Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Формування у студентів немовнихСторінка4/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Формування у студентів немовних ВНЗ англомовної професійно-спрямованої компетенції у говорінні
Під впливом змін, що відбуваються в суспільстві, ситуація в галузі навчання студентів іноземної мови в немовному вузі значно змінилася: рейтинг курсу «Іноземна мова» суттєво підвищився, складаються сприятливі умови, які стимулюють методичну діяльність відповідних кафедр. Орієнтація курсу на формування у студентів немовних спеціальностей умінь різних видів професійного спілкування з використанням іноземної мови вимагає вирішення цілого ряду питань, що стосуються оптимальної організації процесу навчання згідно сучасних вимог та реальних умов викладання.

Визначаючи тенденції в курсі викладання іноземної мови, сьогодні називають передусім реалізацію комунікативного підходу. Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає формування у студентів комунікативної компетенції, яка вважається сформованою, якщо майбутній фахівець використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід.

Максимально стислий курс іноземної мови у немовному закладі вносить свої корективи у програму, висуваючи як найактуальнішу проблему інтенсифікацію навчання. Викладачі цих закладів змушені враховувати недостатній рівень знань і вмінь, з якими випускники середніх шкіл приходять до інших навчальних закладів, а також вирішувати проблему навчання студентів з різним рівнем мовної підготовки.

Вважаючи комунікативну компетенцію метою і результатом навчання, не слід забувати, що її досягнення можливе лише за умови сформованості лінгвістичної компетенції, як одного із специфічних аспектів навчання іноземної мови (ІМ).

Відомо, що засвоєння граматики іноземної мови викликає великі труднощі у студентів немовних вузів. Надто розтягнуте пояснення граматики, довге і складне викладання граматичних правил у підручниках не можуть зацікавити студентів-нефілологів забезпечити позитивну мотивацію. Як досягти стійкого і швидкого засвоєння досить великого обсягу знань, який є необхідним для практичного володіння мовою, з найменшою втратою часу і зусиль?

Вважаю, що ефективним способом у роботі з граматичним матеріалом, що виправдав себе на практиці, є використання опорних граматичних сигналів.

Крім проблеми засвоєння граматики ІМ, існує і є актуальною проблема вивчення фахової термінологічної лексики студентами немовних вузів. Термінологічна лексика необхідна студентам насамперед при читанні спеціальних текстів за фахом з метою отримання професійної інформації, для ведення професійно-орієнтованої бесіди або дискусії із зарубіжними фахівцями, а також при написанні анотації, реферату чи повідомлення.

Засвоєння студентами фахової термінології, як невід’ємного складника функціональної компетенції є запорукою успішного професійно спрямованого навчання іноземної мови.

Очевидно, що вивчення термінологічної лексики при викладанні іноземної мови професійного спрямування буде тим успішнішим й ефективнішим, чим краще зроблений вибір іноземномовного фахового матеріалу, який залучається до навчального процесу. Таким базовим матеріалом є, перш за все, тексти фахового спрямування.

Від змісту відібраного матеріалу буде залежати наскільки ефективно викладач зможе організувати навчальну діяльність на занятті, створити ситуації для пошуку та аналізу визначеної інформації, проконтролювати зміст висловлювань студентів і водночас розвивати їх аналітичне мислення, наукову здогадку, інтуїцію, критичний підхід до вміщеної в текстах інформації, спонукати їх до активної, творчої діяльності, як при читанні текстів, так і в інших видах мовленнєвого спілкування.

При такому підході до опрацювання термінології у навчальних текстах буде діяти принцип, згідно з яким "викладач забезпечує мову, а студент забезпечує зміст". З цього випливає, що викладач іноземної мови, який, не є, скажімо, економістом чи техніком, не буде вчити студентів економічних законів чи категорій, пояснювати економіку чи фінанси англійською мовою, судити про фахову компетентність студентів, про фаховий зміст їх висловлювань. Це справа спеціалістів певного профілю. Викладач іноземної мови формує і розвиває комунікативну компетенцію студентів з іноземної мови, а не фахову компетенцію з мікроекономіки чи маркетингу, інжинірингу, медицини чи будь-якої іншої дисципліни. Завдання викладача англійської мови - вчити майбутнього спеціаліста у певній галузі головним чином розмовляти іноземною мовою про свій фах та фахові аспекти, використовуючи різні засоби.

Окресливши тематику фахових текстів та відібравши термінологічну лексику для активного засвоєння студентами, потрібно створити комплекс вправ з метою вирішення комунікативних і пізнавальних задач при роботі з фаховою літературою.

Навчання професійно-спрямованого говоріння має свої особливості: вправи повинні відповідати таким стабільним вимогам, як заданість ситуації, професійна спрямованість завдань, природність ситуації спілкування, вмотивованість мовленнєвої дії студента, наявність вказівок на дію з матеріалом, новизна.

Таким чином, навчання професійно спрямованого говоріння будується на принципах і критеріях, характерних для навчання ІМ в цілому. Але процес навчання має свої особливості, які були зазначені вище, а саме: процес формування професійно спрямованої компетенції студентів здійснюється поряд з формуванням їх професійної компетенції.Алла Дядечко

г. Сумы
Профессия и язык: два в одном
Нелепо игнорировать и недооценивать широкие возможности человеческого общения, предоставленные современными информационными технологиями. Но наряду с этим приходится признавать социальную терпимость по отношению к тотальной языковой необразованности, небрежности и даже опасной деградации. В результате в обществе утрачивается потребность в ощущении полноценности и комфортности от соблюдения правил и норм коммуникации, необходимости сохранить и защитить язык от разрушений и потерь.

В нынешних условиях переходного периода, в сложной экономической, политической, социальной и культурной ситуации преподаватель украинского вуза не может не осознавать невероятную ответственность за качество своего труда, от которого зависят судьбы и будущее как отдельных людей, так и государства в целом. Независимо от учебной дисциплины, язык продолжает оставаться основным инструментом поиска, формирования, передачи, постижения знаний и самовыражения интеллекта, трансляции культуры в обществе. Иностранным же языкам досталась особая миссия: с одной стороны -единения, стандартизации и унификации мирового человеческого общежития, а с другой стороны - взаимообогащения и демонстрации возможностей всех ныне существующих языковых систем.

В течение последних 10-15 лет традиционный академический подход к изучению и преподаванию иностранных языков сменился сугубо прагматическим, максимально нацеленным на конкретный практический заказ, поскольку кардинальные изменения претерпели многие факторы, как лингвистического, так и экстралингвистического характера, определяющие данный процесс.

Изменилась языковая среда, которая стала информационно насыщенной, динамичной и потому очень конкурентной. Сила, контроль и успех перешли в руки тех, кто способен отслеживать, управлять и использовать в своих интересах информационные потоки всех возможных видов и форматов. Навыки владения иностранными языками стали рассматриваться не как разовые, применяемые от случая к случаю, а как залог адекватного восприятия быстро изменяющейся среды и адекватной реакции на эти изменения.

Произошли серьезные трансформации в мотивационной области студентов, изучающих иностранный язык в рамках вузовской программы. Студенты с разным исходным уровнем языковых навыков в равной степени осознают важность владения иностранным языком в достижении своих профессиональных и карьерных целей. Они пользуются услугами среды с постоянно растущими образовательными возможностями (международные программы, проекты, конкурсы и т.д.). Стираются межнациональные и межъязыковые границы при поиске и использовании электронных источников, содержащих информацию, необходимую для выполнения студентами повседневных учебных заданий. При подготовке индивидуальных и творческих заданий иноязычные источники Интернета становятся даже более приоритетными, стимулируя творческие и исследовательские навыки студентов.

Выполнение исследовательских работ немыслимо без обращения к информационным источникам на неродном языке как на этапе поиска конкретной информации, ее обработки и использования, так и презентации результатов собственного исследования, публикаций и всех возможных видов общения и сотрудничества с отечественными и зарубежными коллегами.

Значительно возрос потенциальный методический ресурс преподавателей иностранных языков, преподавателей вузов в частности. Появление международных стандартов, программных документов, содержащих конкретные практические рекомендации, дают возможность планировать учебный процесс в целом и его отдельные этапы. Огромное количество учебных материалов, имеющих обязательную электронную поддержку, дают преподавателю инструмент подготовки профессионала международного уровня.

Следует отметить важность такого фактора, как психологическая адаптация и готовность самих преподавателей профессионально реагировать на быстро изменяющиеся запросы языковой среды и постигать довольно узкие подобласти иностранного языка, связанные с будущей специальностью студентов.

Самым серьезным препятствием на пути реализации вышеперечисленных целей и намерений по-прежнему остается крайне ограниченный временной ресурс, так и не претерпевающий изменений в течении последних лет. Масштабные задачи, стоящие перед преподавателем иностранного языка в вузе, и отсутствие реальной возможности их выполнения вынуждают преподавателей прилагать огромные усилия, чтобы сжать предусмотренные стандартами временные рамки, что не может не сказаться на качестве конечного продукта их деятельности.

В данной статье хотелось бы поделиться личным и коллективным опытом решения некоторых проблем, связанных с преподаванием иностранного языка студентам неязыковых специальностей последнего года обучения, т.е. обучением языку профессионального общения преподавателями кафедры иностранных языков Сумского государственного университета.

Решение о введении с сентября 2008г. в учебную программу студентов последнего года обучения обязательного курса иностранного языка было оценено моими коллегами как крайне рациональное и давно назревшее. Студенты получили возможность пройти повторительный курс языка, восстановить свою языковую форму на более высоком уровне. У них также появилась возможность объединить свои языковые и профессиональные способности и навыки. Увеличение общего объема учебной нагрузки на кафедру также немаловажно в непростое время, переживаемое сегодня сферой высшего образования.

2008-09 учебный год стал годом своего рода испытаний для преподавателей кафедры, приобретением практического опыта нового типа.

В сжатые сроки были обговорены и утверждены программы новых курсов. В их содержание была включена информация, которая бы а) находилась в рамках нужной тематики и была знакома студентам в ходе изучения других специальных дисциплин; б) отражала сегодняшние подходы со стороны отечественного и мирового сообщества; в) была представлена в чисто практическом формате; г) учитывала интересы и приоритеты определенной возрастной категории, носила занимательный характер; д) соответствовала языковым возможностям студентов и давала возможность совершенствовать их навыки владения иностранным языком; е) повышала общий интеллектуальный и профессиональный уровень будущих выпускников.

Практика показала, что неготовность отдельных преподавателей быстро и адекватно реагировать на новые запросы снижала мотивационную планку студентов, уровень доверия и взаимного уважения, что приводило к потерям в качестве конечного образовательного продукта. Критические замечания в адрес отдельных преподавателей были высказаны со стороны самих выпускников и стали поводом для анализа и корректировки внутри педагогического коллектива кафедры.

К несомненным удачам следует отнести высокий уровень активности студентов и владения языком в ходе их участия в таких видах учебной деятельности, как научная конференция и защита дипломных работ на иностранных (английском и немецком) языках.

При проведении научных конференций среди выпускников преподавателям кафедры помогает их богатый опыт, накопленный за долгие годы реализации данного вида интерактивной учебной деятельности, практикуемого в стенах СумГУ в течении всего срока обучения. Участие в таком масштабном, многоступенчатом, эмоционально окрашенном виде работы, как конференция, является не только способом личностной самореализации каждого студента посредством иностранного языка, показателем общего состояния и качества организации и реализации учебного процесса, но и источником морального, психологического и профессионального удовлетворения преподавателя, стимулом для его дальнейшего самосовершенствования.

Введение обязательного курса иностранного языка для выпускников привело также к резкому увеличению количества студентов, защищающих дипломы на иностранном языке. Приказом по СумГУ за каждым выпускником был закреплен преподаватель-консультант по иностранному языку с максимальным учетом пожеланий самих студентов и преподавателей, поскольку за годы учебы между ними сформировались определенные личностные отношения.

Анализируя подготовку и защиту дипломных проектов в мае-июне 2009г., общее количество которых составило 39, преподавателями кафедры иностранных языков был накоплен как положительный, так и отрицательный опыт проведения данного вида учебной деятельности. В целом кафедры оказывали содействие в организации защит дипломных проектов на иностранном языке. Однако на отдельных кафедрах не удалось создать естественную языковую атмосферу, которая бы позволяла студентам-дипломникам не только продемонстрировать собственные языковые возможности, но и получить достойную профессиональную оценку собственного труда. Случались и проявления некоторой доли скепсиса в отношении полезности и рациональности кооперации такого рода. Хочется надеяться, что ситуация приобретет более позитивный характер под влиянием временного и личностного факторов. Тем не менее, приятно отметить установление отношений полного взаимопонимания и продуктивного сотрудничества с коллегами, наличие желания и конкретных инициатив для дальнейших совместных усилий по подготовке будущих специалистов и даже совместных научных проектов.

После подведения итогов работы со студентами-специалистами и магистрами в 2008-2009 учебном году коллективом кафедры иностранных языков в адрес администрации университета были высказаны предложения по внесению изменений в организацию учебного процесса данной категории студентов (дифференцированное обучения выпускников с неодинаковым стартовым уровнем владения языком, повышение требований и уровня обучения для студентов с высоким уровнем языковых навыков). Частично наши требования были учтены в организации учебного процесса в текущем учебном 2009-2010 году. Мои коллеги уже приступили к работе со студентами-дипломниками, количество которых выросло до 55. Им в помощь кафедрой иностранных языков разработан специальный языковой курс объемом в 16 часов, который запланирован на март-апрель 2010г.

Хочется надеяться, что последующий опыт работы преподавателей кафедры иностранных языков СумГУ со студентами-выпускниками приведет к подготовке действительно конкурентноспособных специалистов, изменит общую языковую политику внутри вуза и укрепит его позиции на рынке образовательных услуг.
Юлия Жароид, Нина Рудь

м. Київ
Фразеологизмы как одна из языковых универсалий
Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и художественной литературы. Разумное использование фразеологиизмов делает речь более идиоматичной.

В некоторых фразеологизмах сохраняются архаические элементы — представители предшествующих эпох.

Фразеологические единства – это такие устойчивые сочетания слов, в которых при наличии общего переносного значения отчетливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов: to spill the beans – выдать секрет; to have other fish to fry – иметь дела поважнее; to throw dust into smb.’s eyes – заговаривать зубы; to be narrow in the shoulders – не понимать шуток.

Фразеологические сочетания – это устойчивые обороты, в состав которых входят слова и со свободным, и с фразеологически связанным значением: a bosom friend – закадычный друг, a narrow escape – спастись чудом, Adam’s apple – адамово яблоко, to pay attention to smb. – обратить на кого-либо внимание, и т.д.

Перевод фразеологических единиц с английского языка на другие представляет значительные трудности. Это связано с тем, что многие из них являются яркими, образными, лаконичными, многозначными. При переводе нужно не только передать смысл фразеологизма, но и отобразить его образность, не упустив при этом его стилистическую функцию. Также необходимо учитывать особенности контекста.

Передача на английский язык фразеологических единиц – очень трудная задача.

Фразеологические эквиваленты могут быть полными и частичными.

Полными фразеологическими эквивалентами являются те готовые английские эквиваленты, которые совпадают с русскими по значению, лексическому составу, образности, стилистической окраске и грамматической структуре; например: соль земли – the salt of the earth, играть с огнем – to play with fire, трудолюбивый как пчела – busy as a bee.

Частичные фразеологические эквиваленты можно разбить на три группы.

К первой группе относятся фразеологизмы, совпадающие по значению, стилистической окраске и близкие по образности, но расходящиеся по лексическому составу: сулить золотые горы – to promise wonders, to promise the moon, в гостях хорошо, а дома лучше – East or West, home is the best, купить кота в мешке – to buy pig in a poke, овчинка выделки не стоит – the game is not worth the candle.

Ко второй группе относятся фразеологизмы, совпадающие по значению, образности, лексическому составу и стилистической окраске, но отличаются по таким формальным признакам, как число и порядок слов, например: играть на руку кому-либо – to play into smb.’s hands (здесь расхождение в числе); не все то золото, что блестит - all is not gold that glitters (расхождение в порядке слов); за деревьями не видеть леса – not to see the wood for the trees (расхождение в порядке слов).

К третьей группе относятся фразеологизмы, которые совпадают по всем признакам, за исключением образности. В русском языке есть оборот - быть как на ладони, а в английском языке в таких случаях принято говорить - to spread before the eyes, to be an open book. По-русски мы говорим - старо, как мир, а по-английски та же мысль передается оборотом - as old as the hills.

Существуют различные виды переводов.

Описательный перевод, т.е. перевод путем передачи смысла английского оборота свободным словосочетанием. Описательный перевод применяется тогда, когда в русском языке отсутствуют эквиваленты и аналоги, например: to rob Peter to pay Paul – отдать одни долги сделав новые ( взять у одного, чтобы отдать другому), to burn the candle on both ends – работать с раннего утра и до позднего вечера.

Антонимический перевод, т.е. передача негативного значения с помощью утвердительной конструкции или наоборот, например: to keep one’s head – не терять головы, to keep one’s head above water – не влезать в долги, to keep one’s pecker up – не падать духом.

Калькирование. Метод калькирования применяется в тех случаях, когда переводчик хочет выделить образную основу фразеологизма, или когда английский оборот не может быть переведен при помощи других видов перевода, например: the moon is not seen when the sun shines (пословица) – когда светит солнце, луны не видно.

Комбинированный перевод. В тех случаях, когда русский аналог не полностью передает значение английского фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени, дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и русский аналог для сравнения, например: carry coals to Newcastle – “возить уголь в Ньюкасл”, т.е. возить что-либо туда, где этого и так достаточно (ср. ехать в Тулу со своим самоваром).

Пушкин считал, что выраженное автором должно быть перевыражено переводчиком; Гоголь предлагал иногда «отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе»; А. К. Толстой думал, что «не следует переводить слова, и даже иногда \ смысл, а главное - надо передавать впечатление»; К. И. Чуковский призывал «переводить смех - смехом, улыбку - улыбкой».

В различных ситуациях может потребоваться разный подход. Именно поэтому практически невозможно заменить переводчика-человека машиной, компьютером. Только человек способен интегрировать в свое мышление всю громадную совокупность норм, правил, обычаев чужой культуры и изложить чужие мысли так же ясно и свежо, как они были высказаны, используя при этом все могущество и богатство языка, на котором говорит он сам.

Марина Желуденко, Алла Сабитова

г. Киев

Англо-американизмы в современном немецком языке

Иностранцы должны владеть английским, чтобы выучить немецкий. Н.Eichendorf

В последнее время в немецком языке значительно увеличилось количество слов англо-американского происхождения. Согласно словарю неологизмов 2004 года, 40% всех неологизмов 90-ых годов ХХ столетия составляют заимствования из английского, включая его американский вариант. Ежегодно в немецкий язык проникают от 300 до 500 англо-американизмов. Этот процесс называют „победным шествием, которое невозможно затормозить“, „эпидемиологической экспансией англицизмов” [Munske, Eisenberg].

Заимствования из английского языка распространяются на все уровни функционирования языка и представлены сегодня практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Приведем некоторые примеры:

- Computer (chatten, E-Mail, Internet, surfen, User, Homepage, Hacker, Chat, Virenkiller, Smily, Internet-Cafe, Provider, On-Liner, Off-Liner);

- Medien / Fernsehen (Daily Soap, Late-Night-Show, zappen, Chart-Show, Discovery, Live-Talk, Modern Times, News & Stories, Rave Around The World);

- Sport (biken, Carving, Skates, Team, Teamspirit, Additional Time, Coach, Bodybuilding, joggen);

- Werbung (Siemens-modul-line, noFrost-Technologie, Multi-Airflow-System, AirFresh-Filter, activeClean, touchSlider, powerInduktion);

- Geschдftsnamen und Werbung (Airbrush, Beauty-Shop, Brunch, Copy-Shop, Design, Fashion, Fast Food, Hairstyling, Hits for Kids, Hobby Center, Infocenter, Last Minute, Leasing, New Look, Sale, Secondhand, Snackbar, Travel Point);

- Stellenanzeigen (Account Manager, Consultant, Key Account Manager, Store Manager, Senior Software Developer, Programm Manager);

- Wirtschaft / Industrie (Energy, Cross-Sector Business, Corporate Responsibility, E-Commerce, Outsourcing, capital Market Days);

- Bildung (Education, Learntec, knowledgemashines, Soft, Skills, Download-Wissen). Школьные концерты - Top Acts, рождественские базары - Charity Events, немецкие технические университеты (Fachhochschulen) - „University of Applied Sciences“, государственный экзамен по немецкому языку (Staatsexamen) - Master of German Studies [Kraus J, 2008];

- allgemeiner Sprachgebrauch (City, Job, Full-Time-Job, Point of view, Meeting, Date, Lovestory, Shakehands, Sound, Style, Office, Babbyboom, Bowling, Babysitter, Comeback, Jeans, Fan, Image, Ketchup).

Не все спонтанные англо-американские заимствования задерживаются надолго, но их влияние на развитие языка является негативным и вызывает проблемы при изучении немецкого языка:

- грамматическая и лексическая интеграция англицизмов;

- фонетическая интеграция. Особенно трудными для немцев являются звуки, которых в немецком языке нет, например: „dg“, звучащий как глухой „dsch“ и т.д.;

- правописание английских слов: каким правилам необходимо следовать – английским или немецким?

Иностранные слова являются для тех, кто изучает немецкий язык, а также для тех, кто считает его родным, настоящими «ловушками».

Современные тенденции и изменения в различных сферах функционирования немецкого языка должны отображаться в образовательном процессе, поскольку они способствует развитию языковой, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции студентов, изучающих немецкий язык, а также формируют целостную картину страны и изучаемого языка.


Людмила Жемчур, Олена Ігнатенко

м. Київ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка