Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рік


Освітні технології навчанняСторінка5/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Освітні технології навчання:  • -використання проблемного підходу до навчання;

  • -проектне навчання;

  • -метод співпраці;

  • -використання ІКТ та мультимедійних засобів у процесі навчання;

  • -технологія ігрового навчання.

  • -технологія проблемного навчання

Основні вміння й навички

з позакласного вивчення української літератури

Під позакласною роботою переважна більшість методистів ро­зуміють спеціальні заходи, які проводяться в позаурочний час і мають зміст, не завжди передбачений навчальною програмою, специфічні форми, методи та прийоми проведення й організову­ються на принципі добровільної участі в них учнів. Метою позакласної роботи з української літератури є удосконалення розумові сили учнів, сприяння розвитку їх здібностей, задовольняння їх духовних потреб, раціонально ви­користовувати їх дозвілля.

Позакласна робота може бути ефективною лише тоді, коли вона сприяє всебічному розвитку дітей, тісно пов'язана з тією навчаль­ною роботою, яка безпосередньо здійснюється на уроках.

Завданням позакласної роботи є: збагачення й розширення знань учнів з літератури; створення, за висловлен­ням В. О. Сухомлинського, інтелектуального фону, що сприяє сві­домому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; поглиб­лення набутих на уроках знань, розвиток умінь і навичок усного й писемного мовлення; виховання ініціативи, самостійності, твор­чих здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів; забезпечення ви­ховної спрямованості предмета, що вивчається.

Основні форми позакласної роботи

Позакласна робота має дві основні форми: систематичну, яка постійно ведеться протягом року, та епізодичну — заходи, що проводяться один-два рази на рік.

До систематичних форм позакласної роботи належать літературний гурток, стінна преса, видання учнівського жур­налу, регулярне проведення літературознавчих радіопередач. Тут постійний склад учнів.

Форми епізодичної роботи дуже різноманітні: це проведення вечорів, конференцій, конкурсних програм, виставок, екскурсій, тижнів чи днів літератури в школі, олімпіад тощо.


Українська література 9 клас (70 годин; 2 години на тиждень)

Да-та

К/г

Тема за програмою

Основні вимоги до тем та розділів

Домашнє завдання

При-міт-ки

1
1

Вступ. Роль та місце літератури в житті нації. Розвиток літератури.

Підручник: В.Пахаренко «Українська література 9 клас (підручник-критика)». Київ. «Генеза». 2009

С.8-24
Усна народна творчість.

2
1

Родинно-побутові пісні Процес виникнення фольклору. Види пісень.

Вміти розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури.
Розрізняти види родинно-побутових пісень. Вміти аналізувати тексти, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.
Вивчити напам’ять: 2 пісні (на вибір).
Мати уявлення про обряд українського весілля. Виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.
Вміти розкривати зміст поняття “балада”. Розрізняти види балад.
Аналізувати тексти за змістом і стильовими особливостями.
Пояснювати драматизм колізії, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі

С.26-28, 33-37. Напам’ять
3
1

Українське весілля.

С.28-32
4
1

Українські народні балади. «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть».

С.38-44
5
1

Р.М. Твір-роздум «Народна творчість у нашому житті»

Дописати,записати пісні села
6
1

Література рідного краю. Народні пісні рідного краю

Допрацюва-ти проект
7
1

ТКР «УНТ». Тести.

Повт. с.8-44
Давня українська література.

8
1

Українська середньовічна література 11-15 ст. Найдавніші рукописи. Перекладна література.

Пригадати і переказати легенду про хрещення Руси-України.
Розуміти роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу.
Мати уявлення про найдавніші книги Київської Русі.
Називати і мати уявлення про біблійні книги в давній Україні, знати перекладачів Біблії українською мовою. Вміти розповісти про Старий і Новий Заповіти. Переказувати і тлумачити біблійні легенди, притчі.
Зацікавлення й повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємної складової української національної культури.
Усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.

Вміти розповісти основні відомості про “Повість минулих літ” і легендарного автора Нестора Лiтописця, про виникнення Києво-Печерського монастиря. Мати уявлення про Києво-Печерський патерик. Переказувати і тлумачити зміст оповiдання про ченця Прохора. Вміти пояснити значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів.Називати перші друковані книги в Україні. Мати уявлення про епохи Ренесансу і Бароко. Розуміти місце постаті І. Вишенського в українській культурі цього часу.
Знати і розповісти про життя Г. Сковороди. Вміти проаналізувати зміст поезій “Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”, одну з його байок-притч. Прокоментувати філософський трактат “Вступні двері до християнської добронравності”, афоризми митця. Вміти сформулювати власне розуміння і актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.
Вивчити напам’ять: “Всякому місту — звичай і права”; кілька афоризмів (на вибір).

С.46-57
9
1

Біблія і збірки літературних пам’яток. Біблійні легенди і притчі.

С.58-67
10
1

Р.М. Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів,образів у світовій та українській літературах.

С.58-67, міні-твір «Біблія в моєму житті»
11
1

Літописи. «Повість минулих літ». Києво-Печерський Патерик.

С.67-74
12
1

Українська література ренесансу і бароко.

С.75-92
13
1

Історично-мемуарна проза. Козацькі літописи. «Історія Русів»

С.92-100
14
1

Поезія. І. Величковський. С. Климовський.

С.100-105
15
1

Драматургія. Шкільна драма. Вертеп.

С.105-109
16
1

Г.Сковорода. Життя та творчість філософа, просвітителя,поета.

Християнські морально-етичні ідеали у збірці «Сад божественних пісень»
С.110-122. Нап. «Всякому місту.»

17
1

Повчальний характер і художні особливості притч збірки «Байки Харківські»

С.123-128. Нап. на вибір
18
1

Г. Сковорода. Біблійна основа творчості. Афоризми.

С.110-128, під. до ТКР
19
1

ТКР «Давня література». Тести.

Повт.с.46-128
Нова українська література (Частина І)

20
1

Суспільно-історичні обставини наприкінці 18 ст. Основні художні напрямки. Бурлескна стильова течія

Творчість І. Котляревського, його біографія.Знати про суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури. Назвати найвизначніших письменників цього часу.
Знати про життя і творчість І. Котляревського. Характеризувати героїв поеми, образ Енея. Характеризувати головну героїню “Наталки Полтавки”, інших персонажів п’єси, аналізувати художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі. Робити порівняльну характеристику Миколи і Петра, їхніх життєвих позицій. Пояснювати роль і функцію пісень у драмі. Вміти розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні.
Вивчити напам’ять: уривок з “Енеїди” (на вибір).
Мати уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті “Маруся”. Вміти коментувати зміст “Конотопської відьми”, виокремити і пояснити художні засоби сатиричного зображення персонажів, елементи реалізму і фантастики. Схарактеризувати роль оповідача. Оцінити значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духовності.

Вміти визначити головні мотиви поезій, прокоментувати їх у зв’язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою. Знати про М. Шашкевича, про “Руську трійцю”, про альманах “Русалка Дністрова”.


Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).

С.130-144
21
1

Національний колорит,зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді» Котляревського.

С.144-153, уривок нап.
22
1

Котляревський «Енеїда». Образи твору.

С.153-163
23
1

«Наталка Полтавка» Котляревського - перший твір нової української драматургії.

С.163-173
24
1

Соціально-побутовий характер та гумористичність змісту твору.

С.153-173
25
1

Р.М. К/твір за творчістю Котляревського на вибір.

Дописати
26
1

Г.Квітка-Основ’яненко-батько української прози. Гуманістичний пафос його творів. Повість «Маруся».

С.174-183
27
1

Уособлення високих морально-етичних костей простої людини в повісті Квітки-Основ'яненка «Маруся»

С.183-186
28
1

Іронія та сатира в повісті «Конотопська відьма».

С.186-189
29
1

Поєднання реалізму та фантастики у повісті «Конотопська відьма»

Хар-ка персонаж.
30
1

Р.М. Твір за творчістю Квітки-Основяненка.

Дописати
31
1

Література українського романтизму. Творчість поетів-романтиків. Роль «Руської трійці» у національному духовному відродженні. М.Шашкевич. «Веснівка».

С.190-206
32
1

ТКР. «Нова українська література (І частина)». Тести.

Повт. с.130-206
Нова українська література (Частина ІІ)

33
1

М.Гоголь. Життя та творчість.

Знати біографію М. Гоголя, мати уявлення про його основні твори. Розуміти місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів — українського і російського. Розуміти культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір письменника. Вміти переказувати зміст оповідання, пояснювати його зв’язок з фольклором, етичними уявленнями українського народу. Розкрити моральні мотиви твору і його ідейний зміст. Вміти визначати основне у сюжеті твору, формулювати провідну думку, виражену в ньому.

Знати біографію і основні віхи творчості Шевченка. Розуміти його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.


Вміти розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір. Розрізняти елементи, що посилюють емоційну напругу елегії (думки) та балади. Виразно читати поезії, коментувати їх ідейно-художній зміст. Розглядати і вміти прокоментувати окремі фрагменти з “Гайдамаків” Вміти визначати основні сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини. Характеризувати героїв поеми (Ярема, Гонта).
Вивчити напам’ять: фрагмент з «Гайдамаки» (на вибір).

Вміти коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленнями. Вміти пояснювати узагальнену ідею твору.


Схарактеризувати змалювання поетом морально звироднілих “землячків” і власне ставлення до таких людей. Визначити фрагменти поеми, що справили найбільше враження, вміти пояснити свій вибір.
Вивчити напам’ять: фрагмент поеми «Сон» (на вибір).
Розуміти культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору. Виразно і усвідомлено читати твір. Визначити і схарактеризувати адресата послання, провідну думку твору. Орієнтуватись у складній композиції твору, виявляти його різні настроєві інтонації.
Вивчити напам’ять: фрагмент поеми «І мертвим…» (на вибір).
Проникнути уявою у настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчитися бачити красу особистості. Назвати зразки поетичної образності, визначити їхню роль у структурі творів.
Вивчити напам’ять: “Доля”. Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.
Вміти визначити і пояснити провідні ідеї поезій, аналізувати художні засоби. Висловлювати власні міркування з приводу актуальності порушених у віршах проблем.
Вміти розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка. Вміти розрізняти історичну і художню правди у романі. Визначати основний конфлікт твору. Пояснити роль образу Чоловіка Божого.
Вміти розкрити образи і символи твору, пояснити особливості оповіді, різноманітність засобів розкриття образів, історичний колорит.
Робити порівняльну характеристику образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Співвідносити образи твору з художніми образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників.
Вміти аргументовано пояснити значення дiяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації. Вміти прокоментувати зміст оповідання, визначити жанр твору, пояснити особливості сюжету, роль описів природи, знаходити фольклорні образи-символи Вміти розпізнати характер романтичного типу. Висловлювати власні судження про ідейно-художні особливості оповідання.

С.207-219
34
1

Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала».

Зміст твору
35
1

Т.Шевченко:життя та творчість. Рання творчість поета. «До Основ’яненка», «Думка».

С.220-238
36
1

Умовність та тривога в баладах «Причинна», «Лілея».

С.220-238, с.275-276
37
1

Історична доля українського народу в поемі «Гайдамаки»

С.238-247,

уривок

38
1

П.Ч. Старицький «Остання ніч»

Зміст твору
39
1

Творчість періоду «Трьох літ». «Кавказ».

С.247-249, 256-261, уривок
40
1

Історичне минуле у поемі «Великий льох».

С.265-273
41
1

«Чигирине,Чигирине…», «Стоїть в селі Суботові…»

С.247-249
42
1

Поема «Сон».

С.250-256, уривок
43
1

Послання «І мертвим,і живим…»

С.261-265, уривок
44
1

Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка.

С.294-297
45
1

Лірика періоду заслання.

С.276-285
46
1

Творчість після заслання.

С.285-294
47
1

Шевченко і Біблія.

С.273-274
48
1

Драматургія Шевченка. «Назар Стодоля».

Зміст твору
49
1

П/Ч. «Художник» Т.Шевченка.

Зміст твору
50
1

Світова велич українського поета.

С.298-302
51
1

Р.М. Контрольний твір-роздум за творчістю Шевченка

Дописати
52
1

Література рідного краю. Шевченківська тематика у творах.

Вир.чит. на вибір
53
1

П.Куліш. Життя та творчість. Лірика.

С.303-313
54
1

Історична основа сюжету роману «Чорна рада».

С.313-318
55
1

Відображення протистояння сил державотворення і руїнництва у творі.

С.318-321
56
1

Глибина і виразність образів роману.

С.303-321
57
1

Марко Вовчок. «Максим Гримач».

С.322-332
58
1

П/Ч. Марко Вовчок «Інститутка».

С.332-333
59
1

ТКР. «Нова українська література (частина ІІ)». Тести.

Повт. с.207-333
З літератури 20 століття

60
1

Література 20 століття-період оновлених традицій і сміливого новаторства.

Розумітимуть поняття про пригодницький роман,візуальну поезію,пояснюватимуть актуальність проблем,порушених у творах,аналізуватимуть образи героїв твору,виразно і вдумливо читатимуть вірші,пояснюватимуть алегоричність змісту,робитимуть висновки й узагальнення.

С.338-341
61
1

Українська еміграційна література. І.Багряний.

«Тигролови» - авантюрно-пригодницький роман.С.345-349
62
1

Зображення типу сильної української людини утворі.

С.349-351
63
1

Гуманізм роману.

С.345-351
64
1

Р.М. К/твір-роздум на одну з тем.

Дописати
65
1

Візуальна поезія.

С.357-359
66
1

В.Герасим’юк. Сповідь душі у віршах сучасного поета.

С.352-356
67
1

П.Ч. І.Липа. «Мати».

С.342-345
68
1

ТКР. «З літератури ХХ ст..». Тести.

Повт. с.338-357
69
1

Література Луганщини. Х.Алчевська.

Зміст та вир.чит.
70
1

Підсумковий урок. Семінар «Уроки української літератури».

Повт.Т.Л.«Обговорено на засіданні «Затверджено»

педагогічної ради» «___» _________ 2014 р.

Протокол №___ від ________ 20__р Дир.школи: ________ /Мазур Т.В./


Календарно-тематичне планування


Світова література 5 та 6 класи

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка