Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріалиСторінка1/4
Дата конвертації23.04.2017
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з курсу “Рекреаційні комплекси світу”


для студентів І курсу
Напрям підготовки 6.140103 Туризм
Економічний факультет

Київ – 2014


І. Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни
Мета: формування рекреаційної культури та знань щодо особливостей сучасного процесу формування та закономірності розвитку рекреаційної інфраструктури у світі, її види, форми та особливості по окремих регіонах та країнах, у взаємодії з іншими сферами суспільного життя і господарства з метою ефективної організації матеріальної бази відпочинку і туризму, їх якісної і кількісної відповідності потребам людини і суспільства.

Завдання даного курсу передбачають вивчення умов формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів та систем організації діяльності людей поза робочим часом, що базується та об’єднує в собі знання загально-теоретичної та регіональної частин.

Системний та систематичний виклад основних понять та термінів даної дисципліни покликаний забеспечити знання слухачів з основ формування рекреаційного середовища, його таксономічних рангів, еволюції рекреаційного середовища відпочинку та структурних елементів моделей відпочинку, зокрема теоретичної моделі відпочинку - як програми дій у сфері рекреації, з урахуванням основних складових рекреаційної системи (природних, урбанізованих, біосоціальних, тощо) та вимог до сучасної планувальної організації рекреаційного регіону.

Вивчення курсу організовано за принципами відповідного наукового рівня викладу, доступності навчального матеріалу та систематизації отриманих знань в логічній послідовності, синтезу міжпредметних знань, що максимально повно сформує у слухачів уявлення про різноманітність прикладних аспектів щодо конкретних особливостей розвитку рекреаційного господарства світу, окремих країн та регіонів.

Відтак, основним завданням курсу є виконання соціального замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня „бакалавр” з туризмознавства, які повинні відповідати певним суспільно-політичним, професійним та іншим вимогам. У формуванні таких професійних рис чільне місце належить дисципліні “Рекреаційні комплекси світу”.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні положення, основи формування та функціонування рекреаційних комплексів як складових господарського комплексу, основні його елементи;

- основні визначення та термінологічні поняття, об’єкт, предмет, завдання, методи досліджень, розділи даної дисципліни;

- рівні, структуру та фактори формування рекреаційних потреб;

- поняття рекреаційно-ресурсного потенціалу та його складові;

- теоретичні основи та основні схеми рекреаційного районування світу та України;

- основні особливості рекреаційних районів світу та України;

- методи дослідження рекреаційних потреб людини, групи людей;

- основи рекреаційного природокористування.

вміти:

- аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності;

- проектувати найбільш ефективне використання рекреаційно-ресурсного потенціалу виходячи з його структури та наявних рекреаційних потреб;

- виявляти проблеми розвитку рекреаційних комплексів та розробляти проекти їх вирішення на основі знань про основні тенденції їх розвитку, рекреаційні потоки та принципи рекреаційного природокористування;

- - давати розгорнуту характеристику рекреаційних районів світу та України;


  • прогнозувати перспективи змін стану рекреаційних комплексів, зокрема на територіях зі значним ступенем рекреаційної значущості;

  • володіти навиками порівняльного аналізу даних демографічної, економічної, соціальної та політичної статистики по країнах світу, а також України, використовувати картографічний, графічний та цифровий матеріал;

  • робити аргументовані висновки, вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання з основних тем курсу;

  • застосовувати набуті теоретичні знання у своїй практичній роботі;

  • використовувати отриманні знання на практиці в роботі з науково-методичними матеріалами, довідниками, статистичними зведеннями, інформацією з сучасних баз даних (зокрема кртографічного, географічного та економічного змісту), друкованими джерелами в бібліотеках, працювати з географічним та цифровим матеріалом при підготовці відповідей на теми семінарських занять, в самостійній роботі слухачів та у майбутній професійній діяльності.

Дисципліна “Рекреаційні комплекси світу” вивчається на першому курсі протягом першого семестру. Даний курс розраховано на 112 години. 34 годин – лекції, 34 години – семінари, 44 години – самостійна робота. Кількість кредитів ECTS – 1,5, кількість змістових модулів – 3. Вивчення курсу завершується складанням екзамену.

Для забезпечення ефективності навчання, систематизації знань, умінь та навичок студентів застосовуютья такі форми контролю:  1. Поточний контроль у формі опитування, заслуховування фіксованих виступів, обговорення рефератів.

  2. Періодичний контроль у формі контрольного опитування.

  3. Підсумковий контроль у формі атестації та заліку наприкінці ІІ семестру.

Контроль за якістю виконання самостійної роботи здійснюється у формі контрольних опитувань і обговорення тематичних повідомлень на круглих столах.
ІІ.Короткий зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Місце рекреації в системі наук.

Передумови формування рекреаційної галузі.

Тема 1. Об’єкт, предмет, задачі вивчення та основні поняття дисципліни “Рекреаційні комплекси світу”.

Мета вивчення: оволодіння базовим термінологічним та загально-теоретичним матеріалом.

Провідна ідея: розкрити структуру, основні завдання, зміст, об’єкт, предмет даного курсу.

Основна проблема: ознайомити студентів з основними поняттями даної теми. Показати найважливіші закономірності формування та особливості сучасного розвитку даної дисципліни як теоретичної основи формування середовища відпочинку та основ раціонального природокористування.

Пояснити суть рекреації та рекреаційної діяльності як галузі наукового пізнання; вказати передумови формування та розвитку рекреаційної галузі у світі та в Україні, висвітливши проблеми розвитку туризму та рекреації у нашій державі.Ключові поняття: загальний фонд часу, рекреаційна територія (акваторія), рекреаційне освоєння, рекреаційна освоєність території.

Тема 2. Рекреаційна діяльність і рекреаційно-туристське обслугову-вання як складова господарського комплексу.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 2.

Провідна ідея: окреслити суть понять рекреаційна діяльність,“відпочинок”, висвітлити статистичне визначення поняття “турист”.

Основна проблема: ознайомити студентів з основними формами рекреаційної діяльності, класифікацією рекреаційної діяльності; надати поняття “відпочинок”, його визначення й види; пояснити статистичне визначення терміну “турист”. зокрема міжнародний турист (іноземний турист) та внутрішній турист; познайомити слухачів з основними особливості надання рекреаційно-туристських послуг.

Вказати чинники впливу на діяльність рекреаційної галузі; показати прямий та загальний внески рекреаційно-туристичної галузі в економіку країн світу та України. Ознайомити з сучасною класифікацію рекреаційних територій; основні підходи до оцінки рекреаційних ресурсів та загального рекреаційного потенціалу певної території.Ключові поняття: рекреаційна діяльність, відпочинок (дозвілля), лікування, відвідувач, турист, міжнародний турист (іноземний турист), внутрішній турист, статистика туризму, екскурсант, рекреаційно-туристське обслуговування, туристський продукт, тyp, екскурсія, туристські товари, стандарт обслуговування, туристські послуги та товари , супутні туристські послуги та товари.

Тема 3. Рекреаційні потреби: фактори формування, рівні, взаємозв’язок.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 3.

Провідна ідея: ознайомити з поняттями рекреаційних потреб та попиту, підходами та методами щодо їх виділення, аналізу та класифікації.

Основна проблема: показати сутність рекреаційних потреб, їх диференціацію і взаємодію, висвітливши основні сучасні чинники формування рекреаційних потреб, зупинившись на важливих прогностичних моментах виявлення та дослідження таких. Ознайомити студентів з найпоширенішими методами дослідження рекреаційних потреб у світі та Україні. Висвітлити сутність рекреаційного попиту та надати йому характеристику.

Ознайомити з історичними передумовами виникнення теорії рекреації; зупинитися на аналізу структури вільного часу людини в історичному аспекті, показати складові позаробочого часу. Ознайомити з історичним розвитком різних форм дозвілля.Ключові поняття: суспільні потреби, групові та індивідуальні рекреаційні потреби, особистісно-поведінкові фактори, фактори культурного і суспільно-психологічного характеру, ресурсно-екологічні фактори, психологічні, культурні, міжособистісні мотивита мотиви престижу, рекреаційний попит.

Змістовий модуль 2. Рекреаційні ресурси та територіальні рекреаційні системи.

Тема 1. Рекреаційно-ресурсний потенціал: поняття, склад та структура.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 1.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасним уявленням про рекреаційно-ресурсний потенціал, його склад та структуру.

Основна проблема: висвітлити поняття рекреаційно-ресурсного потенціалу та рекреаційних ресурсів як основи формування рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону; показати склад та основні рекреаційних ресурсів; ознайомити з класифікацією рекреаційних ресурсів, зокрема надати уявлення про природні рекреаційні ресурси. Ознайомити з такими рекреаційними ресурсами природного походження як, кліматичні, гідрологічні, геоморфологічні, біологічні. Ознайомити з об’єктами природно-заповідного фонду та методами оцінки природних рекреаційних ресурсів.

Означити особливості розміщення й використання у світі та Україні історико-культурних рекреаційних ресурсів. Зупинитися на висвітленні важливості нфраструктурних рекреаційних ресурсів, процесах формування рекреаційної інфраструктури та методах аналізу інфраструктурних рекреаційних ресурсів в світі і на Україні.

Показати рівень розвитку медичного туризму у світі та в Україні, зупинившись на передумовах розвитку даного виду туризму – природних та бальнеологічних ресурсах. Вказати на актуальні питання збереження та охорони бальнеологічних ресурсів в Україні.

Ключові поняття: рекреаційно-ресурсного потенціал, рекреаційні ресурси, . історико-культурні рекреаційні ресурси, природні рекреаційні ресурси, інфраструктурні ресурси.

Тема 2. Теоретичні основи формування та функціонування рекреаційних комплексів.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 2.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасним визначенням, основами формування та функціонування рекреаційних комплексів.

Основна проблема: ознайомити студентів з поняттям територіальна рекреаційна система (трс) та територіальний рекреаційний комплекс (трк) як основами функціонування рекреаційногогосподарства на певній території, висвітливши їх визначення, властивості, типологію; Ознайомити з науковими категоріями розвитку й розміщення рекреації та туризму, етапами та стадіями формування територіальних рекреаційних комплексів. Навчити основам типології рекреаційних занять, циклам рекреаційної діяльності.

Вказати регіональні перспективи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України.

Ознайомити студентів з основними соціальними функціями рекреації.

Ключові поняття: територіальна рекреаційна система (трс), територіальний рекреаційний комплекс (трк), цикли рекреаційної діяльності.

Тема 3. Рекреаційне природокористування й охорона природи.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми №3.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасним поняттям про сутність раціонального рекреаційного природокористування.

Основна проблема: ознайомити з сутністю і функціональною моделлю рекреаційного природокористування; означити охорону природи як одна з функцій рекреаційного природокористування; надати характеристику рекреаційним впливам на природні комплекси. Означити інструменти охорони природи в системі природокористування. Ознайомити з поняттями рекреаційної дигресії, стадіями рекреаційної дигресії. Надати уявлення про інструментами регулювання чисельності відпочиваючих. рекреаційне зонування території, рекреаційного навантаження та рекреаційної ємності території, висвітливши методичні підходи до визначення навантажень на рекреаційні території.

Ознайомити з платним природокористування як інструментом охорони природи в системі рекреаційного природокористування. Окреслити основні напрями природоохоронної діяльності в процесі рекреаційного використання ресурсів на сучасному етапі.Ключові поняття: рекреаційне зонування території, рекреаційне навантаження та ємність, платне природокористування, рекреаційного природокористування, рекреаційна дигресія, стадії рекреаційної дигресії.

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи рекреаційного районування. Розгляд основних рекреаційних регіонів світу.

Тема 1. Теоретичні основи рекреаційного районування.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 1.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними основами рекреаційного районування.

Основна проблема: висвітлити основні принципи й головні аспекти сучасного рекреаційного районування, зосередившись детально на умовах і факторах рекреаційного районоутворення. Ознайомити з визначенням рекреаційного району. Надати уявлення про таксономічні одиниці районування. Окреслити та ознайомити з сучасним рекреаційним районуванням світу, надавши уявлення про загальну характеристику обсягів і тенденцій світового рекреаційного процесу.

Познайомити з таксономічною ієрархією туристичних територій, системою розселення, формами та типами розселення; надати сучасну класифікацію видів рекреаційних систем: урбанізованих, рекреаційно-урбанізованих, неурбанізованих.

Познайомити з основними формами рекреаційного розселення – дисперсною та моноцентричною, навести приклади.

Ознайомити з основними ресурсами і передумовами для організації курортного лікування; вказати на основні курортно-рекреаційні заклади різних форм власності.Ключові поняття: рекреаційне районування, умови та фактори рекреаційного районування.

Тема 2. Європа – провідний рекреаційний регіон світу.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 2.

Провідна ідея: ознайомлення з важливими географічними, економічними, політичними і культурними передумовами існування Європи як найрозвинутішого рекреаційного регіону світу.

Основна проблема: висвітлити основні географічні, економічні, політичні і культурні передумови, завдяки яким Європа була й залишається найбільш розвиненим рекреаційним регіоном світу. Ознайомити з рекреаційними ресурсами та характером рекреаційної спеціалізації даного регіону, зосередившись на детальному описі найважливіших рекреаційних центрів Європи. Висвітлити особливості структури й динаміки рекреаційних потоків в даному регіоні та перспектив їх зміни у найблищий час. Показати місце країн Східної Європи та України у можливих змінах таких туристичних потоків.

Ключові поняття: рекреаційне районування, умови та фактори рекреаційного районування.

Тема 3. Розвиток рекреаційних комплексів Американського регіону.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 3.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними рекреаційними комплексами двох субрегіонів - Північної й Латинської Америки.

Основна проблема: висвітлити умови та фактори рекреаційного районоутворення Північної й Латинської Америки. Ознайомити з рекреаційними ресурсами та характером рекреаційної спеціалізації даного регіону, зосередившись на детальному описі найважливіших рекреаційних центрів Американського регіону. Висвітлити особливості потужностей, географії, структури та динаміки рекреаційних потоків в даному регіоні.

Ключові поняття: рекреаційне районування, умови рекреаційного районування Американського регіону, фактори рекреаційного районування Американського регіону.

Тема 4. Рекреаційні комплекси Африки.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 4.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними рекреаційними комплексами Африки.

Основна проблема: висвітлити умови та фактори рекреаційного районоутворення Африки. Ознайомити з рекреаційними ресурсами та характером рекреаційної спеціалізації даного регіону, зосередившись на детальному описі найважливіших рекреаційних центрів африканського регіону. Висвітлити особливості потужностей, географії, структури та динаміки рекреаційних потоків в даному регіоні.

Ключові поняття: рекреаційне районування, умови та фактори рекреаційного районування Африки.

Тема 5. Формування і розвиток рекреаційних комплексів туризму Азії.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми №5.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними рекреаційними комплексами Азії, Австралії й Океанії та Близького Сходу.

Основна проблема: висвітлити умови та фактори рекреаційного районоутворення Азії. Ознайомити з рекреаційними ресурсами та характером рекреаційної спеціалізації даного регіону, зосередившись на детальному описі найважливіших рекреаційних центрів Азії. Висвітлити особливості потужностей, географії, структури та динаміки рекреаційних потоків в даному регіоні.

Ключові поняття: рекреаційне районування, умови та фактори рекреаційного районування.

Тема 6 Формування і розвиток рекреаційних комплексів і центрів туризму в Австралії й Океанії та на Близькому Сході.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми №6.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними рекреаційними комплексами Австралії й Океанії та Близького Сходу.

Основна проблема: висвітлити умови та фактори рекреаційного районоутворення Австралії й Океанії та Близького Сходу. Ознайомити з рекреаційними ресурсами та характером рекреаційної спеціалізації даного регіону, зосередившись на детальному описі найважливіших рекреаційних центрів Австралії й Океанії та Близького Сходу. Висвітлити особливості потужностей, географії, структури та динаміки рекреаційних потоків в даному регіоні.

Ключові поняття: рекреаційне районування, умови та фактори рекреаційного районування Австралії й Океанії та Близького Сходу.

Тема 7. Рекреаційне районування України.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняттями теми № 7.

Провідна ідея: ознайомлення з сучасними підходами та варіантами рекреаційного районування України.

Основна проблема: висвітлити умови та фактори рекреаційного районоутворення України, зосередивши увагу на особливостях варіантів рекреаційного районування країни та характеристиці рекреаційних районів України. Надати уявлення про історію задіяння території країни (як частково, так і повністю) в різних схемах туристсько-рекреаційного районування. Складність класифікації туристських територій в Україні. Зонування країни за принципом ступеня розвитку рекреаційних функцій окремих територій, рекреаційно-кліматичною значущістю регіонів України. Ознайомити з варіантами рекреаційного районування країни.

Ознайомити з рекреаційними ресурсами країни як можливими передумовами рекреаційної спеціалізації України. Означити регіональні проблеми розвитку рекреаційного комплексу України.Ключові поняття: рекреаційне районування, класифікації туристських територій.
ІІІ. Розподіл навчального часу за модулями,

темами і видами занять

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с-п

лаб

інд

с.р.
л

с-п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Місце рекреації в системі наук. Передумови формування

рекреаційної галузі.Тема 1. Об’єкт, предмет, задачі вивчення, основ-ні поняття дисципліни “Рекреаційні комплекси світу”

6

2

2

-

-

2Тема 2. Рекре-аційна діяль-ність. Рекре-аційнотурист-ське обслугову-вання

6

2

2

-

-

2Тема 3. Рекре-аційні потреби: фактори форму-вання, рівні, взаємозв’язок

8

2

2

-

-

4Разом за змісто-вим модулем 1

20

6

6

-

-

8Змістовий модуль 2. Рекреаційні ресурси та територіальні рекреаційні системи

Тема 1. Рекре-аційно-ресурсний потенціал: понят-тя, структура

6

2

2

-

-

2Тема 2. Теоре-тичні основи формування та функціонування рекреаційних комплексів

8

2

2

-

-

4Тема 3. Рекре-аційне природо-користування і охорона природи

6

2

2

-

-

2Разом за змістовим модулем 2

20

6

6

-

-

8Змістовий модуль 3. Теоретичні основи рекреаційного районування. Розгляд основних рекреаційних регіонів світу

Тема 1. Теоретич-ні основи рекреаційного районування

6

2

2

-

-

2Тема 2. Європа – провідний рекреаційний регіон світу

14

4

4

-

-

6Тема 3.Розвиток рекреаційних комплексів Американського регіону

12

4

4

-

-

4Тема 4. Рекре-аційні комплекси Африки

8

2

2

-

-

4Тема 5. Формування, розвиток рекреаційних комплексів та центрів туризму

в Азії


12

4

4

-

-

4Тема 6. Формування і розвиток рекреаційних комплексів і центрів туризму в Австралії й Океанії та на Близькому Сході

12

4

44Тема 7. Рекре-аційне районуван-ня України

8

2

2

-

-

4Разом за змістовим модулем 3

72

22

22

-

-

28Усього годин

112

34

34

-

-

44ІНДЗ

Усього годин

112

34

34

-

-

44
IV. Плани семінарських (практичних) занять

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка