Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рікСторінка6/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Вступна частина

Головна мета вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до здобутків світової літератури і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Завдання вивчення світової літератури в основній школі:

 • формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення світової літератури як скарбниці духовних цінностей людства;

 • ознайомлення учнів з найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики і сучасної);

 • поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

 • формування читацької та мовленнєвої культури;

 • розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;

 • активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;

 • формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх народів, народностей, рас і національностей;

 • виховання любові до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;

 • формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;

 • розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;

 • формування етичних уявлень та естетичних смаків;

 • розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.


Завдання вивчення літератури в 5 – 7 класах (прилучення до читання):

 • сформувати в учнів стійкий інтерес до літератури, прилучити їх до читання;

 • сприяти формуванню моральних якостей школярів засобами літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення української мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури;

 • дати уявлення про зміст і форму художнього твору, їх складники;

 • сформувати в учнів основні вміння аналізу та інтерпретації художнього твору;

 • сформувати вміння характеризувати літературних персонажів, виявляти засоби виразності;

 • дати основні уявлення про оригінал і художній переклад, сформувати елементарні вміння та навички порівняння художніх творів в оригіналах і перекладах (із використанням іноземних мов, якими володіють учні);

 • розвивати вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної думки щодо прочитаного, характеристика образу, складання плану твору, написання твору на літературну тему тощо).


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів:

Рівні

навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо)
2

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору, упізнає, з якого твору взято уривок тощо)
3

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)

II. Середній

4

Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його частину та з допомогою вчителя визначає основні сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал
5

Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів
6

Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну його частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру літературних героїв, встановлює окремі причиново-наслідкові звязки, дає визначення літературних термінів з прикладами

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту
8

Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань
9

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу лiтературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань

ІV. Високий

10

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал
11

Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її розвязання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них
12

Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчостіОсвітні технології навчання: • -використання проблемного підходу до навчання;

 • -проектне навчання;

 • -метод співпраці;

 • -використання ІКТ та мультимедійних засобів у процесі навчання;

 • -технологія ігрового навчання.

 • -технологія проблемного навчання.

Основні вміння й навички

з позакласного вивчення світової літератури
Позакласна робота з літератури – система навчально-виховних заходів, які проводяться у вільний від уроків час та спрямовані на поглиблення літературної освіти, всебічний розвиток та виховання учнів. Значення позакласної роботи:  формування активного читача;  поглиблення літературної освіти;  розвиток творчого потенціалу учнів;  виховання школярів засобами літератури;  організація дозвілля учнів тощо.

Метою позакласної роботи зі світової літератури є удосконалення розумові сили учнів, сприяння розвитку їх здібностей, задовольняння їх духовних потреб, раціонально ви­користовувати їх дозвілля.

Позакласна робота може бути ефективною лише тоді, коли вона сприяє всебічному розвитку дітей, тісно пов'язана з тією навчаль­ною роботою, яка безпосередньо здійснюється на уроках.Завданням позакласної роботи є: збагачення й розширення знань учнів з літератури; створення нтелектуального фону, що сприяє сві­домому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; поглиб­лення набутих на уроках знань, розвиток умінь і навичок усного й писемного мовлення; виховання ініціативи, самостійності, твор­чих здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів; забезпечення ви­ховної спрямованості предмета, що вивчається.

Основні форми позакласної роботи

Позакласна робота має дві основні форми: систематичну, яка постійно ведеться протягом року, та епізодичну — заходи, що проводяться один-два рази на рік.

До систематичних форм позакласної роботи належать літературний гурток, стінна преса, видання учнівського жур­налу, регулярне проведення літературознавчих радіопередач. Тут постійний склад учнів.

Форми епізодичної роботи дуже різноманітні: це проведення вечорів, конференцій, конкурсних програм, виставок, екскурсій, тижнів чи днів літератури в школі, олімпіад тощо.

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.

Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу зі світової літератури

в 5 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 5 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

Розвитку мовлення

Позакласне читання

І семестр

32

2

2

2

2

3

ІІ семестр

38

2

3

3

4

3

Усього

70

2

5

5

6

6

ПРОГРАМА:

«Світова література 5-9 класи». О.М.Ніколенко. Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) із врахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04.2011р. № 462).
Програмне та навчально методичне забезпечення:п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Документ про надання грифа

1

2

3

4

5

7Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Світова література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.)

5-6


ВД «Освіта»

Наказ МОНмолодьспорту

від 06.06.2012

№ 664


Основні підручники та навчальні посібникиСвітова література (підручник)

Волощук Є.В.

5

Генеза

Наказ МОНмолодьспорту

від 04.01.2013

№ 10
Світова література (підручник)

Ніколенко О.М., Конєва Т.М.,

Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.5

Грамота

Наказ МОНмолодьспорту

від 04.01.2013

№ 10


Додаткові підручники та навчальні посібникиСвітова література. Зошит для контрольних та самостійних робіт

Волощук Є В.


5

Генеза

Лист ІІТЗО

від 12.07.2013

№14.1/12-Г-308
Світова література. Зошит для контрольного оцінювання. 5 клас

Ніколенко О.М., Бекерська Р.А.

5

Грамота

Лист ІІТЗО

від 01.03.2013

№ 14.1/12-Г-98
Світова література. Зошит для контрольного оцінювання. 5 клас

Ніколенко О.М., Бекерська Р.А.

5

Грамота

Лист ІІТЗО

від 01.03.2013

№ 14.1/12-Г-99
«Золота книжка для читання. Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу. (Художні твори мовами оригіналів)»

Ніколенко О.М., Зуєнко М.О.,

Кобзар О.І.5

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.05.2013

№ 14.1/12-Г-173
«Срібна книжка для читання. Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу. Художні твори в оригіналі»

Ніколенко О.М., Конєва О.В.,

Орлова О.В.5

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.05.2013

№ 14.1/12-Г-174
Світова література. Хрестоматія

Столій І.Л.

5

Літера ЛТД

Лист ІІТЗО

від 10.07.2014

№ 14.1/12-Г-1145
«Методичні матеріали до уроків світової літератури в 5 класі», «Зошит для робіт зі світової літератури для учнів 5 класу» (навчально-методичний комплект)

за заг. редакцією Химери Н.В.

5

Київський ОІПОПП

Лист ІІТЗО

від 19.07.2013

№ 14.1/12-Г-349
Світова література: зошит для поточного та тематичного оцінювання

Карліна Л.О.,

Андронова Л.Г.5

ПЕТ

Лист ІІТЗО

від 31.07.2013

№ 14.1/12-Г-453
Світова література. Посібник-хрестоматія для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас

Щавурський Б.Б.

5

Навчальна книга­Богдан

Лист ІІТЗО

від 21.05.2014

№ 14.1/12-Г-729
Світова література. Завдання для поточного та контрольного оцінювання. 5 клас

Дворницька І.П.

5

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 30.05.2014

№14.1/12-Г-798
Світова література. Посібник-хрестоматія

Міляновська Н.В.

5

Астон

Лист ІІТЗО

від 10.07.2014

№ 14.1/12-Г-1142


Методична літератураСвітова література. Книжка для вчителя (календарно-тематичне планування та розробка уроків)

Волощук Є В.,

Слободян О.М.5

Генеза

Лист ІІТЗО

від 12.07.2013

№ 14.1/12-Г-309
Книжка для вчителя. Уроки світової літератури. 5 клас

Ніколенко О.М.,

Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. та ін.5

Грамота

Лист ІІТЗО

від 16.07.2013№ 14.1/12-Г-331

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка