Календарно-тематичне планування з курсу «Всесвітня історія. Історія УкраїниСкачати 39.29 Kb.
Дата конвертації19.03.2019
Розмір39.29 Kb.
Календарно-тематичне планування з курсу

«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)».

6 клас. 70 годин.
Складено відповідно до навчальної програми «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804)
Складено до підручника: Бандровський О. Г., Власов В. С. Всесвітня історія. Історія України : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2014.
Значення кольорів: сірим кольором виділені практичні заняття, жовтим кольором – уроки узагальнення, синій колір нагадує вчителю, що потрібно попередити учнів про наближення тематичного оцінювання, зелений та фіолетовий кольори – інтегровані та міжпредметні/предметні змістові лінії відповідно.
Резерв – 1 година.

Назви

розділів

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Номер
уроку


Тема уроку

Інтегровані змістові лінії

Міжпредметні та предметні змістові лінії

Дата уроку

Примітки

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Культурна самосвідомість

Інформаційне середовище

Цінності й моральність

Вступ.

КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

Знаю:

 • час появи людини на теренах України;

 • послідовність періодів історії людства, якими послуговуються богослови, антропологи, археологи й історики.

Розумію:

 • предмет і завдання історії;

 • сутність наукових і релігійних теорій походження людини;

 • періодизацію як спосіб упорядкування історії;

 • давню історію України як складову світової історії;

 • критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії України та світової історії;

 • поняття «ера (історична доба)», «кам’яний вік», «бронзовий вік», «залізний вік», «первісні часи», «античність», «антропологія», «археологія».

Умію:

 • співвіднести дату події з історичним періодом (з допомогою шкали часу);

 • розв’язати історичну задачу на обчислення часу;

 • вправно користуватися підручником для виконання завдань у класі й удома.Вступ до історії стародавнього світу
+

+

+
Практичне заняття «Лічба часу в історії стародавнього світу»

[завдання: встановити особливості літочислення до нашої ери (з допомогою шкали часу); збудувати та зіставити археологічну й історичну часові шкали; визначити (за датою), до якого періоду належить подія (з допомогою археологічної та історичної часових шкал)].

+

+
Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ


Знаю:

 • назви відомих пам’яток (стоянок) первісних людей на теренах України;

 • винаходи і пам’ятки культури первісних людей (за матеріалами з теренів України).

Розумію:

 • сутність «неолітичної революції» як процесу переходу людства від привласнювального (збиральництво, мисливство, рибальство ) до продуктивного (відтворювального) господарства (землеробства, скотарства і ремесел);

 • сутність первісних форм релігійних вірувань: фетишизму, тотемізму, анімізму та магії;

 • риси господарства, суспільного устрою й світосприйняття як основу історичного опису життя людей у минулому;

 • поняття «homo sapiens (людина розумна)», «стоянка первісних людей», «археологічна культура», «родова громада (рід)», «територіальна (сусідська) громада», «плем’я», «ремесло», «мораль», «звичай».

Умію:

 • співвіднести археологічну й історичну періодизацію історії стародавнього світу;

 • показати на карті стоянки первісних людей і територіальні межі трипільської культури;

 • описати спосіб життя первісних людей;

 • розпізнавати пам’ятки трипільської культури.Теорії походження життя на Землі. Найдавніші людиноподібні істоти. Перші мешканці Європи.+

+

+

Життя неандертальців. Поява «людини розумної»+

+

+

Зародження мистецтва та релігійних вірувань+
+

Заняття та спосіб життя первісних людей в добу палеоліту та мезоліту

+
+Виникнення землеробства, скотарства і ремесел+Суспільна організація та організація влади за первісних часів

+

+

+Трипільська культура на землях України+Практичне заняття: «Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України»
+

+Узагальнення, систематизація, контроль
Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

Знаю:

 • хронологічні й територіальні межі давньоєгипетської цивілізації, цивілізацій Дворіччя (Шумер, Вавилон), Фінікії (міст-держав) та Ізраїльсько-Юдейського царства;

 • час об’єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі;

 • роки правління царів Давида і Соломона;

 • назви відомих пам’яток давньоєгипетської цивілізації (Великі піраміди), Дворіччя (стела Хаммурапі), Фінікії (алфавіт), Ізраїльсько-Юдейського царства (Біблійні заповіді, храм Соломона).

Розумію:

 • цивілізацію як історично-культурний феномен;

 • вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств;

 • причини виникнення міст, соціальних верств і держави;

 • поняття «цивілізація», «іригаційне (зрошувальне) землеробство», «колонізація», «суспільство», «суспільна верства», «держава», «місто-держава», «фараон», «закон», «реформа», «релігія», «політеїзм», «монотеїзм», «Біблія», «міфологія», «ієрогліф», «клинопис»;

 • вплив світогляду на спосіб життя давніх людей і суспільств;

 • причини злету і занепаду стародавніх держав і суспільств;

 • організацію суспільств і держав як основу для їх характеристики засобами історії;

 • значення Біблії як історичного джерела.

Умію:

 • позначити на карті (використовуючи географічні орієнтири) давні цивілізації й міста;

 • охарактеризувати давні суспільства і держави;

 • описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств;

 • осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення і справляють на туристів пам’ятки мистецтва Давнього Єгипту та Передньої і Центральної Азії (Великий сфінкс, храм Соломона та ін.);

 • зіставити умови розвитку та характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту і Передньої та Центральної Азії.Виникнення Єгипетської держави+

+
Практичне заняття: «Міфи та релігія Давнього Єгипту»+

+
Господарське, суспільне та повсякденне життя давніх єгиптян

++
Розквіт і занепад Єгипту

+
+Освіта, наукові знання, образотворче мистецтво та архітектура давніх єгиптян+

+

+

Найдавніші держави Дворіччя+

+
Фінікійські міста-держави+Ізраїльсько-Іудейське царство+

+
Великі імперії Західної Азії

+
+Кімерія та Скіфія
+

+Практичне заняття: «Історичні джерела про скіфів»
+

+

+
Узагальнення, систематизація, контроль
Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ


Знаю:

 • часову послідовність Мінойської, Ахейської (палацових), грецької античної (полісної) цивілізацій;

 • хронологічні межі існування на території України грецьких поселень (полісів);

 • часову послідовність панування у степах Північного Причорномор’я кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів;

 • хронологічні межі існування Римської республіки та Римської імперії;

 • час зародження й утвердження християнства, визнання християнства державною релігією Римської імперії, поділу Римської імперії на Західну та Східну (Візантію);

 • пам’ятки культури Давньої Греції, Скіфії й Риму (Афінський акрополь, пектораль із кургану Товста Могила, маяк Александрії, Колізей у Римі, Венера Мілоська та ін.);

 • час формування давніх слов’ян і напрямки їх розселення з історичної прабатьківщини;

 • самоназви і пам’ятки культури давніх слов’ян.

Розумію:

 • ідейну близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;

 • особливості античної демократії, зміст прав і обов’язків громадян Афін і Риму, безправ’я рабів;

 • причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Великої Скіфії та Римської держави;

 • передумови Великої грецької колонізації та Великого переселення народів;

 • внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;

 • виникнення передумов для державності в давніх слов’ян як результат розселення, господарського (землеробство) і культурного розвитку;

 • історичне значення християнства;

 • поняття «еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «демократія», «пантеон богів», «республіка», «імперія», «патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «експансія», «курган», «прабатьківщина слов’ян», «розселення слов’ян».

Умію:

 • охарактеризувати й зіставити суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;

 • охарактеризувати суспільний устрій Римської держави часів принципату Октавіана Августа, повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я, діяльність Перикла, Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа (на вибір учителя);

 • визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;

 • пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякденне життя;

 • охарактеризувати спосіб життя (суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ) давніх слов’ян;

 • визначити причини розселення давніх слов’ян поза межі території історичної прабатьківщини;

 • показати на карті історико-географічні об’єкти античної цивілізації (античні міста, держави, напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, Великого переселення народів та ін.).Природа й населення Давньої Греції+

+
Практичне заняття: «Давньогрецька міфологія та релігія»+

+

+

Мінойська палацова цивілізація

+
+Ахейська палацова цивілізація

+
+Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів
+

+Велика грецька колонізація

+

+

+Афінська і Спартанська держави+

+

+

Практичне заняття: «Побут і виховання спартанців»

+

Узагальнення, систематизація, контроль
Греко-перські війни


+
Розквіт афінської демократії

+

+
+

+

Господарське та повсякденне життя в Давній Греції


+
Виховання та сімейне життя в Давній Греції
++

Наука в Давній Греції

++
Практичне заняття: «Мистецтво Давньої Греції»+
+

Підкорення Греції Македонією

+

Узагальнення, систематизація, контроль
Утворення імперії Александра Македонського+

+
Практичне заняття: «Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами»

+

+

+Елліністичні держави в 4 – 2 ст. до н.е.+

+
Культура еллінізму+

+

+

Практичне заняття: «Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України»
+

+

+

+

Узагальнення, систематизація, контроль
Природні умови Італії та виникнення міста Рим


+
Римська республіка 5 – середини 3 ст. до н.е.

+

+


Римська республіка в 2 ст. до н.е.

+

+


Релігія, сім’я, виховання й господарство давніх римлян+
+

Диктатура Гая Юлія Цезаря


+
Практичне заняття: «Історичний портрет Гая Юлія Цезаря»+

+
Узагальнення, систематизація, контроль
Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа

++
Римська імперія в 1–2 ст.

+

Місто Рим та повсякденне життя його мешканців
+

+
+

Римська імперія в 3–4 ст.

+

Виникнення християнства+

+

+

Практичне заняття: «Культура Давнього Риму»


+

+

Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії


+
Практичне заняття «Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян»+

+
Узагальнення, систематизація, контрольРозділ 4. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ


Знаю:

 • хронологічні межі Великого переселення народів;

 • час формування європейської, китайської, індійської, ісламської та інших сучасних цивілізацій;

 • пам’ятки культури китайської (Велика китайська стіна, порцелянова армія Цинь Шіхуанді) й індійської (Мохенджо-Даро) цивілізацій.

Розумію:

 • вплив культурних запозичень на розвиток відкритих і закритих цивілізацій, пов’язаність культур зниклих і сучасних цивілізацій;

 • соціальний досвід і культурні здобутки народів Середземноморського культурного простору, Велике переселення народів, поширення християнства й падіння Західної Римської імперії як витоки й умови формування сучасної європейської цивілізації;

 • досвід античної цивілізації як запоруку ефективної відповіді європейців на цивілізаційні виклики сучасності;

 • поняття «цивілізація», «історичний досвід», «варна», «індуїзм», «буддизм», «конфуціанство», «іслам».

Умію:

 • визначити внесок давніх греків і римлян у культуру сучасних європейських народів, зокрема українців;

 • показати на карті: а) територіальні межі європейської, китайської, індійської, ісламської цивілізацій; б) долини річок Інд, Ганг, Хуанхе, Янцзи, терени давніх Індії й Китаю;

 • визначити особливості господарства, суспільного життя й культури давніх Індії та КитаюДавня Індія+

+
Суспільне, релігійне й культурне життя Давньої Індії+

+

+

Піднебесна імперія та перші володарі Давнього Китаю


+
Суспільне та культурне життя давніх китайців+

+

+

Практичне заняття: «Писемність, освіта та наукові знання у Давньому Китаї»

+
+

+
Узагальнення, систематизація, контроль
Узагальнення курсу «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Стародавня історія України»


Резерв


Каталог: News -> 2017
News -> Євро-2012. Підготовка до чемпіонату
News -> Антарктида льодовий материк планети
News -> Тетяна Іллівна Ящишин викладач вищої категорії образотворчого мистецтва
News -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
2017 -> Директорам шкіл, вчителям географії та економіки
2017 -> Методичні матеріали з біології за новою програмою
2017 -> Уроків з курсу «Основи здоров'я»
2017 -> Працюємо по-новому

Скачати 39.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка