Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріалиСкачати 249.61 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір249.61 Kb.
Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліни


Козацтво у боротьбі за державність

для студентів ІІ курсу

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська, іспанська, італійська, новогрецька))

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)


факультет перекладачів

Київ – 2014

І. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: полягає в отриманні майбутніми фахівцями теоретичних і практичних знань і навичок з історії запорозького козацтва.

Завдання курсу:


 • вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;

 • поглибити знання з історії українського козацтва;

 • дослідити роль козацтва у боротьбі за українську державність;

 • проаналізувати процес формування козацтва як феномена світової культури;

 • розглянути козацьку філософію як головну складову національної ідеї;

 • робити аргументовані висновки;

 • проводити аналогії подій минулого з сучасністю;

 • вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;

 • дослідити розвиток козацьких організацій як відродження героїчного козацького духу;

 • протиставити сучасні суспільні явища з позиції духу Запорозької Січі;

 • використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарські і самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).

Студенти повинні знати: • основні етапи становлення і розвитку української державності як складової європейської спільноти в козацьку добу;

 • періодизацію теоретичного курсу;

 • зміст і завдання курсу, його значення для вивчення історії України і регіонів компактного проживання козаків;

 • основну термінологію курсу;

 • визначити основні риси соціального устрою населення Запорозьких Вольностей.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця: вихідна, передує вивченню політології та історії України.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль : Козацтво в боротьбі за державність.

Тема 1: Виникнення українського козацтва.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними теоріями походження козацтва, визначення передумов та причин утворення нового стану українського суспільства.Провідна ідея:

історичне значення козацтва.Основна проблема:

Показати витоки, походження козацтва на теренах України. Розглянути головні версії походження козацтва.Ключові поняття:

1. Теорії походження козацтва; 2. Етимологія слова “козак”; 3. Перші літописні та документальні згадки; 4. Вітчизняні та зарубіжні джерела; 5. Козацькі звичаї та військові традиції.


Тема 2. Козацькі повстання наприкінці ХVІ ст. та їх наслідки. Піднесення політичної ролі козацтва за Петра Конашевича-Сагайдачного.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з першими великими повстаннями козаків проти шляхти, піднесення козацтва за П.Сагайдачного.

Провідна ідея: : перші козацькі повстання на Україні та їх значення у боротьбі за державність.

Основна проблема: Розкрити передумови та показати причини перших козацьких заворушень. Розглянути загострення соціальних протиріч в українському суспільстві.

Ключові поняття:

1Виникнення реєстрового козацтва; 2. похід І.Підкови до Молдавії; 3. Козацько-селянські повстання Косинського та Наливайка; 4. Державотворча діяльність П. Сагайдачного.


Тема 3. Козацько-селянські повстання 20-30 рр. XVII ст.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з ситуацією навколо козацтва у визначений період.

Провідна ідея: розкрити закономірний процес козацьких воєн 20-30 рр. XVII ст. Показати передумови і причини козацького руху у визначений період.

Основна проблема: простежити перебіг політичних подій пов’язаних з боротьбою козацтва проти утисків Речі Посполитої у 20-30 рр. XVII ст.

Ключові поняття: 1.Повстання реєстровців Марка Жмайла; 2. Тарас Трясило та Переяславська угода; 3. Ординація Війська Запорізького та козаки; 4. 1638-48 рр. – період золотого спокою.

Тема 4. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. і відновлення української державності.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняття теми 1.4, її науковою періодизацією, причинами, характером, рушійними силами визвольної війни, змістом внутрішньої та зовнішньої політики української козацької держави.

Провідна ідея: висвітлення значення визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, розкриття розвитку ранньобуржуазних відносин в Україні, зміни політичного становища у Центральноєвропейському регіоні.

Основна проблема: обґрунтування закономірності антишляхетсько-магнатських, селянсько-козацьких рухів і необхідності створення незалежної української держави; об’єктивно оцінити значення міжнародних угод цього історичного періоду, їх наслідків, для українців і для європейського світу в цілому.

Ключові поняття:

1.Передумови укр. революції 1648-1657 рр. Розвиток буржуазних відносин в Україні як фактор загострення соціально-економічних і політичних суперечностей; 2.Визвольна війна укр. народу в контексті англійської та голландської буржуазних революцій. Ліквідація магнатсько-шляхетського землеволодіння; 3.Соціально-політичний вектор розвитку української козацької держави. 4. Державотворча діяльність Б.Хмельницького у 1654-1657 ррТема 5. Українська козацька держава Богдана Хмельницького др. пол.. XVII ст.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з державотворчою діяльністю Б.Хмельницького.

Провідна ідея: Розкрити проблеми з якими зіштовхнувся Б.Хмельницький в процесі становлення Гетьманщини.

Основна проблема: обґрунтування закономірності постання незалежної української держави; об’єктивно оцінити діяльність органів влади Гетьманської держави.

Тема 6 : Боротьба козацтва за збереження української державності (1657-1663 рр.).

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з науковою періодизацією та історичними подіями в Україні після смерті Б.Хмельницького.Провідна ідея:

Показати становище Української держави після смерті Б.Хмельницького.Основна проблема:

Розкрити основні напрямки зовнішньої і внутрішньої політики І.Виговського; об’єктивно оцінити діяльність Ю.Хмельницького, як гетьмана України.Ключові поняття:

1. Гетьманування Івана Виговського. Розрив із Москвою: Гадяцька угода 1658 р., бій під Конотопом. 2.Гетьман Юрій Хмельницький. .Переяславська умова 1659 р. Чуднівська кампанія і новий польсько-український союз. 3.Розподіл України.Тема 7. Українське козацтво в період «Руїни» (1663-1687 рр.).

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними поняттями, науковою періодизацією та історичними подіями в Україні доби "Руїни".Провідна ідея:

показати наслідки непослідовної політики гетьманів України, що призвела до її розчленування між сусідніми державами.Основна проблема:

показати процес занепаду української держави Б.Хмельницького під впливом прорахунків внутрішньої та зовнішньої політики його наступників, втручання у справи української держави ряду країн.Ключові поняття:

1.Початок "Руїни" – обрання гетьманом Правобережжя Павла Тетері. 2. Боротьба за гетьманство на Лівобережжі (Чорна Рада), та політика Івана Брюховецького; 2.Розчленування України Московською державою, Річчю Посполитою, Туреччиною, та її наслідки; 3.Суспільно-політичні і економічні інституції Гетьманщини; 4.Розвиток української культури у др. пол. ХVІІ ст.Тема 8. Гетьманщина наприкінці XVII – пер. пол. XVIII ст.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними поняттями теми 1.9, її науковою періодизацією та історичними подіями.Провідна ідея:

показати діяльність гетьманів України під владою Москви.Основна проблема:

Розкрити поступальний процес руйнування козацьких традицій та козацької автономії на українських землях у визначений період.Ключові поняття:

1. Колонізація Правобережної України Туреччиною й Польщею. 2. «Вічний мир 1686 р.» Москви з Польщею і його наслідки для України. 3. Гетьман Іван Мазепа та його внутрішня політика. 4. Участь України у Північній війні (1700-1721 рр.). 5. Заходи Івана Мазепи щодо об’єднання України. 6.Шведсько-український союз. Битви під Батурином і Полтавою та їх наслідки.Тема 9. Ліквідація Гетьманщини.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними поняттями теми 1.11, її науковою періодизацією, розглянути проблему ліквідації Гетьманщини та Запорізької Січі; становище Правобережної України і західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої.Провідна ідея:

показати послідовну політику нищення політичної автономії України російським царизмом.Основна проблема:

розкрити причини ліквідації української автономії, показати відмінності суспільно-політичного розвитку Лівобережної і Правобережної України. Показати місце і роль українських станів у національно-визвольній боротьбі XVIII ст.Ключові поняття:

1.Посилення російського самодержавного режиму в Україні в першій половині XVIII ст.; 2.Ліквідація української автономії і Запорізької Січі; 3.Правобережна Україна і західноукраїнські землі в складі Речі Посполитої. Гайдамацькі рухи як прояв національно-визвольної боротьби; 4. Культурні процеси в Україні у період ліквідації Гетьманщини.Тема 10. Слобідська Україна та Запорізька Січ у XVIII ст.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з становищем Лівобережної України у складі Московії.Провідна ідея:

показати становище лівобережного козацтва та Запорізької Січі у XVIII ст.Основна проблема:

показати відмінності суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Лівобережної і Правобережної України.Ключові поняття:

1. Заселення Слобідської України. Слобідські козачі полки та їх соціальний і економічний устрій. 2. Російські реформи XVIII ст.: скасування козацького устрою. 3. Запоріжжя після свого переходу в 1734 році під російську владу. 4. Участь запорозьких козаків у російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. 5. Азовське козацьке військо та «Військо вірних чорноморських козаків».


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Козацтво в боротьбі за державність.


Тема 1. Виникнення українського козацтва.

6

24

Тема 2. Козацькі повстання наприкінці ХVІ ст. та їх наслідки. Піднесення політичної ролі козацтва за Петра Конашевича-Сагайдачного.


6

24

Тема 3. Козацько-селянські повстання 20-30 рр. XVII ст.


6

24

Тема 4. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. і відновлення української державності.


8

24

Тема 5. Українська козацька держава Богдана Хмельницького др. пол.. XVII ст.


8

24

Тема 6. Боротьба козацтва за збереження української державності (1657-1663 рр.).


6

24

Тема 7. Українське козацтво в період «Руїни» (1663-1687 рр.).


10

46

Тема 8. Гетьманщина наприкінці XVII – пер. пол. XVIII ст.


10

46

Тема 9. Ліквідація Гетьманщини.


6

26

Тема 10. Слобідська Україна та Запорізька Січ у XVIII ст.


6

26

Разом за змістовим модулем

72

2448

ІНДЗУсього годин

72

2448

ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається). Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у позааудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри. Формами контролю за результатами вивчення тематики самостійних завдань є тестування та колоквіуми.

У зв’язку із збільшенням обсягу самостійної роботи студентів у навчальному процесі і водночас необхідністю засвоєння курсу у повному обсязі кафедра передбачила значно ширше опрацювання теоретичних питань курсу самими студентами із залученням рекомендованої кафедрою навчальної та науково-методичної літератури, запровадила контрольні опитування, тестування з тематики курсу, винесеної на самостійне опрацювання. Результати проведення контрольних заходів враховуватимуться при підрахунку семестрового рейтингу.


Тема 1: Виникнення українського козацтва.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними теоріями походження козацтва, визначення передумов та причин утворення нового стану українського суспільства.Провідна ідея:

історичне значення козацтва.Основна проблема:

Показати витоки, походження козацтва на теренах України. Розглянути головні версії походження козацтва.Ключові поняття:

1. Теорії походження козацтва; 2. Етимологія слова “козак”; 3. Перші літописні та документальні згадки; 4. Вітчизняні та зарубіжні джерела; 5. Козацькі звичаї та військові традиції.


Тема 2. Козацькі повстання наприкінці ХVІ ст. та їх наслідки. Піднесення політичної ролі козацтва за Петра Конашевича-Сагайдачного.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з першими великими повстаннями козаків проти шляхти, піднесення козацтва за П.Сагайдачного.

Провідна ідея: : перші козацькі повстання на Україні та їх значення у боротьбі за державність.

Основна проблема: Розкрити передумови та показати причини перших козацьких заворушень. Розглянути загострення соціальних протиріч в українському суспільстві.

Ключові поняття:

1Виникнення реєстрового козацтва; 2. похід І.Підкови до Молдавії; 3. Козацько-селянські повстання Косинського та Наливайка; 4. Державотворча діяльність П. Сагайдачного.


Тема 3. Козацько-селянські повстання 20-30 рр. XVII ст.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з ситуацією навколо козацтва у визначений період.

Провідна ідея: розкрити закономірний процес козацьких воєн 20-30 рр. XVII ст. Показати передумови і причини козацького руху у визначений період.

Основна проблема: простежити перебіг політичних подій пов’язаних з боротьбою козацтва проти утисків Речі Посполитої у 20-30 рр. XVII ст.

Ключові поняття: 1.Повстання реєстровців Марка Жмайла; 2. Тарас Трясило та Переяславська угода; 3. Ординація Війська Запорізького та козаки; 4. 1638-48 рр. – період золотого спокою.

Тема 4. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. і відновлення української державності.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з основними поняття теми 1.4, її науковою періодизацією, причинами, характером, рушійними силами визвольної війни, змістом внутрішньої та зовнішньої політики української козацької держави.

Провідна ідея: висвітлення значення визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, розкриття розвитку ранньобуржуазних відносин в Україні, зміни політичного становища у Центральноєвропейському регіоні.

Основна проблема: обґрунтування закономірності антишляхетсько-магнатських, селянсько-козацьких рухів і необхідності створення незалежної української держави; об’єктивно оцінити значення міжнародних угод цього історичного періоду, їх наслідків, для українців і для європейського світу в цілому.

Ключові поняття:

1.Передумови укр. революції 1648-1657 рр. Розвиток буржуазних відносин в Україні як фактор загострення соціально-економічних і політичних суперечностей; 2.Визвольна війна укр. народу в контексті англійської та голландської буржуазних революцій. Ліквідація магнатсько-шляхетського землеволодіння; 3.Соціально-політичний вектор розвитку української козацької держави. 4. Державотворча діяльність Б.Хмельницького у 1654-1657 ррТема 5. Українська козацька держава Богдана Хмельницького др. пол.. XVII ст.

Мета вивчення: ознайомлення студентів з державотворчою діяльністю Б.Хмельницького.

Провідна ідея: Розкрити проблеми з якими зіштовхнувся Б.Хмельницький в процесі становлення Гетьманщини.

Основна проблема: обґрунтування закономірності постання незалежної української держави; об’єктивно оцінити діяльність органів влади Гетьманської держави.

Тема 6 : Боротьба козацтва за збереження української державності (1657-1663 рр.).

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з науковою періодизацією та історичними подіями в Україні після смерті Б.Хмельницького.Провідна ідея:

Показати становище Української держави після смерті Б.Хмельницького.Основна проблема:

Розкрити основні напрямки зовнішньої і внутрішньої політики І.Виговського; об’єктивно оцінити діяльність Ю.Хмельницького, як гетьмана України.Ключові поняття:

1. Гетьманування Івана Виговського. Розрив із Москвою: Гадяцька угода 1658 р., бій під Конотопом. 2.Гетьман Юрій Хмельницький. .Переяславська умова 1659 р. Чуднівська кампанія і новий польсько-український союз. 3.Розподіл України.Тема 7. Українське козацтво в період «Руїни» (1663-1687 рр.).

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними поняттями, науковою періодизацією та історичними подіями в Україні доби "Руїни".Провідна ідея:

показати наслідки непослідовної політики гетьманів України, що призвела до її розчленування між сусідніми державами.Основна проблема:

показати процес занепаду української держави Б.Хмельницького під впливом прорахунків внутрішньої та зовнішньої політики його наступників, втручання у справи української держави ряду країн.Ключові поняття:

1.Початок "Руїни" – обрання гетьманом Правобережжя Павла Тетері. 2. Боротьба за гетьманство на Лівобережжі (Чорна Рада), та політика Івана Брюховецького; 2.Розчленування України Московською державою, Річчю Посполитою, Туреччиною, та її наслідки; 3.Суспільно-політичні і економічні інституції Гетьманщини; 4.Розвиток української культури у др. пол. ХVІІ ст.Тема 8. Гетьманщина наприкінці XVII – пер. пол. XVIII ст.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними поняттями теми 1.9, її науковою періодизацією та історичними подіями.Провідна ідея:

показати діяльність гетьманів України під владою Москви.Основна проблема:

Розкрити поступальний процес руйнування козацьких традицій та козацької автономії на українських землях у визначений період.Ключові поняття:

1. Колонізація Правобережної України Туреччиною й Польщею. 2. «Вічний мир 1686 р.» Москви з Польщею і його наслідки для України. 3. Гетьман Іван Мазепа та його внутрішня політика. 4. Участь України у Північній війні (1700-1721 рр.). 5. Заходи Івана Мазепи щодо об’єднання України. 6.Шведсько-український союз. Битви під Батурином і Полтавою та їх наслідки.Тема 9. Ліквідація Гетьманщини.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з основними поняттями теми 1.11, її науковою періодизацією, розглянути проблему ліквідації Гетьманщини та Запорізької Січі; становище Правобережної України і західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої.Провідна ідея:

показати послідовну політику нищення політичної автономії України російським царизмом.Основна проблема:

розкрити причини ліквідації української автономії, показати відмінності суспільно-політичного розвитку Лівобережної і Правобережної України. Показати місце і роль українських станів у національно-визвольній боротьбі XVIII ст.Ключові поняття:

1.Посилення російського самодержавного режиму в Україні в першій половині XVIII ст.; 2.Ліквідація української автономії і Запорізької Січі; 3.Правобережна Україна і західноукраїнські землі в складі Речі Посполитої. Гайдамацькі рухи як прояв національно-визвольної боротьби; 4. Культурні процеси в Україні у період ліквідації Гетьманщини.Тема 10. Слобідська Україна та Запорізька Січ у XVIII ст.

Мета вивчення:

ознайомлення студентів з становищем Лівобережної України у складі Московії.Провідна ідея:

показати становище лівобережного козацтва та Запорізької Січі у XVIII ст.Основна проблема:

показати відмінності суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Лівобережної і Правобережної України.Ключові поняття:

1. Заселення Слобідської України. Слобідські козачі полки та їх соціальний і економічний устрій. 2. Російські реформи XVIII ст.: скасування козацького устрою. 3. Запоріжжя після свого переходу в 1734 році під російську владу. 4. Участь запорозьких козаків у російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. 5. Азовське козацьке військо та «Військо вірних чорноморських козаків».
Орієнтовні питання до заліку

13. Методичне забезпечення
1. терещенко Ю. Україна і європейський світ. - К., 1996. – 397 с.

2. Терещенко Ю.І. Західна Європа у першій половині ХVII ст. Пошуки шляхів ліквідації національного і соціально-економічного поневолення України. (електронний примірник)3. Терещенко Ю.І. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі і Україні у другій половині ХVII – початку ХVIII ст. (електронний примірник)
14. Рекомендована література
Базова


 1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. - К., 1993.

 2. Багалій Д. Нарис історії України. - К., 1994.

 3. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Харків, 1993.

 4. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини: Навчальний посібник. Львів, 2000.

 5. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.

 6. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

 7. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. - К., 1994.

 8. Горобець В.М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра I. К., 1998.

 9. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

 10. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. - К., 1991-1998.

 11. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.

 12. Гружій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

 13. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 1-2. - К., 1991.

 14. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1993.

 15. Єфименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.

 16. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. - Львів, 1996.

 17. Історія України. Курс лекцій у двох книгах. - К., 1992.

 18. Історія України в особах ІХ - ХVІІІ ст. - К., 1993.

 19. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. - К., 1997.

 20. Історія української культури: У 5-ти тт. Т. 3: Українська культура другої половини XVII – XVIII століть. К., 2003.

 21. Когут З. Коріння ідентичности: Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Пер. з англ. К., 2004.

 22. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1830). - К., 1996.

 23. Крип’якевич І. Історія України. - Львів, 1992.

 24. Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю // Липинський В. Твори: Історична секція. Т. 3. Філадельфія, 1980.

 25. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.

 26. Мельник Л. Гетьманщина першої чверті XVIII ст. К., 1997.

 27. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К., 1992.

 28. Полонська-Василенко Н. Історія України. - Т.1-2. - К., 1995.

 29. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К., 1993.

 30. Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.

 31. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. - К., 1995.

 32. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея. - К., 1997.

 33. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993.

 34. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. – К., 1995.

 35. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К., 1994.

 36. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х томах. К., 1990-1991.


Допоміжна


 1. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. К., 2005.

 2. Горобець В. "Волимо царя східного...": Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. К., 2007.

 3. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: Огляд його життя і політичної діяльності. Нью-Йорк, 1985.

 4. Історія українського війська. Т.1. - Львів, 1992. Т.2. - Львів, 1996.

 5. Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. - Чернігів, 1996.

 6. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. - Дніпропетровськ, 1996.

 7. Павленко С. Іван Мазепа. К., 2003.

 8. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. К., 2005.

 9. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи : соратники та прибічники. К., 2004.

 10. Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво і релігія в ранньомодерній Україні / Пер. з англ. К., 2005.

 11. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. - К., 1994.

 12. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). - К., 1994.

 13. Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. К., 2002.

 14. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. К., 1998.

 15. Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.). К., 2003.


15. Інформаційні ресурси


 1. Сайт «Образовательные ресурсы Интернета. История». – Режим доступу: http://www.alleng.ru/edu/hist2.htm.

 2. Сайт «Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада». – Режим доступу: http://www.vostlit.info.

 3. Сайт «Средние века и Возрождение». – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/.

 4. Сайт «Атлас всемирной истории». – Режим доступу: http://historyatlas.narod.ru/.

 5. Сайт «Портал о странах и народах мира». – Режим доступу: http://www.portalostranah.ru/.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 249.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка