Калугін Олег Миколайович, к х. н., доцент, професор кафедри неорганічної хімії, декан хімічного факультету, Іванов Володимир Венедиктович, д х. н., професор кафедри хімічного матеріалознавства робоча програмаСкачати 204.05 Kb.
Дата конвертації21.11.2017
Розмір204.05 Kb.
ТипПрограмаМіністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра неорганічної хімії
Кафедра хімічного матеріалознавства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

______________________________

"_______"_______________2014 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Молекулярне моделювання


напряму підготовки 6.040101 хімія


хімічного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Харків – 2014

Робоча програма навчальної дисципліни "Молекулярне моделювання" для студентів за напрямом підготовки 6.010104 хімія.

Розробники: Калугін Олег Миколайович, к.х.н., доцент, професор кафедри неорганічної хімії, декан хімічного факультету, Іванов Володимир Венедиктович, д.х.н., професор, професор кафедри хімічного матеріалознавства.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри неорганічної хімії

Протокол № __ від “ __ _____ 2014 р.
Завідувач кафедри _______________________ В’юник І. М.
"_____"___________________ 2014 р
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімічного матеріалознавства
Протокол № 11 від “13 травня 2014 р.
Завідувач кафедри _______________________ Холін Ю. В.
"_____"___________________ 2014 р

Схвалено методичною комісією хімічного факультету

Протокол № 10 від “ 14 травня 2014 р.
Голова _____________________________ Юрченко О. І.
“_____”________________2014 р.


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів 3.0

Галузь знань 0401

"Природничі науки"
денна форма навчання,

за вибором вищого навчального закладу
Модулів – 3

Напрям підготовки

040101 "хімія"

Спеціальність 6.040101


Рік підготовки:

ІІІ -й


Семестр

6 -й


Загальна кількість годин 102

Лекції

17 год.


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Лабораторні

17 год.


Самостійна робота

68 год.


Вид контролю:

курсова робота

екзамен

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: навчити студентів використовувати теоретичні підходи (методи молекулярної динаміки та квантової хімії), а також відповідні програми, що отримали у останні часи розповсюдження як інструменти хімічних досліджень.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:знати: теоретичні основи молекулярного моделювання (квантово-хімічних розрахунків та молекулярно-динамічного моделювання) та існуючі комплекси програм для проведення відповідних розрахунків;

вміти: виконувати квантово-хімічні розрахунки властивостей молекул та молекулярно-динамічне моделювання найпростіших молекулярних та іон-молекулярних систем. 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. Лекції

Тема 1. Статистико-механічний опис молекулярних та іон-молекулярних систем. Основи молекулярно-динамічного моделювання конденсованих невпорядкованих систем. Поняття МД комірки. Періодичні граничні умови. Основні етапи МД моделювання. Ініціалізація та врівноваження. Міжчастинкові потенціали. Наближення парних взаємодій. Атом-атомна схема. Короткодіючі потенціали та кулонівські взаємодії. Радіус обрізання.

Тема 2. Рівняння руху у фазовому просторі. Числові методи розв`язання рівнянь руху: алгоритм Верле, алгоритми для обертального руху. Рівняння руху для молекулярних систем. МД реалізація NVE, NVT та NPT ансамблів.

Тема 3. Аналіз результатів моделювання. Термодинамічні властивості МД системи: внутрішня енергія, температура, тиск, ТДХ випаровування рідини та іонної сольватації. Структура молекулярних рідин та іон-молекулярних систем — електролітних розчинів.

Тема 4. Аналіз результатів моделювання. Динамічні та транспортні властивості у МД експерименті. Апарат часових кореляційних функцій, часів релаксації та коефіцієнтів дифузії.

Тема 5. Значення квантово-хімічних розрахунків у сучасних хімічних дослідженнях. Класифікація методів квантової хімії. Неемпіричні (ab initio) та напівемпіричні методи. Розповсюджені пакети програм. Одноелектронні базиси неемпіричних методів. Уявлення про слейтерівські та гаусові функції. Базиси Попла та Даннінга. Поляризаційні та дифузні добавки до стандартних базисів.

Тема 6. Метод Гартрі-Фока. Процедура самоузгодження. Прискорення збіжності ітераційного процесу. Параметри електронного розподілу.

Тема 7. Z-матриця. Оптимізація геометрії молекул та комплексів. (аналітичні та чисельні алгоритми). Методи багатовимірної оптимізації, що використовуються у проблемі пошуку оптимальної геометрії. Коливання молекул. Силова стала. ІЧ, КР спектри. Ангармонізм коливань. Енергії нульових коливань (ZPE). Термохімічні розрахунки.

Тема 8. Уявлення про електронну кореляцію. Динамічна та нединамічна кореляції електронів. Електронно-збуджені конфігурації. Конфігураційні функції стану. Наближені методи урахування електронної кореляції. Теорія збурень, метод конфігураційної взаємодії, теорія зв'язаних кластерів. Теорія функціоналу густини.
Модуль 2. Лабораторні заняття з молекулярно-динамічного моделювання

Тема 9. Знайомство з методикою МД моделювання та програмним комплексом MDNAES.

Тема 10. Порівняння структури одноатомних рідин та твердих тіл.

Тема 11. Обчислення термодинамічних характеристик молекулярних рідин.

Тема 12. Дослідження самодифузії в одноатомних рідинах.
Модуль 3. Лабораторні заняття з квантово-хімічних розрахунків

Тема 13. Знайомство з програмою для квантово-хімічних розрахунків. Тестові розрахунки методом Гартрі-Фока в різних базисах. Оптимізація геометрії.

Тема 14. Розрахунки коливальних спектрів. Візуалізація коливань.

Тема 15. Розрахунки з урахуванням електронної кореляції.Тема 16. Термохімічні розрахунки ab initio.

 1. Структура навчальної дисципліни
Модулі і теми

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 – лекції

Тема 1

6

2


4

Тема 2

6

2


4

Тема 3

6

2


4

Тема 4

6

2


4

Тема 5

6

2


4

Тема 6

6

2


4

Тема 7

6

2


4

Тема 8

9

3


6

Разом за модулем 1

51

17


34

Модуль 2 – лабораторні заняття

Тема 9

62
4

Тема 10

62
4

Тема 11

62
4

Тема 12

72
5

Разом за модулем 2

258
17

Модуль 3 – лабораторні заняття

Тема 13

62
4

Тема 14

62
4

Тема 15

62
4

Тема 16

83
5

Разом за модулем 3

269
17


Усього годин

102

17
17
68
 1. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Тема 9

Знайомство з методикою МД моделювання та програмним комплексом MDNAES

2

Тема 10

Порівняння структури одноатомних рідин та твердих тіл

2

Тема 11

Обчислення термодинамічних характеристик молекулярних рідин

2

Тема 12

Дослідження самодифузії в одноатомних рідинах

2

Тема 13

Знайомство з програмою для квантовохімічних розрахунків. Тестові розрахунки методом Гартрі-Фока в різних базисах. Оптимізація геометрії.

2

Тема 14

Розрахунки коливальних спектрів. Візуалізація коливань.

2

Тема 15

Розрахунки з урахуванням електронної кореляції.

2

Тема 16

Термохімічні розрахунки ab initio.

3


6. Самостійна робота


Назва теми

Кількість

годин


ср

пір

Тема 1. Статистико-механічний опис молекулярних та іон-молекулярних систем. Основи молекулярно-динамічного моделювання конденсованих невпорядкованих систем. Поняття МД комірки. Періодичні граничні умови. Основні етапи МД моделювання. Ініціалізація та врівноваження. Міжчастинкові потенціали. Наближення парних взаємодій. Атом-атомна схема. Короткодіючі потенціали та кулонівські взаємодії. Радіус обрізання.

4
Тема 2. Рівняння руху у фазовому просторі. Числові методи розв`язання рівнянь руху: алгоритм Верле, алгоритми для обертального руху. Рівняння руху для молекулярних систем. МД реалізація NVE, NVT та NPT ансамблів.

4
Тема 3. Аналіз результатів моделювання. Термодинамічні властивості МД системи: внутрішня енергія, температура, тиск, ТДХ випаровування рідини та іонної сольватації. Структура молекулярних рідин та іон-молекулярних систем — електролітних розчинів.

4
Тема 4. Аналіз результатів моделювання. Динамічні та транспортні властивості у МД експерименті. Апарат часових кореляційних функцій, часів релаксації та коефіцієнтів дифузії.

4
Тема 5. Значення квантово хімічних розрахунків у сучасних хімічних дослідженнях. Класифікація методів квантової хімії. Неемпіричні (ab initio) та напівемпіричні методи. Розповсюджені пакети програм. Одноелектронні базиси неемпіричних методів. Уявлення про слейтерівські та гаусові функції. Базиси Попла та Даннінга. Поляризаційні та дифузні добавки до стандартних базисів.

4
Тема 6. Метод Гартрі-Фока. Процедура самоузгодження. Прискорення збіжності ітераційного процесу. Параметри електронного розподілу.

4
Тема 7. Z-матриця. Оптимізація геометрії молекул та комплексів. (аналітичні та чисельні алгоритми). Методи багатовимірної оптимізації, що використовуються у проблемі пошуку оптимальної геометрії. Коливання молекул. Силова стала. ІЧ, КР спектри. Ангармонізм коливань. Енергії нульових коливань (ZPE).

4
Тема 8. Уявлення про електронну кореляцію. Динамічна та нединамічна кореляції електронів. Електронно збуджені конфігурації. Конфігураційні функції стану. Наближені методи урахування електронної кореляції. Теорія збурень, метод конфігураційної взаємодії, теорія зв'язаних кластерів. Теорія функціоналу густини.

6
Тема 9. Знайомство з методикою МД моделювання та програмним комплексом MDNAES

4
Тема 10. Порівняння структури одноатомних рідин та твердих тіл

4
Тема 11. Обчислення термодинамічних характеристик молекулярних рідин

4
Тема 12. Дослідження самодифузії в одноатомних рідинах

5
Тема 13. Знайомство з програмою для квантово-хімічних розрахунків. Тестові розрахунки методом Гартрі-Фока в різних базисах. Оптимізація геометрії.

4
Тема 14. Розрахунки коливальних спектрів. Візуалізація коливань.

4
Тема 15. Розрахунки з урахуванням електронної кореляції.

4
Тема 16. Термохімічні розрахунки ab initio.

5
Разом

68

7. Методи навчання
Лекції, виконання лабораторних робіт (розрахункових завдань) на комп’ютері, самостійна робота.
8. Методи контролю
Екзамен, курсова робота.
9. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий семестровий контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

40

100

Теми 1-8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16
6

8

8

8

5

5

10

10

Разом: 30

Разом: 30

Виконання курсової роботиРеферат, висновки

Основна (змістовна) частина

Література

ОформленняСума

20

50

20

10

100
 1. Студент допускається до підсумкового семестрового контролю (екзамену) за умови виконання та оформлення всіх лабораторних робіт та курсової роботи.

 2. Екзамен вважається зданим, якщо рейтинг за екзамен не менше, ніж 20 балів.

 3. За пропуск однієї лекції без поважної причини студент втрачає 2 бали від загального рейтингу за семестр.

 4. Несвоєчасне виконання або оформлення лабораторної або курсової оцінюється лише в 75% від набраної рейтингової оцінки. Термін подання оформлених лабораторних робіт визначається викладачем, який веде практичні заняття.

 5. Термін подання курсової роботи – 1 травня поточного року.Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно (5)

80-89

В

добре (4)

70-79

С

60-69

D

задовільно (3)

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно (2)


10. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Навчальні посібники, монографії, наукові статті.

3. Документація до програмного забезпечення.4. Описи лабораторних робіт.
11. Рекомендована література
Базова


 1. A.R. Leach. Molecular modeling. Principles and applications. Addison Wesley Longman Limited, Essex, 1996, 590 p.

 2. В. В. Иванов, Л. А. Слета. Квантовая химия. Харьков: “Фолио”, 2007, 443 с.

 3. M. P. Allen, D. J. Tildisley. Computer simulation of liquids. Clarendon Press, Oxford, 1987, 387 p.

 4. H. J. C. Berendsen. Simulating the Physical World: Hierarchical Modeling from Quantum Mechanics to Fluid Dynamics. Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 624 p.

 5. F. Jensen. Introduction to Computational Chemistry. Wiley, 2006, 624 p.


Допоміжна


 1. Szabo A., Ostlund N.L. Modern Quantum Chemistry. Macmillan. N.Y., 1985. 425 p.

 2. Кларк Т. Компьютерная химия.– М.: Мир, 1990.–. 283 с.

 3. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Квантовая химия органических соединений. Механизмы реакций. М.Химия, 1986, 247 с.

 4. Жидомиров Г.М., Багатурьянц А.А., Абронин И.А., Прикладная квантовая химия. М.Химия, 1979, 247 с. 295 с.

 5. Грибов Л.А., Муштакова С.П., Квантовая химия.– М.: Гардарика, 1999.

 6. Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия. Изд-во Московского университета: М., 2001. 519 с.

 7. Жоголев Д.А. Использование гауссовых функций в квантовохимических расчетах молекул. Физика молекул, 1975, вып. 1. с. 27–46

 8. Шевченко С.М. Молекула в пространстве. Л.: Химия, 1986. 144 с.

 9. Хобза П., Заградник Р. Межмолекулярные комплексы: Роль вандерваальсовых систем в физической химии и биодисциплинах. М.: Мир,1989. 375 c.

 10. Грибов Л.А. Полуэмпирика или ab initio – антагонизм или дополнительность? Журн. физ. химии, 2006, том 79, № 4, с. 688 – 692.

 11. Чувылкин Н.Д., Смоленский Е.А., Зефиров Н.С. Квантовохимические методы построения волновых функций многоэлектронных систем, альтернативные приближению Хартри – Фока. Успехи химии, 2005, том 74, №11, 1118 – 1131.

 12. Encyclopedia of Computational Chemistry. Vol. 1–5. (Eds P.v.Schleyer, N.L.Allinger, T.Clark, J.Gasteiger, P.A.Kollman, H.F. Schlaefer III, P.R.Schreinere). Willey, Chichester, 1998.

 13. Young D.C. Computational Chemistry, Wiley Interscience, New York, 2001. 370 p.

 14. А. М. Евсев, М. Я. Френкель, А. П. Шинкарев. Молекулярно-механическое моделирование в теории жидкостей. В кн.: Физика и физико-химия жидкостей. Вып. 1, Изд. МГУ.- 1972.- с. 125-150.

 15. А. Н. Лагарьков, В. М. Сергеев. Метод молекулярной динамики в статистической физике // Успехи физ. наук, 1978, Т. 125, Вып. 3, с. 409-448.

 16. Симкин Б. Я., Шейхт И. И. Квантовохимическая и статистическая теория растворов. Вычислительные методы и их применение. –М.: Химия, 1989.- 256 с.

 17. Хеерман Д. В. Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике. –М.: Наука, 1990.- 176 с.

 18. Х. Гулд, Я. Тобочник. Компьютерное моделирование в физике. –М.: Мир, 1990.- 351 с. (часть 1).

 19. J. M. Haile. Molecular dynamics simulation. Elementary methods. John Wiley & Sons Inc., New York, 1992, 489 p.

 20. V. Haberlandt, S. Fritzsch, G. Peinel, K. Heinzinger. Molekulardynamik. Grundlagen und Anwendungen. Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Wisbaden,1995, 252 S.

 21. D. Frenkel, B. Smit. Understanding molecular simulation. Academic Press, San Diego, 1996, 443 p.

 22. R.J. Sadus. Molecular simulation of fluids. Theory, algorithms and object-orientation. Elsevier, Amsterdam, 1999, 523 p.

 23. Molecular Dynamics. From Classical to Quantum Methods. P.B. Balbuena, J.M. Seminario, Eds. In series: Theoretical and Computational Chemistry, Vol. 7. Elsevier, Amsterdam, 1999, 946 p.

 24. О. Н. Калугин, М.Н. Волобуев, Я.В. Колесник. MDNAES: Программный комплекс для компьютерного моделирования ион-молекулярных систем методом молекулярной динамики. // Вест. Харьк. ун-та. Химия. – 1999. - № 454. Вып. 4 (27). – С. 58-79.

 25. Вода: структура, состояние, сольватация. Достижения последних лет / Ю.М. Кесслер, В.Е. Петренко, А.К. Лященко и др. Отв. Ред. А.М. Кутепов. – М.: Наука, 2003. – 404 с.

 26. Molecular simulation and industrial application / Gubbins K. E., Quirke N., OPA, Amsterdam, 1996. XI, 550p.

 27. D. A. Egelstaff. An introduction to the liquid state. –Clarendon Press, Oxford, 1992.- XV, 390 p.

 28. A. Gavezzotti. Molecular Aggregation: Structure Analysis and Molecular Simulation of Crystals and Liquids. Oxford Science publication, 2006, 448 p.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка