Календарне плануванняДата конвертації11.03.2019
Розмір166 Kb.
#84581
ТипПрограма

Календарне планування


курсу фізики

для фізико-математичного профілю навчання

(з поглибленим вивченням математики)
Програма для класів фізико-математичного профілю навчання передбачає збереження логіки вивчення явищ, законів і закономірностей перебігу фізичних процесів, відображених у програмах універсального і технологічного профілю, але структура вивчення деяких розділів має певну розбіжність, зокрема:

 • у курсі 10-го класу закони термодинаміки вивчаються на основі статистичних уявлень, вводиться поняття про статистичний характер другого закону термодинаміки; вивчається тема “Електромагнітна індукція”;

 • у курсі 11-го класу реалізований єдиний підхід під час вивчення механічних та електромагнітних коливальних і хвильових процесів; геометрична оптика вивчається як окремий випадок хвильової оптики.

У процесі вивчення курсу фізики передбачається докладніше ознайомлювати учнів з основними напрямками науково-технічного прогресу, проблемами екології. Значну частину часу треба відвести на практичні форми занять – фронтальні лабораторні роботи, практикуми, уроки розвязування задач, тематичні екскурсії.

Поділ робіт на фронтальні й лабораторний практикум значною мірою має умовний характер. За бажанням учителя із урахуванням матеріальної бази кабінету фізики фронтальні роботи можуть виконуватися у вигляді практикуму, а роботи практикуму – фронтально.
(Програма для фізико-математичного профілю навчання.

Фізика. 10-11 класи. Фізика та астрономія в школі.

№ 3, 4, 5/ 2004/ Педагогічна преса)
10 КЛАС

(5 год на тиждень, разом 175 годин)
1. Механіка

(за програмою - 12 год; рекомендовано – 13 год)

У зв’язку з тим, що в більшості загальноосвітніх навчальних закладів профілізація розпочинається в 10-му класі, курс поглибленого вивчення фізики спирається тільки на основний понятійний аппарат попередніх класів, тому до програми включений цей повторювально-узагальнюючий розділ, у якому викладаються потрібні відомості з курсу механіки. Якщо учні добре оволоділи зазначеним матеріалом у попередньому класі, то вивільнені години вчитель може використати для вивчення інших тем.
Орієнтовний зміст матеріалу для повторення


Загальна нумерація

уроків


уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.8.
9.
10.

11.


12.

13.Основні поняття і рівняння кінематики. Кінематичні характеристики в різних системах відліку: відносні та інваріантні величини. Методи вимірювання часу, швидкості та прискорення.

Інерційні та неінерційні системи відліку і явища, що в них спостерігаються.

Основні поняття і закони динаміки. Сили в механіці.

Пряма й обернена задачі механіки. Механічний стан системи і динамічні закономірності.

Момент сили. Умови рівноваги твердого тіла.

Обертальний рух. Момент інерції.

Основне рівняння динаміки обертального руху.

Лабораторна робота №1. Визначення моменту інерції кулі.

Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Кінетична енергія тіла, яке обертається.

Закони збереження в механіці. Закон збереження механічної енергії.Узагальнюючий урок з теми “Механіка”.

Тематична атестація №1.

Демонстрації
1. Реєстрування положень рухомого тіла за допомогою стробоскопа. 2. Відносність траєкторії рухомого тіла. 3. Явища, що спостерігаються в неінерційних системах відліку. 4. Залежність кутового прискорення від моменту діючої сили. 5. Залежність моменту інерції тіл від їх маси, форми і розмірів. 6. Закон збереження імпульсу. 7. Закон збереження моменту імпульсу. 8. Закон збереження і перетворення енергії.
2.Молекулярна фізика

(за програмою - 49 год; рекомендовано – 50 год)
2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії

(за програмою - 30 год; рекомендовано – 33 год)Заг.альна

нумерація

уроків


уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.4.
5.
6.

7.
8.


9.

10.
11.


12.


13.

14.


15.

16.


17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.


27.

28.
29.


30.
31.
32.
33.

Основи молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обгрунтування. Дифузія і броунівський рух. Взаємодія атомів і молекул речовини.

Маса і розміри молекул.Число Авогадро.Розвязування задач.

Динамічні і статистичні закономірності. Ймовірність події. Мікро- і макроопис фізичних систем.

Середнє значення фізичних величин. Розподіл Максвелла і Больцмана.

Досліди Перрена і Штерна.Лабораторна робота № 2. Вимірювання атмосферного тиску.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Розв’язування задач.

Температура та її вимірювання. Стала Больцмана. Абсолютний нуль. Шкала Кельвіна.

Рівняння стану ідеального газу як наслідок основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів та його окремі випадки для сталого значення температури, тиску та об’єму.

Розвязування задач.

Лабораторна робота № 3. Вивчення одного з ізопроцесів.

Розвязування задач.

Реальні гази. Рівняння стану ідеального газу.Тематична атестація № 2.

Насичена й ненасичена пара. Залежність тиску і густини насиченої пари від температури.

Залежність температури кипіння рідини від тиску. Критичний стан речовини.

Семінар. Процеси конденсації та випаровування в природі й техніці. Добування зрідженого газу, його властивості й застосування.

Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси, Психрометр. Гігрометр.Розвязування задач.

Властивості поверхні рідини. Поверхнева енергія. Поверхневий натяг.Лабораторна робота №4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

Змочування. Капілярні явища. Явища змо-чування і капілярності в живій природі і техніці.

Будова кристалів. Поліморфізм. Монокристали і полікристали. Щільна упаковка частинок у кристалах.

Просторові решітки. Елементарна комірка. Симетрія кристалів. Типи зв’язку.Семінар. Дефекти в кристалах. Утворення кристалів у природі та способи отримання їх у техніці. Способи керування механічними властивостями твердих тіл.

(Семінар.) Поняття про рідкі кристали. Кристали і життя. Аморфні тіла та їх властивості.

Лабораторна робота № 6. Спостереження за ростом кристалів у розчині.

Деформація. Напруга. Механічні властивості твердих тіл: пружність, міцність, пластичність, крихкість.Лабораторна робота № 5. Визначення модуля пружності гуми.

Діаграма розтягу. Одержання матеріалів із заданими механічними властивостями.Тематична атестація № 3.

Учні повинні мати уявлення про:


 • різницю між динамічними та статистичними закономірностями;

 • ймовірність події і стану;

 • флуктуацію та розподіл як спосіб задання стану системи.

Учні повинні мати знання:

 • понять: тепловий рух частинок, маса і розміри молекул, ідеальний газ; ізотермічний, ізохорний, ізобарний процеси; броунівський рух, температура як міра середньої кінетичної енергії руху молекул; насичена й ненасичена пара, реальний газ, критична температура, критичний стан речовини; вологість повітря, поверхневий натяг, змочування; анізотропія кристалів, елементарна комірка, анізотропія монокристалів, кристалічні та аморфні тіла, пружні й пластичні деформації, рідкі кристали;

 • основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу, рівняння Менделєєва-Клапейрона;

 • практичне використання кристалів та інших матеріалів у техніці.

Учні повинні мати вміння:

 • розв’язувати задачі: з використанням формул кількості речовини, молярної маси, основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу, рівняння Менделєєва-Клапейрона, зв’язку середньої кінетичної енергії руху молекул і температури; на розрахунок вологості повітря, поверхневого натягу, властивостей твердих тіл;

 • читати й будувати графіки залежності між основними параметрами стану газу;

 • користування психрометром; визначати дослідним шляхом параметри стану газу, модуль пружності гуми.Демонстрації
1. Механічна модель броунівського руху. 2. Кулькова модель тиску газу. 3. Модельний експеримент вивчення залежності між тиском газу, концентрацією і середньою кінетичною енергією молекул. 4. Модельний експеримент вивчення розподілу молекул за швидкостями у полі сили тяжіння Землі. 5. Модельний експеримент вивчення дифузії в газах. 6. Модель досліду Штерна для визначення швидкості руху молекул газу. 7. Дифузія крізь пористу перегородку. 8. Досліди з дошкою Гальтона. 9. Властивості насиченої пари. 10. Перехід ненасиченої пари в насичену внаслідок зменшення об’єму. 11. Кипіння води внаслідок зниження тиску. 12. Критичний стан ефіру. 13. Будова і принцип дії психрометра або гігрометра. 14. Вимірювання сили поверхневого натягу рідини. 15. Скорочення поверхонь мильних плівок. 16. Зміна поверхневого натягу води ефіром, милом, камфорою. 17. Утворення менісків змочуючих і незмочуючих рідин. 18. Капіляри. 19. Вирощування кристалів. 20. Різні види деформацій. 21. Пружна й залишкова деформації. 22. Розривання стержня за допомогою гідравлічного преса. 23. Об’ємні моделі щільної упаковки частинок у кристалі. 24. Моделі будови кристалів. 25. Моделі дефектів у кристалах твердих тіл. 26. Моделі кристалічних решіток.
2.2. Основи термодинаміки

(за програмою – 19 год; рекомендовано - 17 год)Заг.альна

нумерація

уроків


уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.

3.

4.5.

6.
7.

8.

9.

10.


11.

12.


13.
14.

15.
16.

17.Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла.

Робота газу.

Кількість теплоти. Теплоємність.

Розвязування задач.

Лабораторна робота № 7. Порівняння молярних теплоємностей металів.

Розвязування задач.

Самостійна робота.

Перший закон термодинаміки.

Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів.

Розвязування задач.

Адіабатний процес.

Оборотні й необоротні процеси. Необоротність теплових процесів.

Другий закон термодинаміки та його статистичне тлумачення.

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів.

ККД теплового двигуна і способи його підвищення. Розвязування задач.

Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіни. Холодильні машини.

Семінар. Роль теплових двигунів у розвитку теплоенергетики і транспорту. Теплові двигуни і охорона природи.

Тематична атестація № 4.


Учні повинні мати уявлення про:

 • різницю між термодинамічним і статистичним методами вивчення одних і тих самих фізичних явищ.

Учні повинні мати знання про:

 • поняття: внутрішній стан тіла та його параметри, внутрішня енергія ідеального одноатомного газу, необоротність теплових процесів, робота газу, ККД теплового двигуна;

 • способи зміни внутрішньої енергії, оборотні і необоротні процеси;

 • застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів, адіабатний процес;

 • перший та другий закон термодинаміки;

 • практичне застосування теплових двигунів на транспорті, в енергетиці і сільському господарстві;

 • методи профілактики і боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

Учні повинні мати вміння:

 • розв’язувати задачі з використанням формул внутрішньої енергії, першого закону термодинаміки, роботи газу в ізобарному, ізотермічному процесах, ККД теплових двигунів;

 • обчислювати роботу за допомогою графіка залежності тиску від обєму.


Демонстрації

1. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання механічної роботи. 2. Зміна температури повітря під час адіабатного розширення та стискання. 3. Необоротність явища дифузії (на моделі). 4. Моделі теплових двигунів.


 1. Електродинаміка

(за програмою - 84 год; рекомендовано – 92 год)


  1. Електричне поле

(за програмою - 21 год; рекомендовано – 24 год)


Заг. ну-

Мерація


Уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.

3.

4.


5.
6.

7.

8.9.

10.
11.

12.

13.


14.

15.


16.

17.


18.
19.
20.
21.

22.


23.
24.

Електризація тіл. Закон збереження електрич-ного заряду.

Точковий і розподілений заряди. Закон Кулона.Розвязування задач.

Електричне поле. Напруженість. Лінії напруже-

ності.

Електричне поле точкових зарядів. Одноріднеелектричне поле.

Розвязування задач.

Потік напруженості електричного поля.

Теорема Остроградського-Гаусса та її застосу-

вання для розрахунку електричних полів.Розв’язування задач.

Дослід Йоффе-Міллікена.

Робота електричного поля під час переміщення

заряду.


Розвязування задач.

Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга.Розвязування задач.

Зв’язок між напругою та напруженістю.Розвязування задач.

Тематична атестація №5.

Провідники в електричному полі.

Діелектрики в електричному полі. Діелектрична

проникність. Механізм поляризації діелектриків.

Електроємність. Електроємність плоского кон-

денсатора.

Послідовне та паралельне з’єднання конденса-

торів.


Розвязування задач.

Енергія електричного поля. Густина енергії.

Електрети і сегнетоелектрики. П’єзоелектричний

ефект та його застосування в техніці.Тематична атестація №6.

Учні повинні мати уявлення про:

 • електромагнітне поле, особливості електризації провідників і діелектриків.

Учні повинні мати знання:

 • понять: електричний заряд, елементарний заряд, електричне поле, напруженість електричного поля, принцип суперпозиції полів, діелектрична проникність середовища, полярні й неполярні діелектрики, енергія електричного поля, нульовий рівень потенціальної енергії, еквіпотенціальні поверхні, різниця потенціалів, напруга, електроємність, густина енергії, діелектрична проникність, механізм поляризації діелектриків, потік напруженості електромагнітного поля;

 • законів: Кулона, збереження електричного заряду;

 • формул: для визначення напруженості електричного поля, напруженості точкового заряду, кулі, площини, зв’язку між напругою і напруженістю; роботи під час переміщення заряду в однорідному електричному полі, електроємності, електроємності плоского конденсатора, характеристики батареї конденсаторів, енергії електричного поля, енергії зарядженого конденсатора;

 • практичного використання в техніці та медицині явища електромагнітної індукції, конденсаторів, явища пєзоелектричного ефекту.

Учні повинні мати вміння:

 • розвязувати задачі на: закони збереження електричного заряду, Кулона; розрахунок роботи електричного поля, зєднання конденсаторів; визначення напруженості, потоку вектора напруженості електричного поля з використанням теореми Остроградського-Гаусса та потенціалу електричного поля в даній точці простору, якщо поле утворене накладанням одного, двох, трьох полів точкових зарядів; напруженості зарядженої площини, двох площин, електропровідної сфери; використання зв'язку між напругою та напруженістю електричного поля, електроємності плоского конденсатора; визначення енергії електричного поля;

 • робити розрахунки для батареї конденсаторів;

 • розрізняти типи конденсаторів і читати їх характеристики.


Демонстрації

1.Будова і принцип дії електрометра. 2. Взаємодія наелектризованих тіл. 3. Електричне поле заряджених кульок. 4. Електричне поле двох заряджених пластин. 5. Провідники в електричному полі. 6. Залежність ємності плоского конденсатора від площі пластин, відстані між ними діелектричної проникності середовища. 7. Будова і принцип дії конденсаторів постійної і змінної ємності. 8. Енергія зарядженого конденсатора. 9. Електрети. 10. П’єзоелектричний ефект.


  1. Закони постійного струму

(за програмою - 16 год; рекомендовано – 20 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.
3.


4.
5.
6.
7.

8.

9.10.
11.

12.


13.

14.
15.

16.

17.


18.

19.


20.


Стаціонарне електричне поле.

Електричні кола з послідовним з’єднанням про-

відників.

Лабораторна робота №8. Послідовне з’єднання провідників.

Електричні кола з паралельним з’єднанням провідників.Лабораторна робота №9. Паралельне з’єднання провідників.

Розвязування задач на послідовне та паралельне з’єднання провідників.

Електрорушійна сила.

Закон Ома для повного кола.

Розвязування задач.

Лабораторна робота №10. Визначення ЕРС і

внутрішнього опору джерела струму.Тематична атестація №7.

Правила Кірхгофа.Розвязування задач.

Лабораторна робота №11. Визначення питомо-го опору провідника.

Розрахунок розгалужених електричних кіл.Розвязування задач.

Шунти і додаткові опори.

Робота і потужність струму.

Розвязування задач.

Тематична атестація №8.


Учні повинні мати знання:

 • понять: сила струму, опір, питомий опір провідника, внутрішній опір джерела струму, робота й потужність струму, ЕРС;

 • законів Ома для ділянки кола і повного кола;

 • формул: для визначення залежності опору провідника від матеріалу та його геометричних розмірів; характеристик паралельного і послідовного з’єднань провідників; ЕРС і внутрішнього опору батареї елементів живлення при послідовному і паралельному їх з’єднанні, роботи і потужності постійного струму;

 • практичного застосування законів послідовного і паралельного з’єднань споживачів струму, залежності опору від матеріалу і геометричних розмірів, практичного застосування з’єднання елементів живлення в батарею, роботи й потужності постійного струму.

Учні повинні мати вміння:

 • розвязувати задачі на: визначення сили струму, характеристик ділянки кола та розгалуженого кола з використанням правил Кірхгофа, ЕРС із застосуванням закону Ома для повного кола; розвязувати задачі на розрахунок кіл зі змішаним зєднанням провідників, роботи й потужності струму;

 • складати електричні кола з послідовним і паралельним зєднанням провідників;

 • виконувати розрахунки елементів живлення, послідовно або паралельно зєднаних у батарею, шунтів та додаткових опорів амперметрів та вольтметрів;

 • визначати питомий опір провідника;

 • вимірювати силу струму й напругу в колах постійного струму, ЕРС і внутрішній опір джерела струму;

 • користуватися міліамперметром, амперметром або авометром.


Демонстрації

1.Розподіл струмів і напруг у колах з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. 2. Залежність сили струму від ЕРС джерела і повного опору кола. 3. Підбір шунта і додаткового опору до амперметра і вольтметра. 4. Ватметр. 5. Лічильник електричної енергії.


  1. Магнітне поле

(за програмою - 15 год; рекомендовано – 14 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.


13.
14.Взаємодія струмів. Магнітне поле струму.

Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера.Розв’язування задач.

Магнітна індукція. Лінії магнітної індукції. Маг-

нітний потік.

Розвязування задач.

Лабораторна робота №13. Спостереження дії магнітного поля на провідник зі струмом.

Закон Біо-Савара-Лапласа.

Принцип дії електровимірювальних приладів.

Гучномовець.

Сила Лоренца. Рух електричних зарядів в електричному і магнітному полях.

Розвязування задач.

(Семінар.) Прискорювачі заряджених частинок. Мас-спектрограф. Ефект Холла.

Магнітні властивості речовини. Феромагнетики.

Магнітна проникність.

Магнітний запис інформації.Розвязування задач.

Тематична атестація №9.

Учні повинні мати знання:

 • понять: магнітне поле, індукція магнітного поля, магнітний потік, напрям вектора магнітної індукції, лінії магнітної індукції, магнітні властивості речовини, магнітна проникність, магнітний гістерезис, температура Кюрі;

 • закону Біо-Савара-Лапласа;

 • формул для визначення: модуля вектора магнітної індукції, модуля сили Ампера, сили Лоренца, магнітної пронгикності середовища, радіуса обертання зарядженої частинки в магнітному полі;

 • практичного використання сили Ампера в акустичних приладах та інших технічних пристроях; принципів дії приладів магніто-електричної системи, використання сили Лоренца для керування рухом електронних пучків;

 • визначення маси елементарних частинок; ефекту Холла – датчики Холла;

 • принципу магнітного запису інформації.

Учні повинні мати вміння:

 • розвязувати розрахункові задачі з використанням формул для визначення індукції магнітного поля, сили Ампера, сили Лоренца, закону Біо-Савара-Лапласа.

Демонстрації

1. Взаємодія паралельних струмів. 2. Магнітне поле котушки зі струмом. 3. Дія магнітного поля на струм. 4. Спостереження дії магнітного поля на електронний пучок у осцилографі. 5. Діа- і парамагнетики. 6. Розмагнічування за допомогою нагрівання. 7. Модель доменної структури феромагнетиків. 8. Магнітний захист. 9. Будова і принцип дії амперметра і вольтметра. 10. Відхилення електронного пучка магнітним полем. 11. Будова і принцип дії гучномовця. 12. Магнітний запис інформації.


  1. Електромагнітна індукція

(за програмою - 10 год; рекомендовано – 10 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.

3.

4.


5.

6.
7.

8.

9.

10.

Електромагнітна індукція. ЕРС індукції. Закон

електромагнітної індукції.Розвязування задач.

Правило Ленца. Індукційне електричне поле.Лабораторна робота №14. Вивчення явища електромагнітної індукції.

Електродинамічний мікрофон.Розвязування задач.

Самоіндукція. Індуктивність. Вплив середовища

на індуктивність.

Енергія магнітного поля. Густина енергії.

Відносність електричного і магнітного полів. Поняття про електромагнітне поле. Випромінювання.

Розвязування задач.

Тематична атестація №10.


Учні повинні мати уявлення про:

 • вихрове електромагнітне поле, взаємозвязок електричного і магнітного полів.

Учні повинні мати знання:

 • понять: ЕРС індукції, індуктивність; магнітна проникність, самоіндукція;

 • закону електромагнітної індукції, правила Ленца;

 • явищ електромагнітної індукції, самоіндукції.

Учні повинні мати вміння:

 • визначати напрям індукційного струму; розв’язувати задачі з використанням формул для ЕРС індукції та самоіндукції, обчислювати енергію магнітного поля;

 • наводити приклади практичного застосування явища електромагнітної індукції


Демонстрації

1. Електромагнітна індукція. 2. Правило Ленца. 3. Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни магнітного потоку. 4. Самоіндукція. 5. Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили струму в провіднику і від індуктивності провідника. 6. Залежність індуктивності провідника від його розмірів, форми і магнітних властивостей.


  1. Електричний струм у різних середовищах

(за програмою - 24 год; рекомендовано – 24 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.


4.
5.

6.
7.


8.

9.

10.


11.

12.


13.

14.


15.
16.
17.
18.
19.

20.


21.
22.

23.


24.

Основні положення електронної теорії провід-

ності металів. Швидкість упорядкованого руху

електронів у провіднику.

Розвязування задач.

Залежність опору від температури. Надпровід-

ність.

Лабораторна робота №15. Визначення заряду електрона.

Електричний струм у напівпровідниках.

Електропровідність напівпровідників та її залежність від температури та освітленості. Власна і домішкова провідності напівпровідни-ків.

Термо- і фоторезистори.Лабораторна робота №16. Визначення залежності опору напівпровідникового фото-

резистора і фотодіода від освітленості.

Електронно-дірковий перехід. Напівпровідни-

ковий діод.

Транзистор.

Семінар. Застосування напівпровідникових приладів. Інтегральні схеми та їх використання в мікропроцесорній техніці. Нанотехнології.

Тематична атестація №11.

Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія.

Двохелектродна лампа. Вольт-амперна харак-

теристика діода.

Електронні пучки та їх властивості. Електронно-

променева трубка.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів.

Закони електролізу. Визначення заряду електро-

на.

Розвязування задач.

Семінар. Застосування електролізу.

Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди в газах.Семінар. Види самостійного розряду (тліючий, іскровий, дуговий, коронний). Технічне використання газового розряду.

Поняття про плазму. МГД-генератор.Тематична атестація №12.

*Лабораторна робота №17 “Визначення параметрів транзистора” може бути винесена налабораторний практикум.

Учні повинні мати знання:

 • основних положень електронної теорії провідності металів;

 • понять: термоелектронна емісія, іонізація, рекомбінація, плазма, дисоціація, власна і домішкова провідності напівпровідників, стала Фарадея, хімічний еквівалент, переходи у напівпровідниках, самостійний і несамостійний розряди в газах;

 • законів: електролізу, залежності електричного опору від температури та освітленості для різних середовищ; залежності між хімічним і електрохімічним еквівалентами; визначення роботи виходу електрона при ударній іонізації газу;

 • будови, принципу дії та використання електронно-променевої трубки; використання електролізу в металургії й гальванотехніці; прикладів застосування іскрового, дугового, коронного розрядів у техніці; практичного використання явища надпровідності; принципів дії та застосування напівпровідникового діода, транзистора, інтегральних схем, мікропроцесорних пристроїв; двохелектродної лампи та її характеристик, осцилографа, МГД-генератора.

Учні повинні мати вміння:

 • розв’язувати задачі: з використанням законів електролізу, та залежності між хімічним і електрохімічними еквівалентами, формул роботи й потужності електричного струму; н визначення характеристик електрона, що залишає атом при ударній іонізації, на залежність опору металевого провідника від температури;

 • будувати та аналізувати графічні залежності електропровідності від температури;

 • визначати елементарний заряд, використовуючи закони електролізу.


Демонстрації

1.Залежність опору металів від температури. 2. Термоелектронна емісія. 3. Однобічна електронна провідність вакуумного діода. 4. Будова і принцип дії електронно-променевої трубки. 5. Порівняння електропровідності води і розчину солі або кислоти. 6. Електроліз розчину сульфату купруму (II). 7. Несамостійний розряд. 8. Іскровий розряд та іскрова обробка металів. 9. Самостійний розряд у газах при знаженому тиску. 10. Залежність опору напівпровідників від температури й освітленості. 11. Дія терморезистора. 12. Однобічна електрична провідність напівпровідникового діода. 13. Залежність сили струму в напівпровідниковому діоді від напруги. 14. Електронно-діркові переходи транзистора. 15. Підсилення постійного струму за допомогою транзистора. 16. Дуговий розряд. 17. Дія автоматичного сигналізатора і регулятора температури. 18. Дія фотореле, складеного на фоторезисторі.
Лабораторний практикум (16 год)
З орієнтовного переліку пропонованих робіт виконуються роботи тривалістю 1 або 2 год у межах годин, зазначених у програмі.

У разі відсутності обладнання для виконання необхідної кількості робіт вчитель має право замінити роботу на іншу з курсу фізики 10 класу.
Орієнтовний перелік робіт.
№1. Визначення розміру молекул олеїнової кислоти.

№2. Визначення середньої швидкості теплового руху молекул повітря.

№3. Перевірка рівняння стану для газу.

№4. Визначення молярної газової сталої.

№5. Спостереження броунівського руху.

№6. Визначення відносної вологості повітря.

№7. Визначення руйнівної напруги металу.

№8. Вимірювання швидкості росту кристалів.

№9. Виявлення залежності міцності металу від механічної і термічної обробки.

№10. Визначення питомої теплоти плавлення речовини.

№11.Вивчення роботи побутового холодильника і визначення його характеристик.

№12. Визначення діелектричної проникності діелектрика.

№13. Визначення електроємності конденсатора.

№14. Виготовлення і дослідження електричного мікрофона.

№15. Розширення меж вимірювання амперметра.

№16. Вимірювання опору провідника за допомогою містка Уїтстона.

№17. Визначення відношення заряду електрона до його маси.

№18. Визначення індукції магнітного поля постійного магніту.

№19. Дослідження індукції магнітного поля Землі.

№20. Визначення індуктивності котушки.

№21. Визначення магнітного потоку постійного магніту.

№22. Визначення термічного коефіцієнта опору металів.

№23. Визначення температури “волоска” електричної лампочки.

№24. Вивчення транзистора. Визначення коефіцієнта підсилення струму.

№25. Зняття вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода.

№26. Зняття температурної характеристики термістора.

№27. Вивчення електронного осцилографа.

№28. Визначення заряду йона Гідрогену.

№29.*Фронтальна лабораторна робота №17 “Визначення параметрів транзистора” може бути винесена на лабораторний практикум.


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.
3.


4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.


Вступне заняття лабораторного практикуму.

Правила техніки безпеки під час виконання робіт практикуму.

Підсумкове заняття з лабораторного практикуму.Узагальнюючі заняття (4 год)


 1. Основні закони електродинаміки та їх технічне застосування.

 2. Значення теплоенергетики в народному господарстві.


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.
3.
4.


Екскурсії (2 год)
Час, відведений на екскурсії, може бути використаний як резервний для вивчення навчального матеріалу. Проведення екскурсій можна перенести на час виконання практики (червень).
Каталог: files -> ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Фізика -> Календарне планування
Календарне планування -> Календарне планування
Фізика -> Фізика і мистецтво” 11 клас (1 год/тиждень, усього – 34 год)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Олександр феодосійович трухан, викладач кафедри методики соціально-гуманітарної освіти та виховання іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Використання сучасних методик викладання історії в школі
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Зарубіжна література. 7 клас: методична лоція
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство 5-12 класи Програма
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Кабінет
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Педос Наталія Юріївна
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> 8 клас (12-річна школа) Передмова
Фізика -> Програма Спецкурсу Фізика твердого тіла
Фізика -> Типологія й структура сучасного уроку фізики


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка