, 1996.

 3. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М, 2000.

 4. Ковачек П., Малиева Н. Предупреждение и разрешение конфликтов: Методические
  рекомендации для руководителей. М., 1994.

 5. Нэх В. Ф. Политический конфликт, технология инициирования, регулирования,
  разрешения // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. №5.

 6. Общая и прикладная политология / Под общей ред. В.И. Жукова, БИ. Краснова. М.,
  1997.

 7. Фельдман ДМ. Политология конфликта. М., 1998.

 1. France and Spain's Political Conflict with the Basques. -
  http.V/www.contrast.org/min-ore/ehj/html/rbc.html

 2. Oksenberg Rorty A. The Moral Duty of Promoting Political Conflict / Philosophy of
  education.
  - 1995. - http://www.ed. uiuc.edu/EPS/PES-yearbook/95docs/rorty. html

 3. Hiscox M. International Trade and Political Conflict: Commerce, Coalitions, and
  Mobility. - Princeton University Press. - 2000.


Тема 7. Інституалізація політичних конфліктів

 1. Інституалізація конфлікту як фактор його регулювання.

 2. Протиріччя політичної інституалізації конфліктів.

Контрольні питання і завдання

У чому зміст поняття "інституалізований конфлікт".

Яким чином здійснюється інституалізація конфліктів?

Наведіть приклади інституалізованих і неінституалізованих конфлікті порівняйте технології їх вирішення.Виділіть, позитивні і негативні сторони політичної інституаліз конфліктів.

Розкрийте сутність процесів політичної інституалізації в сучасній УкраїнРекомендована література

 1. Конфликтология. Учебная база данных. -
  http://www.geocities.com/Alhens/Academy/8474/co.htm

 2. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин
  : Автореф. дис.канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького.
  - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
  автореферату в НБУВ: РА309450


 3. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання : Автореф. дис... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інетит
  держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 38с.Шифр зберігання авторефе[
  в НБУВ: РА296669


 4. Словник-довідник термінів з конфліктології/ Під ред. проф. M.I. Пірен, проф. Г.Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

 5. Козер Л. Функции социального Конфликта. М., 2000.

 6. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 1999.

 7. Основы конфликтологии / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1996.

 8. Чумиков А.Н. Управление конфликтами. М., 1995.

 9. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995.

 10. Юрчинко В.М. Политика как фактор региональной конфликтности Красно
  1998.

 11. Fine C.F. Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflict // Journal of
  Conflict Resolution.
  - 1968. - Vol. XII. - №4.

 12. Obershall A. Theories of Social Conflicts // Annual Review of Sociology. - 1978. - № ■

 13. Freund S. Polemologie, Science des Conflicts // Etudes Polemologiques, Revue France
  de Polemologie. - 1972. - Vol. IV.

 1. Bernard J. Where is The Modem Sociology of Conflict? // American Journal of
  Sociology. - 1950. - Vol.LVI. - №1; Kxiesberg L. The Sociology of Social Conflicts. -
  New Jersey, 1973.

 2. Bar-Tal D. et.al. Stereotyping and Prejudice. - 1989; Fisher R.J. The Social Psychology of
  Intcrgroup and International Conflict Resolution. - Spinglcr-Verlag Publishers, 1990.

 3. Fisher R.J. Needs Theory, Social Identity and Eclectic Model of Conflict // Burton J.
  Conflict: Human Needs Theory. - London, 1990. - PP. 89-112.

 4. Burton J. Preface the Series. Introduction // Conflict: Human Needs Theory. - London,
  1990.

 1. Boulding K. Conflict and Defence. A General Theory. - New York, 1963.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка