Кінофікація українськогоСторінка15/18
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.6 Mb.
#64977
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

82. Винокур Г. И. Футуристы – строители языка / Г. И. Винокур // Леф. – 1923. – № 1. – С. 204-213.

83. Власенко В. Дмитро Бузько і його творчість / Владлен Власенко // Вітчизна. – 1959. – № 12. – С. 194-195.

84. Войнілович С. Теорія екструкції / С. Войнілович // Нова Ґенерація. – 1929. – № 7. – С. 22-32.

85. Войнілович С. Теорія екструкції / С. Войнілович // Нова Ґенерація. – 1929. – № 8. – С. 33-41.

86. Войнілович С. Теорія екструкції / С. Войнілович // Нова Ґенерація. – 1929. – № 9. – С. 22-26.

87. Войнілович С. Теорія екструкції / С. Войнілович // Нова Ґенерація. – 1929. – № 11. – С. 34-37.

88. Волкова Л. П. Монтаж как выразительное средство художественного фильма / Людмила Петровна Волкова. – М.: Кафедра режиссуры худ. фильма, 1976. – 70 с.

89. Вольпе Ц. Об авантюрно-психологических новеллах А. Грина // Искусство непохожести / Цезарь Вольпе. – М.: Сов. писатель, 1991. – С. 22-43.

90. Вольпе Ц. Теория литературного быта / Ц. Вольпе // За марксистское литературоведение: [сб. ст.]. – Ленинград: Academia, 1930. – С. 143-168.

91. Воробйов І. Деякі думки про кінематографію / І. Воробйов // Критика. – 1930. – № 9. – С. 3-19.

92. Вульфович Т. Л. О некоторых особенностях композиции новеллы Мопассана «Пышка» / Т. Л. Вульфович // Жанр и композиция литературного произведения: межвузовский сб. – Вып. 2. – Калининград, 1976. – С. 148-156.

93. Выготский Л. С. Психология искусства / Лев Семёнович Выготский. – [3-е изд.]. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.

94. Г. Г. Дмитро Бузько. Голяндія. Роман вид. «Книгоспілка» 1930 р.: [рецензія] / Г. Г. // Червоний шлях. – 1930. – № 10. – С. 190-192.

95. Гадзінський В. Ще кілька слів до питання «форми і змісту» / Володимир Гадзінський // Червоний шлях. – 1923. – № 4-5. – С. 174-179.

96. Гашева Н. Н. Кинематографичность прозы М. Осоргина: аспект структурного синтеза на межвидовом уровне / Н. Н. Гашева // Вестник ВГУ. Сер. Филология. Журналистика. – 2005. – № 2. – С. 37-41.

97. Гельфандбейн Г. Леонід Скрипник «Інтелігент». Екранізований роман. Изд. «Пролетарий». 1929 г. Стр. 146. Цена 1 руб. 35 коп.: [рецензія] / Григорій Гельфандбейн // Красное слово. – 1929. – № 3. – С. 105-106.

98. Генералюк Л. Осягнути універсалізм митця: міжвидовий інтеракціонізм: «кінематографічність» як наслідок Шевченкової синестезії / Леся Генералюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах: наук.-метод. та літ.-мистец. журн. – 2009. – № 2. – С. 88-97.

99. Гинзбург Л. Литературные современники и потомки // Литература в поисках реальности: Статьи. Эссе. Заметки / Лидия Гинзбург. – СПб.: Сов. писатель. Ленинг. отделение, 1987. – С. 113-122.

100. Гинзбург С. С. Очерки теории кино / Семён Сергеевич Гинзбург. – М.: Искусство, 1974. – 264 с.

101. Гнатюк М. М. Текстологічні проблеми творчості Юрія Яновського: теоретичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури», 10.01.01 «Українська література» / Мирослава Михайлівна Гнатюк. – К., 2006. – 37 с.

102. Голобородько Я. Архітектор романних форм (Естетика й естетизм Юрія Яновського) // Південний ареал. Консорціум літературної Таврії: [роман-монографія] / Ярослав Голобородько. – К.: Факт, 2007. – С. 244-276.

103. Головко А. Твори: в 5 т. / Андрій Головко. – К.: Дніпро, 1976-1977 – Т. 5. Кіносценарії. Статті, виступи. – 1977. – 310 с.

104. Голубєва З. С. Пошуки форми роману / Зинаїда Сергіївна Голубєва // Укр. літературознавство. – Вип. 2. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1966. – С. 9-14.

105. Голубєва З. С. Український радянський роман / З. С. Голубєва. – Харків: Вид-во Харківського ун-ту, 1967. – 216 с.

106. Горбачов Д. Гопашно-шароварна культура як джерело світового авангарду / Дмитро Горбачов. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2008. – 96 с. – («Університетські діалоги», № 6).

107. Горницкая Н. О границах взаимодействия кино и литературы / Н. Горницкая // Зримое слово. Кино и литература: диалектика взаимодействия: [сб. ст.]. – Ленинград: Искусство, 1985. – С. 3-59.

108. Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896 – 1995 / Любомир Госейко; [пер. з франц.]. – К.: КІNO-КОЛО, 2005. – 464 с.

109. Грабович Г. Апорія українського формалізму // Тексти і маски / Григорій Грабович. – К.: Критика, 2005. – С. 69-84.

110. Гриценко О. Авангард як традиція / Олександр Гриценко // Прапор. – 1989. – № 7. – С. 157-166.

111. Грищенко О. І пішли ми за ними / Олександр Грищенко // Морський рейс Юрія Третього / Володимир Панченко. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2002. – С. 135-146.

112. Гус М. С. Модернизм без маски / Михаил Семёнович Гус. – М.: Сов. писатель, 1966. – 308 с.

113. Гюнтер Х. Художественный авангард и социалистический реализм / Х. Гюнтер // Вопросы литературы. – 1992. – № 3. – С. 161-175.

114. Данькевич Ю. В. Художня проза Ґео Шкурупія: проблеми поетики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Юлія Володимирівна Данькевич. – Харків, 2008. – 20 с.

115. Демченко А. И. Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство / А. И. Демченко // Русский авангард 1910-1920-х годов: проблема коллажа: [сб. ст. / отв. ред. Г. Ф. Коваленко]. – М.: Наука, 2005. – С. 3-33.

116. Деркачова О. Синдром підсніжника: [збірник езотеричних, еротичних оповідань] / Ольга Деркачова. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006. – 128 с.

117. Дёблин А. Берлин-Александерплац. Повесть о Франце Биберкопфе / Альфред Дёблин; [пер. с нем. Г. А. Зуккау]. – М.: Гос. изд. худ. лит-ры, 1961. – 535 с.

118. Дискурс формалізму: український контекст / [уклад. С. Матвієнко]. – Львів: Літопис, 2004. – 142 с.

119. Дзига Вертов в воспоминаниях современников: [сб. ст.]. – М.: Искусство, 1976. – 280 с.

120. Дзюба І. М. Гостини у світ кіно // З криниці літ: тритомовик / Іван Михайлович Дзюба. – К.: Обереги : Гелікон, 2001 – Т. 2. – 2001. – С. 726-814.

121. Дмитро Бузько // З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій; [авт. кол.: Л. С. Бойко та ін.]. – Вип. 1. / [упоряд. О. Г. Мусієнко]. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 80-82.

122. Добин Е. С. Искусство детали / Ефим Семёнович Добин // Введение в литературоведение. Хрестоматия: [учеб. пособие для ун-тов] / [под ред. П. А. Николаева]. – М.: Высш. шк., 1979. – С. 206-208.

123. Добин Е. С. Поэтика киноискусства / Е. С. Добин. – М.: Искусство, 1961. – 228 с.

124. Довженко А. Слово о сценарии художественного фильма / Александр Довженко // Вопросы кинодраматургии: [сб. ст.]. – Вып. 1. – М.: Искусство, 1954. – С. 5-25.

125. Довженко О. Земля: [сценарій] / Олександр Довженко // Аванґард-Альманах – пролетарських митців нової ґенерації. – 1930. – № а. – С. 16-22.

126. Довженко О. Твори: в 5 т. / О. Довженко; [за ред. О. Т. Гончара та ін.].– К.: Київська книжкова фабрика «Жовтень», 1964-1965 – Т. 4. – 1965. – 356 с.

127. Довженко О. Твори: в 5 т. / О. Довженко; [упоряд. Ю. Солнцева]. – К.: Дніпро, 1983-1985 – Т. 1. (Кіноповісті, сценарії, дикторські тексти). – 1983. – 439 с.

128. Довженко О. Твори: в 5 т. / О. Довженко; [упоряд. Ю. Солнцева]. – К.: Дніпро, 1983-1985 – Т. 4. (Статті, виступи, лекції). – 1984. – 351 с.

129. Довженко О. Твори: в 5 т. / О. Довженко; [упоряд. Ю. Солнцева]. – К.: Дніпро, 1983-1985. – Т. 5. (Записні книжки, щоденник, листи). – 1985. – 359 с.

130. Домащенко А. В. Об интерпретации и толковании: монография / Александр Владимирович Домащенко. – Донецк: ДонНУ, 2007. – 277 с.

131. Дорогий Аркадію. Листування та архіварія літературного середовища України 1922-1945 рр.; [упоряд. Л. Демська-Будзуляк]. – Львів: Класика, 2001. – 280 с.

132. Дос Пассос Д. Манхэттен / Джон Дос Пассос; [пер. с англ. В. Стенича]. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1992. – 384 с.

133. Дранов А. В. Немецкий экспрессионизм и проблема метода: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.05 «Литература стран Зап. Европы, Америки и Австралии» / А. В. Дранов. – М., 1980. – 27 с.

134. Дубенко С. В. Тарас Шевченко та його герої на екрані / Степан Васильович Дубенко. – К.: Наук. думка, 1967. – 204 с.

135. Експресіонізм та експресіоністи: Література, малярство, музика сучасної Німеччини: [зб. ст. / ред. С. Савченко]. – К.: Сяйво, 1929. – 345 с.

136. Еремеев Л. А. Французский «новый роман» / Леонид Андреевич Еремеев. – К.: Наук. думка, 1974. – 223 с.

137. Есаулов И. Генеалогия авангарда / Иван Есаулов // Вопросы литературы. – 1992. – № 3. – С. 176-191.

138. Жадан С. Anarchy in the UKR / Сергій Жадан. – Харків: Фоліо, 2005. – 223 с. – («Графіті»).

139. Ждан В. Н. Эстетика фильма / Виталий Николаевич Ждан. – М.: Искусство, 1982. – 375 с.

140. Жежеленко М. Американский роман и Голливуд / М. Жежеленко // Зримое слово. Кино и литература: диалектика взаимодействия: [сб. ст.]. – Ленинград: Искусство, 1985. – С. 126-148.

141. Жене Ж. Покоївки: [п’єса] / Жан Жене; [пер. з франц. Ю. Покальчука]. – Львів: Кальварія, 2002. – 128 с.

142. Жила С. О. Кіномистецтво на уроках літератури: проблеми взаємозв’язків: метод. рек. / Черніг. обласний ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти / Світлана Олексіївна Жила. – Чернігів, 2001. – 46 с.

143. Жирмунский В. К вопросу о формальном методе / Виктор Жирмунский // Проблема формы в поэзии / О. Вальцель; [пер. с нем. М. Л. Гурфинкель]. – Петербург: ACADEMIA, 1923. – С. 5-23.

144. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / Виктор Максимович Жирмунский. – Ленинград: Наука, 1977. – 407 с.

145. Жодані І. М. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Ірина Михайлівна Жодані. – К., 2007. – 16 с.

146. Журба С. Гра як засіб інтенції автора і персонажів у романі «Жанна-батальйонерка» Гео Шкурупія / Світлана Журба // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць. / редкол. А. В. Козлов та ін.]. – Вип. 24. Ч. 2. – К.: Акцент, 2006. – С. 161-170.

147. Журенко О. М. Модерні тенденції української романістики 20-х років ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Ольга Миколаївна Журенко. – К., 2003. – 20 с.

148. Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века / Ясен Николаевич Засурский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 504 с.

149. Затворницький Г. Кіно-око / Гліб Затворницький // Кіно. – 1926. – № 5. – С. 11-13.

150. Затонский Д. В. В наше время. Книга о зарубежных литературах ХХ века / Дмитрий Владимирович Затонский. – М.: Сов. писатель, 1979. – 431 с.

151. Затонський Д. В. Про модернізм і модерністів / Д. В. Затонський. – К.: Дніпро, 1972. – 272 с.

152. Звенигора: [зб. ст.]. – К.: ВУФКУ, 1928. – 48 с.

153. Зверев А. ХХ век как литературная эпоха / А. Зверев // Вопросы литературы. – 1992. – № 2. – С. 3-56.

154. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: лекції, нариси, статті / Микола Зеров. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2007. – 568 с. – («Cogito: навчальна класика»).

155. Зеров М. Юрий Яновский // Українське письменство; [упоряд. М. Сулима] / М. Зеров. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – С. 880-885.

156. Зет Ю. Д. Бузько. «Про що розповідала ротаційка». Кіно-повість. ДВУ. 1929 р. 110 с. Ціна 50 коп. Тираж 10. 000.: [рецензія] / Юліян Зет // Молодняк. – 1929. – № 11. – С. 118-119.

157. Зленко Г. «Майстер корабля» і його автор / Г. Зленко, М. Левченко // Майстер корабля: [роман] / Ю. Яновський. – Одеса: Маяк, 1972. – С. 3-10. – («Морська бібліотека»).

158. Зміст: 15 Левон Лайн – «Інтелігент» // Нова Ґенерація. – 1927. – № 1. – С. 1.

159. Зоркая Н. Кинематограф в жизни Александра Блока / Н. Зоркая // Из истории кино. Материалы и документы. – Вып. 9. – М.: Искусство, 1974. – С. 124-146.

160. Зоркая Н. Русская школа экранизации / Н. Зоркая // Экранные искусства и литература: Немое кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1991. – С. 105-130.

161. Зустріч на перехресній станції. Розмова трьох / Микола Бажан, Михайль Семенко, Ґео Шкурупій. – К.: Бумеранг, 1927. – 49 с.

162. Ів. М. (Ґео Шкурупій. «Двері в день»): [рецензія] / Ів. М. // Пролетарська правда. – 1929. – № 84 (12 квіт.). – С. 5.

163. Иванов В. В. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины ХХ в. / Вячеслав Всеволодович Иванов // Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1988. – С. 119-148.

164. Іванова Н. І. Концепція життєтворчості в естетиці та поетиці Олександра Довженка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Наталя Іванівна Іванова. – Дніпропетровськ, 1999. – 17 с.

165. Іванова Н. 1920-ті роки й український авангард: мистецтво для мас – від митця-професіонала / Н. Іванова // Слово і Час. – 2003. – № 12. – С. 20-27.

166. Иконников А. В. Основы архитектурной композиции / А. В. Иконников, Г. П. Степанов. – М.: Искусство, 1971. – 224 с.

167. Ільницький О. Відлучення від футуризму / Олег Ільницький // Слово і Час. – 1992. – № 3. – С. 39-43.

168. Ільницький О. Леонід Скрипник – інтеліґент і футурист / О. Ільницький // Сучасність. – 1984. – № 10. – С. 7-11.

169. Ільницький О. Український футуризм (1914-1930) / О. Ільницький; [пер. з англ. Р. Тхорук]. – Львів: Літопис, 2003. – 456 с.

170. Иньшаков А. Н. Проблема нового в искусстве футуризма, дадаизма и конструктивизма / А. Н. Иньшаков // Русский авангард 1910-1920-х годов: проблема коллажа: [сб. ст. / отв. ред. Г. Ф. Коваленко]. – М.: Наука, 2005. – С. 40-57.

171. Ірчан М. Вибрані твори: в 2 т. / Мирослав Ірчан. – К.: ДВ Худ. літ-ри, 1958 – Т. 2. – 1958. – 466 с.

172. История советского кино. 1917-1967: в 4 т. / [сост. Х. Абул-Хасымова и др.]. – М.: Искусство, 1969-1973 – Т. 1. 1917-1931. – 1969. – 755 с.

173. Історія українського радянського кіно: в 3 т. / [за ред. Т. В. Левчука та ін.]. – К.: Наук. думка, 1986-1987 – Т.1. 1917-1930. – 1986. – 247 с.

174. Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн.: підр. [за ред. В. Г. Дончика]. – К.: Либідь, 1994 – Кн. 2. Ч. 1: 1940-ві-1950-ті роки. – 1994. – 368 с.

175. Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн.: підр. [за ред. В. Г. Дончика]. – К.: Либідь, 1998 – Кн.1: Перша половина ХХ ст. – 1998. – 464 с.

176. Йогансен М. Автобіографія // Поезії; [упоряд. С. Крижанівський] / Майк Йогансен. – К.: Рад. письменник, 1989. – С. 172-175.

177. Йогансен М. Вибрані твори; [передм. Р. Мельникова] / М. Йогансен. – К.: Смолоскип, 2001. – 516 с.

178. Йогансен М. Конструктивізм, яко мистецтво переходової доби / М. Йогансен // Шляхи мистецтва. – 1922. – № 2 (4). – С. 36-37.

179. Йогансен М. Ледачий автор (Відповідь на анкету «Універсального журналу, 1929) / Поезії; [упоряд. С. Крижанівський] / М. Йогансен. – К.: Рад. письменник, 1989. – С. 169-170.

180. Кавалеридзе И. «Мы розносчики новой веры» / Иван Кавалеридзе // Искусство кино. – 1966. – № 12. – С. 24-34.

181. Кавун Л. І. «М’ятежні» романтики вітаїзму: Проза ВАПЛІТЕ: монографія / Лідія Іванівна Кавун. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 328 с.

182. Кавун Л. Синкретизм художнього мислення в українській прозі 20-х років ХХ століття / Л. Кавун // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 23 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2008. – С. 6-19.

183. Каган М. С. Морфология искусства. Ч. 1-3 / Моисей Самойлович Каган. – Л.: Искусство, 1972. – 440 с.

184. Казанский Б. Природа кино / Б. Казанский // Поэтика кино: [сб. ст. / под ред. Б. Эйхенбаума]. – М.-Л.: Книгопечать, 1927. – С. 87-135.

185. Калинин И. Приём остранения как опыт возвышенного (от поэтики памяти к поэтике литературы) / Илья Калинин // НЛО. – 2009. – № 91 (1). – С. 39-57.

186. Капленко О. М. Наративні структури в українській авангардній прозі 20-х років XX століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Оксана Миколаївна Капленко. – К., 2005. – 20 с.

187. Караганов А. В. Всеволод Пудовкин / Александр Васильевич Караганов. – М.: Искусство, 1973. – 232 с. – («Жизнь в искусстве»).

188. Катышева Д. Н. Литературный монтаж / Дженни Николаевна Катышева. – М.: Сов. Россия, 1973. – 144 с. – («В помощь художественной самодеятельности»).

189. Кауфман М. Кіно-аналіза / Михайло Кауфман // Нова Ґенерація. – 1929. – № 10. – С. 55-58.

190. Кауфман М. Про вторинну аналізу / М. Кауфман // Нова Ґенерація. – 1930. – № 2. – С. 39-42.

191. Кауфман М. У киноков / М. Кауфман // Леф. – 1923. – № 4. – С. 220-221.

192. Квятковский А. Поэтический словарь / Александр Квятковский. – М.: Сов. библиотека, 1966. – 375 с.

193. Киенко И. А. Роман Ивлина Во «Мерзкая плоть» / Ирина Александровна Киенко // Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: [сб. ст.]. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 28-65.

194. Кино, театр, музыка, живопись в США: [сб. ст. / под ред. А. Кукаркина, Г. Бояджиева и др.]. – М.: Знание, 1964. – 346 с.

195. Кино: энциклопедический словарь / [под ред. С. И. Юткевича]. – М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 640 с.

196. Кіноповісті. Збірник: у 2 т. / [упоряд. А. Щербак]. – К.: Рад. письменник, 1963-1964 – Т. 1. – 1963. – 655 с.

197. Кіноповісті. Збірник: у 2 т. / [упоряд. А. Щербак]. – К.: Рад. письменник, 1963-1964 – Т. 2.– 1964. – 671 с.

198. Кишкин Л. С. Образы изобразительного искусства и литература (вопросы взаимодействия) / Л. С. Кишкин // Славянские литературы: VII международный съезд славистов, Варшава, август 1973; [ сб. докл. / под ред. М. П. Алексеева]. – М.: Наука, 1973. – С. 140-159.

199. Клеберг Л. К проблеме социологии авангардизма / Ларс Клеберг // Вопросы литературы. – 1992. – № 3. – С. 140-149.

200. Кобринский А. А. Поэтика «ОБЭРИУ» / Александр Аркадьевич Кобринский. – Т. 2. – М.: МКЛ № 1310, 2000. – 144 с.

201. Козир О. В. Гео Шкурупій у періодиці 20-х – 30-х років / О. В. Козир // Українська періодика: історія та сучасність: матеріали ювілейної наукової конференції. – Харків: Харк. держ. ун-т, 1998. – С. 70-76.

202. Козленко Й. Танжер: [роман] / Йван Козленко // Київська Русь. – 2007. – Книга 2 (11). Хвилі. – С. 9-125.

203. Козлов Л. К. Изображение и образ: очерки по истории поэтики советского кино / Леонид Константинович Козлов. – М.: Искусство, 1980. – 288 с.

204. Коляда Г. Прекрасний день: [поеми] / Грицько Коляда. – М.: Вид-во «СІМ», 1926. – 103 с.

205. Коляда Г. Штурм і натиск: [поеми] / Г. Коляда. – М.: Вид-во «СІМ», 1926. – 95 с.

206. Коляда Ґео. Арсенал сил: [роман нової конструкції] / Ґео Коляда. – Харків: Кооперативне вид-во «Семафор у майбутнє», 1929. – 59 с.

207. Копиленко О. Буйний хміль: [роман; повість; оповідання] / Олександр Копиленко. – К.: Дніпро, 1990. – 416 с.

208. Копылова Р. Аудиовизуальный ряд и литература / Р. Копылова // Зримое слово. Кино и литература: диалектика взаимодействия: [сб. ст.]. – Ленинград: Искусство, 1985. – С. 149-167.

209. Корниенко И. С. Киноискусство Советской Украины. Страницы истории / Иван Сергеевич Корниенко. – М.: Искусство, 1975. – 240 с.

210. Корнієнко І. Мистецтво кіно. Принципи і художні засоби / І. Корнієнко. – К.: Мистецтво, 1974. – 239 с.

211. Корнієнко І. С. Про кіномистецтво: у 2 т. / І. С. Корнієнко. – К.: Мистецтво, 1985 – Т. 1. – 1985. – 240 с.

212. Корогодський Р. Довженко в полоні: Розвідки та есеї про Майстра / Роман Корогодський. – К.: Гелікон, 2000. – 352 с.

213. Коряк В. Форма й зміст / Володимир Коряк // Шляхи мистецтва. – 1922. – № 2 (4). – С. 40-47.

214. Косинка Г. Архітектоніка сценарію // Гармонія: [оповідання; публіцистика; спогади про Г. Косинку]; упоряд. Т. Мороз-Стрілець / Григорій Косинка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 322-325.

215. Косинка Г. Серце: [новели] / Г. Косинка. – К.: Дніпро, 1967. – 198 с.

216. Костецький І. Тло поетичної місії Езри Павнда // Тобі належить цілий світ: [вибрані твори] / Ігор Костецький. – К.: Критика, 2005. – С. 381-389.

217. Костюк Г. Юрій Яновський // У світлі ідей і образів. Вибране: критичні та історико-літературні роздуми: 1930-1980 / Григорій Костюк. – Мюнхен: Сучасність, 1983. – С. 172-190.

218. Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера / Зигфрид Кракауэр. – М.: Искусство, 1977. – 320 с.

219. Красильников В. Николай Борисов. Укразия, кинороман, Зиф, стр. 192, тир. 5 000, ц. 1 р. 25 к.: [рецензия] / Виктор Красильников // Красная новь. – 1929. – № 3. – С. 212.

220. Крижанівський Б. М. Книга про кіно / Борис Миколайович Крижанівський. – К.: Веселка, 1987. – 159 с.

221. Крижанівський Б. Майстри, фільми долі: Кіно різних широт / Борис Крижанівський, Юрій Новиков. – К.: Мистецтво, 1967. – 174 с.

222. Крізь кінооб’єктив часу. Спогади ветеранів українського кіно: [зб. ст.] – К.: Мистецтво, 1970. – 318 с.

223. Кручёных А. Говорящее кино. 1-я книга стихов о кино. Сценарии. Кадры. Либретто. Книга небывалая. Продукция № 150 / Алексей Кручёных. – М.: Изд. автора, 1928. – 63 с.

224. Кулешов Л. Азбука кинорежиссуры / Лев Кулешов. – М.: Искусство, 1969. – 132 с.

225. Кулешов Л. 50 лет в кино / Л. Кулешов, А. Хохлова. – М.: Искусство, 1975. – 303 с. – («Мемуары кинематографистов»).

226. Кулешов Л. В. Собр. соч.: в 3 т. / Лев Владимирович Кулешов. – М.: Искусство, 1987-1989 – Т. 1. – 1987. – 448 с.

227. Кулешов Л. Экран сегодня / Л. Кулешов // Новый Леф. – 1927. – № 4. – С.31-34.

228. Куликова И. С. Философия и искусство модернизма / Ирина Сергеевна Куликова. – М.: Изд-во политической литературы, 1974. – 160 с.

229. Куликова И. С. Экспрессионизм в искусстве / И. С. Куликова. – М.: Наука, 1978. – 183 с.

230. Кушнер Б. Изоповесть / Борис Кушнер // Леф. – 1923. – № 3. – С. 132-134.

231. Кушнирович М. Русский сценарий – детство… отрочество… юность… / М. Кушнирович // Экранные искусства и литература: Немое кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1991. – С. 130-156.

232. Л. С. Оповідання про те, як нас одне павло скубло / Л. С. // Нова Ґенерація. – 1929. – № 2. – С. 62-63.

233. Лавріненко Ю. Ґео Шкурупій (літературна сильветка) / Юрій Лавріненко // Розстріляне відродження: антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей; [упоряд. Ю. Лавріненко]. – К.: Смолоскип, 2004. – С. 241-243.

234. Лавріненко Ю. Олександр Довженко / Ю. Лавріненко // Розстріляне відродження: антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей; [упоряд. Ю. Лавріненко]. – К.: Смолоскип, 2004. – С. 863-875.

235. Ланський М. Лівий роман (До постановки питання про теорію й практику лівого роману) / М. Ланський // Нова Ґенерація. – 1927. – № 2. – С. 34-38.

236. Ласло-Куцюк М. Шукання форми. Нариси з української літератури ХХ століття / Магдалина Ласло-Куцюк. – Бухарест: КОНТЕРІОН, 1980. – 327 с.

237. Левада О. Кіноповісті / Олександр Левада. – К.: Мистецтво, 1977. – 239 с.

238. Левидов М. О футуризме необходимая статья. / М. Левидов // Леф. – 1923. – № 2. – С. 130-137.

239. Левон Лайн. Інтелігент. Екранізований роман на шість частин з прологом та епілогом / Левон Лайн // Нова Ґенерація. – 1927. – № 1-3; 1928 – № 1-8.

240. Левченко О. Текст культури в пошуках автора: Масова свідомість і художня культура у тексті радянської культури (за матеріалами театру і кіно) / О. Левченко. – К.: ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2006. – 288 с.

241. Левченко Я. Контуры ненаписанной теории: кинематографический сюжет русских формалистов / Ян Левченко // НЛО. – 2008. – № 92. – С. 24-41.

242. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: навч. посіб. / Лариса Тимофіївна Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.

243. Леонід Скрипник: [некролог] // Критика. – 1929. – № 3. – С. 125.

244. Леонід Скрипник: [некролог] // Нова Ґенерація. – 1929. – № 3. – С. 5.

245. Леф и кино: [стенограмма совещания] // Новый Леф. – 1927. – № 11-12. – С. 50-70.

246. Лещинська В. Казімір Едшмід / В. Лещинська // Експресіонізм та експресіоністи: Література, малярство, музика сучасної Німеччини: [зб. ст. / ред. С. Савченко]. – К.: Сяйво, 1929. – С. 217-259.

247. Лист у вічність: спогади про Юрія Яновського / [упоряд. Т. Й. Стах]. – К.: Дніпро, 1980. – 349 с.

248. Литературные манифесты. От символизма к Октябрю. – Т. 1. – Regensburg: Wilhelm Fink Verlag München, 1969. – 301 с.

249. Ліфшиць Б. Шляхи української кінематографії / Б. Ліфшиць // Кіно. – 1925. – № 1. – С. 2-4.

250. Лихачёв Б. Материалы к истории кино в России (1914-1916) / Б. Лихачёв // Из истории кино. Материалы и документы. – Вып. 3. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 37-103.

251. Лондон Дж. Сердца трёх: [роман] / Джек Лондон; [пер. с англ.]. – Днепропетровск: Редотдел облуправления по печати, 1992. – 320 с.

252. Лопатинський Ф. Динамо (Асоціяція від Вельсового «Бог динамо»): [кіно-сценарій] / Фавст Лопатинський // Нова Ґенерація. – 1928. – № 7. – С. 9-21.

253. Лопатинський Ф. Другий лист до мойого приятеля-сценариста / Ф. Лопатинський // Нова Ґенерація. – 1928. – № 7. – С. 8-9.

254. Лопатинський Ф. Експресіонізм в кіно / Ф. Лопатинський // Кіно. – 1926. – № 6-7. – С. 10-12.

255. Лопатинський Ф. Лист до мойого приятеля-сценариста / Ф. Лопатинський // Нова Ґенерація. – 1928. – № 5. – С. 361-363.

256. Лопатинський Ф. Хроніка чи сюжетний фільм? / Ф. Лопатинський // Кіно. – 1925. – № 1. – С. 10.

257. Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля / Алексей Фёдорович Лосев. – К.: «Collegium», «Киевская академия Евробизнеса», 1994. – 288 с.

258. Лосев А. Ф. Форма – Стиль – Выражение; [сост. А. А. Тахо-Годи] / А. Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1995. – 944 с.

259. Лотман Ю. М. Семиотка кино и проблемы киноэстетики / Юрий Михайлович Лотман. – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1973. – 139 с.

260. Лощинська Н. Дискусія 20-х рр. про форму і зміст (за «Червоним шляхом») / Наталка Лощинська // Слово і Час. – 1999. – № 3. – С. 79-81.

261. Луначарский А. В. Кино на Западе и у нас / Анатолий Васильевич Луначарский. – Ленинград: ТЕАКИНОПЕЧАТЬ, 1928. – 80 с.

262. Луначарский А. В. О кино: статьи, высказывания, сценарии, документы / А. В. Луначарский. – М.: Искусство, 1965. – 386 с.

263. Любченко А. Вибрані твори; [передм. Л. Пізнюк] / Аркадій Любченко. – К.: Смолоскип, 1999. – 520 с. – («Розстріляне відродження»).

264. Лядів Н. Кінематограф – видовисько масок / Н. Лядів // Кіно. – 1926. – № 2-3. – С. 8-10.

265. Лядов М. Сценарій. Основи кіно-драматургії та техніка сценарія; [за ред. худ. від. управл. ВУФКУ] / М. Лядов. – К.: УКРТЕАКІНО-ВИДАВ, 1930. – 92 с.

266. Мазаев А. И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма / Анатолий Ильич Мазаев. – М.: Наука, 1992. – 326 с.

267. Майк Йогансен у спогадах сучасників // Березіль. – 1996. – № 1-2. – С. 157-181.

268. Майфет Гр. Природа новелі. Збірка друга / Григорій Майфет. – Харків: ДВУ, 1929. – 343 с.

269. Мандельштам Н. Вторая книга: Воспоминания / Надежда Мандельштам. – М.: Моск. рабочий, 1990. – 560 с.

270. Маневич И. М. Кино и литература / Иосиф Михайлович Маневич. – М.: Искусство, 1966. – 240 с.

271. Маркулан Я. К. Киномелодрама. Фильм ужасов: Кино и буржуазная массовая культура / Янина Казимировна Маркулан. – Ленинград: Искусство, 1978. – 191 с., 16 л. ил.

272. Мартьянова И. А. Киновек русского текста: Парадокс литературной кинематографичности / Ирина Анатольевна Мартьянова. – СПб.: Сага, 2002. – 240 с.

273. Марьямов А. М. Довженко / Александр Моисеевич Марьямов. – М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1968. – 271 с. – («Жизнь замечательных людей»).

274. Мар’ямов О. У двобої з Довженком / О. Мар’ямов // Березіль. – 1996. – №. 1-2. – С. 170-175.

275. Мачерет А. В. О поэтике киноискусства / Александр Вениаминович Мачерет. – М.: Искусство, 1981. – 304 с.

276. Мачерет А. В. Художественные течения в советском кино / А. В. Мачерет. – М.: Искусство, 1963. – 335 с.

277. Маяковский В. В кого вгрызается ЛЕФ? / Владимир Маяковский // Леф. – 1923. – № 1. – С. 8-9.

278. Маяковский В. Как поживаете? / В. Маяковский // Леф. – 1927. – № 2. – С. 25-27.

279. Маяковский В. Караул! // Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Маяковский. – М.: Гос. изд. худ. лит., 1955-1959 – Т. 12. – 1959. – С. 130-133.

280. Маяковский В. Кино: сценарии, статьи, письма, речи, стихи / В. Маяковский; [ред. и вступ. ст. А. В. Февральского]. – М.: ГОСКИНОИЗДАТ, 1940. – 328 с.

281. Маяковский В. Кино и вино // Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Маяковский. – М.: Гос. изд. худ. лит., 1955-1959 – Т. 9. – 1958. – С. 64.

282. Маяковский В. Киноповетрие // Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Маяковский. – М.: Гос. изд. худ. лит., 1955-1959 – Т. 5. – 1957. – С. 98-100.

283. Маяковский В. Кого предостерегает ЛЕФ? / В. Маяковский // Леф. – 1923. – № 1. – С. 10-11.

284. Маяковский В. О киноработе // Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Маяковский. – М.: Гос. изд. худ. лит., 1955-1959 – Т. 12. – 1959. – С. 125.

285. Маяковский В. Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Маяковский. – М.: Гос. изд. худ. лит., 1955-1959 – Т. 1. – 1955. – 463 с.

286. Маяковский В. Читатель! // Полн. собр. соч.: в 13 т. / В. Маяковский. – М.: Гос. изд. худ. лит., 1955-1959 – Т. 12. – 1959. – С. 128-129.

287. Медведев П. Н. Формализм и формалисты / П. Н. Медведев. – Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. – 210 с.

288. Медынский С. Е. Оператор. Пространство. Кадр: [учеб. пособие для студ. вузов] / Сергей Евгеньевич Медынский. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 111 с.

289. Мельників Р. Людина з химерним іменем / Ростислав Мельників // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 146. – С. 106-124.

290. Мельників Р. На розі бур театру бунтів. Штрихи до портрета Леоніда Чернова Малошийченка / Р. Мельників // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 216-217. – С. 139-150.

291. Ми і кіно: українські письменники про свою роботу в ВУФКУ // Шквал. – 1929. – № 21. – С. 6-7.

292. Микитенко І. «Ліве» шахрайство. Репліка на оповістку «НҐ» / Іван Микитенко // Гарт. – 1930. – № 6. – С. 164-173.

293. Микитенко О. Слідами фальшивої Мельпомени, або «Йогансен, Слісаренко, Довженко і я» / Олег Микитенко // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 123. – С. 114-144.

294. Михайлов А. А. Маяковский / Александр Алексеевич Михайлов. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 558 с. – («Жизнь замечательных людей»).

295. Михайлов Е. Роль кино-оператора в создании фильма / Е. Михайлов, А. Москвин // Поэтика кино: [сб. ст. / под ред. Б. Эйхенбаума]. – М.-Л.: Книгопечать, 1927. – С. 169-191.

296. Михалкович В. Рождение киноповествования / В. Михалкович // Экранные искусства и литература: Немое кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1991. – С. 28-46.

297. Мишанич С. Українські народні думи // Фольклористичні та літературознавчі праці: в 2 т. / Степан Мишанич. – Донецьк: ДонНУ, 2003 – Т. 2. – 2003. – С. 398-414.

298. Мовчан Р. Григорій Косинка: зблизька і на відстані / Раїса Мовчан // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 18-24.

299. Можаева Т. Г. Языковые средства реализации кинематографичности в художественном тексте: (на материале произведений Г. Грина, Э. Хемингуэя, М. Этвуд): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 10.02.04 «Педагогика» / Татьяна Геннадьевна Можаева. – Барнаул, 2006. – 21 с.

300. Моклиця М. В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Марія Василівна Моклиця.– К., 1999. – 32 с.

301. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / Володимир Моренець. – К.: Вид-во С. Павличко «Основи», 2001. – 327 с.

302. Мороз-Погрібна Л. З. Українська радянська кінодраматургія (становлення і розвиток жанрів) / Лариса Захарівна Мороз-Погрібна. – К.: Наук. думка, 1976. – 147 с.

303. Мустангова Е. Формалисты на новом этапе / Е. Мустангова // За марксистское литературоведение: [сб. ст.]. – Ленинград: Academia, 1930. – С. 130-142.

304. Мясников А. Проблемы раннего русского формализма / А. Мясников // Контекст 1974: лит.-теор. исслед.; [за ред. Н. К. Гея и др.]. – М.: Наука, 1975. – С. 78-134.

305. Набоков В. Машенька: [роман]. Камера-обскура: [роман]. Лолита: [роман] / Владимир Набоков. – Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 1990. – 576 с.

306. Наєнко М. К. Авантюрна проза Олекси Слісаренка / Михайло Кузьмович Наєнко // Чорний Ангел: [вірші; новели; повісті; роман] / О. А. Слісаренко. – К.: Дніпро, 1990. – С. 5-20.

307. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века / [сост. Л. Г. Андреев и др.]. – М.: Прогресс, 1986. – 640 с.

308. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики // Теорія літератури й компаративістики / Дмитро Наливайко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 9-37.

309. Наливайко Д. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», «авангардизму» / Д. Наливайко // Слово і Час. – 1999. – № 11-12. – С. 44-48.

310. Немцев М. В. Стилевые приёмы кинематографа в литературе русского зарубежья первой волны: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.01 «Русская литература» / Максим Владимирович Немцев. – М., 2004. – 22 с.

311. Ніковський А. Ю. Яновський. Загальні враження / А. Ю. Ніковський // Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація; [упоряд. В. Панченко]. – К.: Факт, 2002. – С. 277-284.

312. Никольская Т. Левизна «левизны». Журнал грузинских футуристов «Мемарцхенеоба» / Т. Никольская // Вопросы литературы. – 2003. – № 3. – С. 319-330.

313. Новиченко Л. Н. Украинский советский роман // Избранные работы: в 2 т. / Леонид Николаевич Новиченко. – М.: Худ. лит-ра, 1985 – Т. 2. – 1985. – С. 71-184.

314. Нойхаузер Р. Авангард и авангардизм / Рудольф Нойхаузер // Вопросы литературы. – 1992. – № 3. – С. 125-139.

315. О’Генри. Короли и капуста. Рассказы / О’Генри; [пер. с англ.]. – М.: Худ. лит-ра, 1982. – 334 с.

316. Огнєва Т. К. Відбиток часу в дзеркалі буття: монографія / Тетяна Костянтинівна Огнєва. – К.: Академвидав, 2008. – 216 с.: іл. – («Монограф»).

317. Озеров Ол. Леонід Скрипник. Нариси з теорії мистецтва кіно. ДВУ 1928. ст. 93, тир. 3. 000 пр.: [рецензія] / Ол. Озеров // Критика. – 1928. – № 3. – С. 145-146.

318. Островський Г. Все, що залишилось… / Григорій Островський // Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація; [упоряд. В. Панченко]. – К.: Факт, 2002. – С. 187-230.

319. Павлычко С. Роман Джона Фаулза «Дэниел Мартин» и традиции английской реалистической прозы / С. Павлычко // Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: [сб. ст.]. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 66-92.

320. Павличко С. Теорія літератури; [упоряд. В. Агеєва, Б. Кравченко; передм. М. Зубрицька] / Соломія Павличко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 679 с.

321. Панч П. З ним і про нього (Юрій Яновський) // Твори: в 6 т. / Петро Панч; [упоряд. В. Дончик, О. Рилєєва]. – К.: Дніпро, 1982-1983 – Т. 6. – 1983. – С. 464-471.

322. Панч П. Твори: в 3 т. / П. Панч. – К.: ДВ Художньої літератури, 1956 – Т. 1. Повісті. – 1956. – 616 с.

323. Панченко В. «Книга легка і життєжадібна…» / Володимир Панченко // Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація; [упоряд. В. Панченко]. – К.: Факт, 2002. – С. 287-300.

324. Панченко В. Є. «Майстер корабля» Ю. Яновського. (До творчої історії) / В. Є. Панченко // Рад. літературознавство. – 1985. – № 11. – С. 41-48.

325. Панченко В. Морський рейс Юрія Третього / В. Панченко. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2002. – 148 с.

326. Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація / [упоряд. В. Панченко]. – К.: Факт, 2002. – 344 с. – (Літ. проект «Текст + контекст». Знакові літ. доробки та навколо них).

327. Перекрій М. Леонід Скрипник. Інтеліґент: [рецензія] / М. Перекрій // Гарт. – 1929. – № 10-11. – С. 200-203.

328. Перцов В. Звенигора: [рецензия] / В. Перцов // Новый Леф. – 1928. – № 1. – С. 46-47.

329. Петренко Л. Я. Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Леся Ярославівна Петренко. – Івано-Франківськ, 2008. – 19 с.

330. Петрова О. Експресивний конструктивізм Вадима Меллера / Ольга Петрова // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 236-237. – С. 362-370.

331. Пєштак П. Російський формалізм / П. Пєштак // Література. Теорія. Методологія; [пер. з польськ. С. Яковенка / упоряд. і наук. ред. Д. Уліцької]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 136-175.

332. Підгайний Л. Гео Шкурупій. Жанна батальйонерка. Книгоспілка, 1930 р. 167 стор. Тир. 4000. Ціна 1 карб. 60 коп.: [рецензія] / Л. Підгайний // Критика. – 1930. – № 5. – С. 148-152.

333. Підгайний Л. Леонід Скрипник «Інтелігент»: [рецензія] / Л. Підгайний // Пролетарська правда. – 1929. – № 84 (12 квіт.). – С. 5.

334. Підмогильний В. П. Оповідання. Повість. Романи / Валер’ян Петрович Підмогильний; [вступ. ст., упоряд. і приміт. В. О. Мельника]. – К.: Наук. думка, 1991. – 800 с. – («Б-ка укр. літ. рад. укр. літ.»).

335. Пиотровский А. К теории кино-жанров / Адр. Пиотровский // Поэтика кино: [сб. ст. / под ред. Б. Эйхенбаума]. – М.-Л.: Книгопечать, 1927. – С. 145-170.

336. Платформа й оточення лівих: [програма] // Нова Ґенерація. – 1927. – № 1. – С. 39-43.

337. Плачинда С. П. Олександр Довженко: Біографічний роман / Сергій Петрович Плачинда. – К.: Вид-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1980. – 244 с. – («Уславлені імена», вип. 50).

338. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: монографія / Ярослав Поліщук. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с. – («Монограф»).

339. Полторацький Ол. Гео Шкурупій і «Нова генерація»: [спогади] / Олексій Полторацький // Рад. літературознавство. – 1968. – № 7. – С. 66-71.

340. Полторацький Ол. Етюди до теорії кіно / Ол. Полторацький. – К.: УКРТЕАКІНО-ВИДАВ, 1930. – 129 с.

341. Полторацький Ол. Крізь формальну методу / Ол. Полторацький // Нова Ґенерація. – 1927. – № 2. – С. 38-43.

342. Полторацький Ол. Літературні засоби. Спроба соціологічної аналізи / Ол. Полторацький. – Харків: ДВУ, 1929. – 147 с.

343. Полторацький Ол. Панфутуризм / Ол. Полторацький // Нова Ґенерація. – 1929. – № 1. – С. 40-49.

344. Полторацький Ол. Панфутуризм / Ол. Полторацький // Нова Ґенерація. – 1929. – № 2. – С. 42-50.

345. Полторацький Ол. Панфутуризм / Ол. Полторацький // Нова Ґенерація. – 1929. – № 4. – С. 50-55.

346. Полторацький Ол. Практика лівого оповідання / Ол. Полторацький // Нова Ґенерація. – 1928. – № 1. – С. 50-60.

347. Полторацький Ол. (Озеров) Про «зорову точку» в кіно-фільмі / Ол. Полторацький // Кіно. – 1927. – № 5. – С. 5.

348. Полторацький Ол. Як виробляти романи / Ол. Полторацький // Нова Ґенерація. – 1928. – № 5. – С. 364-369.

349. Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка; [за ред. Л. Новиченка]. – К.: Дніпро, 1973. – 719 с.

350. Порівняльне літературознавство: підруч. / В. Будний, М. Ільницький. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

351. Поспелов Г. Н. Теория литературы: учеб. [для ун-тов] / Геннадий Николаевич Поспелов. – М.: Высш. шк., 1978. – 351 с.

352. Приходько І. Ф. Своєрідність композиційних прийомів у ранній прозі Ю. Яновського / І. Ф. Приходько // Українське літературознавство. – Вип. 53. – Львів: Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1989. – С. 52-61.

353. Проблема синтеза в художественной культуре: [сб. ст. / под ред. А. В. Прохорова и др.]. – М.: Наука, 1985. – 286 с.

354. Пудовкин В. И. Собр. соч.: в 3 т. / Всеволод Иванович Пудовкин. – М.: Искусство, 1974 – Т. 1: О киносценарии. Кинорежиссура. Мастерство киноактера. – 1974. – 440 с.

355. Пудовкин В. И. Статьи о киноискусстве / В. И. Пудовкин. – М.: Всесоюзный госуд. ин-т кинематографии, 1966. – 78 с.

356. Пунин Н. Н. Рисунки нескольких «молодых» // Русское и советское искусство / Николай Николаевич Пунин. – М.: Советский художник, 1976. – С. 145-240.

357. Пуніна О. Фактура кіно в конструкції «лівої» прози Ґео Шкурупія / Ольга Пуніна // Вісник Донецького університету. Сер. «Б». – Вип. 1-2. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 42-55.

358. Пуха Л. Г. Кінематограф і Лесь Курбас / Людмила Григорівна Пуха. – Черкаси: Сіяч, 1999. – 108 с.

359. Разлогов К. Э. Монтажный и антимонтажный принципы в искусстве экрана / К. Э. Разлогов // Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1988. – С. 23-31.

360. Раппапорт А. Г. К пониманию поэтического и культурно-исторического смысла монтажа / А. Г. Раппапорт // Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1988. – С. 14-22.

361. Расширенный терминологический словарь к курсу «История зарубежной литературы: ХХ век» / [сост. И. А. Попова-Бондаренко и др.]. – Донецк: ДонНУ, 2005. – 127 с.

362. Рединґ Оскар. Лист до читачів Л. Скрипникового «Інтеліґента» / Оскар Рединґ // Нова Ґенерація. – 1929. – № 10. – С. 48-53.

363. Речка А. Композиційні особливості драми для читання (монтаж) / Анастасія Речка // Наукові записки. – Том. 19. Філологічні науки. – Харків: Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2001. – С. 35-39.

364. Рисак О. О. Мелодії і барви слова. Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: монографія / Олександр Опанасович Рисак. – Луцьк: Надстир’я, 1996. – 98 с.

365. Роб-Грийе А. Проект революции в Нью-Йорке: [роман] / Ален Роб-Грийе. – Спб.: Амфора, 2000. – 267 с.

366. Розстріляне відродження: антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей / [упоряд. Ю. Лавріненко]. – К.: Смолоскип, 2004. – 992 с.

367. Ромм М. И. Вопросы киномонтажа / Михаил Ильич Ромм. – М.: Каф. кинорежиссуры, Всесоюз. госуд. Ин-т кинематографии. Научно-исслед. каб., 1959. – 85 с.

368. Ромм М. Литература и кино / М. Ромм // Вопросы кинодраматургии: [сб. ст.]. – Вып. 1. – М.: Искусство, 1954. – С. 43-69.

369. Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / В. Н. Альфонсов, Р. Е. Васильев и др. – СПб.-М.: Высш. шк., 2002. – 586 с.

370. Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма: [сб. ст.]. – М.: Наука, 2003. – 575 с.

371. Рутман В. Абсолютный фильм / В. Рутман; пер. с нем. Э. Лебедевой // Новый Леф. – 1928. – № 9. – С. 24-27.

372. Савостин И. Г. К употреблению термина «монтаж» в литературоведении / И. Г. Савостин // Жанр и композиция литературного произведения: межвузовский сб. – Вып. 2. – Калининград, 1976. – С. 18-25.

373. Савченко С. Експресіонізм у німецькій літературі / С. Савченко // Експресіонізм та експресіоністи: Література, малярство, музика сучасної Німеччини: [зб. ст. / ред. С. Савченко]. – К.: Сяйво, 1929. – С. 9-61.

374. Савченко Я. «Арсенал»: [рецензія] / Яків Савченко // Критика. – 1929. – № 3. – С. 104-113.

375. Сартр Ж.-П. Дороги свободы / Жан-Поль Сартр; [пер. с франц.; ред. и автор. коммент. А. Волков]. – Харьков: Фолио, 1997 – І. Возраст зрелости. – 1997. – 367 с.

376. Сахно И. М. Бриколаж в поэзии русского авангарда / И. М. Сахно // Русский авангард 1910-1920-х годов: проблема коллажа: [сб. ст. / отв. ред. Г. Ф. Коваленко]. – М.: Наука, 2005. – С. 305-315.

377. Селезнёва Т. Ф. Киномысль 1920-х годов / Тамара Фёдоровна Селезнёва. – Ленинград: Искусство, 1972. – 184 с.

378. Семенко М. До постановки питання про застосовання ленінізму на 3-му фронті / Михайль Семенко // Червоний шлях. – 1924. – № 11-12. – С. 169-201.

379. Семенко М. Мистецтво як культ / М. Семенко // Червоний шлях. – 1924. – № 3. – С. 222-229.

380. Семенко М. Поезії / М. Семенко; [упоряд. Є. Адельгейм]. – К.: Рад. письменник, 1985. – 311 с.

381. Семенко М. Постановка питання в теорії мистецтва переходової доби (Панфутуристичний маніфест) / М. Семенко // Десять років української літератури (1917 – 1927): у 2 т. / [упоряд. А. Лейтес, М. Яшек]. – Харків: ДВУ, 1928 – Т. 2. – 1928. – С. 100-106.

382. Сеник Л. Прозові пошуки українських футуристів 20-х років: «лівий» роман / Любомир Сеник // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ССХХІ. Праці філолог. секції. – Львів, 1990. – С. 123-135.

383. Сеник Л. Т. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д- ра філол. наук: спец. 10.01.02 «Українська література» / Любомир Тадейович Сеник. – К., 1995. – 40 с.

384. Скляренко С. Борис Джин із Подолу: [кіно-роман] / Семен Скляренко // Нова Ґенерація. – 1929. – № 8. – С. 5-16.

385. Скрипник Л. Газета / Леонід Скрипник // Нова Ґенерація. – 1928. – № 2. – С. 53-61.

386. Скрипник Л. «Звенигора» О. Довженка: [рецензія] / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1927. – № 3. – С. 56-58.

387. Скрипник Л. Іван Петрович і Феліс (уривок з роману: «Епізоди з життя чудної людини») / Л. Скрипник // Червоний шлях. – 1928. – № 11. – С. 7-31.

388. Скрипник Л. Інтелігент. Екранізований роман на шість частин з прологом та епілогом / Л. Скрипник. – Харків: Пролетарій, 1929. – 148 с.

389. Скрипник Л. Критичний безумовний рефлекс Є. Касьяненка / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1929. – № 5. – С. 40-42.

390. Скрипник Л. Література / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1929. – № 5. – С. 34-40.

391. Скрипник Л. Матеріяли до біографії письменника Лопуцьки (З персональних спогадів) / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1928. – № 11. – С. 293-303.

392. Скрипник Л. Мистецтва соціяльні й асоціяльні / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1929. – № 11. – С. 26-33.

393. Скрипник Л. Мистецтва соціяльні й асоціяльні / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1929. – № 12. – С. 25-29.

394. Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л. Скрипник. – Харків: ДВУ, 1928. – 93 с.

395. Скрипник Л. Перше кохання Івана Петровича (З роману: «Епізоди з життя чудної людини») / Л. Скрипник // Життя й революція. – 1928. – 10. – С. 39-47.

396. Скрипник Л. Поезія / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1929. – № 9. – С. 17-22.

397. Скрипник Л. Про кіно-виробництво та кіно-мистецтво на Україні / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1927. – № 1. – С. 43-48.

398. Скрипник Л. Театр, цирк, опера, танок, музика / Л. Скрипник // Нова Ґенерація. – 1929. – № 4. – С. 41-50.

399. Слісаренко О. А. Чорний Ангел: [вірші; новели; повісті; роман]; [упоряд. та передм. М. К. Наєнка] / О. А. Слісаренко. – К.: Дніпро, 1990. – 557 с.

400. Смілянський Л. «Двері в день». Роман Гео Шкурупія. Вид-во «Пролетарій»: [рецензія] / Л. Смілянський // Літ. газета. – 1929. – № 8 (15 квіт.). – С. 3.

401. Смолич Ю. Мої сучасники: літературно-портретні нариси / Юрій Смолич. – К.: Рад. письменник, 1978. – 376 с.

402. Смолич Ю. Рассказ о непокое. Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет / Ю. Смолич. – М.: Известия, 1971. – 560 с.

403. Соловей О. Король футопрерій / Олег Соловей // Кальміюс. – 2005. – № 3 (24). – С. 80-90.

404. Сорвина М. Ю. Негромкий голос Генриха Георге / М. Ю. Сорвина // Западное искусство. ХХ век: Мастера и проблемы: [сб. ст.]. – М.: Наука, 2000. – С. 160-179.

405. Сорока М. Поезомалярство М. Семенка / Микола Сорока // Слово і Час. – 1997. – № 11-12. – С. 73-77.

406. Ставинский Е. Избранное / Ежи Ставинский; [пер. с пол. З. Шаталовой; предисл. А. Ермонского]. – М.: Худ. лит-ра, 1981. – 542 с.

407. Старинкевич Л. Ґео Шкурупій «Двері в день». Роман. Видавництво «Пролетарий», 229 стор. Ціна 2 крб.: [рецензія] / Л. Старинкевич // Червоний шлях. – 1929. – № 5-6. – С. 270-272.

408. Старинкевич Л. Леонід Скрипник «Інтелігент». Екранізований роман на шість частин з прологом і епілогом. Видавництво «Пролетарій» – Харків, 1929 р., 146 с.: [рецензія] / Л. Старинкевич // Критика. – 1929. – № 6. – С. 160-162.

409. Старинкевич Л. Юрій Яновський. – Майстер корабля. Роман. Книгоспілка, 1928, 224 стор., ц. 3 карб.: [рецензія] / Л. Старинкевич // Гарт. – № 3. – С. 132-135.

410. Старынкевич Е. Украинский футуризм (Его фактура и идеология) / Е. Старынкевич // Красное слово. – 1929. – № 8. – С. 96-107.

411. Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана: [сб. ст.]. – М.: Радуга, 1984. – 279 с.

412. Структурализм: «за» и «против»: [сб. ст.]. – М.: Прогресс, 1975. – 468 с.

413. Сулима М. Біля джерел. Михайль Семенко – редактор ВУФКУ / М. Сулима // Культура і життя. – 1987. – № 51 (20 груд.). – С. 4.

414. Сулима М. М. Книжиця з семи розділах: літ.-крит. ст. й дослідж. / Микола Матвійович Сулима. – К.: Фенікс, 2006. – 424 с.

415. Сулима М. «Новій генерації» – 70 / М. Сулима // Слово і Час. – 1997. – № 11-12. – С. 41-43.

416. Тайге К. До теорії конструктивізму / Кароль Тайге // Нова Ґенерація. – 1929. – № 3. – С. 51-56.

417. Така тривала відсутність, таке непросте повернення (Листи Юрія Шевельова до Романа Корогодського) // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 250-251. – С. 148-158.

418. Тарасов А. В. Кинематограф М. А. Булгакова. К проблеме кинематографичности художественного мышления писателя: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. культоролог. наук: спец. 24.00.01 «Культурология» / Александр Валентинович Тарасов. – Шуя, 2006. – 22 с.

419. Тасалов В. И. Эстетика техницизма: критич. очерк / Владимир Ильич Тасалов. – М.: Искусство, 1960. – 152 с.

420. Теліга Ів. Бузько – «Чайка». Роман. В-во Д. В. У. 1929 р. тир. 5. 000, стор. 323. ціна 1-80.: [рецензія] / Ів. Теліга // Молодняк. – 1929. – № 9. – С. 117-119.

421. Теліга Ів. Ґео Шкурупій «Двері в день». Роман. Вид-во «Пролетарій», 1929 р., с. 232. 2 крб.: [рецензія] / Ів. Теліга // Молодняк. – 1929. – № 6. – С. 109-110.

422. Теліга Ів. Леонід Скрипник «Інтелігент» – екранізований роман на шість частин з прологом і епілогом. Видавництво «Пролетарій», 1929 р. Тираж 5. 000. Стор. 148. Ціна 1 крб. 35 коп.: [рецензія] / Ів. Теліга // Молодняк. – 1929. – № 4. – С. 118-120.

423. Теория литературы: [учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений]: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. – М.: ИЦ «Академия», 2004 – Т. 1: Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – 2004. – 512 с.

424. Теплиц Е. История киноискусства / Ежи Теплиц. – Т. 1-2: 1895-1927. – М.: Прогресс, 1968. – 336 с.

425. Тимошенко С. Искусство кино и монтаж фильма: опыт введения в теорию и эстетику кино / С. Тимошенко. – Л.: Academia, 1926. – 79 с.

426. Ткаченко І. Творча путь Юрія Яновського / І. Ткаченко // Критика. – 1931. – № 3. – С. 68-86.

427. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика / Борис Викторович Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 334 с.

428. Тренин В. Тревожный сигнал друзьям / В. Тренин // Новый Леф. – 1928. – № 8. – С. 30-36.

429. Третьяков С. Кино к юбилею / С. Третьяков // Новый Леф. – 1927. – № 10. – С. 27-31.

430. Третьяков С. Производственный сценарий / С. Третьяков // Новый Леф. – 1928. – № 2. – С. 29-34.

431. Третьяков С. Чем живо кино / С. Третьяков // Новый Леф. – 1928. – № 5. – С. 23-28.

432. Тростянецкий А. А. Юрий Яновский: критико-биографический очерк / Арон Абрамович Тростянецкий. – М.: Сов. писатель, 1959. – 161 с.

433. Троцкий Л. Д. Формальная школа поэзии и марксизм // Литература и революция / Лев Давыдович Троцкий. – М.: Политиздат, 1991. – С. 130-145.

434. Туровская М. Й. Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского / Майя Йосифовна Туровская. – М.: Искусство, 1991. – 255 с.

435. Тынянов Ю. О литературном факте / Юрий Тынянов // Леф. – 1924. – № 2. – С. 101-116.

436. Тынянов Ю. Об основах кино / Ю. Тынянов // Поэтика кино: [сб. ст. / под ред. Б. Эйхенбаума]. – М.-Л.: Книгопечать, 1927. – С. 53-85.

437. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Тынянов. – М.: Наука, 1977. – 574 с.

438. Тюпа В. И. Аналитика художественного: Введение в литературоведческий анализ / Валерий Игоревич Тюпа. – М.: Лабиринт; РГГУ, 2001. – 192 с.

439. Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. Вопросы типологии / В. И. Тюпа. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 224 с.

440. Уэльбек М. Возможность острова: [роман] / Мишель Уэльбек; [пер. с франц. И. Стаф]. – М.: Иностранка, 2006. – 619 с.

441. Фактура твору // Словник літературознавчих термінів; [уклад. В. М. Лесин, О. С. Пулинець]. – К.: Рад. письменник, 1971. – С. 440.

442. Фаллада Х. Собр. соч.: в 4 т. / Ханс Фаллада; [пер. с нем. Н. Вольпин и др.]. – М.: Худ. лит-ра, 1990-1991 – Т. 2. Кн. 1. Волк среди волков: [роман]. Ч. 1. – 1990. – 382 с.; Ч. 2. (Кн. 2.) – 1991. – 462 с.

443. Февральский А. Маяковский и кино / А. Февральский // Кино: сценарии, статьи, письма, речи, стихи / В. Маяковский. – М.: ГОСКИНОИЗДАТ, 1940. – С. 7-21.

444. Фейхтвангер Л. Успіх. Три роки з історії однієї провінції: [роман] / Ліон Фейхтвангер; [пер. з нім. О. Синиченка / вступ. ст. А. Баканов]. – К.: Вища шк., 1981. – 742 с.

445. Феллер М. Д. Структура произведения: автору и редактору / Мартен Давидович Феллер. – М.: Книга, 1981. – 272 с.

446. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма / Л. Фелонов. – М.: Кафедра кинорежиссуры, 1966. – 162 с.

447. Фёдоров В. Архитектоника драматического поэта // Оправдание филологии / Владимир Фёдоров. – Донецк: Норд-пресс, 2005. – С. 29-38.

448. Флексмен Ґ. Кіно-студії / Ґреґорі Флексмен // Енциклопедія постмодернізму; [за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора]; пер. з англ. В. Шовкун. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – С. 198-204.

449. Хализев В. Е. Теория литературы: учеб. / Валентин Евгеньевич Хализев. – М.: Высш. шк., 1999. – 398 с.

450. Ханзен-Лёве Оге А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Оге А. Ханзен-Лёве; [пер. с нем.]. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 672 с.

451. Ханютин А. «Предкинематографические» зрелища в их исторических связях с литературой / А. Ханютин // Экранные искусства и литература: Немое кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1991. – С. 5-27.

452. Харитонов В. В. Взаимосвязь искусств / Владимир Васильевич Харитонов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 148 с.

453. Хемингуэй Э. Прощай, оружие!; Рассказы / Эрнест Хемингуэй; [пер. с англ.]. – М.: Правда, 1982. – 352 с.

454. Холостенко Є. Л. Скрипниченко. – А. Бучма. Вид. ВУФКУ, 1929 р. Стор. 16. Ціна 15 коп.; Ю. Кривдін. – Що таке кіно. Вид. ВУФКУ. Київ, 1930 р. Стор. 44. Ціна 30 коп.; Н. Ушаков. – Три оператори. Вид. Укртеакіновидав, Київ, 1930 р. Стор. 40. Ціна 35 коп.; М. Бажан. – О. Довженко. Вид. ВУФКУ, 1930 р. Стор. 32. Ціна 20 коп.: [рецензія] / Є. Холостенко // Критика. – 1930. – № 7-8. – С. 220-224.

455. Хренов Н. Воздействие «эстетических горизонтов» массовой публики на отношения кино и литературы в первые десятилетия ХХ в. / Н. Хренов // Экранные искусства и литература: Немое кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1991. – С. 220-237.

456. Хуторян А. В. У полоні експериментів (Ґео Шкурупій. Страшна мить, оповідання. Книгоспілка, 1929): [рецензія] / А. В. Хуторян // Літ. газета. – 1929. – № 23 (1 груд.). – С. 4.

457. Цивьян Ю. К истории связей театра и кино в русской культуре начала ХХ в. («источник» и «мимикрия») / Юрий Цивьян // Проблема синтеза в художественной культуре: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1985. – С. 100-113.

458. Цивьян Ю. О Чаплине в русском авангарде и о законах случайного в искусстве / Ю. Цивьян // НЛО. – 2006. – № 81 (5). – С. 99-142.

459. Цивьян Ю. «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова к расшифровке монтажного текста / Ю. Цивьян // Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1988. – С. 78-98.

460. Цимбал Я. «54 кадри на сторінці»: кіно і проза 20 – 30-х років ХХ ст. / Ярина Цимбал // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С. 74-79.

461. Цимбал Я. В. Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20-30-х років: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Ярина Володимирівна Цимбал. – К., 2003. – 20 с.

462. Цікавий С. Світообраз та стиль жанру думи у творчості Василя Стуса / Сергій Цікавий // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. праць / за ред. М. Х. Гуменного та ін.]. – Вип. 26. – К.: Акцент, 2007. – С. 719-725.

463. Черниш Г. Гео Шкурупій / Галина Черниш // Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн.: підр. [за ред. В. Г. Дончика]. – К.: Либідь, 1998 – Кн.1: Перша половина ХХ ст. – 1998. – С. 325-327.

464. Черниш Г. Український футуризм і довкола нього / Г. Черниш // Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки: літературно-критичні статті; [упоряд. В. Г. Дончик]. – К.: Дніпро, 1991. – С. 90-124.

465.Чернов Малошийченко Л. Подарунок молодим кінематографістам / Леонід Чернов Малошийченко. – Харків: ДВУ, 1930. – 40 с.

466. Чернов Малошийченко Л. Поезії / Л. Чернов Малошийченко // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 216-217. – С. 150-172.

467. Черняк Е. Шляхи української радянської кінематографії / Е. Черняк // Критика. – 1929. – № 5. – С. 78-97.

468. Шагинян М. Собр. соч.: в 9 т. / М. Шагинян. – М.: Худ. лит-ра, 1971-1974 – Т. 2. Повесть и романы. 1923-1928. Очерки. 1922-1936. – 1971. – 839 с.

469. Шадурский М. И. Художественная модель мира в романах-утопиях С. Батлера и О. Хаксли: дис. на соиск. уч. степени канд. филол. наук: 10.01.03 / Максим Иванович Шадурский. – Минск, 2008. – 166 с.

470. Шевчук Гр. Післямова до «Ноктюрну b-moll» / Гр. Шевчук // Проза про життя інших: Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі; [упоряд. В. Агеєва]. – К.: Факт, 2003. – С. 169-172.

471. Шимон О. О. Сторінки з історії кіно на Україні / Олександр Олексійович Шимон. – К.: Мистецтво, 1964. – 150 с.

472. Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація: Українська літературна дискусія 1920-х років / Мирослав Шкандрій; [пер. з англ. М. Климчук]. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 384 с.

473. Шкандрій М. Український прозовий авангард 20-х / М. Шкандрій // Слово і Час. – 1993. – № 8. – С. 51-57.

474. Шкловский В. Гамбургский счёт: статьи – воспоминания – эссе (1914-1933) / Виктор Шкловский. – М.: Сов. писатель, 1990. – 544 с.

475. Шкловский В. За 60 лет: работы о кино / В. Шкловский. – М.: Искусство, 1985. – 573 с.

476. Шкловский В. Искусство как приём // Гамбургский счёт: статьи – воспоминания – эссе (1914-1933) / В. Шкловский. – М.: Сов. писатель, 1990. – С. 101-114.

477. Шкловский В. Моталка. О кино ремесле. Книжка не для кинематографистов / В. Шкловский. – М.-Л.: Кинопечать, 1927. – 40 с.

478. Шкловский В. Несколько слов об искусстве Советского Союза и об искусстве Запада тридцатых годов // Повести о прозе. Размышления и разборы: в 2 т. / В. Шкловский. – М.: Худ. лит-ра, 1966 – Т 2. – 1966. – С. 416-451.

479. Шкловский В. О писателе / В. Шкловский // Новый Леф. – 1927. – № 1. – С. 29-33.

480. Шкловский В. По поводу картины Эсфирь Шуб / В. Шкловский // Новый Леф. – 1927. – № 8-9. – С. 52-54.

481. Шкловский В. Поэзия и проза в кинематографии / В. Шкловский // Поэтика кино: [сб. ст. / под ред. Б. Эйхенбаума]. – М.-Л.: Книгопечать, 1927. – С. 137-142.

482. Шкловский В. Сергей Эйзенштейн и «неигровая фильма» / В. Шкловский // Новый Леф. – 1927. – № 4. – С.34-35.

483. Шкловский В. Б. Эйзенштейн / Виктор Борисович Шкловский. – М.: Искусство, 1973. – 326 с.

484. Шкурупій Гео. Двері в день. Вибране / Гео Шкурупій. – К.: Радянський письменник, 1968. – 325 с.

485. Шкурупій Ґео. Жанна батальйонерка / Ґео Шкурупій // Життя й революція. – 1929. – № 4. – С. 5-47.

486. Шкурупій Ґео. Жанна батальйонерка / Ґео Шкурупій // Життя й революція. – 1929. – № 5. – С. 35-76.

487. Шкурупій Ґео. Жанна батальйонерка / Ґео Шкурупій // Життя й революція. – 1929. – № 7-8. – С. 60-82.

488. Шкурупій Ґео. Жанна батальйонерка / Ґео Шкурупій // Життя й революція. – 1929. – № 10. – С. 43-62.

489. Шкурупій Ґео. Жанна батальйонерка / Ґео Шкурупій // Шквал. – 1929. – № 17-18. – С. 17-19.

490. Шкурупій Ґео. Нове мистецтво в процесі розвитку української культури / Ґео Шкурупій // Аванґард-Альманах – пролетарських митців нової ґенерації. – 1930. – № а. – С. 37-42.

491. Шкурупій Ґео. Патетична ніч. «Нарком» / Ґео Шкурупій; [передм. Ол. Полторацького]. – Харків: Укр. робітник, 1929. – 63 с.

492. Шкурупій Ґео. Переможець Дракона: [книга оповідань] / Ґео Шкурупій. – Харків: ДВУ, 1925. – 245 с.

493. Шкурупій Ґео. Проза. Т. 1. Новелі нашого часу / Ґео Шкурупій. – Харків-Київ: ДВ «Література і мистецтво», 1931. – 211 с.

494. Шкурупій Ґео. Реконструкція мистецтв / Ґео Шкурупій // Аванґард-Альманах – пролетарських митців нової ґенерації. – 1930. – № b. – С. 3-12.

495. Шкурупій Ґео. Сигнал на сполох друзям – фальшива тривога / Ґео Шкурупій // Нова Ґенерація. – 1928. – № 11. – С. 327-334.

496. Шкурупій Ґео. Чому ми завжди на барикадах / Ґео Шкурупій // Нова Ґенерація. – 1927. – № 2. – С. 30-34.

497. Щербак А. Кіно Миколи Бажана: сторінки історії українського радянського кіно / Анатолій Щербак. – К.: Мистецтво, 1986. – 185 с.

498. Щербак А. Маяковський і українська драматургія 20-х років / А. Щербак // Рад. літературознавство. – 1973. – № 9. – С. 40-48.

499. Щербак А. Новий жанр / А. Щербак // Кіноповісті. Збірник: у 2 т. / [уклад. А. Щербак]. – К.: Рад. письменник, 1963-1964 – Т. 1. – 1963. – С. 5-30.

500. Эйзенштейн С. М. Избранные статьи / Сергей Михайлович Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1956. – 455 с.501. Эйзенштейн С. Кино и литература (Об образности) / С. Эйзенштейн // Вопросы литературы. – 1968. – № 1. – С. 91-112.

502. Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов: (К постановке «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в Московском Пролеткульте) / С. Эйзенштейн // Леф. – 1923. – № 3. – С. 70-75.

503. Эйзенштейн С. М. Собр. соч.: в 6 т. / С. М. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1964-1971 – Т. 6. Киносценарии. – 1971. – 559 с.

504. Эйхенбаум Б. Литература и кино / Борис Эйхенбаум // Советский экран. – 1926. – № 42. – С. 10.

505. Эйхенбаум Б. Литературный быт // О литературе: работы разных лет / Б. Эйхенбаум. – М.: Сов. писатель, 1987. – С. 428-436.

506. Эйхенбаум Б. О литературе: работы разных лет / Б. Эйхенбаум. – М.: Сов. писатель, 1987. – 544 с.

507. Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии / Б. Эйхенбаум; [сб. ст. / сост. О. Эйхенбаум]. – Ленинград: Худ. лит-ра, 1986. – 456 с.

508. Эйхенбаум Б. Проблемы кино-стилистики / Б. Эйхенбаум // Поэтика кино: [сб. ст.]. – М.-Л.: Книгопечать, 1927. – С. 11-51.

509. Эйхенбаум Б. Творчество Ю. Тынянова // О прозе. О поэзии / Б. Эйхенбаум; [сб. ст.]. – Ленинград: Худ. лит-ра, 1986. – С. 186-223.

510. Экспрессионизм: [сб. ст. / ред. Е. М. Браудо, Н. Э. Радлова]. – Петроград – МСМХХІІІ – Москва: Гос. изд., 1923. – 236 с.

511. Экспрессионизм. Драма. Живопись. Графика. Музыка. Кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1966. – 155 с.

512. Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: в 3 т. / Илья Григорьевич Эренбург. – М.: Сов. писатель, 1990 – Т. 1. – 1990. – 640 с.

513. Эренбург И. НПХХ. Жизнь и гибель Николая Курбова: [романы] / И. Эренбург; [сост. Ю. Н. Жуков, С. Н. Земляной]. – М.: Моск. рабочий, 1991. – 384 с.

514. Эренбург И. Собр. соч.: в 9 т. / И. Эренбург. – М.: Госуд. изд. худ. лит., 1962-1965 – Т. 1. Хулио Хуренито. Трест Д. Е. Тринадцать трубок: [романы]. – 1962. – 535 с.

515. Юренев Р. Н. Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод / Ростислав Николаевич Юренев. – Ч. 1. 1898-1929. – М.: Искусство, 1985. – 303 с.

516. Юрченко Юр. Hollywood в Одесі / Юр. Юрченко // Кіно. – 1926. – № 6-7. – С. 20-21.

517. Юткевич С. Шекспир и кино / С. Юткевич. – М.: Наука, 1973. – 272 с.

518. Якубовський Ф. На шляху до роману (В. Підмогильний, Є. Плужник, Ю. Яновський, Ю. Смолич) // Від новелі до роману: етюди про розвиток української художньої прози ХХ ст. / Фелікс Якубовський. – К.: ДВУ, 1929. – С. 202-225.

519. Якубовський Ф. Перед «Дверима в день» (Ґео Шкурупій – від «Психетоз» до роману) / Ф. Якубовський // Критика – 1929. – № 5. – С. 45-62.

520. Якубовський Ф. Шукання «лівих» новелі й роману (Ґео Шкурупій) // Від новелі до роману: етюди про розвиток української художньої прози ХХ ст. / Ф. Якубовський. – К.: ДВУ, 1929. – С. 226-265.

521. Якубський Б. Новий роман Ю. Яновського: [рецензії] / Б. Якубський, П. Филипович, Я. Савченко, В. Підмогильний, Ф. Якубовський // Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація; [упоряд. В. Панченко]. – К.: Факт, 2002. – С. 268-272.

522. Якубський Б. Соціологічний метод у письменстві / Борис Якубський. – К.: Слово, 1923. – 62 с.

523. Якубський Б. Юрій Яновський та його «Майстер корабля»: [рецензія] / Б. Якубський // Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація; [упоряд. В. Панченко]. – К.: Факт, 2002. – С. 257-267.

524. Ямпольский М. Вытеснение источника (Гриффит и Браунинг) / Михаил Ямпольский // Экранные искусства и литература: Немое кино: [сб. ст.]. – М.: Наука, 1991. – С. 77-105.

525. Ямпольский М. Гриффит и поэтическая традиция / М. Ямпольский // Западное искусство. ХХ век. Классическое наследие и современность: [сб. ст.].– М.: Наука, 1992. – С. 232-267.

526. Ямпольский М. Проблема взаимодействия искусств и неосуществленный мультфильм Фернана Леже «Чарли-кубист» / М. Ямпольский // Проблема синтеза в художественной культуре: [сб. ст. / под ред. А. В. Прохорова и др.]. – М.: Наука, 1985. – С. 76-99.

527. Ямпольский М. Сандрар и Леже. К генезису кубистического монтажа / М. Ямпольский // Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Кино: [сб. ст. / сост. М. Б. Ямпольский]. – М.: Наука, 1988. – С. 47-77.

528. Яновський Ю. Бородаті мисливці знаходять молодість / Юрій Яновський // Життя й революція. – 1929. – № 6. – С. 5-27.

529. Яновський Ю. Майстер корабля: [роман] / Ю. Яновський. – Одеса: Маяк, 1972. – 156 с. – («Морська бібліотека»).

530. Яновський Ю. Твори: в 5 т. / Ю. Яновський. – К.: ДВ Художньої літератури, 1958-1959 – Т. 1. Оповідання. – 1958. – 643 с.

531. Яновський Ю. Твори: в 5 т. / Ю. Яновський. – К.: ДВ Художньої літератури, 1958-1959 – Т. 4. Сценарії. – 1959. – 391 с.

532. Яновський Ю. Твори: в 5 т. / Ю. Яновський. – К.: ДВ Художньої літератури, 1958-1959 – Т. 5. Вірші. Публіцистика. – 1959. – 422 с.

533. Picon G. Panorama de la nоuvelle littérature française / G. Picon. – Paris: Gallimard, 1976. – 345 p.

534. Sandi Good. Безпаспортний фільм / Sandi Good // Нова Ґенерація. – 1927. – № 2. – С. 44-46.

535. Schkurupij Geo. Маніфест Marinetti і панфутуризм / Geo Schkurupij // Десять років української літератури (1917 – 1927): у 2 т. / [упоряд. А. Лейтес, М. Яшек]. – Харків: ДВУ, 1928 – Т. 2. – 1928. – С. 110-112.
Каталог: Punina Olha


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка