Кафедра теорії та методики початкової освітиСторінка1/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.67 Mb.
#12943
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Кафедра теорії та методики початкової освіти

(вул.Бандери,1, ауд.308, 75-09-12)

1.1.2

Будник Олена Богданівна — д.п.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача кафедри

Кіліченко Оксана Іванівна -к.п.н., доцент

Червінська Інна Богданівна-к.п.н., доцент

Хімчук Ліліана Іванівна-к.п.н., доцент

Степанова Людмила Василівна-к.п.н., доцент

Оліяр Марія Петрівна-к.п.н., доцент

Русин Галина Андріївна-к.п.н., доцент

Копчук-Кашецька Марія Степанівна-к.п.н., доцент

Ілійчук Любомира Василівна-к.п.н., доцент

Сливка Лариса Володимирівна-к.п.н., доцент

Матвеєва Наталія Олексіївна-к.п.н., доцент

Довбенко Світлана Юріївна-к.п.н., доцент

Цюняк Оксана Петрівна-к.п.н.,викладач

Никорак Наталія Юріївна- асистент

Гоцуляк Катерина Іванівна-викладач

Боклащук Ольга Іванівна-асистент
1.3.1.

Педагогічна практика є однією із складових професійної підготовки учителя початкових класів. Вона включає завдання з усіх курсів спеціальності “Початкова освіта», виконання яких обов’язкове для всіх студентів, що навчаються на цій спеціальності, і є частиною освітнього стандарту.

Під час практики здійснюється поєднання теоретичної підготовки студентів з їх практичною діяльністю, інтенсифікується процес професійного становлення майбутнього вчителя початкових класів, його самоосвіти і самовиховання, здійснюється перевірка рівня готовності й придатності до педагогічної та виховної діяльності. Зокрема, проводяться практики з педагогіки, психології, фахової методики у кращих загальноосвітніх навчальних закладах м. Івано-Франківська.

1.3.2. Кафедра має достатню кількість лекційних аудиторій, приміщень для проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, актовий зал. Аудиторії обладнані відповідно до спеціалізації предметів.

Для проведення лекційних, а також практичних занять використовуються фотоматеріали, слайди, слайд оскопи, комп’ютерне забезпечення, DVD, мультимедійне устаткування.

Для студентів працюють ряд читальних залів, підключені до мережі Інтернет.

1.7

Екологія дитинства (1 курс, 1 сем.)

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – підготовка майбутніх вчителів початкових класів до організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу у початкових класах.

Завдання:


 • розширити загальноосвітній світогляд студентів щодо проблеми організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу в 1-4 класах;

 • ознайомити майбутніх вчителів початкових класів з деякими сучасними здоров’язберігаючими і здоров’яформуючими педагогічними технологіями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

 • сутність і види здоров’язберігаючих педагогічних технологій;

 • зміст і методику використання оздоровчих технік в навчально-виховному процесі початкової школи.

вміти :

 • аналізувати літературу з проблеми організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу у початкових класах;

 • виготовляти необхідний наочний дидактичний матеріал;

 • володіти сучасними здоров’язберігаючими освітніми технологіями;

 • творчо використовувати педагогічні надбання щодо організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу у початкових класах.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти проблеми організації

здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу у початкових классах.Тема 1. Екологія дитинства: проблема, галузь знань, сфери вияву і реалізації.

Екологія людини – галузь сучасної науки. Поняття про екологію дитинства. Захворювання дітей, зумовлені впливом життєвого середовища.Педагогічний аспект екології дитинства.

Тема 2. Система здоров’язбережувальної діяльності загальноосвітньої школи.

Здоров’язбережувальні технології як складник системи діяльності навчального закладу у сфері збереження і формування здоров’я учнів. Їх класифікація. Групи оздоровчих технік.Тема 3. Модель професійно-педагогічної діяльності учителя з організації здоров’язберігаючого довкілля молодших школярів.

Особливості професійно-педагогічної діяльності вчителя у сфері збереження здоров’я школярів та формування у них навичок здорового способу життя.

Мотиваційно-ціннісний компонент означеної діяльності.

Когнітивно-процесуальний компонент означеної діяльності.

Аналітико-результативний компонент означеної діяльності.

Тема 4. Місце навчальної діяльності в природних біологічних ритмах.

Загальна характеристика ритмів навколишнього середовища та ритмів життєдіяльності. Сезонні зміни біоритмів. Добові ритми.

Поняття про працездатність учня. Основні закономірності розумової працездатності. Навантаження і утома. Показники, за якими можна визначити порушення стану здоров’я учня.

Змістовий модуль 2. Практичні основи організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу в 1-4 класах.

Тема 1. Зміст і методика використання оздоровчих технік в навчально-виховному процесі початкової школи

Основи аерофітотерапії. Методичні основи організації і проведення казкотерапії. Арт-терапія у початковій школі. Пісочна терапія.

Навчання у режимі динамічних парт.

Кольоротерапія. Вплив кольорів на організм людини. Деякі методики використання кольоротерапії у роботі із молодшими школярами.

Поняття про світлотерапію. Геліотерапія: базові принципи. Звукотерапія як засіб забезпечення екології дитинства. Основи музикотерапії.

Сміхотерапія у сфері забезпечення екології дитинства. Вимоги щодо використання гумору в педагогічних цілях. «Сміхові» вправи в системі здоров’язберігаючих технологій.Тема 2. Основи культури харчування молодших школярів як складова їх здорового способу життя.

Актуальність проблеми навчання молодших школярів правилам раціонального харчування. Основи раціонального харчування.


Основи педагогіки зі вступом (1 курс/ 1 сем.)
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: сформувати систему знань про зміст педагогічної діяльності, її сутність та роль у сучасному суспільстві, основні шляхи оволодіння вчительською професією; розкрити теоретичні основи педагогіки як науки про освіту, навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку, що є базою, на якій будуються технології навчально-виховної роботи у початковій школі.

Завдання навчальної дисципліни:

- підготовка студентів до засвоєння навчальних дисциплін у ВНЗ;

- сприяння загальній адаптації студентів до навчання у ВНЗ;

- закладення основ формування індивідуального стилю навчальної діяльності та самовиховання, педагогічного спілкування;

- засвоєння найважливіших педагогічних категорій і понять;

- ознайомлення з найбільш значущими та перспективними сучасними педагогічними ідеями й теоріями;

- оволодіння теоретичними основами використання різноманітних методів науково-педагогічного дослідження;

- розкриття принципів побудови системи освіти, її структури;

- визначення фізіологічних, психічних та поведінкових особливостей учнів молодшого шкільного віку, їх врахування в організації навчально-виховного процесу;

- з’ясування чинників формування і розвитку особистості молодшого школяра;

- формування у студентів досвіду творчої педагогічної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- соціальну сутність, види, структуру педагогічної діяльності; функції педагогічної діяльності;

- вимоги до особистості вчителя;

- роль та завдання школи І ступеня;

- систему вищої педагогічної освіти Україні, її структуру, завдання;

- принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

- особливості організації та здійснення самостійної роботи;

- систему підготовки до педагогічного спілкування;

- умови побудови системи самовиховання;

- предмет і завдання педагогіки початкової школи, її основні категорії;

- джерела і галузі педагогіки;

- філософські основи педагогіки;

- методологію педагогічної науки;

- загальну характеристику методів науково-педагогічних досліджень;

- систему освіти і виховання в Україні та принципи її побудови;

- особливості організації педагогічного процесу як цілісної системи;

- чинники розвитку і формування особистості молодшого школяра.
вміти:

- діагностувати власні здібності до педагогічної діяльності;

- обирати методи, форми, та засоби самовдосконалення;

- опрацьовувати зміст навчального матеріалу;

- раціонально організовувати навчальний час;

- адаптуватися до умов навчання у ВНЗ, специфіки його організації, видів контролю та оцінювання результатів навчальної діяльності;

- розкривати суть основних категорій педагогіки та використовувати їх у педагогічній діяльності;

- характеризувати систему і структуру освіти в Україні;

- розкривати суть та особливості чинників розвитку і формування особистості молодшого школяра;

- аналізувати різноманітні педагогічні явища і процеси;

- проектувати та моделювати хід протікання педагогічних явищ і ситуацій.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Педагогічна професія і особистість вчителя-класовода.
Тема 1. Основи педагогічної діяльності.

Виникнення і становлення педагогічної професії. Суть педагогічної діяльності та її види, специфіка, особливості. Структура педагогічної діяльності. Основні функції педагогічної діяльності.


Тема 2. Вимоги до особистості вчителя.

Основні якості особистості вчителя. Педагогічне покликання і педагогічні здібності. Компоненти педагогічної майстерності. Поняття про професійну компетентність учителя, її структура.


Тема 3. Початкова школа – основне місце професійної діяльності майбутнього педагога.

Школа І ступеня – початкова ланка в системі освіти України. Роль початкової школи в національному відродженні. Завдання школи І ступеня в світлі Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”. Особливості особистості молодшого школяра, його права та обов’язки.


Змістовий модуль 2. Сучасна система підготовки вчителя
Тема 4. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

Завдання вищих закладів освіти на сучасному етапі. Передумови входження вищої освіти в Україні до Болонського процесу. Навчальний план вищого закладу освіти. Єдність теоретичної і практичної підготовки вчителя. Принципи та основні форми організації навчального процесу у ВНЗ. Форми організації контролю та оцінки знань і вмінь студентів.


Тема 5. Самостійна і науково-дослідна робота у ВНЗ.

НОП студентів. Робота з літературними джерелами. Науково-дослідна робота студентів як один із напрямів самостійної роботи. Педагогічна практика як форма самостійної роботи студентів.


Тема 6. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога.

Мистецтво педагогічного спілкування – вирішальний фактор ефективності педагогічної діяльності. Стадії педагогічного спілкування. Стилі педагогічного спілкування. Технологія формування вмінь педагогічного спілкування. Конфлікт у педагогічній взаємодії та шляхи його подолання.


Тема 7. Професійне самовиховання майбутніх педагогів.

Самовиховання і його роль у професійному становленні майбутнього вчителя – класовода. Основні завдання вищого педагогічного закладу освіти щодо самовиховання майбутніх учителів. Структура процесу самовиховання студентів. Методи і прийоми самовиховання.


Змістовий модуль 3. Теоретичні засади дисципліни “Основи педагогіки зі вступом”.

Тема 8. Предмет і завдання педагогіки.

Педагогіка як наука, мистецтво, технологія. Коротка історія виникнення і розвитку педагогіки. Об’єкт, предмет, завдання педагогіки. Функції педагогіки. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних наук. Педагогіка як навчальна дисципліна. Зв’язки педагогіки з іншими науками. Джерела педагогіки. Класики педагогічної теорії та практики. Напрями, течії зарубіжної педагогіки: філософський, психолого-педагогічний, соціальний.Тема 9. Філософські основи педагогіки.

Поняття “методологія педагогічної науки”. Загально- і конкретно-наукова методологія педагогіки. Філософські концепції розвитку особистості та сучасні філософські течії в зарубіжній педагогіці. Філософський напрям у педагогіці. Психолого-педагогічний напрям у педагогіці. Соціальний напрям у педагогіці. Філософська система гуманізму в освіті. Ціннісний (аксіологічний) підхід до вивчення педагогічних явищ.Тема 10. Система освіти в Україні.

Поняття системи освіти як історичної категорії. Система і структура освіти в Україні у відповідності до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту”. Завдання системи освіти. Принципи побудови освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. Ступенева і неперервна освіта в Україні. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти. Пріоритетні напрями розвитку системи освіти в Україні.Тема 11. Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічних досліджень.

Науково-педагогічні дослідження – один із шляхів розв’язання педагогічних проблем педагогіки. Технологія, етапи і процедура педагогічних досліджень. Класифікація методів науково-педагогічних досліджень. Характеристика методів науково-педагогічних досліджень: емпіричні методи дослідження; теоретичні методи дослідження, математичні методи дослідження. Методи вивчення педагогічного процесу в природних умовах; вивчення педагогічного процесу в спеціально змінених умовах; методи обробки результатів дослідження. Форми втілення результатів досліджень в практичну діяльність вчителів.Тема 12. Педагогічний процес як система.

Сутність і структура педагогічного процесу. Взаємодія як спосіб організації педагогічного процесу. Педагогічна ситуація – основна одиниця педагогічного процесу. Компоненти педагогічного процесу. Рушійні сили і закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу. Принципи педагогічного процесу. Цілісність педагогічного процесу. Зміст і ефективність педагогічного процесу. Технологія педагогічного процесу.


Змістовий модуль 4. Чинники формування особистості молодшого школяра.

Тема 13. Розвиток і формування особистості молодшого школяра.

Вікова періодизація в педагогіці. Структура особистості. Розвиток молодшого школяра. Чинники розвитку особистості. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості молодшого школяра. Нерівномірність розвитку. Акселерація і ретрадація в розвитку особистості. Теорії виникнення явища акселерації: геліогенна теорія, теорія гетерозії, теорія урбанізації, нітривна теорія, теорія опромінення. Причини ретрадації молодшого школяра. Врахування індивідуальних особливостей. Теорії розвитку особистості: біогенетичні теорії (перевага спадковості); соціогенетичні теорії (перевага середовища); теорії взаємодії факторів (конфронтація, конвергенція); персоналістичні теорії (перевага активності особистості). Народна педагогіка про вікову періодизацію і виховання дітей у період раннього дитинства.Тема 14. Становлення особистості у процесі соціалізації.

Вплив середовища на розвиток особистості молодшого школяра. Педагогічна характеристика соціального середовища. Класифікація і загальна характеристика факторів соціалізації. Сім’я як середовище розвитку і формування особистості. Виховні функції соціального середовища. Народна педагогіка про вплив середовища на розвиток і формування особистості дитини.Тема 15. Спадковість і розвиток особистості.

Взаємозв’язок розвитку, спадковості і виховання у формуванні особистості молодшого школяра. Поняття “спадковість”. Спадкові програми розвитку особистості: детермінована (постійна, незмінна) і змінна складові. Генотип і його частини. Задатки та здібності. Народна педагогіка про роль спадковості у розвитку особистості дитини.Тема 16. Роль виховання у формуванні особистості.

Виховання як суттєвий чинник розвитку особистості молодшого школяра. Основні напрями виховання. Національне виховання. Мета виховання в сучасній педагогіці. Зарубіжна педагогіка про мету виховання. Ієрархія виховних цілей. Умови і фактори визначення цілей виховання. Ідеал українського виховання. Народна педагогіка про мету та ідеал виховання.Тема 17. Діяльність, спілкування і розвиток особистості молодшого школяра.

Діяльність як основний фактор формування особистості молодшого школяра. Взаємозв’язок діяльності, спілкування і розвитку особистості. Суть, зміст, мета і види діяльності. Спілкування і його значення в розвитку особистості. Народна педагогіка про вплив діяльності і спілкування на формування особистості дитини.
Трудове навчання з практикумом (2 курс/1,2сем.; 3 курс/1сем.)
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Трудове навчання з практикумом” – підготовка майбутніх учителів початкових класів до виконання завдань трудового навчання молодших школярів згідно з ОПП підготовки бакалаврів галузевого Державного стандарту вищої педагогічної освіти; формування базового поняттєво-категорійного, теоретичного і методологічного апарату, необхідного для вивчення у подальшому курсів спеціалізації: “Інноваційні підходи до вивчення предметів освітньої галузі “Технологія” тощо.Завдання вивчення дисципліни “ Трудове навчання з практикумом”є:

 • ознайомити студентів з традиційними і нетрадиційними методами трудового навчання;

 • надати майбутнім вчителям методичні рекомендації щодо проведення окремих уроків праці та позакласних й позашкільних заходів з трудового виховання з учнями 1 – 4 класів;

 • сприяти творчій ініціативі майбутніх учителів, їх умінню інтегрувати в навчально-виховний процес з трудового навчання молодших школярів психолого-педагогічні знання та знання з основ сучасного виробництва;

 • формувати у студентів уміння швидко адаптуватися до нової інформації щодо проблем трудового навчання і виховання дітей і молоді.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальні основи сучасного виробництва;

 • теоретичні основи методики трудового навчання;

 • зміст державного стандарту освітньої галузі „Технологія” для початкової школи;

вміти:

 • ознайомлювати учнів з технологічними процесами сучасного виробництва, формувати у них знання про трудову діяльність українського народу, місцеві традиційні ремесла, архітектурну творчість;

 • формувати навички самообслуговування в процесі побутової праці та навчання;

 • ознайомлювати учнів з різними видами праці, професіями та кваліфікаційними якостями працівників;

 • формувати елементи технічного мислення у дітей, основи конструкторських умінь, забезпечувати розвиток умінь творчо розв’язувати проблемні ситуації, використовувати нестандартні шляхи їх вирішення у власній творчій діяльності;

 • досліджувати та добирати матеріали з необхідними для певних видів роботи властивостями, виконувати технологічні операції з їх обробки та застосуванням відповідних ручних інструментів з дотриманням вимог культури, гігієни та безпеки праці;

 • читати графічні зображення, технічну документацію;

 • добирати об’єкти навчальної праці молодших школярів відповідно до програмних вимог;

 • складати плани-конспекти уроків праці за орієнтовною структурою, зразком, на основі спостережень реальних уроків;

 • організовувати самостійну трудову діяльність учнів за готовими технологічними картками, навчальними посібниками;

 • формувати в учнів елементи культури праці, політехнічні знання та уміння виконувати технологічні операції, удосконалювати загальнотрудові уміння молодших школярів;

 • здійснювати міжпредметні зв’язки уроків трудового навчання з іншими шкільними предметами;

 • оцінювати навчальні досягнення учнів на уроках праці;

 • умотивовано обирати варіант навчальної програми;

 • складати календарно-тематичні плани з трудового навчання;

 • розробляти конспекти уроків праці та позакласних заходів з використанням нестандартних підходів до організації навчально-виховного процесу, в тому числі для шестилітніх школярів та учнів малокомплектних шкіл;

 • здійснювати добір і застосовувати у навчально-виховній роботі з праці засоби народної педагогіки, народознавчий матеріал з історії розвитку ремесел та декоративно ужиткового мистецтва України, свого краю;

 • застосовувати різні форми організації спільної діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання;

 • здійснювати реферативний аналіз окремих питань теорії і практики трудового навчання у початкових класах, володіти методикою наукового дослідження в галузі трудового навчання молодших школярів.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи

методики трудового навчання в початкових класах

Тема 1. Завдання трудового навчання і виховання молодших школярів на сучасному етапі розвитку початкової школи.

Предмет і зміст курсу «Методика трудового навчання з практикумом у навчальних майстернях» і його наукові основи. Зв’язок з іншими дисциплінами та шкільним предметом. Короткий нарис історії впровадження трудового навчання в українській школі.


Змістовий модуль 2.

Практичні роботи в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. Конструювання виробів з паперу і картону.Тема 1. Вступ.

Завдання і зміст практичних робіт у навчальних майстернях. Організація навчальної роботи в майстернях. Правила безпеки життєдіяльності студентів у процесі роботи з різними інструментами (ножицями. картонажним ножем, голкою, шилом тощо). Правила внутрішнього розпорядку. Санітарно-гігієнічні вимоги до роботи з різними матеріалами. Організація робочого місця студента

Вибір об’єктів праці. Порядок виконання практичних робіт. Порядок обліку знань і умінь студентів. Робочі альбоми і зошити. Правила запису завдань, рекомендованої літератури. Порядок і правила заповнення робочих альбомів.

Практична робота. Ознайомлення з обладнанням майстерні, правилами безпеки життєдіяльності студентів та внутрішнього розпорядку. Демонстрація зразків виробів, технологічних карток та креслень для їх виготовлення.

Тема 2. Папір і його властивості.

Короткі відомості з історії винаходу паперу і розвитку паперової промисловості. Застосування паперу в різних галузях промисловості та побуту.

Фізичні, механічні та технологічні властивості паперу, його декоративні особливості. Класифікація паперу і картону. Технологія виробництва паперу і картону. Основна сировина. Склад паперу. Сучасні папероробні машини.

Фарбування паперу. Способи фарбування зануренням у барвник, пензликом, поролоновим валиком, набризком, підфарбованим клейстером, «під дуб», олійними фарбами «під мармур», золочіння та сріблення. Покриття паперу та картону лаком, клеєм ПВА, воском та парафіном.Лабораторна робота. Проведення дослідів з визначення властивостей паперу: визначення напряму волокон, міцності на розрив, дослідження властивостей при зволоженні паперу.

Об’єкти навчальної праці. Виготовлення колекцій паперу та картону. Заготовка зразків фарбованого паперу.


Каталог: depart -> InitialTeaching -> resource -> file
file -> Початкова освіта
file -> Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»
file -> Робоча програма навчальної дисципліни математика
file -> Програма навчальної дисципліни диригування
file -> Програмові вимоги з октм
file -> Початкова освіта
file -> Програма навчальної дисципліни музичне виховання з методикою навчання І музичний інструмент
file -> Двнз «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
file -> Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
file -> Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка