Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріалиСторінка4/4
Дата конвертації23.04.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4

Рекомендована література

 1. Баранов А. В. Социологические основы рекреалогии // Теорет. пробл. рекреационной географии. — М.: ИГАН СССР, ИПК РТЭО, 1989. — С. 24–34.

 2. Бейдик О. О. Словник – довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.

 3. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – К. : “Палітра”, 1997. – 130 с.

 4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 395 с.

 5. Булгаков А.А., Рыжавский Г.Я. Два дня в конце недели. – М.: Физкультура и спорт,1984. – 127 с.

 6. Ващенко Н. П. Рекреаційні комплекси світу. Опорний конспект / Н.П. Ващенко. – К. : КНТЕУ, 2004. – 202 с.

 7. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

 8. Гудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій. – Донецк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2001. – 269 с.

 9. Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. посіб. – Луцьк: Вежа, 2000. – 234 с.

 10. Закон України “Про курорти” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №50. – 435 с.

 11. Закон України “Про туризм” від 19.09.95№324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

 12. Иванух Р., Жученко В. Стратегические проблемы развития рекреационно-туристического комплекса Украины // Экономика Украины. – 1998. - №1. – С. 65-70.

 13. Игнатенко А.Н. Рекреационные территориальные системы: научные основы развития и функционирования: Учеб. пособ. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 88 с.

 14. Истомин В. И. Страны мира: справочник туроператора и туриста / В. И. Истомин, Б. Т. Лагутенко. – М. : Советский спорт, 2000. – 224 с.

 15. Каваляускас В. П. Проблемы территориальной организации рекреационной деятельности // Теорет. пробл. рекреационной географии. — М.: ИГАН СССР, ИПК РТЭО ВЦСПС, 1989. — С. 68–80.

 16. Карпатский рекреационный комплекс. / М.И.Долишний, М.С.Нудельман, К.К.Ткаченко. – К.: Наукова думка, 1984. -146 с.

 17. Корецкий Л.М., Смаль И.В. Научно-методологические аспекты экономико-географического исследования территориально-рекреационных систем. Методологические проблемы современной географии: Сб. науч. трудов. – К.: Наук. Думка, 1993. – 288 с.

 18. Кравців В.С., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. – Львів: ІРД НАН України, 1999. – 78 с.

 19. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. -К.: Заповіт, 1996. – 352 с.

 20. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география: Учеб.-метод. комплекс / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т. — М.: Флинта, 2005. — 494с.

 21. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география: Учеб.-метод. комплекс / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т. — М.: Флинта, 2005. — 494с.

 22. Лемешев, Щербина. Оптимизация рекреационной деятельности. – М.: Экономика, 1985. – 160 с.

 23. Лукьянова Л. Г. Рекреационные комплексы: Учеб. пособие / Л. Г. Лукьянова, В. И. Цыбух. Под общ. ред. В. К. Федорченко. – К. : Вища шк., 2004. – 346 с.

 24. Лукьянова Л.Г. Рекреационне образование специалиста туристской отрасли // Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Знання України, 2002. – С. 424-434.

 25. Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. посіб. / П. О. Масляк. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

 26. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. — Львів: Ін-т регіональних дослідж., 1997. — 169 с.

 27. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Львів, 1997. – 259 с.

 28. Мироненко Н. С. Рекреационная география / Н. С. Мироненко, И. П. Твердохлебов. – М. : МГУ, 1981. – 207 с.

 29. Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т. Рекреационная география. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

 30. Нарстедт В., Піводда М. Рекреаційний сервіс в Європі: професія або інтуїція? Перспективи оздоровчого туризму в умовах бальнеолікарень і курортів / Пер. з нім. – Ужгород: Ліра, 2001. – 119 с.

 31. Николаенко Д. В. Введение в рекреационную географию / Д. В. Николаенко, Т. В. Николаенко. – Х. : Международный славянский университет, 1998. – 193 с.

 32. Николаенко Д. В. Рекреационная география: Учеб. пособие для студентов высш. учеб заведений / Д. В. Николаенко. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 208 с.

 33. Николаенко Д.В. Рекреационная география: Учеб. пособ. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

 34. Нудельман М.С. Социально-економические проблемы рекреационного природопользования. – К.: Наук. думка, 1987. – 128 с.

 35. Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования. – Киев: Наукова думка, 1987.- 128 с.

 36. Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов / Е. А. Окладникова. – М. : Наука, 2002. – 384 с.

 37. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 38. Преображенский В. С., Веденин Ю. А. Рекреалогия как одно из направлений экологии человека // Вестн. АМН СССР. — М.: Медицина, 1989. — С. 32–43.

 39. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 29 верес.

 40. Пузакова Е. Н. Международный туристический бизнес. — М., 2001.

 41. Рекреационные системы / Под ред. Н. С. Мироненко, М. М. Бочарова. — М.: МГУ, 1986. — 156 с.

 42. Рекреационные системы. – М.: Изд-во МГУ, 1986 . – 136 с.

 43. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты / Отв. ред. В.К.Мамутов, А.И.Амоша. – К.: Наук. думка, 1992. – 143 с.

 44. Стафійчук В. І. Рекреалогія. Навч. посібник / В. І. Стафійчук. – Львів: Знання, 2005. – 259 с.

 45. Стафійчук В.І. Рекреалогія: Навч. посібник. – К.: Альтпрес, 2006. – 264. с.

 46. Теория рекреалогии и рекреационной географии / Под ред. В.С. Преобра-женского, Ю.А. Веденина, И.В. Зорина. — М.: АН СССР, 1992. — 179 с.

 47. Туризм – отдых, спорт, познание / Сост. П.П.Кувик. – К.: Реклама, 1983.-88 с.

 48. Туристична діяльність в Україні: нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. (2-е вид., змін та доп.). – К.: КНТ, 2006. – 464 с.

 49. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

 50. Шмагина В.В., Харичков С.К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития. – Одесса: НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2000. – 70 с.


15. Інформаційні ресурси

Ресурси мережі Інтернет: 1. http://www.medtour.info/aboutresorts/kurort/

 2. Бальнеологічні курорти світу (текстовий варіант). Розглядається за регіонами і країнами світу. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webdesign.perm.ru/006/01/Balneol.html

 3. Бальнеологічні курорти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allmedicina.ru/news.php?rubr=71.

 4. Безруков Ю. Ф. Рекреационные ресурсы и курортология / Ю.Ф. Безруков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jewellery.org.ua/address/Bezrukov-09.pdf.

 5. Все курорты мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yestravel.ru/resorts/.

 6. Закон України «Про курорти» від 05 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19 січня 2006 року N 3370-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/concept2.htm.

 7. Курорти та санаторії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sankurort.ua/.

 8. Курорты мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourua.com/ru/resort/.

 9. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua.

 10. Сайтотека енциклопедичної літератури. - http://www.igh.ras.ru/

 11. Туристський термінологічний словник (І.В. Зорін, В.А. Квартальнов). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rmat-english.narod.ru/slovar/slovar.htm

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка