Кафедра всесвітньої історії ’’Затверджую’’Скачати 264.78 Kb.
Дата конвертації14.03.2017
Розмір264.78 Kb.
ТипПояснювальна записка

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Олеся Гончара

Кафедра всесвітньої історії

’’Затверджую’’


Ректор ДНУ

________________ _________________

’’____’’ ____________________2010 р.ТРОЯН С.С.

М О Д У Л Ь Н А К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
з курсу

Методологія наукових дослідженьГалузь знань : Історія

Напрям підготовки : Історія

Дніпропетровськ – 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета модульної контрольної роботи полягає в тому, щоб дати студентам-історикам ґрунтовну і поглиблену уяву про теоретичні основи наукової роботи, виявити ступінь опанування ними понятійно-категоріального апарату науки.

Зміст курсу передбачає висвітлення основних теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідної діяльності, тобто теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного проведення студентами наукових досліджень і підготовки випускних кваліфікаційних робіт. Оволодіння ними методологією, методами та необхідним інструментарієм дослідження історичних, історико-політичних, історико-дипломатичних, міжнародних, соціально-політичних, соціокультурних тощо проблем в сучасних суспільствах сприятиме підвищенню якості наукового дослідження, набуття відповідного практичного досвіду поєднання теоретичних знань і практичних навиків, успішному захисту випускних кваліфікаційних робіт.Результати такої перевірки полегшать виявлення прогалин в знаннях студентів, з тим, щоб своєчасно їх усунути. Для реалізації цієї мети розроблена система контрольних завдань (18 варіантів: 2 завдання теоретичних та одне практичне).

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:

 • основні вимоги щодо організації і проведення наукового дослідження, підготовки та оформлення випускної кваліфікаційної, а в перспективі наукової роботи в межах дисертаційного дослідження, оприлюднення їхніх результатів у наукових виданнях;

 • сутність джерел наукової та фактографічної інформації з історії, принципи їхньої оцінки та класифікації;

 • особливості законодавчих та нормативно-правових актів (документів договірного характеру; інструктивно-регламентуючих документів), інших важливих матеріалів, носіїв інформації з історії;

 • порядок, правила і методику роботи з джерелами інформації та науковою літературою з історії;

 • вимоги до підготовки та процедуру захисту випускних кваліфікаційних робіт;

уміти:

 • працювати з джерелами фактографічної інформації та науковою літературою, відбирати необхідний матеріал, ефективно використовувати його в дослідницькій роботі;

 • класифікувати джерела фактографічної інформації та наукову літературу з історії: навчальної, наукової, довідкової, правової, художньої, публіцистичної, мемуарної, епістолярної, службової тощо;

 • оцінювати, аналізувати та синтезувати джерела фактографічної інформації і наукової літератури, котрі використовуються в науковому дослідженні;

 • визначати рівень їх достовірності, повноти та важливості для наукового дослідження;

 • обґрунтовувати актуальність, наукове і практичне значення теми, обраної для дослідження;

 • викласти зміст матеріалу роботи, зробити узагальнення та висновки з теми наукового дослідження;

 • здійснювати бібліографічний пошук джерел інформації, оформляти в роботі бібліографічні посилання згідно з державним стандартом.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
модульної контрольної роботи


 • ВІДМІННО” заслуговує студент, який виявив всебічні і систематичні, глибокі знання, засвоїв основну та ознайомлений з додатковою літературою, усвідомлює взаємозв’язок основних понять з профілю спеціальності, володіє термінологією. • ДОБРЕ” заслуговує студент, який виявив повні знання навчального матеріалу, засвоїв основну літературу, показав систематизовані знання, вміє користуватися поняттями та термінами. • ЗАДОВІЛЬНО” заслуговує студент, який виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для майбутньої професійної діяльності, ознайомлений з основною літературою, допустив непринципові помилки у відповідях.
 • НЕЗАДОВІЛЬНО” ставлять студенту, який виявив прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки в виконанні завдань.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Теоретична частина


 1. Поняття і зміст організації наукового дослідження.

 2. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства.

 3. Еволюція науки та розвиток наукознавства.

 4. Наука як система знань.

 5. Структура та класифікація науки.

 6. Функції науки.

 7. Наукові дослідження: поняття, види та форми організації.

 8. Архітектоніка наукової роботи.

 9. Об’єкт, предмет та мета наукового дослідження.

 10. Класифікація наукових досліджень.

 11. Робоча гіпотеза: головне завдання гіпотези, вимоги до гіпотези, процес розвитку гіпотези.

 12. Загальна схема наукового дослідження.

 13. Дисертація: визначення поняття, основні види, структура дисертацій.

 14. Аналіз наукової літератури з теми.

 15. Структура та зміст етапів науково-дослідницької роботи студента (написання курсової роботи).

 16. Мова та стиль наукового дослідження.

 17. Загальна методологія наукової творчості.

 18. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів .

 19. Випускна кваліфікаційна робота: написання, оформлення, захист.

 20. Порядок захисту різних видів наукових кваліфікаційних робіт.

 21. Поняття та класифікація методів дослідження.

 22. Методи дослідження, їх характеристика.

 23. Спеціальні методи дослідження (в галузі міжнародних відносин).

 24. Загальні методи наукових досліджень.

 25. Критерії вибору і обґрунтування теми наукового дослідження.

 26. Загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи.

 27. Інтелектуальна власність та особливості її використання за кордоном.

 28. Напрями міжнародної співпраці української та зарубіжної наукової думки.

 29. Вчені ступені та вчені звання.

 30. Етика науковця.


Практична частина

 1. Визначити складові системи наукових знань.

 2. Назвіть основні етапи еволюції науки; дайте їм характеристику.

 3. Підготуйте план-проспект наукової статті про наукові революції.

 4. Підготуйте план-проспект наукової статті по темі Вашого наукового дослідження.

 5. Визначте форми викладу наукового матеріалу.

 6. Визначте відмінність магістерської роботи від попередніх студентських спроб наукового дослідження.

 7. Визначте і характеризуйте основи методики планування наукового дослідження.

 8. Назвіть основні складові форми календарного плану-графіка наукового дослідження.

 9. Охарактеризуйте етапи написання курсової роботи та її структуру.

 10. На основі Вашої теми кваліфікаційної роботи подайте характеристику методології та джерельної бази дослідження.

 11. Поясніть, що становить джерельну базу дослідження.

 12. Назвіть основні види наукових досліджень та дайте характеристику.

 13. Що становить категоріальний апарат наукових досліджень? Дайте визначення кожного із структурних компонентів.

 14. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам теоретичні методи наукового дослідження.

 15. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам емпіричні методи наукового дослідження.

 16. Подайте класифікацію методів за характером пізнавальної діяльності.

 17. Визначте сутність і принципи реалізації системного підходу в науковому дослідженні.

 18. Подайте класифікацію методів за рівнем методологічного аналізу.

 19. Сформулюйте 10 тем для написання курсових робіт.

 20. Визначте основні вимоги щодо структури та обсягу курсової роботи.

 21. Визначте основні вимоги щодо структури та обсягу магістерської дисертації.

 22. Визначте основні вимоги щодо цитування та посилань на використані джерела й літературу.

 23. Визначте основні вимоги щодо оформлення додатків.

 24. Визначте основні вимоги щодо вступної частини кваліфікаційної роботи.

 25. Визначте основні вимоги до складання бібліографії наукового дослідження.

 26. Визначте принципи збору інформаційного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи.

 27. Що становить новизну наукового дослідження? Назвіть можливі елементи наукового внеску кваліфікаційного дослідження.

 28. Назвіть типові помилки при написанні та оформленні кваліфікаційних робіт.

 29. Визначте основні правила та вимоги рецензування. Назвіть структурні компоненти рецензії.

 30. Охарактеризуйте структуру організації освіти і науки в Україні.

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ КУРСУ

Теорія, наука, наукова ідея, актуальність дослідження, мета дослідження, завдання дослідження, висновки дослідження, джерела дослідження, типологія досліджень, класифікаційна наукова робота, курсова робота, бакалаврська робота, магістерська дисертація, кандидатська дисертація, дискусія, докторська дисертація, автореферат, алгоритм, аналітичний огляд, реферативне повідомлення, конференція, монографія, публікація, апробація результатів дисертації, структура наукового дослідження, інструментарій дослідження, категорія, аспект, анотація, реферат, рецензія, принцип, категорія, концепція, теорія, термінологія, понятійно-категоріальний апарат, дефініція, глосарій, тезаурус, методи дослідження, методологія, гіпотеза, об’єкт дослідження, предмет дослідження, дискурс, парадигма, класифікація, періодизація, систематизація, історіографія, бібліографія, науковий пошук, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, комплексний підхід, емпіричне дослідження, екстраполяція, прогнозування, системний аналіз, спостереження, структурно-функціональний аналіз, «мозкова атака», контент-аналіз, соціометрія, узагальнення, ВАК, цитата, тези, функції науки, факт, текст науковий, мова наукового дослідження, передзахист, рецензент, опонент.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна :

 1. Антоненко І.П., Баркова О.В. Каталогізація електронних ресурсів : Наук.-метод. посібник. – К.: НБУВ, 2007. – 115 с.

 2. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. Посіб. Для студ. Та викл. ВНЗ / Київ. Держ.лінгв. ун-т. – К.: Форум, 2000. – 270 с.

 3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 4. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Введ.01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 71 с.

 5. ГОСТ 7.32-81. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления. – Введ.01.01.82. – М.: Госстандарт, 1981. – 13 с.

 6. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація.Базові поняття: Терміни та визначення: Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

 7. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: Терміни та визначення: Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 47 с.

 8. ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – Введ. 01.07.98. – К.: Держстандарт України, 1998. – 16 с.

 9. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи: Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003,IDT): Вид. офіц. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 86 с.

 10. Деревянко В.Н., Ветвицкий И.Л., Мороз Н.П. и др.Основы научно-исследовательских работ: Уч.пособие. – Днепропетровск: ЧП «Лира», 2008. – 104с.

 11. Джарол Б.М., Ричард К.Р. Политология: Методы исследования / Пер. с англ. – М.: Изд-во “Весь мир”, 1997. – 544 с.

 12. ISBD(G) : Загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис.: Пер. з англ. – К.: Кн. палата України, 2001. – 40 с.

 13. Еко Умберто. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Пер. за ред. О.Глотова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с.

 14. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 212 с.

 15. Зотов А.Ф. Структура научного мышления. – М.: Политиздат, 1993. – 182с.

 16. Зотов А.Ф. Как провести социологическое исследование. – М.: Политиздат, 1990. – 288 с.

 17. Киридон А.М. Методичні рекомендації щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт. – К.: КиМУ, 2008. – 84 с.

 18. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2005. – 186с.

 19. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К.: Науковий світ, 2002.– 201 с.

 20. Кравченко О.Л. Типологія видань. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – 118с.

 21. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 331 с.

 22. Мигаль В.Д., Волков В.П.Теорія і методи наукової творчості: Навчальний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 200с.

 23. Мороз І.В. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56 с.

 24. Онопрієнко В.І. Історія української науки в Україні: історія і сучасність. –К.: Основи, 1992. – 350 с.

 25. Осин В.В. Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа. – Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД», 2007. – 636 с.

 26. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.– 2007.– №6 (92) .– С.9-16.

 27. Пилипчук М.І., Григор’єва А.С. Основи наукових досліджень. – К., 2007. – 270с.

 28. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. – М.: ИНФРА, 2001. – 304 с.

 29. Популяризація науки в Україні 19-20 ст.: історія і сучасність: Навчальний посібник / Під ред. А.З.Москаленка та ін. – К.: Хрещатик, 1992. – 238 с.

 30. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. №644 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 05.08.98 р. №1241, від 22.07.99 р. №1336).

 31. Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України. Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 15 січня 2003р. № 7-05/1 // Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1. – С.2.

 32. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.

 33. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літ-ри, 2007. – 254 с.

 34. Савченко Л.А., Шумигора Л.І., Сидорчук Л.А. Методичні вказівки до виконання і захисту випускних кваліфікаційних / магістерських робіт. – К.: КиМУ, 2007. – 24 с.

 35. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. – К.: РНКЦ "ДІНІТ", 2000.– 259 с.

 36. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с.

 37. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. – К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. – 302с.

 38. Ткачук Л. «Електронний ресурс» та «електронний каталог»: співвідношення термінів // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: Зб.наук.праць. – Вип.2 / За заг. ред.В.В. Бездрабко. – К. [Б.в.], 2008. – С.131-138.

 39. Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: Учебник / Е.В. Ушаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 592 с.

 40. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

 41. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Слово, 2004. – 240 с.

 42. Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б.та ін. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 208 с.

 43. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. – 5-те вид. –К.: Знання, 2006. – 307 с.

 44. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашкова и К», 2008. – 244 с.

 45. Янг Е., Куінн Л. Як вивчати аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній Європі / Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2003. – 120 с.Додаткова:

 1. Бурлачук В.Ф. Рецензия как форма научно-информационной деятельности. – К.: Ин-т философии АН УССР,1990. – 24 с.

 2. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.I-84. – Введ. 01.01.86. – М., 1984. – 75с.

 3. Быков В.В. Методы науки. – М.: Наука, 1974. – 215 с.

 4. Вайзе А.А. Реферирование текста. – Минск: Изд-во БГУ, 1978. – 126 с.

 5. Вебер М. Исследования по методологии науки: В 2-х ч. / Пер. М.И.Левиной. – М.: АН СССР, ИНИОН, 1980. – Ч. 1. – 202 с.; Ч.2. – 224с.

 6. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 624 с.

 7. Вернигора І.М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посіб. – К.: НВГ Ун-ту журналістики, 2007. – 128 с.

 8. Видання: основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 300 с.

 9. Воротіна Л.І., Воротін В.Є., Гуткевич С.О. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту. – К.: Видання Європейського ун-ту, 2003. – 76 с.

 10. Воротіна Л.І., Воротін В.Є., Гуткевич С.О. Магістерська робота: методика написання і захисту. – К.: Видання Європейського ун-ту, 2004. – 81 с.

 11. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. мат. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І.Цеков; Передмова до 3-го вид.Р.В. Бойка. – 3-тє вид., випр. і доп. – К,: Ред. «Бюлетеня ВАК України»:Вид-во «Толока», 2003. – 69 с.

 12. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”/ ВВР. – 1999. – №2-3. – Ст. 20.

 13. Косолапов В.В. Методология социального прогнозирования. – К.: Вища шк., 1981. – 311 с.

 14. Краевский В.В. Методлология научного исследования. – С.-Пб.: СПбГУП, 2001. – 148 с.

 15. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 16. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты. – М.: Ось-98, 1997. – 304 с.

 17. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей учёной степени. – 2-е изд. – М.: «Ось-89», 1997. – 208с.

 18. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підруч. / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Вікар, 2003. – 328 с.

 19. Магидов В.М. Кинофотодокументы как исторический источник // Отечественная история. – 1993. – № 5. – С. 17-23.

 20. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 21. Методологические вопросы науковедения / В.И.Оноприенко, Б.А. Малицкий, В.П.Соловьев и др.; Под ред. В.И.Оноприенко; НАН Украины. Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва. – К.: Укр-ИНТЭИ, 2001. – 332 с.

 22. Мицик Ю., Бажан О., Зубко В. Кваліфікаційні та курсові роботи і реферати з історії. Поради студентові щодо написання та захисту. - К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1998. – 36 с.

 23. Нові інформаційні технології в наукових дослідженнях: програма для аспірантів. – К.: ВПЦ Київський університет, 2002. – 33 с.

 24. Основы научных исследований / Под ред.В.И.Крутова, В.В.Попова. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.

 25. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. – № 309.

 26. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 644 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 05.08.98 р. №1241, від 22.07.99 р. №1336).

 27. Постоловський Р.М., Тихомирова Є.Б. Основи наукових досліджень. Опорний конспект лекцій. – Рівне: РІС КСУ, 2004. – 62 с.

 28. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателя. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 303 с.

 29. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – 4-е изд., испр. – М,: Высш.шк.: ИНФРА-М, 1997. – 192с.

 30. Регирер Е.И. Развитие способностей исследователя. – М.: Наука,1969. – 230с.

 31. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. – М.: Мысль,1974. – 237с.

 32. Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методологический анализ. – М.: Мысль, 1978. – 249 с.

 33. Серова Г.А. Компьютер – помощник в оформлении диссертации: Практическое руководство для тех, кто хочет быстро научиться работать на компьютере. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 350 с.

 34. Сопер П. Основы искусства речи / Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: Прогресс-Академия, 1992. – 416 с.

 35. Составление библиографического описания: Краткие правила. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во «Кн. палата», 1991. – 224с.

 36. Тюрина В.А., Ващенко И.В. Основы методологии и методики научного исследования: Учеб. пособие. – К.: ООО «Междунар. Финансовое агентство», 1998. – 44 с.

 37. Фуко М. Археологія знання / Пер. з фр. – К.: Знання,1996. – 186 с.

 38. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семенов Д.Є. Системний аналіз: Навч.-метод.посіб. – К.:КНЕУ, 2003. – 154 с.

 39. Штофф В.А.Проблемы методологии научного познания. – М.: Высш. шк., 1978. – 271 с.

 40. Юськів Б.М. Методичні поради до виконання дипломної роботи за спеціальністю 7.030404 „Міжнародна інформація“.– Рівне: РІС КСУ, 2004.– 32 с.

 41. Юськів Б.М. Методичні поради до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю 6.030400 „Міжнародна інформація“.– Рівне: РІС КСУ, 2004.– 40 с.

 42. Юськів Б.М. Методичні поради до виконання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.030404 „Міжнародна інформація“.– Рівне: РІС КСУ, 2007.– 33 с.

 43. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. – М.: Наука, 1992. – 239 с.

 44. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учеб. для студ. вузов. – М.: Добросвет, 1998. – 596 с.

 45. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради/ Автор-упорядник Л.А. Пономаренко. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 1999. – 80с.

Сайт „Аспірант України” – http://mi/intranet/aspirant.com.ua/


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №1Тестовий блок

Оберіть правильну відповідь:

1. Форма мислення, що забезпечує пізнання сутності явищ, процесів,узагальнення їх ознак

а) поняття;

б) гіпотеза;

в) ідея;


г) факт.

2. Метод пізнання, згідно з яким на основі висновків про часткове роблять висновки про загальне:

а) дедукція;

б) індукція;

в) аналіз;

г) абстрагування.

3. Самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті:

а) курсова робота;

б) реферат;

в) магістерська робота ;

г) індивідуальне завдання.

4. Теоретична модель, прийнята яку зразок постановки, обгрунтування, рішення проблеми в рамках того чи іншого предмета дослідження:

а) дискурс;

б) гіпотеза;

в) ідея;

г) парадигма.

5. Процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення;. Відповідає на питання «що розглядається?»:

а) предмет дослідження;

б) гіпотеза;

в) об’єкт дослідження;

г) дискурс.
6. Наука завжди розвивається у конкретних історичних умовах, які зумовлюються передусім...(продовжити думку)

7. Метод дослідження – це...

8. Наукове досліджння може виконуватися в різних формах, а саме...(продовжити думку).

9. Абстрагування – це метод наукового дослідження, який полягає у...(продовжити думку).

10 . Наукова концепція – це...

Теоретична частина

1. Поняття й зміст організації  наукового дослідження.

2. Спеціальні методи дослідження (в галузі міжнародних відносин).

3. Дайте визначення поняття: методологія.

Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол №1 від 28 серпня 2010 р.


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №2


Тестовий блок

Оберіть правильну відповідь:

1. Дослівна витримка з тексту чи твору, що наводиться без змін:

а) переказ;

б) цитата;

в) уривок;

г) фіксація.

2. Гіпотеза, теорія, модель, проблема, ідея, принцип – це:

а) форми наукового пізнання;

б) форми фіксації даних;

в) форми фіксації спостережень;

г) вторинна обробка даних

3. Наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором реферат проведеного ним дослідження, представленого на здобуття наукового ступеня:

а) реферат;

б) автореферат;

в) аналітична довідка;

г) дисертація.

4. Загальнонауковий метод дослідження, вид умовиводу, що дозволяє виявити властивості одного предмета на підставі його подібності з іншим:

а) кореляція;

б) абстракія;

в) аналогія;

г) гіпотеза.

5. Спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв’язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження:

а) ідея;


б) алгоритм;

в) метод;

г) практика.

6. Понятійно-категоріальний аппарат – це субординована система (ієрархія), що включає в себе… (продовжіть речення).

7. Теорія – це…

8. Гіпотеза – це...

9. Об’єкт дослідження – це...

10. Монографія – це...
Теоретична частина


 1. Поняття про науку, ЇЇ роль у розвитку суспільства.

 2. Визначте основні вимоги щодо цитування та посилань на використані джерела й літературу.

 3. Дайте визначення понять: дискурс, парадигма.


Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від 28серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №3


Тестовий блок

Оберіть правильну відповідь:

1.Система правил використання методів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження, свідоме застосування науково обгрунтованих методів :

а ) методика дослідження;

б) статистичне узагальнення;

в) теорія пізнання;

г) факторний аналіз.

2. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, аналогія – це методи:

а) абсолютні;

б) загальнонаукові;

в) спеціальні;

г) теоретичні.
 1. Функціями науки є… (продовжіть речення).

 2. Контент-аналіз – формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою… (продовжіть речення).

 3. Реферат – це…

 4. ВАК – це…, основними функціями якого є…(продовжіть речення).

 5. Анотація – це…Теоретична частина

1.Класифікація наукових досліджень.

2. Підготуйте план-проспект наукової статті про наукові революції.

3.Дайте визначення понять: монографія, публікація.


Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №4


Практична частина

 1. Дослідження можна вважати актуальним лише в тому випадку, якщо… (продовжіть речення).

 2. Бібліографічний огляд – це…

 3. Дисертація – це кваліфікаційна наукова робота, представлена на здобуття… (продовжіть речення).

 4. Гіпотеза дослідження – це…

 5. Синтез – це метод…

Теоретична частина .

 1. Назвіть основні етапи еволюції науки; дайте їм характеристику.

 2. Визначте принципи збору інформаційного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи.

 3. Дайте визначення понять: об’кт дослідження, предмет дослідження.Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №5


Практична частина

1. До структури наукової роботи входить:

а) Втуп

б) Зміст


в) Основна частина

г) Висновки

д) Додатки

е) Рецензія

2.Джерела дослідження –

3. Проблема дослідження – це протиріччя в пізнанні, що характеризується… (продовжіть речення).

4. Інструментарій дослідження складає…

5. Факт – це…Теоретична частина

 1. Структура та класифікація науки.

 2. Що становить категоріальний апарат наукових досліджень? Дайте визначення кожного із структурних компонентів.

 3. Дайте визначення понять: принцип, категорія.


Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №6Практична частина

 1. Рецензія на дипломну роботу надається:

а) спеціалістом-практиком;

б) науковим керівником;

в) завідуючим відповідної кафедри.

2. Комплексний підхід – передбачає… (продовжіть речення).

3. Класифікація – це…

4. До основних методів, які використовуються в наукових дослідженнях з історіїї міжнародних відносин належать…

5. Дисертація – це…

Теоретична частина


 1. Наука як система знань.

 2. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам теоретичні методи наукового дослідження.

 3. Дайте визначення: дискусія, опонування.

Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії

Протокол № 1 від28 серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №7


Практична частина

 1. До числа обов’язкових іспитів, які складаються аспірантоми відносяться:

а) Іспит з історії

б) Іспит з філософії

в) Іспит з іноземної мови


 1. Індукція – це вид умовиводу і метод дослідження, який передбачає… (продовжіть речення).

 2. Аналітичний огляд – це…

 3. До теоретичних методів наукового дослідження належать…

 4. Глосарій – це…

Теоретична частин

 1. Наукові дослідження: поняття, види та форми організації.

 2. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам емпіричні методи наукового дослідження.

 3. Дайте визначення поняття: функції науки.


Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №8Практична частина

1. Гіпотеза – це:

а) Наукове припущення

б) Інтуїтивне поянення явищ

в) Ваш варіант відповіді.

2. Структура наукового дослідження передбачає…(продовжіть речення).

3. Історіографія – це…

4. До загальних методів наукового дослідження належать…

5. Науковий принцип – це…

Теоретична частина


 1. Поняття та класифікація методів дослідження.

7. Сформулюйте 10 тем для написання курсових робіт.

8. Дайте визначення і охарактеризуйте поняття: класифікаційна наукова робота.Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від28 серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №9Практична частина

 1. Теза – це:

а) коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення тощо;

б) буквально відтворені фрагменти чужої промови;

в) доповідь на певну тему.


 1. До функцій науки належать… (продовжіть речення).

 2. До методів емпіричного дослідження належать…

 3. Дефініція – це…

 4. До особливостей мови наукового дослідження належать… (продовжіть речення).

Теоретична частина

6. Випускна кваліфікаційна робота: написання, оформлення, захист. 1. На основі Вашої теми кваліфікаційної роботи подайте характеристику методології та джерельної бази дослідження.

 2. Дайте визначення поняття: теорія, концепціяЗатверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Модульна контрольна робота
Напрям підготовки Історія

Спеціальність: Історія

Дисципліна: Методологія наукових досліджень
ВАРІАНТ №10Практична частина

 1. Наука – це особлива форма людської діяльності, яка… (продовжіть речення).

 2. Робоча гіпотеза – це висловлене дослідником обгрунтоване припущення, яке передбачає…(продовжіть речення).

 3. Тезаурус – це… Синонімами цього слова є:…(назвати і пояснити).

 4. До кваліфікаційних наукових робіт належать: …(назвіть).

 5. Методологія наукового дослідження – це…

Теоретична частина

 1. Методи дослідження, їх характеристика.

 2. Визначте відмінність магістерської роботи від попередніх студентських спроб наукового дослідження.

 3. Дайте визначення поняття: періодизація, систематизація, класифікація.


Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії


Протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.
Каталог: resources -> student
resources -> Програма навчальної дисципліни Еволюційна психологія напрям 030102 психологія
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя
student -> Рівненський інститут слов’янознавства київського славістичного університету
student -> Ріс ксу кафедра міжнародних відносин І країнознавства
student -> Політологія міжнародних відносин
student -> Кваліфікаційну роботу у вищому
student -> Політичний аналіз
student -> Методичні рекомендації щодо виконання й захисту курсових та випускних кваліфікаційних / магістерських робіт Київ 2008

Скачати 264.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка