Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріалиСкачати 441.78 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір441.78 Kb.
Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліни


“Країнознавство (Іспанії)”
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (іспанська)

6.020303 Філологія (Мова і література (іспанська)


факультет романської філології, перекладачів

Київ – 2015

І. Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни
Країнознавство (Іспанії)

Мета курсу: забезпечити основи формування історичного мислення студентів та умінь:

 • визначати історичну конкретність, виявляти закономірності, причинно-наслідкові зв’язки, спадкоємність та альтернативність, своєрідність історичного процесу людства через призму дослідження історії Іспанії

 • вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;

 • аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціально-економічним процесам в Іспанії від найдавніших часів до сьогодення;

 • робити аргументовані висновки;

 • проводити аналогії подій минулого з сучасністю;

 • вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;

 • використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарські і самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).

Студенти повинні знати:

 • основні етапи становлення і розвитку іспанської державності як складової світової спільноти від найдавніших часів до сучасності;

 • періодизацію теоретичного курсу;

 • зміст і напрямки соціально-економічних і політичних процесів у Іспанії на різних етапах історичного розвитку;

 • найвизначніші досягнення іспанської культури;

 • зміст міжнародної політики Іспанії і її місце в світі в минулому і сьогоденні.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця: вихідна, передує вивченню політології ,соціології, лінгвокраїнознавства

Дисципліна ‘’Країнознавство (Іспанії)’’ викладається у ІІI та V семестрах. Загальний обсяг 72 години” (2 кредити). Аудиторна робота – 24години: 24 годин – лекції, (12 лекцій). Самостійна робота – 48 години. Наприкінці семестру — залік.

Весь навчальний матеріал викладається в одному модулі. У процесі навчання студенти працюють на лекціях, виконують завдання позааудиторної самостійної роботи. Якість знань та вміння студентів перевіряються під час поточного (усного опитування, диспутів, обговорення на круглих столах, тестування, виконання письмових контрольних робіт на семінарських заняттях, перевірки рефератів або конспектів відповідей з тем, винесених на самостійне опрацювання), семестрового рубіжного контролю ( написання модульної контрольної роботи) та підсумкового (залік) контролю. Наприкінці кожного навчального модуля визначається рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу дисципліни, який є сумою рейтингових балів за позааудиторну та модульну контрольну роботу студента. Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів. Студенти, що мають семестрову оцінку з дисципліни напередодні сесії “відмінно”, “добре”, “задовільно” (семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище), звільняються від проходження семестрового контролю й автоматично отримують отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку Решта студентів складають залік..

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік.Система організації позааудиторної самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни.

Зміст і форма самостійної роботи

Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається).

Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у позааудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри. Формами контролю за результатами вивчення тематики самостійних завдань є тестування та колоквіуми, участь в роботі круглих столів, проведених з окремих тем курсу, у щорічних наукових конференціях університету та наукових виданнях кафедри.

У зв’язку із збільшенням обсягу самостійної роботи студентів у навчальному процесі і водночас необхідністю засвоєння курсу у повному обсязі кафедра передбачила значно ширше опрацювання теоретичних питань курсу самими студентами із залученням рекомендованої кафедрою навчальної та науково-методичної літератури, запровадила контрольні опитування, тестування з тематики курсу, винесеної на самостійне опрацювання. З усього обсягу тем, запропонованих для самостійного вивчення, студенти зобов’язані захистити на оцінку одну з них (написання реферату).

Результати проведення контрольних заходів враховуватимуться при підрахунку семестрового рейтингу.
ІІ. Короткий зміст навчальної дисципліни

Система змістового модуля:

Модуль. Загальні відомості про країну. Іспанія у стародавню та середньовічну добу. Іспанія в нову та новітню добу. Культура Іспанії новітнього періоду.

Тема 1. Вступ. Загальні питання вивчення історії, географії, культури Іспанії. Фізична, економічна, політична географія Іспанії

Тема 2. Стародавній період історії Іспанії.

Тема 3. Культура стародавньої Іспанії.

Тема 4. Іспанія в період середньовіччя.

Тема 5. Культура середньовічної Іспанії.

Тема 6. Іспанія в період нової історії (ХVІ ст. – 70-ті рр. ХІХ ст.).

Тема 7. Культура Іспанії нового часу.

Тема 8. Новітня історія Іспанії (кін. ХІХ ст. – ХХ ст.).

Тема 9. Культура Іспанії новітнього періоду.


ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З КОЖНОЇ ТЕМИ


 1. Географічне положення, територія, кордони сучасної Іспанії. Населення та адміністративний поділ Іспанії. Державно-політичний устрій сучасної Іспанії.Фізична географія Іспанії (географічне положення, рельєф, природно-кліматичні умови, рослинний, тваринний світ). Економічна географія (розвиток сільського господарства, промисловості та будівництва, транспорт, розвиток туризму).Політична географія Іспанії. Вплив географічного фактору на адміністративно-політичний устрій сучасної Іспанії.

 2. Первісне громадянство на теренах Іспанії. Розселення кельтів та іберів на Піренейському півострові. Проблема походження, соціально-політичний устрій, господарство. Фінікійська колонізація Піренейського півострова, греки та карфагенці в Іспанії, їх вплив на соціально-економічний, політичний, культурний розвиток місцевих племен. Римські завоювання в Іспанії. Релігія, ремесло, соціально-політичний, адміністративний устрій.

 3. Культура Іспанії періоду фінікійської колонізації. Культура Іспанії періоду грецької колонізації. Культура Іспанії періоду карфагенського панування.

 4. Занепад Римської імперії: розселення германських племен на землях Піренейського півострова. Перші варвари-германці в Іспанії. Виникнення Франкської держави. Королівство Вестготів в Іспанії. Соціальна і політична організація у Вестготському королівстві. Політична ситуація в Іспанії напередодні арабського вторгнення. Завоювання і закріплення арабів в Іспанії. Адміністративна і соціальна організація завойованих територій. Незалежний емірат омеядів в Іспанії. Кордовський халіфат. Реконкіста. Феодальні відносини у північних державах Піренейського півострова. Селянські війни. Католицькі государі: "Свята германада". Політичне об'єднання Іспанії. Державний апарат абсолютистської монархії. Відкриття Америки.

 5. Особливості культурного розвитку народів "варварської" Іспанії. Роль християнства в культурному розвитку народів Іспанії за добу раннього середньовіччя. Розвиток культури Іспанії в період арабського завоювання. Основні напрямки культурного розвитку католицьких держав Іспанії за доби середньовіччя.

 6. Політична гегемонія Іспанії та її занепад. Соціально-економічний та політичний розвиток Іспанії за правління Карла І та Пилипа ІІ. Реформація та Контрреформація в Європі. Їх вплив на розвиток Іспанії. Нідерландська буржуазна революція і політична ситуація в Іспанії. Війни Іспанії з Англією, Францією. Анексія Португалії. Занепад Іспанії за правління останніх Габсбургів. Соціально-економічний та політичний розвиток держави. Основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Пилипа ІІІ (політика Пилипа ІІІ у Фландрії та Німеччині, мир з Англією та Францією. Італійська проблема і війни з турками, колоніальна політика). Іспанія за правління Пилипа IV. Тридцятирічна війна. Повстання у Каталонії та Португалії. Питання про іспанську спадщину. Карл ІІ. Плани Людовика XIV Французького. Іспанія у XVIII ст. під владою Бурбонів. "Освічений абсолютизм" в Іспанії часів правління Пилипа V, Фердинанда VI, Карла ІІІ. Іспанія в період наполеонівських війн. Буржуазна революція 1814 - 1820 рр. Конституція 1812 р. Реставрація монархії Бурбонів. Режим Фердинанда VII. Політичний розвиток Іспанії в період незавершених буржуазних революцій та карлістських війн. Прояви капіталістичної індустріалізації і монополістичного капіталізму ХІХ - початок ХХ ст. Іспанії.

 7. Культура Іспанії XVII ст. Освіта, література, мистецтво, архітектура. Культура Іспанії XVIII ст. Вплив політики "освіченого абсолютизму" на культурний розвиток Іспанії.

 1. Іспанія на шляху капіталістичної індустріалізації монополістичного капіталізму наприкінці XIX - початку XX ст. Робітничий, профспілковий рух, політичні партії Іспанії. Колоніальна політика Іспанії наприкінці XIX - початку XX ст. Іспано-американська війна. Іспанія в період першої світової війни. Загострення політичної боротьби в Іспанії. Військовий переворот. Іспанія на початку 2 світової війни .(Проблема іспанського нейтралітету. Участь в антикомінтернівському пакті та договорі про дружбу з Німеччиною).; Участь іспанських добровольців – фалангістів у війні з СРСР. ”Блакитна дивізія” .Розгортання руху опору.; Основні напрямки внутрішньої та міжнародної політики франкістської Іспанії у 1943 – 1945 рр. Перехід Іспанії від статусу невоюючої держави до повного нейтралітету.; Наслідки 2 Світової війни для Іспанії. Політична ситуація у повоєнній Іспанії. Зміцнення диктатури Ф.Франко; Боротьба за право наслідування влади між альфонсистами та карлістами. Дон Хуан та Хуан Карлос; .Перемога альфонсистів; Зростання антифранкіського руху на початку 70-х рр. Смерть Ф .Франко.Початок мирного переходу країни від диктатури до демократії ( 1975 – 1980 рр).; Сучасна іспанська монархія 80-х – 90-х.

 2. Основні напрямки культ. розвитку Іспанії кінця XIX – першої чверті XX ст. Культура Іспанії 30 – 40 рр. Особливості культурного розвитку Іспанії 50 – 70 рр. Культура суч. Іспанії 80 – 90 рр.(Література , мистецтво, архітектура,…).


Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про країну. Іспанія у стародавню та середньовічну добу. Іспанія в нову та новітню добу. Культура Іспанії новітнього періоду

Тема 1. Загальні питання вивчення історії, географії, культури Іспанії. Фізична, економічна, політична географія Іспанії .

6

24

8

26

Тема 2. Стародавній період історії Іспанії.

14

410

8

8

Тема 3. Культура стародавньої Іспанії

10

46

6

6

Тема 4. Іспанія в період середньовіччя.

4

4

12

12

Тема 5. Культура середньовічної Іспанії.

10

64

6

6

Тема 6. Іспанія в період нової історії (ХVІ ст. – 70-ті рр. ХІХ ст.).

8

26

10

10

Тема 7. Культура Іспанії нового часу.

8

26

6

6

Тема 8. Новітня історія Іспанії (кін. ХІХ ст. – ХХ ст.).

8

26

10

10

Тема 9. Культура Іспанії новітнього періоду

4

22

6

6

Разом за змістовим модулем

72

2448

72

270

ІНДЗ

Усього годин

72

2448

72

270


ІV. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студентів

Завдання для самостійної роботи 1.

Тема 1.1. Фізична, економічна, політична географія Іспанії (2 год.)

Завдання до самостійної роботи:

 1. Фізична географія Іспанії (географічне положення, рельєф, природно-кліматичні умови, рослинний, тваринний світ).

 2. Економічна географія (розвиток сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту, розвиток туризму).

 3. Політична географія Іспанії. Вплив географічного фактору на адміністративно-політичний устрій сучасної Іспанії)

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії (посібник з країнознавства). К.,1998. – С. 4-29.

Додаткова література:

 1. Страны и народы. Зарубежная Европа. Южная Европа (Научно-популярное географо-этнографическое издание В. 20 т.). – М., 1983.‑ Т.4. – С.62-144.

 2. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т. – Всемирная история – М., 2000.

 3. Лагутина Е.И. Страны Пиренейского полуострова. – Л., 1977.

 4. Испания и Португалия / Под ред. Петрова Н.А. /. ‑ М., 1987.

 5. Електронна енциклопедія Larousse. – 2000.

 6. Інформаційний бюлетень міжнародної екологічної організації Green Peace. – 1998, 1999.

Практичне завдання:

 1. Скласти порівняльну таблицю розвитку слідуючих регіонів Іспанії: Каталонії, Кастилії-Леону, Арагону, Галісії, Країни Басків, Андалусії, Валенсії за такою схемою:

Країна

Столиця

Географічне положення

Рельєф

Клімат

Проми-словість

Сільске господ.

Адміністр. устрій

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Питання для самоконтролю:

1. На які природні області поділяється Іспанія? 1. Які характерні особливості рельєфу притаманні районам Північно-Західної, Північно-Східної, Центральної, Південно-Західної, Південно-Східної Іспанії?

 2. Назвіть найвищі гірські піки в системі Кордильєр, Кантабрійських, Бетських гір та найвищу точку Іспанії.

 3. Визначіть вплив природно-кліматичного фактору на структуру господарських відносин в різних регіонах країни. Який адміністративно-територіальний поділ існує в сучасній Іспанії?


Завдання для самостійної роботи 2.

Тема 1.2.: Історія стародавньої Іспанії (2 год.)

Завдання для самостійної роботи:

 1. Господарська діяльність і суспільний лад кельтів та іберів.

 2. Греки і карфагенці в Іспанії.

 3. Римське завоювання, релігія, ремесло, торгівля і освіта.

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії (посібник з країнознавства). К.,1998. – С. 39-62.

 2. Крип’якевич І. Всесвітня історія. В 3 кн. – К., 1995. – Т.І – С. 101-119, 290-309, 363-443.

Додаткова література:

 1. История Древнего Востока. М., 1988. – С. 229-232, 242-248.

 2. История Древней Греции. М., 1977. – С. 86-110, 220-230, 316-336.

 3. Мишулин А.В. Античная Испания до установления провинциальной системы в 1097 г. до н.э. – М., 1952.

 4. Дейвіс Н. Европа. Історія. – К., 2000.

Практичне завдання:

 1. Порівняйте суспільний лад, основні напрямки розвитку господарчої діяльності, форми організації влади, релігію кельтіберів, фінікійців, карфагенян, греків-фокейців, римлян, римлян.

 2. Охарактеризуйте римську адміністративну систему на Піренейському півострові

Питання для самоконтролю:

 1. Як розвивались фінікійські колонії на Піренеях?

 2. Охарактеризуйте основні етапи становлення імперії Баркидів. Поясніть причини її занепаду.

 3. В чому полягали причини утвердження римського панування на Піренеях?

 4. Назвіть причини появи римлян на Піренеях і результати їх панування у соціально-економічній, політичній, релігійній сферах?

 5. Які принципи організації влади застосовувалися римлянами на завойованих територіях?

 6. Назвіть характерні особливості адміністративного устрою римської Іспанії.


Завдання для самостійної роботи 3.

Тема 1.3. Культура Стародавньої Іспанії (2 год.)

Завдання для самостійної роботи:

 1. Культура Іспанії періоду фінікійської колонізації.

 2. Культура Іспанії періоду грецької колонізації.

 3. Культура Іспанії періоду карфагенського панування.

 4. Культура римської Іспанії.

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії: Посібник з країнознавства. – К., 1998. – С.48-60

 2. Крип’якевич І. Всесвітня історія: У 3 кн. – К., 1995. – Кн.1. – С.304-306,366-374,381-395,411-416,427-442.

Додаткова література:

 1. Мишулин А.В. Античная Испания до установления провинциальной системы в 1097 г. до н.э. – М., 1952.

 2. История искусства зарубежных стран: В 3 т. – Т.1. – М., 1979.

 3. Деборина С.А. Культура Испании. – М., 1990.

 4. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. – М., 1989.

 5. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

 1. Дейвіс Н. Европа. Історія. – К., 2000.

Запитання для самоконтролю:

 1. Якими, на вашу думку, були основні досягнення фінікійської , грецької, карфагенської цивілізацій на Піренеях в галузі матеріальної та духовної культури?

 2. Якими науковими досягненнями могли користуватися жителі фінікійських, грецьких, карфагенських та римських колоній на територіях Піренеїв?


Завдання для самостійної роботи 4.

Тема 1.4.1.: Вестготська Іспанія (2 год.)

Завдання для самостійної роботи:

 1. Занепад Римської імперії: розселення германських племен на землях Піренейського півострова.

 2. Перші варвари-германці на теренах Іспанії.

 3. Виникнення Франкської держави. Її вплив на розвиток Іспанії.

 4. Королівство Вестготів в Іспанії.

 5. Соціальна та політична організація у Вестготському королівстві.

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії (посібник з країнознавства). К.,1998. – С. 62-73.

 2. Крип’якевич І. Всесвітня історія. В 3 кн. – К., 1995. – кн.І – С. 422-427, кн.ІІ. – С. 45-64.

Додаткова література:

 1. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. К., 1996 – С. 8-78.

 2. История средних веков. Под ред. Н.Ф. Колесницкого. – М. 1988. – С. 229-232, 242-248.

Практичне завдання:

 1. Підготуйте реферат на тему: “Розвиток Вестготського королівства на Піренеях”.

 2. Порівняйте наслідки соціально-економічних, адміністративних, законодавчих, релігійних реформ у Вестготському королівстві та на землях Іспанської Марки Франкського королівства.

Питання для самоконтролю:

 1. Яким чином землі Піренейського півострова були розподілені між вандалами, свевами, аланами?

 2. Хто був засновником Вестготської держави?

 3. Кого з вестготських королів можна вважати великими реформаторами?


Завдання для самостійної роботи 5.

Тема 1.4.2.: Іспанія у період арабського завоювання (2 год.)

Завдання до самостійної роботи:

 1. Передумови та основні етапи арабського завоювання Іспанії.

 2. Соціально-економічний, політичний, культурний розвиток завойованих територій. Адміністративно-територіальний устрій арабської Іспанії.

 3. Незалежний емірат Омеядів в Іспанії.

 4. Кордовський халіфат

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії (посібник з країнознавства). К.,1998. – С. 89-108.

 2. История средних веков. Под ред. Н.Ф. Колесницкого. – М. 1988. – С. 269-278.

Додаткова література:

 1. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. М., 1951.

Практичне завдання:

 1. Підготувати науковий виступ на тему: “Іспанія в період арабського завоювання”.

 2. Проведіть на семінарі обговорення теми: “Соціально-економічні, політичні та етно-культурні, наслідки арабського завоювання Іспанії”.

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть передумови та основні етапи арабського завоювання Іспанії.


Завдання для самостійної роботи 6.

Тема 1.4.3: Іспанія в період Реконкісти (2 год.)

Завдання до самостійної роботи:

 1. Розгортання національно-визвольної боротьби Іспанського народу проти арабських завойовників. Католицькі держави на першому етапі Реконкісти.

 2. Роль католицької церкви в державній консолідації Іспанії.

 3. Перші успіхи Реконкісти. Перетворення об’єднаних Кастилії та Арагону на новий політичний центр північно-західної Європи.

 4. Утворення Єдиного королівства на теренах Іспанії.

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії (посібник з країнознавства). К.,1998. – С. 89-108.

 2. История средних веков. Под ред. Н.Ф. Колесницкого. – М. 1988. – С. 269-278.

Додаткова література:

 1. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. М., 1951.

Практичне завдання:

 1. Підготувати науковий виступ на тему: “Іспанія в період Реконкісти”.

 2. Проведіть на семінарі обговорення теми: “Реконкіста як фактор національно-державної консолідації Іспанії”.

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть передумови та етапи Реконкісти.

 2. Визначіть рушійні сили Реконкісти.

 3. Якими були найбільші досягнення християнських держав Піренейського півострова у боротьбі з арабами в ХІ-ХІІІ ст.?

 1. Визначіть наслідки Реконкісти.


Завдання для самостійної роботи 7.

Тема 1.5.: Культура середньовічної Іспанії (2 год.)

Завдання до самостійної роботи:

 1. Особливості культурного розвитку народів «варварської» Іспанії. Роль християнства в культурному розвитку народів Іспанії за добу раннього середньовіччя.

 2. Культура Іспанії в період арабського завоювання, як прояв синтезу культур християнської Європи та мусульманського Сходу.

 3. Розвиток іспанської культури в період зміцнення централізованої влади в державі у другій половині ХV ст.

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії (посібник з країнознавства). К.,1998. – С. 185-186.

 2. Деборин А.М. Культура Испании. – М., 1990.

 3. История искусства зарубежных стран. В 3-х томах – Т.2. Средние века. Возрождение. ‑ М. 1979.

Додаткова література:

 1. Леви – Провансаль Е. Арабская культура в Испании. М., Наука, 1975.

 2. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 томах. М., 2000. – 8 т. Народы и культуры.

 3. Страны и народы. Зарубежная Европа. Южная Европа (научно-популярное географо-этнографическое издание. В 20 т.) – М.; 1983. – Т.4 – С. 62-144.

Практичне завдання:

 1. Проведіть обговорення на семінарському занятті теми: «Культура середньовічної Іспанії як прояв синтезу культур християнської Європи та мусульманського Сходу».

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні здобутки т.зв. варварського мистецтва народів Піренейського півострова.

 2. Порівняти культурний розвиток християнських королівств та держави Омеядів в Іспанії.

 3. Які визначні пам’ятки живопису, архітектури і літератури Іспанії відомі вам з часів Реконкісти і утвердження об’єднаного королівства Кастилії та Арагону?

 4. Чим відрізнялися мистецькі традиції арабського та європейського християнського мистецтва доби середньовіччя в Іспанії?

 5. Яким чином здобутки ренесансно-гуманістичної культури Європи позначились на духовному розвитку Іспанії?

Завдання для самостійної роботи 8.

Тема 2.1.: Іспанія в період наполеонівських війн та незавершених буржуазних революцій (2 год.)

Завдання до самостійної роботи:

 1. Іспанія в період наполеонівських війн. Конституція в 1812 р.

 2. Буржуазна революція в Іспанії.

 3. Реставрація монархії. Правління Фердинанда УІІ.

 4. Іспанія в період незавершених буржуазних революцій та карлістських війн.

 5. Іспанія на шляху капіталістичної індустріалізації.

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії (посібник з країнознавства). К.,1998. – С. 216-235.

 2. Крип’якевич І. Всесвітня історія. В 3-х книгах. – К., 1995, Т.3. – С. 43-82, 96-120, 180-201, 220-228.

Додаткова література:

 1. Новая история под. Ред Гарле. М., 1983.

 2. Новая история под. Ред. Овчаренко. М., 1984. С. 440-451.

Практичне завдання:

 1. Поясніть як змінилась політична ситуація в Іспанії в період наполеонівських війн.

 2. Розкрийте причини незавершеності буржуазних революцій в Іспанії. Підготуйте план-відповідь до п.4.

Питання для самоконтролю:

 1. Порівняйте що було спільного й відмінного у програмах іспанських революцій ХІХ ст.

 2. Поясніть, якими були наслідки карлістський війн для Іспанії.

 3. Розкажіть що собою являла капіталістична індустріалізація.


Завдання для самостійної роботи 9.

Тема 2.2.: Культура Іспанії нового часу (2 год.)

Завдання до самостійної роботи:

 1. Культура Іспанії ХVІІ ст. Освіта, література, мистецтво, архітектура.

 2. Культура Іспанії ХVІІІ ст. Вплив політики “освіченого абсолютизму” на культурний розвиток Іспанії.

 3. Культура Іспанії ХІХ ст.

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії: Посібник з країнознавства. – К., 1998.

 2. История искусства зарубежных стран. В 3 т. – Т.3. Новое время. М., 1980.

 3. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т. ‑ М., 2000. – Т.8. Народы и культуры.

Додаткова література:

 1. Гончаров Н.С., Налетова О.В., Тимошина Т.Г. Живопись. – М., 2001

 2. Дмитриева И.А. Краткая история искуств. М., 1991 – С. 137-183.

 3. История искуств зарубежных стран 17-18 веков. Под ред. Раздольской. – М., 1988. – С. 63-77.

Практичне завдання:

 1. Підготуйте реферат на тему “Мистецтво й архітектура Іспанії ХVІІ ст”.

Запитання для самоконтролю:

 1. Які характерні риси притаманні Іспанському живопису, архітектурі XVII, XVIII ст.?

 2. Які видатні архітектурні споруди були збудовані у зазначений період? Що вам відомо про їх творців?

 3. Охарактеризуйте розвиток іспанської освіти у XVII та XVIII ст. поясніть, в чому полягав повий підхід до організацій шкільництва в період правління Пилипа V та Карла ІІІ?

 4. Чим, на вашу думку, відрізнялася література нового часу від середньовічної?


Завдання для самостійної роботи 10-11.

Тема 2.3.1:Міжнародна політика Іспанії у повоєнний період (1945-1990) (4 год).

Завдання до самостійної роботи:

 1. Участь Іспанії у діяльності ООН.

 2. Іспанія в ЄЕС.

 3. Іспанія у НАТО: історія і сучасність (1945-1990).

Основна література:

 1. Серебрянська А.О. Географія та історія Іспанії: Посібник з країнознавства. – К., 1998. – С. 257-264.

 2. Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-1994.- К.-П., 1996.- С. 101-106.

Додаткова література:

 1. 1.Красиков А.А. После окопов гражданской войны // Новое время.–1990.-№ 36; Испания и мировая политика.-М.1998.

 2. Бюлетень центру інформації та документів Ради Європи в Україні. К., 1997.

 3. Делу – время.//Європа . 1996. - №6.

 4. НАТО. Довідник. – К., 1997.

 5. Цифры и факты // Европа. – 1996. - №6.

 6. Євро-бюлетень: Інформаційний бюлетень представництва Європейської комісії в Україні. – К. 1998.

Запитання для самоконтролю:

1. Назвіть передумови прийняття Іспанії до ООН, НАТО, ЄЕС.

2. Охарактеризуйте основні напрямки повоєнної політики Іспанії.
Завдання для самостійної роботи 12.

Тема 2.4: Культура Іспанії новітнього періоду (2 год.)

Завдання до самостійної роботи:


 1. Основні напрямки культурного розвитку Іспанії кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.

 2. Культура Іспанії 30-40 рр. ХХ ст.

 3. Особливості культурного розвитку Іспанії 50-70 рр. ХХ ст.

 4. Культура сучасної Іспанії (80-90 рр. ХХ ст.).

Основна література:

 1. Країни Західної Европи. Енциклопедія ‑ К. ‑ 2000.

 2. Sebastian Quesada Marco Curso de civilización Española. – Madrid, 1987. ‑ С. 181-221.

Додаткова література:

 1. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т. ‑ М., 2000. – Т.8. Народы и культуры.

 2. Дейвіс Н. Європа. Історія. – К., 2000.

Практичні завдання:

 1. Підготуйте тематичні повідомлення для студентської конференції: «Основні напрямки культурного розвитку Іспанії ХХ ст.».

Запитання для самоконтролю:

    1. Які риси притаманні у мистецтву та архітектурі Іспанії у першій половині ХХ ст?

    2. Охарактеризуйте найважливіші досягнення іспанської літератури кінця ХІХ ст. – ХХ ст.

    3. Чим відрізнялися мистецтво й архітектура Іспанії повоєнного часу?

    4. Які зміни відбулися в системі освіти Іспанії протягом ХХ ст.?V. система

модульно-рейтингового контролю

навчальних досягнень студентів ІІ, ІІІ курсів денної форми навчання

факультетів перекладачів та романської філології Київського національного лінгвістичного університету

з дисципліни “Країнознавство (Іспанії)”

(професійне 6.020303 Філологія („Переклад”), 6.020303 Філологія („Мова та література”)
Дисципліна викладається у ІІI та V семестрах. Загальний обсяг 72 годин” (2 кредити). Аудиторна робота – 24години: 24 годин – лекції, (12 лекцій).Самостійна робота – 48 години. Наприкінці семестру — залік.

Робоча програма складається з одного навчального модуля.


Вивчення дисципліни завершується написанням студентами модульної контрольної роботи, під час якої перевіряється засвоєння студентами програмного матеріалу курсу, винесеного як на аудиторну, так і на самостійну роботу. Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС:

90 – 100 балів – А

82 – 89 балів – В

75 – 81 бал – С

66 – 74 бали – D

60 – 65 бали – Е

59 балів і нижче – FX.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку. Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – «E» та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка «FX» – у шкалі ЄКТС та його підсумковий рейтинговий бал за дисципліну.


VI. Зразки завдань до модульного контролю та критерії їх оцінювання
Зразок модульної контрольної роботи


КНЛУ
Напрям підготовки “Філологія”(“Переклад”) Семестр ІII 

Навчальний предмет Країнознавство(Іспанії)”


Модульна контрольна робота № 1.


 1. Порівняйте зовнішню політику Іспанії за часів правління Карла І та Пилипа ІІ. (Рівень В).

 2. Охарактеризуйте політику меркантилізму в Іспанії. (Рівень А)

 3. Поясніть, яким чином відбувалося формування договірно-правових й політичних засад співпраці Іспанії з ЄС у 80-х роках ХХ ст – початку ХХІ ст.. (Рівень С).

Затверджено на засіданні кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства, протокол № 1 від «27» серпня 2012 р.Зав. кафедрою Терещенко Ю.І. ________ Екзаменатор _________________Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:
До кожного варіанта модульної контрольної роботи входить по три питання, що відповідають репродуктивному (рівень А), алгоритмічному (рівень В) й творчому (рівень С) рівням складності.

Відповідь на питання репродуктивного рівня (рівень А) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується у навчальному матеріалі, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення при відтворенні стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня (рівень В) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня (рівень С) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, демонструє власне бачення проблеми й шляхів її розв’язання, розглядає історію Іспанії в контексті світової історії. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання, демонструючи творчий підхід до виконання поставленого завдання й вільне володіння навчальною інформацією, вміти робити аналіз нестандартних ситуацій і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі ( ”відмінно” (5), ”добре” (4), ”задовільно” (3), ”незадовільно” (2)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС.

90-100 балів – А

82-89 балів - В

75-81 бал - С

66-74 бали - D

60-65 балів - Е

59 балів і нижче – FX

Неявка на МКР – 0 балів

I. підсумковий контроль

Підсумковою формою контролю навчальних досягнень студентів з курсу “Країнознавство (Іспанії)” являється залік.

Відмітка про залік у національній шкалі („зараховано”, „не зараховано”) та оцінка в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким чином:

90-100 балів – А

82-89 балів - В

75-81 бал - С

66-74 бали - D

60-65 балів - Е

59 балів і нижче – FX

Студенти, мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – Е та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за дисципліну.Структура заліку.

Змістом заліку як форми підсумкового контролю виступає поняттєве, фактологічне, концептуальне та орієнтовно-уявленнєве знання згідно з темами програми теоретичної підготовки.

Зі студентами, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче залік проводиться у формі індивідуальної бесіди з викладачем, яка передбачає змістовні відповіді на поставлені запитання залікового завдання. Базою для системи завдань є коло теоретичних та практичних проблем, що розглядались протягом семестру в процесі вивчення певних тем модуля, а також матеріал, що передбачався програмою самостійної роботи студентів.

Залікове завдання складається з трьох питань, які хронологічно охоплюють весь матеріал курсу: одне питання ‑ репродуктивного рівня складності, друге ‑ алгоритмічного й третє питання ‑ творчого рівня складності.

В процесі відповіді студент повинен:

 • вичерпно відповісти на питання залікового завдання;

 • продемонструвати вміння аналізувати, зіставляти, пов’язувати історичні події минулого і сучасності;

 • робити аргументовані висновки, давати самостійні оцінки історичним явищам і подіям;

 • логічно і послідовно висловлювати свої думки;

 • показати вміння користуватись історичною термінологією.

Зразок залікового завдання


КНЛУ
Напрям підготовки “Філологія”(“Переклад”) Семестр ІII

Навчальний предмет Країнознавство (Іспанії)”)Варіант № 5

 1. Охарактеризуйте політичний і культурний розвиток Іспанії у ранньофеодальний період історії. (Рівень А)

 2. Поясніть яким чином під впливом ідей Просвітництва змінилося громадсько-політичне житті Іспанії у ХVШ - першій чверті ХІХ ст. (Рівень В).

 3. На основі аналізу суспільно-економічної та політичної ситуації у Франкіській Іспанії в повоєнну добу, дайте власну оцінку причин краху режиму Ф.Франко і утвердження конституційної монархії. (Рівень С)

Затверджено на засіданні кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства, протокол № 2 від «3» вересня 2012 р.

Зав. кафедрою Терещенко Ю.І. ________ Екзаменатор _________________


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Відповідь на питання репродуктивного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент дає вичерпну відповідь на поставлене питання, демонструє знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних проблем курсу, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. Оцінка “добре” передбачає в цілому правильну відповідь на поставлене питання “Задовільно” виставляється при наявності окремих помилок при висвітленні фактологічного матеріал) і даної проблеми. “Незадовільно” - за грубі помилки у висвітленні історичних подій, явищ та персоналій або повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня оцінюється на "відмінно", коли студент вільно орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни змістовно та логічно викладає матеріал, максимально дотримується хронології історичних подій і явищ, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, вичерпно відповідає на додаткові запитання викладача, розглядає історію України в контексті світової історії, дає вичерпну характеристику визначним діячам України та європейського світу, їх ролі і місцю в історичному процесі, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни. На оцінку "добре" студент повинен чітко відповісти на запропоновані питання, вміти робити аналіз і висновки, але на додаткові запитання викладача відповідає з деякими погрішностями. Оцінка "задовільно" ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення."Незадовільно" - за грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій й повне незнання програмного матеріалу.

На заліку оцінка “зараховано” виставляється в тому разі, якщо вона відповідає параметрам “відмінно”, “добре”, “задовільно” (“відмінно ” при отриманні оцінок “5”, “5”, “5”; “4”. “5”, “5”; “5”, “4”. “5”; “добре ” - “5”, “4”,“4”; “4”, “4”, “5 ”;“3”, “4”, “5”; “задовільно ” - “5”, “3”, “3”; “3”; “4”, “4”; “3”. “3”. “3”).

Оцінка “не зараховано ” виставляється, коли студент дає відповідь лише на одно з трьох питань білету. допускає грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій або демонструє повне незнання програмного матеріалу. У такому разі оцінка відповідає параметрунезадовільно ” (“3” “З”, “2”; “2”, “З”, “З”; “2”, “2”, “2”).
Рекомендована література
Базова

 1. Всесвітня історія 1945-1997.-З.,1997 р.

 2. Газін В.П. Новітня історія країн Європи і Америки. 1918-1945. – Кам’янець-Подільський, 1994.

 3. Газін В.П., Копилов Н.М. Новітня історія країн Європи і Америки 1945-1994. - Кам’янець-Подільський, 1995.

 4. Крип’якевич. Всесвітня історія. - УЗ-х КН.-К.,1995р.

 5. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст.-К.,1996 р.

 6. Новейшая история Европы и Америки /Под ред. Александрова/.-К.,1988 г.

 7. Пивовар С. Серіщев Я,Стельмах С.Всесвітня історія ХХ ст.-К.,1995 р.

 8. Серебрянська А.О.Географія та історія Іспанії. Посібник з країнознавства.-К., 1998 р.


Допоміжна

 1. Аreilza J. M. de Memorias exteriores.- Barselona,1984

 2. Vilar P. Historia de Espana (seleccion de lecturas). – La Habana:Pueblo y Educacacion, 1980

 3. Авилова А. В. Современная Испания. –М.: 1983г.

 4. Альтамира-и-Кревеа. История Испании. - М.:Иностр.л-ра,1991 г.

 5. Бюлетень центру інформації та документів Ради Європи в Україні.-К.,1997 р.; К.,1998.

 6. Гарсиа Х. Испания ХХ в. - М.: Мысль ,1967 г.

 7. Деборин А. М. Культура Испании. –М.:1940 г.

 8. Делу-время // Європа-1996. - №6

 9. Додолев М. А. Россия и Испания 1808-1823 г. г. -М.: Наука, 1984 г.

 10. Євро-бюлетень: Інформаційний бюлетень представництва Європейської комісії в Україні.-К.,1998 р.

 11. Испания 1918-1972 годов. Исторический очерк. –М.,1975 г.

 12. Испания и Португалия /Под ред. Петрова Н.А./.- М.:1987 г.

 13. История Древнего Востока /Под ред. Кузищина В. И./. –М.,1979 г.

 14. История Древней Греции /Под ред. Авдиева В. И./. –М., 1972 г

 15. История средних веков /Под ред. Колесницкого Н.Ф./.- М.:1980 г.

 16. Корсунский А.Р. Готская Испания. – М.: МГУ, 1969 г.

 17. Корсунский А.Р. История Испании ІХ-ХІІ веков. – М.: Высшая школа.,1976 г.

 18. Красиков А. А. Испания и мировая политика.-М.,1989 г.

 19. Красиков А. А. Испанский репортаж. –М.:1983г.

 20. Кудрявцев А.Е. Испания в средние века. - Л.:Соцегиз,1937 г.

 21. Лагутина Е.И. Страны Пиренейского полуострова. –Л.:ЛГУ, 1977 г.

 22. Леви-Провансаль Е. Арабская культура в Испании. –М.: Наука , 1975 г.

 23. Майский И. М. Испания. –М.:1957 г.

 24. Михеев В.С. Новые подходы в европейской политике Вашингтона // США. ЗПИ.-1993 г. -№2

 25. Мишулин А. В. Античная Испания до установления римской провинциальной системы в 197г. до н. э. -М.: АН СССР, 1952 г.

 26. НАТО. Довідник.-К.,1997 р.

 27. Новая история /Под ред.Гарле Е. В./. –М.:1939 г.

 28. Пряхин Д. Д. Внешняя политика Испании.- М.,1968 г.

 29. Соколовський Б. Початок реального зближення // Політика і час.-1997 р.-№10.-С.23-

 30. Сория Ж. Война и революция в Испании 1936-1939.В 2-х томах. –М.:Прогресс,1987 г.

 31. Стахов Е. Испания в диалоге Восток-Запад // Международная жизнь.-1988 г.-№1.

 32. Терещенко Ю. І. Західна Європа у першій половині ХVІІ ст. Пошуки шляхів ліквідації національного і соціально-економічного поневолення України. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Україна і європейський світ”.- К.,1999 р.

 33. Терещенко Ю. І. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 р.р. Її вплив на загальноєвропейську політичну ситуацію. Методичні рекомендаації до вивчення курсу «Україна і європейський світ».-К., 1999 р.

 34. Хрестоматия по новейшей истории.-М.,1961г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 441.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка