Календарний план циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів І провізорів на 2015 рік Львів 2014 для довідокСторінка1/25
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.1 Mb.
#219
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Факультет післядипломної освіти

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
циклів спеціалізації та підвищення

кваліфікації лікарів і провізорів

на 2015 рік

Львів – 2014
ДЛЯ ДОВІДОК
Адреса університету та деканату:


79010, м.Львів,

вул.Пекарська, 69

головний корпус ЛНМУ

ім.Д.Галицького

телефони: тел/факс

e-mail: nata901@gmail.com- 276-93-74, 260-23-42Декан ФПДО

доц. Січкоріз Орест Євгенович- 276-93-74


Заступник декана ФПДО

доц. Коцай Богдан Романович

e-mail: bkots@yandex.ru


- 275-49-56


Відділ інтернатури –

Заступник декана з питань інтернатури

доц. Томків Василь Михайлович


- 275-53-96


Гуртожиток №4 (для курсантів та інтернів)

вул.Мечнікова, 10- 275-49-36


Гуртожиток №8 (для курсантів та інтернів)

вул.Пасічна, 91- 270-20-91


Адреси відділів комплектування, інтернатури та гуртожиток №479007, м.Львів, вул.Мечнікова, 10

доїзд трамваями №№ 2, 7.


Адреса сайту: www.meduniv.lviv.ua (алгоритм пошуку: Університет → Підрозділи → Факультети → Факультет післядипломної освіти): 1. Інформація про кафедри факультету післядипломної освіти та університету, які здійснюють післядипломне навчання лікарів(провізорів)-інтернів і лікарів(провізорів)-слухачів.

 2. Електронна версія календарного плану на поточний рік.

 3. Напрямки та спеціальності післядипломної освіти

 4. На допомогу лікарям та інтернам подано бланки, які заповнюються та подаються слухачем (інтерном) особисто при реєстрації на навчання: Довідка про результати різних видів діяльності лікаря (провізора); Особиста карточка слухача; Особиста картка інтерна (1 і 2 сторона); Бланк заяви на отримання матеріальної допомоги та Бланк договору (для інтернів).

 5. Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.

 6. Напрямки та спеціальності післядипломної підготовки, перепідготовки  та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів у Львівському національному медичному університеті ім.Данила Галицького.

 7. Пам’ятка лікарів, провізорів-випускників ВМНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням або за контрактом і оформляються в інтернатуру

Факультет післядипломної освіти Львівського національного медичного університету iменi Данила Галицького проводить спецiалiзацiю та підвищення квалiфiкацiї лiкарiв i провiзорiв.

Комплектування циклів здійснюється по замовленнях Департаментів та Управлінь обласних управлінь охорони здоров’я, СЕС, структурних пiдроздiлiв ВО „Фармація”, інших відомчих органів управління медичною службою, керiвникiв медичних установ різних форм власності. Скерування та зарахування лiкарiв (провiзорiв) здійснюється згідно з „Положенням про післядипломне навчання лiкарiв (провiзорiв)”, затвердженим наказом МОЗ України від 22.07.1993 р. №166.

Лiкарi та провізори установ охорони здоров’я, які пiдпорядкованi Мiнiстерству охорони здоров’я України, чиє навчання не було закладене в бюджет на 2015 р. зараховуються на навчання після проведення оплати, яка становить 880 грн. на місяць.

Лiкарi та провізори установ охорони здоров’я недержавних форм власності, а також ті, які не працюють у системі Мiнiстерства охорони здоров’я, зараховуються на навчання за угодою-контрактом на умовах госпрозрахунку. Вартість навчання одного курсанта (на 01.01.2015 р.) протягом місяця становить для лiкарiв: хiрургiчного та стоматологічного профiлiв – 3233 грн.; терапевтичного профілю – 3044 грн.; медико-профiлактичного профілю, організації та управління охороною здоров’я та провiзорiв – 1922 грн. Вартість може змінюватися в залежності від зміни заробітної плати, а також інших затрат (інфляції, збільшення тарифів на комунальні послуги i т.п.).

Про вартість навчання в iнтернатурi та на інших циклах у м.Рiвне та м.Луцьку можна дiзнатися в м.Рiвне (обласний клiнiчний лiкувально-дiагностичний центр iм.Вiктора Полiщука) та у м.Луцьку (обласна лiкарня).


Порядок зарахування на цикли спецiалiзації та удосконалення

Первинна спецiалiзацiя (інтернатура) є обов’язковою формою пiслядипломної пiдготовки випускникiв всiх факультетiв медичних i фармацевтичних закладiв освiти III-IV рiвнiв акредитацiї незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi, пiсля закiнчення якої їм присуджується звання лiкаря (провiзора)-спецiалiста з певної спецiальностi, у вiдповiдностi до перелiку, затвердженого наказом МОЗ України вiд 21.11.2005 р. №621, від 26.02.2007 р. №93 та від 10.12.2007 р. №793. Порядок проходження iнтернатури визначається „Положенням…”, затвердженим наказами МОЗ України вiд 19.09.1996 р. №291.

Перепiдготовка лiкаря (провiзора)-спецiалiста (вторинна спецiалiзацiя) – набуття лiкарем (провiзором) другої спецiальностi (СПЕЦ) здiйснюється за скеруванням обласних управлiнь охорони здоров’я, СЕС, структурних пiдроздiлiв ВО „Фармацiя”, з обгрунтуванням необхідності у такiй перепiдготовцi, при умовi, що даний спецiалiст вiдпрацював за державним розподiлом не менше 3-х рокiв пiсля отримання попередньої спецiальностi в iнтернатурi у відповідності до наказу МОЗ України від 12.12.2003 №818 „Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів”.

Змiна спецiальностей медико-профiлактичного та педiатричного профiлiв на спецiальностi за профiлем „лiкувальна справа” може здiйснюватись тiльки з дозволу Мiнiстерства охорони здоров’я України.

Навчання лiкарiв (провiзорiв) в iнтернатурi або на циклах спецiалiзацiї завершується атестацiєю з визначенням знань та практичних навичок з присудженням звання лiкаря (провiзора)-спецiалiста з конкретної спецiальностi та видачею сертифiкату спецiалiста встановленого взiрця. Термiн дiї сертифiката спецiалiста – 5 рокiв.

Пiдвищення кваліфікації лiкарiв (провiзорiв)-спiецiалiстiв – подальше удосконалення професiйних знань та навичок лiкарiв i провiзорiв для пiдтримання високого рiвня їх пiдготовки зi своєї спецiальностi – здiйснюється на циклах тематичного удосконалення або передатестацiйних циклах.

Лiкарям (провiзорам), якi закiнчили цикли удосконалення, вноситься вiдповiдний запис у посвідчення про проходження підвищення квалiфiкацiї.Тематичне удосконалення (ТУ) передбачає пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв (провізорів) з окремих роздiлiв вiдповiдно спецiальностi. Тематичне удосконалення проводиться у формi:

 • циклiв тематичного удосконалення кафедрами факультету тривалiстю 1-6 тижнiв;

 • виїзних циклiв тематичного удосконалення протягом 1-4 тижнiв;

 • переривчастих, в т.ч. виїзних, циклiв тематичного удосконалення протягом року загальною тривалiстю не менше 72 годин.

Тематичне удосконалення є видом підвищення квалiфiкації, яке проводиться не менше одного разу в перiод мiж проходженням передатестацiйних циклiв.

Передатестацiйнi цикли (ПАЦ) є обов’язковою формою пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв (провiзорiв) перед черговою атестацiєю на присудження або пiдтвердження квалiфiкацiйної категорiї.

На передатестацiйнi цикли приймаються лiкарi (провiзори)-спецiалiсти строго за фахом, отриманим в iнтернатурi або на циклах спецiалiзацiї та ті, якi мають вiдповiдний стаж роботи за обраною спецiальнiстю.

Передатестацiйнi цикли проводяться факультетом з метою пiдготовки лiкарiв (провiзорiв) до складання квалiфiкацiйного iспиту та атестацiї з певної спецiальностi.

Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 р. №484 лiкарям, якi успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та успiшно склали квалiфiкацiйний iспит, видається свiдоцтво встановленого взiрця з рекомендацiєю про присудження вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї. Термiн дiї свiдоцтва – один рiк.

Особи, якi не працювали понад один рік за певною лiкарською спецiальнiстю, та особи, якi своєчасно не пройшли атестацiю на квалiфiкацiйну категорiю або яким вiдмовлено у присвоєннi (пiдтвердженнi) квалiфiкацiйної категорiї не можуть займатися лiкарською дiяльнiстю з цiєї спецiальностi без попереднього проходження стажування.

Стажування лiкарiв (провiзорiв) здiйснюється на факультетi пiслядипломної освiти за скеруванням обласних управлiнь охорони здоров’я. Термiн стажування (вiд одного до шести мiсяцiв) визначається у кожному випадку окремо органом охорони здоров’я, що скеровує його на стажування. Порядок проходження стажування регламентований наказом МОЗ України від 17.03.1993 р. №48 „ Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності”.

Пiсля успiшного закiнчення стажування лiкарi (провiзори) проходять атестацiю на визначення знань та практичних навичок з видачею сертифiкату спецiалiста з певної спецiальностi.

На курсах спецiалiзацiї та передатестацiйних циклах навчальний процес здiйснюється за єдиними унiфiкованими програмами, затвердженими Мiнiстерством охорони здоров’я України.

Назви циклiв тематичного удосконалення встановлюють самi заклади (факультети) пiслядипломної освiти у вiдповiдностi до заявок органiв i установ охорони здоров’я, а їх тривалiсть – в межах, передбачених „Перелiком назв циклiв...”, затверджених наказом МОЗ України вiд 24.04.2008 р. №230. Навчальнi програми розробляються самостiйно та затверджуються Вченою радою факультету пiслядипломної освiти до початку навчального року.

При зарахуваннi лiкарiв i провiзорiв на цикли спецiалiзацiї та удосконалення необхiдно подати такi документи:


  1. особиста картка курсанта;

  2. згода на обробку особистих даних;

  3. путiвку унiверситету, завірену печаткою органу (установи) охорони здоров’я;

  4. ксерокопію диплому про вищу медичну освiту;

  5. ксерокопію сертифiкату спецiалiста або посвiдчення про проходження iнтернатури

  6. ксерокопію сертифiкату спецiалiста після проходження навчання на циклі спеціалізації;

  7. ксерокопію посвiдчення про пiдвищення кваліфікації (оригінал) та 2 ксерокопії при оформлення на ПАЦ і 1 ксерокопію при оформленні на цикл ТУ, СПЕЦ, Стаж;

  8. ксерокопію посвідчення про присудження кваліфікаційної категорії;

  9. паспорт (оригінал).

Слухачам циклiв з органiзацiї та управлiння охороною здоров’я, крiм того, необхiдно мати звiт лiкувально-профiлактичної установи за минулий рiк.

Звертаємо увагу Управлінь та Департаментів охорони здоров’я облдержадмiнiстрацій, що кiлькiсть позапланових (додаткових) путівок на 2015 рiк є обмеженою.

Кафедри факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім.Д.Галицького задіяні в наступних міжнародних проектах: 1. ДЗ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України»;

 2. Трансприкордонне співробітництво в охороні здоров’я України (Україна-Польща);

 3. Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії».

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

циклів спеціалізації та удосконалення

лікарів і провізорів

на 2015 рік


№№ з/п та індекс спеціальності

Назви кафедр і циклів

Вид навчання

Тривалість циклу

Кількість слухачів

Дата початку та закінчення циклу

1

2

3

4

5

6

1

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Зав.кафедри проф. Пирогова В.І.

e-mail: kozlovskyyi@gmail.com

1.2.2.

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї для дитячих гінекологів, акушер-гінекологів, педіатрів, сімейних лікарів

ТУ

0,75

8

12.01

-

30.01

2.21.1.

Дитяча гінекологія

СПЕЦ

5

16

03.02

-

30.06

3.2.2.

Маткові кровотечі в акушерсько-гінекологічній практиці

ТУ

0,75

8

03.02

-

20.02

4.2.3.

Акушерство та гінекологія

ПАЦ

1

41

09.02

-

06.03

5.2.2.

Перинатологія

ТУ

0,75

8

16.03

-

03.04

6.2.3.

Акушерство та гінекологія м.Луцьк, Волинська філія ФПДО

ПАЦ

1

26

16.03

-

10.04

7.2.2.

Гнійно-септичні захворювання в акушерстві та гінекології

ТУ

0,75

8

30.03

-

17.04

8.2.3.

Акушерство та гінекологія

ПАЦ

1

41

30.03

-

24.04

9.2.2.

Актуальні питання акушерства та гінекології м.Рівне, Рівненська філія ФПДО

ТУ

0,75

12

13.04

-

04.05

10.2.3.

Акушерство та гінекологія м.Рівне, Рівненська філія ФПДО

ПАЦ

1

14

11.05

-

05.06

11.2.2.

Акушерська та гінекологічна ендокринологія

ТУ

0,75

7

11.05

-

29.05

12.21.2.

Актуальні питання дитячої гінекології для дитячих гінекологів, акушер-гінекологів, педіатрів, сімейних лікарів

ТУ

0,5

12

11.05

-

22.05

13.2.2.

Актуальні питання акушерства та гінекології м.Луцьк, Волинська філія ФПДО

ТУ

0,75

6

02.06

-

23.06

14.21.3.

Дитяча гінекологія

Каталог: files -> fakult
fakult -> Робоча програма лекційних занять з навчального курсу «філософія» для аспірантів та здобувачів затверджено
fakult -> Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. В
fakult -> Естs інформаційний пакет
fakult -> Міністерство освіти І науки україни уманський державний педагогічний університет
fakult -> Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів І ііошукачів
fakult -> Естs інформаційний пакет
fakult -> Робоча програма факультативного курсу «Українське народознавство в умовах полікультурного суспільства»
fakult -> Михайло Кравчук: магія творчої особистості
fakult -> Робоча програма лекційних занять з навчального курсу «філософія» для аспірантів та здобувачів затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка