Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рікСторінка9/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Вступна частина

Головною метою вивчення предметів «Зарубіжна література», «Літератури національних меншин» в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової літератури й культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.
Для досягнення цієї мети слід вирішувати такі основні завдання:

1) формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова — важливу складову системи мистецтв і духовної культури українського та інших народів світу;

2) виховувати повагу до духовних скарбів українського д, народу та всього людства, расову, етнічну, соціальну, тендерну, релігійну, індивідуальну толерантність одночасно із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагнення мати ніким не нав'язане світобачення, не бути об'єктом маніпуляцій, зберігати й примножувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними;

3) навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища українського та світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших іх часів до сьогодення;

4) давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, потрібних для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

5) відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен

конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;

6) навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками різних національних літератур та різних видів мистецтв;

7) розвивати усне й писемне мовлення школярів, їхнє мислення (образне, асоціативне, абстрактне, логічне тощо);

8) формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність насолоджуватися мистецтвом слова, засвоювати духовно-естетичний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному житті; 1. відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури;

 2. виховувати у школярів естетичний смак.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів:

Рівні

навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо)
2

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору, упізнає, з якого твору взято уривок тощо)
3

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)

II. Середній

4

Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його частину та з допомогою вчителя визначає основні сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал
5

Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів
6

Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну його частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру літературних героїв, встановлює окремі причиново-наслідкові звязки, дає визначення літературних термінів з прикладами

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту
8

Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань
9

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу лiтературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань

ІV. Високий

10

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал
11

Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її розвязання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них
12

Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості

Освітні технології навчання: • -використання проблемного підходу до навчання;

 • -проектне навчання;

 • -метод співпраці;

 • -використання ІКТ та мультимедійних засобів у процесі навчання;

Основні вміння й навички з позакласного вивчення світової літератури

Позакласна робота з літератури – система навчально-виховних заходів, які проводяться у вільний від уроків час та спрямовані на поглиблення літературної освіти, всебічний розвиток та виховання учнів. Значення позакласної роботи:  формування активного читача;  поглиблення літературної освіти;  розвиток творчого потенціалу учнів;  виховання школярів засобами літератури;  організація дозвілля учнів тощо.Метою позакласної роботи зі світової літератури є удосконалення розумові сили учнів, сприяння розвитку їх здібностей, задовольняння їх духовних потреб, раціонально ви­користовувати їх дозвілля.

Позакласна робота може бути ефективною лише тоді, коли вона сприяє всебічному розвитку дітей, тісно пов'язана з тією навчаль­ною роботою, яка безпосередньо здійснюється на уроках.Завданням позакласної роботи є: збагачення й розширення знань учнів з літератури; створення нтелектуального фону, що сприяє сві­домому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; поглиб­лення набутих на уроках знань, розвиток умінь і навичок усного й писемного мовлення; виховання ініціативи, самостійності, твор­чих здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів; забезпечення ви­ховної спрямованості предмета, що вивчається.

Основні форми позакласної роботи

Позакласна робота має дві основні форми: систематичну, яка постійно ведеться протягом року, та епізодичну — заходи, що проводяться один-два рази на рік.

До систематичних форм позакласної роботи належать літературний гурток, стінна преса, видання учнівського жур­налу, регулярне проведення літературознавчих радіопередач. Тут постійний склад учнів.

Форми епізодичної роботи дуже різноманітні: це проведення вечорів, конференцій, конкурсних програм, виставок, екскурсій, тижнів чи днів літератури в школі, олімпіад тощо.

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.

Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу зі світової літератури

в 7 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 7 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

Розвитку мовлення

Позакласне читання

І семестр

32

2

4

2

3

2

ІІ семестр

38

2

6

4

6

5

Усього

70

2

10

6

9

7

ПРОГРАМА:

«Зарубіжна література 5-12 класи». Київ. «Ірпінь». 2005 рік
Програмне та навчально методичне забезпечення:п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Документ про надання грифа

1

2

3

4

5

7Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-12 класи»

7-9

Перун

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611


Основні підручники та навчальні посібникиЗарубіжна література (підручник)

Дорофеєва Н.І., Касьянова С.П.

7

Вежа

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Зарубіжна література (підручник)

Півнюк Н.О., Гребницька Н.М., Чепурко О.М.

7

Освіта

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Зарубіжна література (підручник)

Фесенко В.І.

7

Схід-продукт

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133


Додаткові підручники та навчальні посібникиЗарубіжна література (підручник)

Волощук Є.В.

7

Генеза

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011

№ 375
Світова література Тест-контроль.

Проценко Т.В.

7

Весна

Лист ІІТЗО

від 02.03. 2011

№ 1.4/18-Г- 126
Світова література. Комплексний зошит для контролю знань

Чередник Л.А.

7

Ранок

Лист ІІТЗО

від 13.07.2010

№ 1.4/18-Г-561
Зошит для робіт зі світової літератури

Первак О.П.

7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 05.07.2011

№ 1.4/18-Г-544
Світова література. Книга для додаткового читання

Ковбасенко Ю.І.

7

Грамота

Лист ІІТЗО
від 05.07.2011

№ 1.4/18-Г-543

Світова література. Зошит для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

Баліна К.Н., Тригуб І.А.

7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 05.07.2011

№ 1.4/18-Г-558
Світова література. Хрестоматія

упорядник Проценко Т.В.

7

ФОП Співак

Лист ІІТЗО

від 14.02.2012

№ 14.1/12-Г-49
Світова література (посібник-хрестоматія)

Проценко Т.В.

7

Весна

Лист ІІТЗО

від 14.02. 2012

№ 14.1/12-Г-49
Світова література: зошит для поточного та тематичного оцінювання

Косогова О.О.

7

ПЕТ

Лист ІІТЗО

від 31.07.2013

№ 14.1/12-Г-452
Світова література. 7 клас: Зошит для контрольного та поточного оцінювання

Міляновська Н.Р., Двірницька І.П.

7

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 13.02.2013

№ 14.1/12-Г-50
Світова література за всією шкільною програмою

Шевченко Н.В., Косогова О.О.

5-11

Весна

Лист ІІТЗО

від 13.08.2012

№ 14.1/12-Г-208
Світова література. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 2014

Штейнбук Ф.М., Таранік-Ткачук К.В., Гудзь О.О., Дворницька І.П.

5-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 24.02.2014

№ 14.1/12-Г-174


Методична літератураСвітова література. Методичні рекомендації, календарне планування

Ковбасенко Ю.І.

7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 05.07.2011

№ 1.4/18-Г-557
Світова література. Книжка для вчителя

Баліна К.Н., Мележик Б.О.,

Пішук О.В.7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 05.07.2011

№ 1.4/18-Г-556


Серія «Шкільна бібліотека»Айвенго (українською мовою)

Скотт В.

7

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 16.02.2012

№ 14.1/10-453
Звіробій (російською мовою)


Купер Ф.
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 15.08.2012

№ 14.1/12-Г-235
Гамлет. Сон у літню ніч. Венеціанський купець (російською мовою)

Шекспір В.
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 15.08.2012

№ 14.1/12-Г-234
Янущ Корчак «Мацюсеві пригоди»

Передмова В. Чайковського
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 10.07.2014

№ 14.1/12-Г-1143


Світова література 7 клас (70 годин; 2 години на тиждень)
Зміст програмового матеріалу

к/г

Дата

Основні вимоги до розділів

Підручник: Н.Півнюк. «Зарубіжна література 7 клас». Київ. «Освіта». 2007

Домашнє завдання

Примі-тки

1.

Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини

1
 • висловлює судження про роль літератури у формуванні життєвих цінностей людини (література як скарбниця духовних / моральних і естетичних багатств людства; її пізнавальне значення; ста­новлення і розвиток особистості під час чигання тощо);

 • називає прочитані твори, які справили на нього найбільший емоційний вплив;

розрізняє художній світ

• розрізняє художній світ твору та реальний світ життя, наводить приклади їх невідповідності;С. 4-6, прочитати Г.Велле «Чарівна крамниця»
2.

Література та інші види мистецтва. Поняття про художній обраа. П.Ч. Г.Велле «Чарівна крамниця».

1
Вивчити поняття видів мистецтва
Героїчні балади і пісні у світовій літературі (14 годин).

3.

Легендарна історія Київської Русі як сюжетна основа билин. Ілля Муромець - улюблений билинний богатир.

1
 • пояснює, що головним героєм давньоруських билин є богатир, патріот своєї землі, захисник слабких і ображених.

 • доводить прикладами з тексту, що в билинах оспівується почуття власної гідності людини;

 • виразно читає і аналізує давньоруську билину.

 • доводить прикладами з тексту, що в билинах оспівується почуття власної гідності людини;

 • виразно читає і аналізує давньоруську билину.

С.8-21, ілюстрації до твору
4.

Аналіз билини « Ілля Муромець і Соловей Розбійник». Жанрова своєрідність билин. Втілення в билинах уявлень про патріотизм, героїзм.

1
С.8-21, підготувати становище у давній Англії
5.

Легенди про Робіна Гуда - втілення мрії англійського народу про захисника від несправедливості.

1
 • розповідає про шляхетного розбійника Робіна Гуда, захисника бідних і ображених людей;

 • визначає і підтверджує цитатами з балади риси характеру Робіна Гуда: сміливість, шляхетність, почуття власної гідності та справедливості тощо;

• виразно чигає і аналізує англійську народну баладу про Робіна Гуда;

С. 22-28,33 вир. чит. уривків балади, ілюстрації


6

Історичне тло балад. Робін Гуд, його друзі та вороги.

1
Характеристика героїв
7

« Смерть матері Юговичів» — перлина фольклорної балади. Характерні ознаки фольклорної балади.

1
• виразно чигає та аналізує середньовічну сербську баладу (епічну пісню) «Смерть матері Юговичів», звертаючи увагу на її наїружений драматичм, трагічний сюжет, традиційний епічний мсгшв; вживання повторів, символіку чисел, модалоги-звертання матері тощо.

С.28-328.

Особливості жанру літературної балади, її типологічне розмаїття. Аналіз « Балади прикмет» Франсуа Війона.

1
 • виразно читає «Баладу прикмет» і аналізує її, звертаючи увагу на глибокий філософський сенс твору, відчуття складності, суперечливості людської індивідуальності, внутрішнього сипу лю­дини;

 • пояснює роль вживання в тексті засобів художньої виразності і пояснює їхню роль:

С.36-42, біографія Шіллера (інтерв’ю)9.

Утвердження самоцінності людського життя в баладі Ф. Шіллера « Рукавичка».

1
 • характеризує поведінку Кунігунди і Деларжа;

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладі, аргументує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; виразно читає і аналізує баладу «Рукавичка».

С.43-51, біографія Гете (інтерв’ю)10

Фольклорні та літературні джерела балад. Переплетіння фантастичного та реального світів у баладі Й. В. Гете «Вільшаний король». Ритміка твору, його зміст і емоційна атмосфера.

1
 • виразно читає баладу «Вільшаний король» і аналізує її, звертаючи увагу на співіснування, переплетіння в ній реального і фантастичного світів;

 • визначає головну думку твору, різні варіанти її інтерпретації, а саме: за страхом хлопчика, його мареннями криється: а) одвічна боротьба житія зі смертю; б) зіткнення романтичного (фантас­тичного) та реалістичного світосприйняття;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

С.52-57, біографія, вивчити баладу напам’ять.11

Поетизація давньоруської минувшини в « Пісні про віщого Олега» О. Пушкіна.

1
 • розповідає, що в основу «Пісні про віщого Олега» лягла давня легенда про смерть київського князя від свого коня;

 • робить висновок про зацікавленість Пушкіна історією Київської Русі;

 • згадує вступ до поеми «Руслан і Людмила» (5 клас).

С.58-69, біографію Міцкевича (інтерв’ю)12

Уславлення патріотизму й нескореності в баладі А. Міцкевича «Альпухара»

1
 • виразно читає баладу «Альпухара» і аналізує її, звертаючи увагу на історичну основу твору (події реконкісти в Іспанії) та її художнє переосмислення (зміщення звичних акцентів: маври - загарбники, іспанці - борці за визволення, переплетіння вигадки і правди), силу духу Альманзора - короля мусульманського, психологізм (неприваблива поведінка приречених іспанців «бенкет між трупів», «здобич паюють, поділюють бранців» та ін.), використання художніх засобів .

С. 80-87, біографію Стівенсона (інтерв’ю)13

Поетизація рідного краю і уславлення його незалежності в баладі Р. Л. Стівенсона

« Вересовий трунок».1
 • • розповідає про історичне тло балади (боротьба піктів проти іноземних загарбників); виразно читає і аналізує баладу Р. Л. Стівенсона «Вересковий мед»

С.70-79, ілюстрації14

Художні особливості балади «Вересовий трунок».

1
 • висловлює власне судження про поведінку старого пікта, який пожертвував сином і власним життям, але не відкрив іноземцям таємниці верескового меду

Прочитати баладу «Світязь»15

П.Ч. Балада «Світязь».

1
виразно чигає баладу і аналізує її;

 • висловлює свої міркування у ракурсі «патріотизм - пам'ять народу».

С.4-79, підготуватися до ТКР16

Тестування та виконання самостійних завдань.

1
Грамотно та логічно послідовно вміти давати відповіді на завдання різного характеру.

Підготув. історичний розвиток Англії ХІ-ХІІІ ст.
Героїчне минуле в літературі (9 годин)


17.

В. Скотт - засновник жанру історичного роману.

1
 • сприймає великий за обсягом текст цілісно;

 • визначає головну тему твору: зображення боротьби англосаксів з норманами в XII ст. і усобиць норманів (принц Джон і король Ричард, усобищ феодальної знаті, які справді мали місце в іс­торії); переказує близько до тексту ключові епізоди роману

С. 90-94,

Читати розділи І-ХІХ
18.

Історичний колорит та романтика у романі В. Скотта «Айвенго».

1
висловлює судження про вплив реальних історичних подій, соціального статусу і національності на долю людини.

Визначає сутність проблеми, вміє співставляти та порівнювати з сучасністю.

• характеризує образ

Айвенго; порівнює концепцію художнього тексту і творів кіномистецтва. • характеризує образ

Айвенго; порівнює концепцію художнього тексту і творів кіномистецтва.

• характеризує образи

Ровени й Ре беки; вчиться усно та письмово виконувати порівняльну характеристику літературних героїв.

• пояснює втілення у тексті ідеї віротерпимості й національної толерантності.До ХХХV розділу включно19.

Проблема національної самосвідомості і боротьби за національну незалежність і її впливу на долі різних людей. Седрік Сакс.

1Дочитати, хар-ка Айвенго20.

Характеристика образу Айвенго. Образи рицарів у романі «Айвенго».

1За групами образи Ровени та Ребекки21

Ровена та Ребекка — дві різних долі. Порівняльна характеристика двох героїв.

1
Поняття віротерпимості та толерантності22

Вплив народних героїв балади на образну систему твору. Ідея віронепримиримості.

1
С.111-11223

Р.М. Підготовка до твору за романом В. Скотта «Айвенго».

1
Визначитися з темою твору. Вміти вдумливо складати план майбутнього твору, підбирати матеріал до нього.

Грамотно та вдумливо переписати твір з чернетки в контрольний зошит.Дописати твір на чернетку24

Р.М. Твір за романом В. Скотта «Айвенго»

1
Повторити та підготуватися до ТКР25

Аналіз твору та тестування.

1
Грамотно та логічно послідовно вміти давати відповіді на завдання різного характеру.

Підготувати історичну довідку про Україну ХVІ ст.. та біографію ГоголяУкраїна та її історія в літературі ( 11 годин).

26


М. Гоголь і Україна.

1
 • розповідає про зв'язки Гоголя з Україною та її культурою;

 • переказує близько до тексту ключові епізоди повісті «Тарас Бульба»;

сприймає великий за обсягом текст цілісно.

порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури.С.114-118, І-ІІ розділи, Цитати про Андрія та Остапа
27

Зображення в повісті М. Гоголя « Тарас Бульба» любові до України, боротьби козаків за рідну землю.

1
3-8 розділи, побут та звичаї Запорожців28

Бойове товариство, побут і звичаї запорожських козаків.

1
порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури.

Логічно і послідовно описує військові події, дає оцінку поведінці козаків, показує прояви сили та волі козаків.9-11 розділи, за групами – хар-ка Остапа та Андрія
29

Облога Дубно. Зрада.

1


30

Порівняльна характеристика образів Остапа і Андрія

1
Дочитати, хар-ка Тараса Бульби
31

Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козацтва.

1
Матеріал за жіночими образами твору, опис степу напам’ять
32

Картини природи в повісті. , Композиція твору. Доля жінки-козачки.

1
Підгот. питання для товариша за твором
33

Р.М. Твір за повістю Гоголя «Тарас Бульба»

1
Дописати твір у к/зошити
34

Р.М. Уславлення боротьби за незалежність в оповіданні Р. М. Рільке « Пісня про Правду». Характеристика образу головного героя.

1
С.145-155
35

Роль народної пісні в оповіданні. Особливості композиції твору.

1
156, підг. до тестів
36

Виконання самостійних і тестових завдань.

1
Біографію Свіфта
Пригоди та фантастика (17 годин).
37

Дж. Свіфт. « Мандри Гуллівера»

(1 частина ). Сатиричне зображення англійської дійсності 18 ст. у творі.1
• переказує зміст твору; сприймає великий за обсягом текст цілісно.

• розповідає про державний устрій, закони та звичаї Ліліпути, війну між Ліліпутією та Блефуску, її причини й наслідки, життя Гуллівера у ліліпутів;

порівнює старовинні та сучасні закони ліліпутів; знаходить у тексті приклади сатиричного змалювання подій і героїв;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору цитатами з тексту.

Грамотно та логічно послідовно вміти давати відповіді на завдання різного характеру.


С.158-179
38

Державний устрій. Закони та звичаї Ліліпутії.

1
Переказ улюбленого епізоду
39

Причини та наслідки війни між Ліліпугіею та Блефуску.

1
Хар-ка Гулівера
40

Життя Гуллівера у ліліпутів. Сміх у творі.

1
Підг. до тестів
41

Виконання самостійних та тестових завдань.

1
Біографія Конан Дойля
42

Захоплююча інтрига — основа повісті А. К. Дойла «Собака Баскервілів». Особливості будови детективного твору,

1
• переказує зміст твору і аналізує ключові епізоди; характеризує фабулу твору (причиново-наслідковий перебіг подій) з огляду на ознаки детективної літератури.

• характеризує образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона, звертаючи увагу на їхню взаємодоповнюваність (класичний детективний дует); пояснює причини всесвітньої популярності творів про Шерлока Холмса.

доводить твердження про те, що захоплива інтрига - основа детективного твору.

Вміти розкрити сутність проблем жанру, їх особливість сприйняття.

Грамотно та логічно послідовно вміти давати відповіді на завдання різного характеру.


С.180-195
43

Шерлок Холмс і Доктор Ватсон - класичний детективний дует. Порівняльна характеристика образів

1
Побудувати логічний ланцюжок подій у творі
44

Особливості розвитку сюжету повісті А. К. Дойла « Собака Баскервілів».

1
Прочитати «Пістрява стрічка»
45

П.Ч. А.Конан-Дойль. Пригоди Шерлока Холмса.

1
Підгот. до ТКР
46

Контрольне виконання самостійних і тестових завдань.

1
Біографія О′Генрі
47- 48

Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів у новелі О'Генрі « Останній листок».

2
переказує зміст твору і аналізує його, звертаючи увагу на його ідейний зміст: взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів, жанрові особливості, роль деталі тощо.

І ур. – с.198-208.

ІІ ур. – словесні портрети героїв


49

Характеристика образу Бермана.

1
• висловлює судження про

гуманізм твору., висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в новелі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.Біографію Олдріджа
50.

Вирішення проблеми батьків і дітей в оповіданні

Дж. Олдріджа «Останній дюйм».1
 • переказує текст оповідання, визначаючи ключові епізоди;

 • визначає епізод найвищої напруга в творі;

розмірковує про своєрідність вирішення проблеми стосунків батьків і дітей в оповіданні.

• формулює головну думку твору: необхідність боротьби «до останнього дюйма», а також подолання «останнього дюйма», що розділяє людей; доводить твердження про те, що екстремальна ситуація допомагає розкрити сутність людини.С.209-223
51.

Назва та проблематика оповідання.

1
Хар-ка персонажів
52.

Р.М. Підготовка до написання твору за темою.

1
Визначитися з темою твору. Вміти вдумливо складати план майбутнього твору, підбирати матеріал до нього.

Грамотно та вдумливо переписати твір з чернетки в контрольний зошит.Дописати твір на чернетці
53.

Р.М. Написання твору за темою.

1
ОГенрі «Вождь червоно-

шкірих»

54

П.Ч. О’Генрі «Вождь червоношкірих».

1
Вміти характеризувати гумористичні твори, давати оцінку персонажам та їх вчинкам.


Біографія Твардовсь-

кого

Людина проти війни (8 годин).

55- 56

Поетизація подвигу простих солдат і проблема історичної пам'яті та відповідальності у віршах О.Твардовського

2
 • виразно читає вірш Твардовського і аналізує його, звертаючи увагу на особливості втілення теми Великої Вітчизняної війни;

 • пояснює провідну думку твору: «Я був вбитий під Ржевом» - воїн загинув, але врятував Батьківщину («Та у мертвих безмовних є відрада одна: полягли за вітчизну - й врятувалась вона»);

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатам и з тексту

І ур. – с.226-237, ритмомелодика вірша.

ІІ ур. – біографія Белля


57.

Засудження війни в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»

1
переказує оповідання близько до тексту і аналізує його, звер­таючи увагу на засудження війни у творчості Белля (внутрішній монолог юнака про лжепатріотизм; причини, які спонукали його піти на фронт; картини смертей, поранень під час бою тощо), засоби зображення психологічного стану скаліченого юнака

• визначає провідну думку твору: війна протиприродна й анти- гуманна; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в оповіданні, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.239-249
58.

Особливості будови оповідання. Внутрішній монолог у творі.

1
переказує близько до тексту і аналізує оповідання, зокрема, пояснює сенс його назви.

 • характеризує образ Андрія Соколова, акцентуючи увагу на випробуваннях, які йому довелося пройти, а також на тому, що в усіх найскладніших і Пай драматичніших життєвих випробуваннях він залишився справжньою людиною;

 • знаходить спільне (засудження війни) в оповіданнях німця Белля і росіянина Шолохова.

знаходить ключові епізоди у художніх творах, простежує наскрізні мотиви

Біографія Шолохова
59.

М.Шолохов. «Доля людини». Трагічна доля Андрія Соколова як втілення трагедії всього народу під час Другої світової війни.

1
С.250-267, хар-ка Андрія
60.

Оптимістичний пафос оповідання. Уславлення сили людського духу й віри в людину. Андрій Соколов і Ванюша.

1
Висловлювання «Що таке «ДОЛЯ» і її вплив на людину або людини на неї»
61.

Р.М. Доли людини і людства в творах Твардонською, Бслля, Шолохова.

1
Вміти розкрити сутність людини в суспільстві та суспільства для людини.

Повторити зміст творів, хар-ки героїв
62- 63

Р.М. Підготовка та написання твору за гемою «Що значить бути людиною?».

2
Визначитися з темою твору. Вміти вдумливо складати план майбутнього твору, підбирати матеріал до нього. Грамотно та вдумливо переписати твір з чернетки в контрольний зошит.

І ур. – дописатиі.

ІІ ур. – Кіплінга

Мистецтво бути людиною (6 годин).

64.

Д. Р. Кіплінг. « Якщо...» Аналіз вірша.

1
 • виразно читає вірш і аналізує його, звертаючи увагу на втілення в ньому складності й суперечливості буття, визначає провідну думку твору: Людиною має право називатися лише той, хто в будь-яких ситуаціях прагне і вміє залишатися самим собою, йти своїм шляхом у житті, не втрачати почуття гідності ані перед юрбою, ані перед королем, робити добрі справи, не хизуючись цим;

• називає головні художні засоби втілення авторського задуму

С.270-275, вірш напам’ять
65.

Читання вірша напам'ять. Уславлення сильної особистості у творі.

1
Підготуватися до ТКР
66.

Виконання самостійних та тестових завдань

1
Грамотно та логічно послідовно вміти давати відповіді на завдання різного характеру.

В. Биков «Обеліск»
67-68

П.Ч. В.Биков «Обеліск»

2
Коротко знати біографію В.Бикова, вміти аналізувати текст, давати об’єктивну оцінку подіям та вчинкам героїв твору, характеризувати їх.

Зміст твору
Характери-стика персонажів

69

П.Ч. Ю.Яковлєв «Дівчинка з Василевського острова»

1
вміти аналізувати текст, давати об’єктивну оцінку подіям та вчинкам героїв твору, характеризувати їх.

Аналіз оповідання
70

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року.

1
Вміти узагальнювати та систематизувати вивчений за рік матеріал.

Повторити зміст творів.
«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу зі світової літератури

в 8 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 8 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

Розвитку мовлення

Позакласне читання

І семестр

32

2

4

3

2

1

ІІ семестр

38

2

4

3

2

1

Усього

70

2

8

6

4

2

ПРОГРАМА:

«Зарубіжна література 5-12 класи». Київ. «Ірпінь». 2005 рік
Програмне та навчально методичне забезпечення:п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Документ про надання грифа

1

2

3

4

5

7Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-12 класи»

7-9

Перун

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611
Програми для поглибленого вивчення зарубіжної літератури. (колектив авторів, керівник Ковбасенко Ю.І, науковий редактор Наливайко Д.С.)

8-9

Газета "Зарубіжна

література"Лист МОН

від 20.10.2008

№ 1/11-5030
Програми курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. Книга І (За заг. ред. К.В. Таранік-Ткачук, І.П. Дворницької)

8-11

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 14/18-Г-360


Основні підручники та навчальні посібникиЗарубіжна література (підручник)

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.

8

Грамота

Наказ МОН

від 26.04.2011

№ 375
Зарубіжна література (підручник)

Ніколенко О.М., Столій І.Л.

8

АН ГРО ПЛЮС

Наказ МОН

від 26.04.2011

№ 375
Зарубіжна література. (підручник)

Півнюк Н.О., Гребницька Н.М., Чепурко О.М.

8

Освіта

Наказ МОН

від 26.04.2011

№ 375


Додаткові підручники та навчальні посібникиЗарубіжна література. Комплексний зошит для контролю знань

Чередник Л.П.

8

Ранок

Лист ІІТЗО

від 13.07.2010

№ 1.4/18-Г-571
Тест-контроль. Світова література

Проценко Т.В.

8

Весна

Лист ІІТЗО

від 13.07.2010

№ 1.4/18-Г-570
Зошит завдань і вправ із зарубіжної літератури у 8 класі з мультимедійними додатками

Керівник авторського колективу Химера Н.В.

8

КОІПОПК

Лист ІІТЗО

від 13.07 2010

№ 1.4/18-Г-563
Давньоримська література (кн. 1, 2)

упор. Чічановський А.А.

8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 06.09.2011

№ 1.4/18-2769
Міфи Давньої Греції (кн. 1, 2)

упор. Чічановський А.А.

8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 06.09.2011

№ 1.4/18-2769
Світова література. Хрестоматія


упорядник Гузь О.О.

8

ФОП Співак

Лист ІІТЗО

від 14.02.2012

№ 14.1/12-Г-51
Світова література (посібник-хрестоматія)

Гузь О.О.

8

Весна

Лист ІІТЗО

від 14.02.2012

№ 14.1/12-Г-51
Світова література: зошит для поточного та тематичного оцінювання

Косогова О. О.

8

ПЕТ

Лист ІІТЗО

від 31.07.2013

№ 14.1/12-Г-451
Зарубіжна література. Робочий зошит

Первак О.П.

8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.08.2013

№ 14.1/12-Г-560
Зарубіжна література. Зошит для тематичного оцінювання

Баліна К.Н., Тригуб І.А.

8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.08.2013

№ 14.1/12-Г-556
Світова література. 8 клас: Зошит для контрольного та поточного оцінювання

Міляновська Н.Р., Двірницька І.П.

8

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 19.02.2013

№ 14.1/12-Г-5
Зошит для контрольних робіт зі світової літератури

Лавренчук В.П., Лавренчук М.В.

8

Рівенський

ОІППО


Лист ІІТЗО

від 27.02.2014

№ 14.1/12-Г-231
Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах

Таранік-Ткачук К.В.

8-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.08.2013

№ 14.1/12-Г-557
Мандрівка Інтернет-сторінками світової літератури. Посібник-довідник для вчителів та учнів 8-11 класів

Оліфіренко С.М.

8-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 05.07 2011

№ 1.4/18-Г-540
Світова література за всією шкільною програмою

Шевченко Н.В., Косогова О.О.

5-11

Весна

Лист ІІТЗО

від 13.08.2012

№ 14.1/12-Г-208
Світова література. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 2014

Штейнбук Ф.М., Таранік-Ткачук К.В., Гудзь О.О., Дворницька І.П.

5-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 24.02.2014

№ 14.1/12-Г-174


Методична літератураЗарубіжна література. Книжка для вчителя

Юсипович І.В., Баліна К.Н.,

Каєнко О.В. та інші8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.08.2013

№ 14.1/12-Г-562
Світова література. Методичні рекомендації. Календарно-тематичне планування

Ковбасенко Ю.І.

8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.08.2013

№ 14.1/12-Г-561Серія «Шкільна бібліотека»Персько-таджицька література

Упор. Халимоненко Г.І.

8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 06.09.2011

№ 1.4/18-2769
Давньоримська література

Упор. Чичановський А.А.

8

Грамота

Лист ІІТЗО

від 06.09.2011

№ 1.4/18-2769
Мобі Дік (українською мовою)

Мелвін Г.

8

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 16.02.2012

№ 14.1/10-453
Гаргантюа і Пантагрюель (українською мовою)

Рабле Ф.

8

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 16.02.2012

№ 14.1/10-453
Звіробій (російською мовою)


Купер Ф.
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 15.08.2012

№ 14.1/12-Г-235
Гамлет. Сон у літню ніч. Венеціанський купець (російською мовою)

Шекспір В.
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 15.08.2012

№ 14.1/12-Г-234
Янущ Корчак «Мацюсеві пригоди»

Передмова В. Чайковського
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 10.07.2014

№ 14.1/12-Г-1143


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка