Календарне плануванняСкачати 217.47 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір217.47 Kb.
ТипЛабораторна робота

Календарне планування


курсу фізики

для фізико-математичного профілю навчання

(з поглибленим вивченням математики)
11 КЛАС

(5 год на тиждень, разом 175 год)


 1. Коливання і хвилі

(за програмою - 88 год; рекомендовано – 97 год)
1. 1. Механічні коливання і хвилі

(за програмою - 9 год; рекомендовано – 15 год)Заг. ну-

Мерація


Уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.
3.
4.

5.


6.

7.
8.


9.

10.11.
12.
13.
14.

15.Коливальний рух. Вільні коливання. Ампліту-да, період, частота.

Математичний маятник. Формула періоду ко-

ливань математичного маятника.

Лабораторна робота №1. Дослідження математичного маятника.

Коливання вантажу на пружині.Розвязування задач.

Перетворення енергії в коливальному русі.

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколиван-ня.

Поширення коливань у пружному середовищі. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (частотою).

Розвязування задач.

Інтерференція хвиль. Принцип Гюйгенса.

Відбивання й заломлення хвиль. Додавання коливань. Стоячі хвилі.

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність і ви-

сота звуку. Луна. Акустичний резонанс.

Семінар. Ультразвук та його застосування.

Інфразвук.Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №1.

Учні повинні мати уявлення про:

 • затухання коливань за наявності сил тертя.

Учні повинні мати знання:

 • понять: зміщення, амплітуда, період, частота коливань, резонанс, поперечні й поздовжні хвилі, довжина хвилі;

 • залежності періоду власних коливань від параметрів системи;

 • зв’язку між амплітудою і максимальною швидкістю коливань, між довжиною хвилі, швидкістю її поширення і частотою (періодом);

 • моделі коливальних рухів;

 • практичного застосування звукових хвиль у техніці.

Учні повинні мати вміння:

 • пояснювати, як і чому змінюються координата, швидкість, прискорення, енергія тіла, що здійснює гармонічні коливання; як утворюються поперечні хвилі;

 • вимірювати й робити найпростіші розрахунки для визначення періоду коливань маятника;

 • розв'язувати задачі на гармонічні коливання, довжину хвилі;

 • пояснювати перетворення енергії в коливальній системі, властивості хвильових процесів з позиції теорії Гюйгенса.


Демонстрації

1. Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині. 2. Запис коливального руху. 3. Залежність періоду коливання вантажу на пружині від жорсткості пружини та маси вантажу. 4. Залежність періоду коливання вантажу на нитці від її довжини. 5. Вимушені коливання. 6. Резонанс маятників. 7. Застосування маятника в годиннику. 8. Поширення поперечних і поздовжніх хвиль. 9. Джерело звуку – тіло, що коливається. 10. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань. 11. Залежність висоти тону від частоти коливань. 12. Залежність довжини хвилі від частоти коливань. 13. Акустичний резонанс. 14. Застосування ультразвуку.
1.2. Електромагнітні коливання

(за програмою - 24 год; рекомендовано – 24 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.
3.
4.

5.
6.


7.

8.

9.10.

11.


12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.


22.

23.
24.

Коливальний рух і коливальна система. Вільні

коливання.

Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.

Амплітуда, період, частота, фаза. Принцип су-перпозиції. Власна частота коливань у контурі.Розвязування задач.

Графіки гармонічних коливань. Додавання гармонічних коливань. Векторні діаграми.

Гармонічні й негармонічні коливання в природі й техніці. Резонанс.

Вільні електромагнітні коливання в контурі.

Перетворення енергії в коливальному контурі.

Аналогія між електромагнітними і механічними коливаннями.

Затухаючі електричні коливання. Автоколиван-ня. Генератор незатухаючих коливань на тран-зисторі.

Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація № 2.

Вимушені електричні коливання. Змінний струм.

Діючі значення напруги і сили струму.

Розвязування задач.

Активний опір у колі змінного струму.Розвязування задач.

Ємнісний опір у колі змінного струму.Розвязування задач.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання опору конденсатора в колі змінного струму.

Індуктивний опір у колі змінного струму.Розвязування задач.

Лабораторна робота № 3. Вимірювання індуктивності котушки в колі змінного струму.

Закон Ома для електричного кола змінного струму. Розвязування задач.Розвязування задач.

Потужність у колі змінного струму. Розвязування задач.

Електричний резонанс. Резонанс напруг і струмів.

ККД кола змінного струму. Розвязування задач.Розвязування задач. Підготовка до тематичної

атестації.

Тематична атестація №3.


Учні повинні мати знання:

 • понять: період, частота, амплітуда, фаза гармонічних коливань, вільні коливання й автоколивання, коливальний контур, змінний струм, автоколивальна система;

 • принципу суперпозиції, закону Ома для кола змінного струму;

 • практичного застосування генератора незатухаючих коливань на транзисторі;

Учні повинні мати вміння:

 • вимірювати силу струму в колах змінного струму;

 • визначати: амплітуду, період, частоту і фазу коливань, значення активного й реактивного опорів у колах змінного струму;

 • розв’язувати задачі на застосування: формул, що пов’язують довжину хвилі з частотою і швидкістю, період коливань – з циклічною частотою; закону Ома для кола змінного струму.


Демонстрації

1. Вільні електромагнітні коливання звукової частоти в коливальному контурі. 2. Залежність частоти вільних електромагнітних коливань від ємності та індуктивності контура. 3. Осцилограми змінного струму. 4. Незатухаючі електромагнітні коливання в генераторі на транзисторі. 5. Залежність ємнісного опору від частоти змінного струму та ємності конденсатора. 6. Залежність індуктивного опору від частоти змінного струму та індуктивності котушки. 7. Резонанс напруг. 8. Резонанс струмів. 9. Одержання негармонічних коливань від додавання гармонічних коливань. 10. Гармонічний аналіз негармонічних коливань.
1.3. Фізичні основи електротехніки

(за програмою – 9 год; рекомендовано - 11 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.8.

9.
10.

11.


Виробництво електроенергії. Принципи дії гене-

раторів постійного й змінного струмів.

Генератор трифазного струму.

Вмикання навантаження в трифазну мережу зіркою і трикутником. Лінійна і фазна напруги.

Перетворення електроенергії. Трансформатор.

Розвязування задач.

Лабораторна робота № 5. Вивчення роботи трансформатора.

Електродвигун. Утворення обертового магнітно-го поля в трифазній мережі. Асинхронний двигун

трифазного струму.

Передавання і використання електричної енергії

в промисловості, сільському господарстві, на

транспорті.Семінар. Проблеми сучасної енергетики та охо-рони природи.

Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація № 4.

*Лабораторну роботу №4 “Дослідження електричних кіл з індуктивним, ємнісним і активним елементами та визначення параметрів цих елементів” рекомендовано перенести на час виконання фізичного практикуму.
Учні повинні мати уявлення про:

 • обертове магнітне поле в трифазній мережі.

Учні повинні мати знання:

 • понять: трифазний струм, лінійна і фазна напруги;

 • принципу дії генераторів змінного і постійного струмів, асинхронного двигуна; принципу отримання трифазного струму, принципу трансформації змінного струму;

 • практичного застосування: виробництва, передавання і використання електроенергії.

Учні повинні мати вміння:

 • використовувати трансформатор для перетворення струмів і напруг, вмикати споживачів кола змінного струму, використовуючи правила зєднання зіркою і трикутником.


Демонстрації

1. Утворення змінного струму у витку під час його обертання в магнітному полі. 2. Будова і принцип дії генератора змінного струму (на моделі). 3. Діюча модель лінії електропередачі із застосуванням підвищувального і знижувального трансформаторів. 4. Вироблення трифазного струму. 5. З’єднання навантаження зіркою і трикутником. 6. Утворення обертового електромагнітного поля. 7. Дія асинхронного двигуна.


  1. Електромагнітні хвилі та фізичні основи радіотехніки

(за програмою - 12 год; рекомендовано – 12 год)


Заг. ну-

Мерація


Уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.
3.

4.

5.


6.

7.
8.

9.
10.

11.


12.

Електромагнітне поле. Струм зміщення.

Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення.

Рівняння хвилі.

Властивості електромагнітних хвиль: відбиван-ня, заломлення, інтерференція, дифракція, поляризація.

Енергія електромагнітної хвилі.

Густина потоку випромінювання.

Винайдення радіо. Принцип радіотелефонного

зв’язку. Найпростіший радіоприймач.

Принцип радіотелефонного зв’язку. Модуляція.

Принцип радіотелефонного зв’язку. Детектуван-

ня.

Радіолокація. Телебачення.Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №5.

* Лабораторну роботу №6 “Складання найпростішого радіоприймача” рекомендовано перенести на час виконання фізичного практикуму.
Учні повинні мати уявлення про:

 • принцип поширення електромагнітних коливань (рівняння Максвелла).

Учні повинні мати знання:

 • понять: електромагнітна хвиля, інтерференція, дифракція, поляризація, модуляція, детектування;

 • законів відбивання й заломлення хвиль;

 • практичного застосування, схеми радіотелефонного звязку, телебачення.

Учні повинні мати вміння:

 • визначати невідомий параметр коливального контура, якщо відомо значення другого його параметра і частота вільних коливань;

 • розраховувати частоту вільних коливань у коливальній системі з відомими параметрами.


Демонстрації

 1. Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль диполем. 2. Відбивання електромагнітних хвиль. 3. Заломлення електромагнітних хвиль. 4. Інтерференція й дифракція електромагнітних хвиль. 5. Поляризація електромагнітних хвиль. 6. Модуляція й детектування високочастотних електромагнітних коливань. 7. Приймання радіосигналів детекторним радіоприймачем. 8. Будова і принцип дії найпростішого радіоприймача.
  1. Світлові хвилі та оптичні прилади

(за програмою - 28 год; рекомендовано – 29 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.
3.

4.
5.


6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.13.
14.

15.


16.

17.


18.

19.


20.

21.
22.


23.

24.


25.

26.


27.

28.


29.


Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість

поширення світла.

Інтерференція світла. Когерентність. Інтерфе-ренційна картина.

Стоячі хвилі. Дифракція світла.Лабораторна робота №7. Спостереження інтерференції й дифракції світла.

Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

Дифракційна решітка. Дифракційний спектр. Визначення довжини світлової хвилі. Лабораторна робота №8. Визначення довжини світлової хвилі за спостереженням дифракції від щілини.

(Семінар.) Поняття про голографію. Поляризація світла та її застосування в техніці.

Дисперсія світла. Спектроскоп.(Семінар.) Електромагнітне випромінювання: радіохвилі, інфрачервоне, видиме, ультрафіо-летове, рентгенівське і гамма-випромінювання. Властивості й застосування цих видів випро-мінювання.

Тематична атестація №7.

Геометрична оптика. Закони геометричної оптики. Принцип Ферма.

Плоске та сферичне дзеркала. Повне відбивання.

Розвязування задач.

Заломлення світла. Лінза. Формула тонкої лінзи.Лабораторна робота №9. Визначення показника заломлення скла за допомогою плоскопара-лельної пластинки або призми.

Збільшення лінзи. Розвязування задач.Лабораторна робота №10. Визначення головної фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи.

Око як оптична система. Дефекти зору. Окуляри.Лабораторна робота №11. Визначення роздільної здатності ока.

Сферична і хроматична аберації. Аберація оптичних систем.

Світловий потік. Сила світла.

Розвязування задач.

Освітленість. Закони освітленості.Розвязування задач.

Семінар. Оптичні прилади: фотоапарат, проек-ційні апарати, лупа, мікроскоп, підзорна труба, телескоп. Роздільна здатність оптичних приладів.

Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №8.


Учні повинні мати уявлення про:

 • методи визначення швидкості світла.

Учні повинні мати знання:

 • понять: когерентність, інтерференція, дифракція, дисперсія і поляризація, спектр світлових хвиль;

 • принципу Гюйгенса-Френеля, сталості швидкості світла у вакуумі, законів геометричної оптики і освітленості;

 • практичного використання повного відбивання електромагнітних хвиль, інфрачервоного, видимого, ультрафіолетового і рентгенівського діапазонів частот, поляризованого світла, голографії.

Учні повинні мати вміння:

 • використовувати спектроскоп для якісного спектрального аналізу, вимірювати довжину світлової хвилі;

 • розвязувати задачі на використання законів заломлення і відбивання хвиль, формули лінзи.


Демонстрації

1. Утворення інтерференційних смуг. 2. Дифракція світла від тонкої нитки. 3. Дифракція світла від вузької щілини. 4. Спостереження спектра за допомогою дифракційних решіток. 5. Поляризація світла поляроїдами. 6. Застосування поляроїдів для вивчення механічних напруг у деталях конструкцій (модель). 7. Розкладання світла в спектр. 8. Досліди з пластинками Френеля. 9. Залежність дисперсії дифракційних решіток від числа штрихів на одиницю довжини. 10. Спектроскопи. 11. Спостереження голограм. 12. Невидиме випромінювання в спектрі нагрітого тіла. 13. Властивості інфрачервоних променів. 14. Властивості ультрафіолетових променів. 15. Шкала електромагнітних хвиль (таблиця). 16. Залежність густини випромінювання від відстані до точкового джерела. 17. Закони відбивання світла. 18. Зображення в плоскому дзеркалі. 19. Зображення у сферичному дзеркалі. 20. Закони заломлення світла. 21. Явище повного відбивання. 22. Світловод. 23. Хід променів у двоопуклій і двовгнутій лінзах. 24. Утворення зображень за допомогою лінз. 25. Будова ока (розбірна модель). 26. Залежність освітленості від сили світла, кута падіння променів і відстані до джерела. 27. Будова і принцип дії фотоапарата. 28. Будова і принцип дії проекційного апарата. 29. Мікроскоп. 30. Телескоп.


  1. Елементи теорії відносності (6 год)
Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.
3.


4.

5.

6.

Постулати теорії відносності Ейнштейна.

Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість передачі сигналів.

Основні наслідки теорії відносності та їх експе-

риментальне підтвердження.

Залежність маси тіла від швидкості.

Закон взаємозв’язку маси й енергії.Узагальнення й систематизація знань з теми.

Учні повинні мати уявлення:

 • межі використання законів класичної механіки.

Учні повинні мати знання:

 • принципу відносності Ейншейна;

 • закону взаємозвязку маси й енергії.

Учні повинні мати вміння:

 • розвязувати задачі за формулою звязку маси й енергії.
 1. Квантова фізика

(за програмою - 47 год; рекомендовано – 54 год)

2.1. Світлові кванти. Дія світла

(за програмою - 16 год; рекомендовано – 16 год)

Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.


10.

11.


12.

13.


14.

15.


16.


Виникнення вчення про кванти.

Фотоелектричний ефект і його закони.

Рівняння фотоефекту.

Розв’язування задач.

Фотон, його енергія та імпульс.Розвязування задач.

Ефект Комптона.Розвязування задач.

(Семінар.) Дослід Боте. Застосування фото-ефекту в техніці.

Розвязування задач.

Тиск світла. Досліди Лебедєва.Розв’язування задач.

Хімічна дія світла та її застосування.

Хвильові та квантові властивості світла.

Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №9.


Учні повинні мати уявлення про:

 • Методи визначення світлового тиску.

Учні повинні мати знання:

 • понять: фотон, фотоефект, робота виходу;

 • законів фотоефекту, будови і принципу дії фотоелемента, прикладів технічного застосування фотоелементів.

Учні повинні мати вміння:

 • знаходити червону межу фотоефекту, енергію фотоелектронів на основі рівняння Ейншейна;

 • розв’язувати задачі на застосування формул, що пов’язують енергію, імпульс і масу фотона з частотою відповідної світлової хвилі.


Демонстрації

1. Фотоелектричний ефект (використання установки з цинковою пластинкою). 2. Закони зовнішнього фотоефекту. 3. Будова і принцип дії напівпровідникового і вакуумного фотоелементів. 4. Будова і принцип дії фотореле (з використанням фотоелемента). 5. Хімічна дія світла. 6. Порівняння фотографій дифракційних картин електронного і світлового пучків.


  1. Фізика атома

(за програмою - 14 год; рекомендовано – 14 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.


Досліди і явища, які підтверджують складність будови атома.

Модель атома Резерфорда.

Квантові постулати Бора. Походження лінійчас-

тих спектрів.Розвязування задач.

Спектри випромінювання і поглинання.Лабораторна робота №13. Спостереження лінійчастого спектра водню.

Дослід Франка і Герца.

Спектр енергетичних станів атомів. Спектраль-ний аналіз. Труднощі теорії Бора.

Гіпотеза де Бройля. Хвильові властивості елект-

рона.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм у природі.Поняття про квантову механіку. Співвідношення

невизначеностей.Семінар. Вимушене випромінювання. Лазери, їх застосування в техніці. Поняття про нелінійну оптику.

Урок узагальнення та систематизації знань.

Тематична атестація №10.Учні повинні мати уявлення про:

 • предмет вивчення квантової механіки, нелінійну оптику.

Учні повинні мати знання:

 • понять: корпускулярно-хвильовий дуалізм у природі, ядерна модель атома, ядерні сили, резонансне випромінювання;

 • співвідношення невизначеності;

 • постулатів Бора;

 • фундаментальних дослідів Резерфорда, Франка і Герца;

 • практичного застосування спектрального аналізу, лазера.

Учні повинні мати вміння:

 • розвязувати задачі на визначення частоти випромінювання і поглинання квантів світла з використанням постулатів Бора.


Демонстрації

1.Лінійчастий спектр випромінювання. 2. Спектр поглинання. 3. Модель досліду Резерфорда. 4. Лазер.
2.3. Фізика атомного ядра

(за програмою - 13 год; рекомендовано – 21 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.


12.

13.


14.

15.
16.

17.

18.
19.20.

21.


Склад атомного ядра. Ізотопи.

Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер.Розвязування задач.

Спектр енергетичних станів атомного ядра. Ядерні спектри. Гамма-випромінювання.

Ефект Мессбауера.

Радіоактивність. Радіоактивні перетворення ядер.Розвязування задач.

Прилади для реєстрації випромінювань.

Альфа- і бета-розпади. Гамма-випромінювання під час альфа- і бета-розпадів.

Нейтрино. Штучна радіоактивність. Позитрон.

Експериментальні методи реєстрації заряджених частинок.

Лабораторна робота №14. Вивчення треків за-

ряджених частинок за фотознімками.

Закон радіоактивного розпаду.

Підготовка до тематичної атестації.

Тематична атестація №11.

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних ре-

акцій.

Ділення ядер урану. Ядерний реактор.Термоядерна реакція.

Створення й утримання високотемпературної плазми. Токамак.Семінар. Досягнення і проблеми розвитку ядерної енергетики. Біль Чорнобиля.

Добування радіоактивних ізотопів та їх застосування як мічених атомів і джерела випромінювання в промисловості, сільському господарстві, науці й медицині. Поняття про дозу опромінення і біологічний захист.Узагальнення та систематизація знань.

Тематична атестація №12.


Учні повинні мати знання:

 • понять: ядерні сили, ядерні реакції, енергія зв’язку, радіоактивний розпад, ланцюгова реакція розпаду, термоядерна реакція, атомне ядро, доза опромінення, біологічний захист;

 • закону радіоактивного розпаду;

 • способів керування ланцюговою реакцією поділу в ядерному реакторі.

Учні повинні мати вміння:

 • визначати продукти ядерних реакцій на основі законів розпаду, збереження електричного заряду та масового числа, розраховувати енергетичний вихід ядерної реакції, аналізувати треки заряджених частинок за фотознімками.


Демонстрації

1.Спостереження треків у камері Вільсона. 2. Будова і принцип дії лічильника іонізуючих частинок.
2.4. Елементарні частинки

(за програмою - 4 год; рекомендовано – 3 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.


3.


Елементарні частинки. Античастинки.

Перетворення пари “електрон-позитрон” у гам-ма-промені і навпаки. Взаємні перетворення

елементарних частинок, їх класифікація. Спектри елементарних частинок.

Типи фізичних взаємодій у природі. Закони збереження в мікросвіті.
Учні повинні мати уявлення про:

 • типи взаємодій у природі.

Учні повинні мати знання:

 • понять: елементарна частинка, античастинка, спектр елементарних частинок;

 • законів збереження в мікросвіті.

Учні повинні мати вміння:

 • визначати знак заряду або напрям руху елементарних частинок за їх треками на фотознімках.

Демонстрації

Демонстрування фотознімків треків елементарних частинок.Узагальнюючі заняття (4 год)Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.

3.4.


Фізика і науково-технічний прогрес.

Фізика і науково-технічний прогрес.

Сучасна наукова картина світу.

Сучасна наукова картина світу.
Лабораторний практикум (18 год)

Орієнтовний перелік робіт.

№1. Визначення індуктивності котушки.

№2. Дослідження характеристик електромагнітних коливань за допомогою осцилографа.

№3. Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі.

№4. Вивчення будови і дії трансформатора.

№5. Визначення ККД генератора змінного струму.

№6. Вивчення закону Ома для кола змінного струму.

№7. Вивчення роботи генератора трифазного струму.

№8. Вивчення роботи асинхронного двигуна.

№9. Вивчення принципу дії телефонного зв’язку.

№10. Гармонічний аналіз негармонічних електричних коливань.

№11. Вимірювання швидкості поширення електромагнітної хвилі.

№12. Вимірювання довжини електромагнітної хвилі.

№13. Складання і випробування транзисторного радіоприймача прямого підсилення.

№14. Дослідження характеристик підсилювача низької частоти.

№15. Вивчення осцилографа і застосування його для дослідження періодичних процесів.

№16. Складання і випробування генератора прямокутних імпульсів.

№17. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

№18. Визначення показника заломлення скла за допомогою мікроскопа.

№19. Визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи.

№20. Вивчення явища фотоефекту.

№21. Вимірювання роботи виходу електрона.

№22. Одержання негатива і позитива.

№23.Дослідження радіоактивного випромінювання за допомогою газорозрядного лічільника.

№24. Спостереження треків альфа-частинок у камері Вільсона.

№25. Вивчення залежності потужності випромінювання “волоска” лампочки розжарювання від температури.

№26. Реєстрування космічних променів.

№27.*Фронтальна лабораторна робота №4 “Дослідження електричних кіл з індуктивним, ємнісним і активним елементами та визначення параметрів цих елементів” може бути винесена на лабораторний практикум.

№28. * Фронтальна лабораторна робота №6 “Складання найпростішого радіоприймача” може бути винесена на лабораторний практикум.


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.

2.
3.


4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
*18.
*19.
20.


Вступне заняття лабораторного практикуму.

Правила техніки безпеки під час виконання робіт практикуму.

Підсумкове заняття з лабораторного практикуму.


З орієнтовного переліку пропонованих робіт виконуються роботи тривалістю 1 або 2 год у межах годин, зазначених у програмі.

У разі відсутності обладнання для виконання необхідної кількості робіт учитель має право замінити роботу на іншу з курсу фізики 11 класу.
Узагальнююче повторення (8 год): написання і обговорення рефератів.

Рекомендації: вчитель, у разі потреби, може використати ці години протягом року для проведення семінарів та конференцій, які передбачають підготовку рефератів і виступів, а також як резервний час для збільшення годин на вивчення певних питань програми.
*Екскурсії (4 год)


Заг. ну-

мерація


уроків

уроку


з теми

Тема уроку

Дата
1.
2.
3.
4.
*Час, відведений на екскурсії, може бути використаний як резервний для вивчення навчального матеріалу. Проведення екскурсій можна перенести на час канікул.


Каталог: files -> ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Фізика -> Календарне планування
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Зарубіжна література. 7 клас: методична лоція
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство 5-12 класи Програма
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Кабінет
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Педос Наталія Юріївна
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> 8 клас (12-річна школа) Передмова
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ -> Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-х 7-х класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005, 2006, 2007 р р., у журналі «Математика в школі»
Фізика -> Програма Спецкурсу Фізика твердого тіла
Фізика -> Типологія й структура сучасного уроку фізики
Календарне планування -> Календарне планування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка