Кафедра політології


Тема 8. Політичні конфліктиСторінка4/6
Дата конвертації25.12.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема 8. Політичні конфлікти у сучасній Україні

 1. Особливості сприйняття і розвитку конфліктів в українській політичній
  традиції.

 2. Основні конфлікти в сучасній Україні: причини виникнення і динаміка.

 3. Вплив трансформації суспільно-політичної системи на розвиток
  конфліктів.

Контрольні питання і завдання

Порівняєте підходи до вирішення конфліктів, що історично склалися в Україні, інших пострадянських республіках та на Заході. У чому їхня відмінність і подібність?

Які особливості сприйняття конфліктів склалися в суспільстві в радянський період?

Який вплив чинять політичні конфлікти на процес реформування суспільно-політичної системи в Україні?

Проаналізуйте основні політичні конфлікти у сучасній Україні. 3!ясуйте їхні причини і взаємозв'язок між ними.

Чим можна пояснити гостроту політичних конфліктів у сучасній Україні і труднощі, які виникають при їх врегулюванні?

Рекомендована література

 1. Мацієвський Ю. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, № 1. -
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 2. Мацієвський ІО. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 3. Пацук Ю. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
  суспільстві //Людина і політика. - 1999, Л°2. -
  http://www.cvu.kicv.ua/lp/021p99u/5_l.html

 4. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні:
  культурні виміри, структура, принципи аналізу: Монографія. - К.: Н1СД, 1997. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 5. Бекешкіна І. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.

 6. Небоженко В. С Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. -
  К., 1994.

 7. Мотиль О. Як зрозуміти Україну // Критика. - 1998, 3 вересня. -
  http://krytyka.kiev.Ua//3/s5.htmI

 1. Рязанова Л.С. Міжконфесійні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні // Віспи
  акажемії праці і соціальних відносин. - 2001, №3.

 2. Павлпшин А. Студії над генезою польсько-українських конфліктів у XX столітті
  Часопис "ї". - 1997, число 10. - httpV/www.ji-magaziiie.lviv.ua/nlOtexts/pavlyshyn.1

 3. Валевський ОЛ. Соціологічний вимір деяких макрополітпчних тенденцій у
  громадській думці та аналіз їхнього впливу на політичну ситуацію // Стратегічна
  панорама. - 1999, № 1 -2. -
  http://www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama l~2_99/su_2va. htm

 4. Зайцев А. К. Социальный конфликт. М., 2000.

 5. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996.

 6. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.


Тема 9. Особливості виникнення і розвитку етнополітичних конфліктів

1. Поняття і сутність етнополітичного конфлікту. Етнос як суб'єкт політи

 1. Етнополітичні конфлікти. Структура, типологія, динаміка.

 2. Етнополітичні конфлікти в сучасному світі: "відродження
  націоналізму".

 3. Етнічні конфлікти в СРСР і на пострадянському просторі.

 4. Етноконфліктологічний потенціал в сучасній Україні

 5. Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.

Контрольні питання і завдання

Які трактування понять "етнос" і "нація" існують у вітчизняній і зарубіжній науці?

Яку роль відіграє у політиці етнічний компонент?У чому сутність поняття "націоналізм"? Як можна пояснити сплеск націоналізму в сучасному світі?

Наведіть приклади конфліктів з етнічною складовою у сучасному сві Визначте головні фактори їхнього розвитку.

Як можна пояснити виникнення етнічних конфліктів з погляду концеп С.Гантінгтона?

Яким чином складалися міжетнічні відносини в СРСР? Чому відбувся спалах етнічної конфліктності в 1980-1990 p.?

Вкажіть основні типи етнополітичних конфліктів на території колишньс СРСР.

У чому складність врегулювання етнополітичних конфліктів?Які методи найчастіше застосовуються при їх врегулюванні?

Виділіть основні принципи врегулювання етнічних конфліктів, викладені "меморандумі Кона".

Рекомендована література

1. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти і їх вплив на сучасний політичний розвит // Центр дослідження регіональних проблем "Євразія". -http://www.geocities.com/Capitolllill/Senate/8092/8pesyml.html

 1. Римаренко ЮР. Етнічність у контексті конфліктогешюї парадигми / Кримські
  татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції.
  Матеріали конференції. - К., 1999. -
  http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 2. Надир Бекіров. Кримськотатарська проблема у зв'язку із законодавчим
  забезпеченням прав національностей в Україні // Кримські татари і українське
  суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції. Матеріали конференції.
  -
  К., 1999. - http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 3. Беліцср Н.В. Рекомендації Ради Європи щодо національних та інших меншин //
  Кримські татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної
  інтеграції. Матеріали конференції. - К., 1999. -

http://w ww.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 1. Кшиштоф Лозннський. Ген успіху і конфлікт культур // Часопис "І". - 2000, число
  19. - http://www.ji-magazine.lviv.Ua/n 19tcxts/Iozynsky.htm

 2. Авксентьев В. А. Этнические конфликты: история и типология // Социологические
  исследования. 1996. № 12.

 3. Государственное управление и местное самоуправление в полиэтнической
  социокультурной среде: Материалы международного симпозиума СКАГС. Ростов
  н/Д, 1999.

 4. Здравомыслов А. Г. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве.
  М., 1999.

 1. Конфликтная этничность и этнические конфликты. М., 1994.

 2. Котанджян Г. С. Этнополитология консенсуса-конфликта. М., 1992.

П.Мацнсв А. А. Этнополитические конфликты: типология и пути урегулирования // Социально-политический журнал. 1996. №4.

 1. Международный опыт разрешения этнических конфликтов. М., 1997.

 1. Михайлов В. А. Принцип "воронки", или механизм развертывания межэтнического
  конфликта//Социологические исследования. 1993. № 5.

 1. Никитин АИ. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000.

 1. Нэх В. Ф. Политический конфликт, технология инициирования, регулирования,
  разрешения // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. №5.

 2. Савва М.В. Этнический статус (конфликтологический анализ'"социального
  феномена). Краснодар, 1997.

 3. Sofransky О. Ethno-political Conflict in Moldova // European Center in Moldova. -
  http://europa.yam.rO/studies/all/septembrie2001/09/3.html

 4. France and Spain's Political Conflict with the Basques. -
  http://www.contrast.org/mirrors/ehj/html/rbc.html

 5. Oksenberg Rorty A. The Moral Duty of Promoting Political Conflict / Philosophy of
  education. - 1995. - http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-yearbook/95docs/rorty.html

 6. Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict, Updated Edition With a New Preface. -
  University of California Press. - 2000.

 7. Eisenberg L., Caplan N. Negotiating Arab-Israeli Peace. - Indiana University Press. -
  1998.

 8. Preventing Conflict in the Post-Communist World : Mobilizing International and Regional
  Organizations // Edited by A.Chayes, A. Handler Chayes. - Brookings Institute. - 1996.


Тема 10. Насильство в політичних конфліктах

 1. Парадигми насильства і ненасильства у вивченні конфлікту.

 2. Фактор сили в конфлікті. Тероризм як спосіб політичної боротьби.

Контрольні питання і завдання

Яку роль грають насильницькі дії в конфліктах?У яких філософських концепціях обстоюється принцип заперече насильства?

Які цілі і мотиви насильства можна виділити?Як пов'язана сила сторін конфлікту і владні відносини?

Охарактеризуйте політичні і моральні механізми обмеження насильсті суспільстві.

Рекомендована література

 1. Конфликтология. Учебная база данных. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 2. Мацієвський ІО. Конфліктологія: що та як вивчати // Людина і політика, 2000, N.
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 3. Мацісвський Ю. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на здобуття вчен. ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 4. Отару Е.П. Міждержавні конфлікти в Африці на південь від Сахари в середині 7
  на початку 90-х років (типологія і шляхи врегулювання): Автореф. дис... канд. ш
  наук (23.00.04) / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних
  відносин.
  - К., 1999. - 19с.Шифр зберігання автореферату в НБУВ: РА304086

 5. Балдйнюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройни:
  конфліктів
  (1990-2000 pp.): Автореф. дис... канд. політ, наук (23.00.04) / Київські
  нац. ун- т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. - К., 2000. -
  18с.Шифр зберігання автореферату в НБУВ: РА309506

 6. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання : Автореф. дне... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інстит
  держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 38с.Шифр зберігання авторефе|
  в НБУВ: РА296669

 7. Словник-довідник термінів з конфліктології / Під ред. проф. M.I. Пірен, проф.
  Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

 8. Гусейнов A.A. Понятия насилия и ненасилия // Вопросы философии. 1994. 6.

 9. Зайцев А.К. Социальный конфликт. М., 2000.

 10. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 1999.

 11. Никитин А.И. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000.

 12. Ненасилие: Философия, этика, политика. М., 1993.

 13. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998.

 14. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™. М., 1994.

 15. Человек и агрессия // Общественные науки и современность. 1992. №3.

 16. Terrorism and Political Violence. A Frank Cass Publishers Journal. -
  http://www.frankcass.com/jnls/tpv.htm

 17. The Nonviolense Web. - http://www.nonviolence.org


Тема 11. Теоретичні напрямки і практична діяльність із врегулювання конфліктів

 1. Основні принципи і напрямки врегулювання конфліктів.

 2. Роль державних і неурядових організацій у врегулюванні локалы
  конфліктів.

Контрольні питання і завдання

Які теоретичні передумови лежать в основі підходу до врегулювання конфліктів мирним шляхом?

У яких випадках сторони вибирають шлях мирного вирішення конфлікту?Поясніть зміст понять "врегулювання конфліктів", "вирішення конфліктів", "управління конфліктами", "попередження конфліктів" і розходження між ними.

Які типи угод можливі при врегулюванні конфліктів?Які міжнародні організації приділяють значну увагу врегулюванню локальних конфліктів?

Перелічіть й охарактеризуйте міжнародні правові документи, що дають офіційним і неурядовим організаціям можливість впливати на розвиток конфліктів.

Рекомендована література

 1. Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика,
  дипломатия. М., 1989.


 2. Глухова A.B. Политические конфликты: основания, типология, динамика
  (теоретико-методологический анализ). М., 2000.

 3. Государственное управление и местное самоуправление в полиэтнической
  социокультурной среде: Материалы международного симпозиума СКАГС. Ростов
  н/Д, 1999.

 4. Кременюк В.А. На пути урегулирования конфликтов // США: экономика, политика,
  идеология. 1990. №12.

 5. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999.

 6. Лебедева М. М. Трудный путь урегулирования конфликта. // Вестник МГУ. Сер. 18.
  Социология и политология. 1996. №2.

 7. Лебедева М., Хрусталев М. Основные тенденции в зарубежных.исследований
  международных переговоров // Мировая экономика и международные отношения.
  1989. №9.

 8. Левин Д.Б. Принципы мирного разрешения международных споров. М., 1977.

 9. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин
  : Автореф. дис.канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького.
  - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
  автореферату в НБУВ: РА309450


 10. Никитин А.И. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000.

 11. Пацук Ю. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
  суспільстві // Людина і політика. - 1999, №2. -
  http://www.cvu.kiev.ua/lp/021p99u/5_l.html

 12. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання
  : Автореф. дис... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інститут
  держави і права ім. В.М.Корецького.
  - К., 1996. - 38с.Шифр зберігання автореферату
  в НБУВ: РА296669


 13. Управління конфліктними ситуаціями //Тарнавська Н.П., Пушкар P.M.
  Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш,
  1997.

 1. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражений. М, 1990.

 2. Чумиков А.Н. Управление конфликтами. М., 1995.

 1. Daniel D. Conflict Resolution. - McGraw-Hill Professional Publishing. - 2000.

 2. Dawson R. Secrets of Power Negotiating. - Career Press. - 2000.

 3. The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice / Edited by M. Deutsch, P.
  Coleman. - Jossey-Bass. - 2000.

 4. BeerJ., Stief E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997


Тема 12. Третя сторона у врегулюванні конфлікту

 1. Поняття і роль третьої сторони в конфлікті.

 2. Методика і процедури медіації конфліктів.

 3. Види і форми посередництва.

Контрольні питання і завдання

Для чого необхідне втручання третьої сторони в конфлікт?Охарактеризуйте поняття "третя сторона у врегулюванні конфлікт) "посередництво", "надання "добрих послуг", "спостереження за ходе переговорів", "арбітраж". Вкажіть особливості кожного з них.

Які засоби і методи може використовувати третя сторона в конфлікті?

Коли можливе застосування санкцій до учасників конфлікту?

Сформулюйте завдання, що стоять перед посередником, і вкажіть можли способи їх вирішення.

Які ви знаєте види посередництва?

У чому відмінність між офіційним і неофіційним посередництвом?У яких випадках посередницькі послуги можуть бути особлиЕ ефективними?

Рекомендована література

 1. Мацісвський 1О. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 2. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин: Автореф. дис.канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2000. - 20с

 3. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання : Автореф. дис... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інститут
  держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 38с.

 4. Словник-довідник термінів з конфліктології/ Під ред. проф. МІ. Пірен, проф. Г.В.
  Ложкіна.
  - Київ-Чернівці, 1995.

 5. Отару Е.П. Міждержавні конфлікти в Африці на південь від Сахари в середині 70-х
  на початку 90-х років (типологія і шляхи врегулювання): Автореф. дис... канд. полі'
  наук (23.00.04) / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних
  відносин. -К., 1999.- 19с.

 6. Балдинюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних
  конфліктів (1990-2000 pp.): Автореф. дис... канд. політ, наук (23.00.04) / Київський
  нац. ун- т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. - К., 2000. - 18с

 7. Доронина НИ. Международный конфликт. М., 1981.

 8. Зайцев А. К. Социальный конфликт. М., 2000.

 9. Ковалев АН. Азбука дипломатии. М., 1988.

 10. Лебедева М. М. Трудный путь урегулирования конфликта // Вестник МГУ. Сер. 18.
  Социология и политология. 1996. №2.

 11. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. М., 1993.

 12. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999.

 13. Пушмин Э.А. Посредничество в международном праве. М., 1970.

 14. Рубин Дж., Салакюз Дж. Фактор силы в международных переговорах //
  Международная жизнь. 1990. №3.

 15. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998.

16.Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражений. М., 1990. 17.Bauwens W., Rcychlerr L. The Art of Conflict Prevention Conflict Prevention. -

 1. Dawson R. Secrets of Power Negotiating. - Career Press. - 2000.

 2. The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice/ Edited by M. Deutsch, P.
  Coleman. - Jossey-Bass. - 2000.

 3. Fuller G. The Negotiator's Handbook. - Galahad Books. - 2000.

 4. Beer J., Stief E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка