Київський національний університет імені Тараса Шевченка інститут післядипломної освітиСкачати 352.79 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір352.79 Kb.
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС

з дисципліни

«Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»

Укладач: доц. Грищенко Тетяна Василівна

Київ – 2013

Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

(Протокол №1 від 10.09.2013р.)

Зміст

 1. Вступ

 2. Тематичний план навчальної дисципліни

 3. Зміст дисципліни

 4. Тематика та плани лекцій

 5. Тематика та плани семінарських занять

 6. Питання для поточного та підсумкового контролю

 7. Завдання та тести з курсу

8. Самостійна робота студентів

9. Список рекомендованої літератури
 1. Вступ

Професійна підготовка фахівців в галузі фінансів передбачає вивчення ними закономірностей формування та розвитку грошово-кредитних відносин не лише на національному, а й на міжнародному рівнях, що зумовлюється інтернаціоналізацією господарського життя та фінансовою глобалізацією.

Навчальна дисципліна «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» передбачає вивчення особливостей еволюції та сучасних тенденцій розвитку грошових і кредитних систем країн із розвинутою ринковою економікою, а також постсоціалістичних країн. Розглядаються принципи побудови, форми організації грошових і кредитних систем країн в умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої мережі кредитно-фінансових інститутів.

Дисципліна є самостійною, ґрунтується на знаннях, що їх студенти набули під час вивчення «Макроекономіки», «Міжнародної економіки», таких курсів, як «Теорія грошей», «Теорія кредиту» та ін.

Предметом навчальної дисципліни є система економічних відносин, які виникають у процесі еволюції сучасних грошових та кредитних систем окремих країн світу.

Мета дисципліни полягає в поглибленому вивченні основних тенденцій і закономірностей розвитку грошово-кредитних систем країн світу, їх складових елементів та особливостей функціонування.Завдання курсу:

 • поглиблення теоретичних знань стосовно сутності грошово-кредитної системи;

 • вивчення принципів побудови та особливостей функціонування грошово-кредитних систем країн світу;

 • з’ясування місця та ролі основних фінансових посередників на грошово-кредитному ринку країн та світовому фінансовому ринку;

 • висвітлення основних тенденцій розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних країн в сучасних умовах.

Вивчення даного курсу сприятиме розумінню студентами основних тенденцій розвитку грошових і кредитних систем зарубіжних країн, економічних наслідків глобалізаційних процесів на світовому фінансовому ринку, напрямів взаємодії та співробітництва вітчизняних кредитно-фінансових установ з провідними зарубіжними фінансовими інститутами.

2. Тематичний план навчальної дисциплінип/п

Тема

Кількість годин

всього

лекції

семінари

Самост. робота

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Сутність та структура грошової та кредитної систем

Грошова та кредитна системи Великобританії

Грошова та кредитна системи США

Грошова та кредитна системи Німеччини

Грошова та кредитна системи Франції

Грошова та кредитна системи Японії

Грошова та кредитна системи Канади

Грошова та кредитна системи Італії

Грошова та кредитна системи Росії

Міжнародні кредитно-фінансові інститути

10

12

12
12

12

10
8

12
10
10


4

4

4
4

4

4
2

4
2
2

2

4

4
4

4

2
2

4
4
4


4

4

4
4

4

4
4

4
4
4


11.

Всього

108

34

34

40

3. Зміст дисципліни


Тема 1. Сутність та структура грошової та кредитної систем

Сутність та структура грошової системи. Роль банків у створенні грошей. Основні етапи розвитку грошових систем. Грошові реформи і методи їх проведення. Створення та розвиток грошової системи України. Сучасні тенденції у розвитку грошових систем країн із розвиненою ринковою економікою. Міжнародна валютна система: сутність та елементи. Бреттон-Вудська валютна система. Основні принципи Ямайської валютної системи. Створення та особливості функціонування Європейського валютного та економічного союзу. Європейський центральний банк як елемент європейської банківської системи. Світові резервні валюти та їх роль у функціонуванні грошово-кредитних систем країн.

Поняття кредитної системи. Центральний банк та його роль у кредитній системі. Види банківських установ та їх класифікація. Небанківські кредитно-фінансові установи: види та особливості функціонування.

Сучасну тенденції в розвитку кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.


Тема 2. Грошова та кредитна системи Великобританії

Становлення грошової системи Великобританії. Особливості грошового обігу у Великобританії до Першої світової війни. Інфляція у період та після Першої світової війни. Грошова реформа 1925 – 1928 рр. Крах золотого стандарту й виникнення «стерлінгової» зони. Основні тенденції розвитку грошової системи після Другої світової війни. Причини та наслідки девальвації фунта стерлінгів у 1949-му та 1967 роках. Грошова маса та її показники у Великобританії. Основні форми безготівкових розрахунків.

Особливості кредитної системи Великобританії та її структура. Банк Англії, його функції та роль в кредитній системі. Характеристика діяльності кредитних установ Великобританії. Небанківські кредитно-фінансові установи Великобританії.
Тема 3. Грошова та кредитна системи США

Становлення й розвиток грошово-кредитної системи США, її структура. Розвиток грошового обігу США. Відміна золотого стандарту та девальвація долара. Інфляція в період до та після Другої Світової війни. Сучасна структура грошового обігу США. Роль грошових агрегатів у регулюванні грошового обігу США. Особливості розвитку кредитної системи в США. Федеральна резервна система США. Комерційні банки. Особливості їх діяльності, приховані форми концентрації страхування депозитів, контроль. Розвиток спеціальних кредитно-фінансових інститутів. Грошово-кредитна політика, її еволюція, загальні та селективні методи регулювання.


Тема 4. Грошова та кредитна системи Німеччини

Еволюція грошової системи Німеччини. Грошова одиниця і грошовий обіг. Розвиток грошової системи Німеччини до Першої Світової війни. Довоєнні реформи грошової системи. Причини розколу грошової системи Німеччини після Другої Світової війни. Функціонування грошових систем НДР та ФРН. Центральний банк (Бундосбанк). Його організація, структура управління, структура управління, завдання та функції. Створення об’єднаної Німеччини та проведення грошової реформи. Розвиток кредитної системи Німеччини. Спеціалізовані кредитні установи і організації. Особливості грошово кредитного регулювання і основні інструменти грошово-кредитної політики.


Тема 5. Грошова та кредитна системи Франції

Еволюція грошової системи Франції. Грошовий обіг Франції. Створення золотого блоку. Грошова система Франції під час Другої Світової війни. Франко-американська валютна війна. Центральний банк і кредитна система Франції. Особливості впровадження грошової одиниці Євро у Франції. Розвиток кредитної системи Франції. Комерційні банки, депозитні банки, ділові банки, банки середньострокового та довгострокового кредиту. Спеціальні кредитні інститути Франції.


Тема 6. Грошова та кредитна системи Японії

Еволюція грошової системи та грошова одиниця. Розвиток грошового обігу Японії в умовах постійної інфляції. Особливості валютного стану Японії. Платіжний баланс Японії. Центральний банк Японії. Його структура, організація, управління та функції. Кредитна система Японії. Роль міських та місцевих банків в кредитній системі Японії. Бюро довірчого фонду. Кредитні кооперативи.


Тема 7. Грошова та кредитна системи Канади

Основні етапи розвитку грошової системи. Закон про грошовий обіг 1841 року. Введення національної грошової одиниці – канадського додара у 1870 році. Крах Золотого стандарту у 30-ті роки ХХ ст. Інфляція у повоєнний період. Особливості сучасного стану грошового обігу.

Структура кредитної системи. Банк Канади: функції та управління. Комерційні та інші банківські структури. Характеристика провідних транснаціональний банків Канади.
Тема 8. Грошова та кредитна системи Італії

Еволюція грошової системи Італії. Грошова одиниця Італії та грошовий обіг. Грошова маса. Центральний банк, його структура, управління та функції. Структура банківської системи. Центральний банк – Банк Італії. Організаційна структура, функції та завдання. Комерційні і спеціалізовані банки. Депозитні банки – банки національних інтересів. Банки нерухомого майна. Інвестиційні банки. Державні кредитні установи та регіональні банки.


Тема 9. Грошова та кредитна системи Росії

Становлення Російської грошової системи. Грошова система Росії та її реформи. Валютний курс. Валютне регулювання та валютний контроль в Росії. Валютні обмеження. Кредитна система Росії. Комерційні банки та інші види кредитних установ. Центральний банк Росії — функції та роль в регулюванні грошово-кредитних відносин. Небанківські фінансові установи, особливості їх функціонування. Сучасний розвиток грошово-кредитної системи Росії. Грошово-кредитна політика, її еволюція, загальні та селективні методи регулювання.


Тема 10. Міжнародні кредитно-фінансові інститути

Характеристика та призначення міжнародних кредитно-фінансових інститутів. Міжнародний валютний фонд та особливості його діяльності. Світовий банк та діяльність його установ. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути. Діяльність міждержавних банків. Завдання Банку міжнародних розрахунків. Основні принципи діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку. Європейський інвестиційний банк як структурний елемент Європейського банку реконструкції та розвитку. Функції Банку держав Центральної Африки. Характеристика Міжнародного банку економічного співробітництва та Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
 1. Тематика та плани лекцій


Тема 1. Сутність та структура грошової та кредитної систем

 1. Сутність та структура грошової системи.

 2. Основні етапи розвитку грошових систем.

 3. Сучасні тенденції у розвитку грошових систем країн із розвиненою ринковою економікою.

 4. Поняття кредитної системи.

 5. Сучасну тенденції в розвитку кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.


Тема 2. Грошова та кредитна системи Великобританії

 1. Особливості грошової системи Великобританії.

 2. Кредитна система Великобританії та її структура.

 3. Характеристика діяльності кредитних установ Великобританії.

 4. Небанківські кредитно-фінансові установи Великобританії.


Тема 3. Грошова та кредитна системи США

 1. Особливості грошової системи США.

 2. Сутність та структура кредитної системи США.

 3. Федеральна резервна система США та її функції.

 4. Спеціалізовані банки та небанківські кредитно-фінансові установи США.


Тема 4. Грошова та кредитна системи Німеччини

 1. Сутність та становлення грошової системи Німеччини.

 2. Характеристика кредитної системи Німеччини.

 3. Центральний банк Німеччини: функції та особливості діяльності.

 4. Спеціалізовані кредитні установи Німеччини.


Тема 5. Грошова та кредитна системи Франції

 1. Грошова система Франції.

 2. Сутність та структура кредитної системи Франції.

 3. Особливості діяльності банку Франції.

 4. Діяльність комерційних банків Франції.


Тема 6. Грошова та кредитна системи Японії

 1. Грошова система Японії: еволюція та сучасний стан.

 2. Характеристика кредитної системи Японії.

 3. Центральний банк Японії: особливості діяльності.


Тема 7. Грошова та кредитна системи Канади

 1. Етапи розвитку грошової системи Канади.

 2. Особливості кредитної системи Канади.

 3. Банк Канади – як центр кредитної системи країни.


Тема 8. Грошова та кредитна системи Італії

 1. Становлення та сучасний стан грошової системи Італії.

 2. Кредитна система Італії: сутність та структура.

 3. Види кредитних установ.


Тема 9. Грошова та кредитна системи Росії

 1. Особливості грошової системи Росії.

 2. Кредитна система Росії, її структура та особливості.

 3. Діяльність банківських установ.


Тема 10. Міжнародні кредитно-фінансові інститути

 1. Характеристика та призначення міжнародних кредитно-фінансових інститутів.

 2. Міжнародний валютний фонд та особливості його діяльності.

 3. Світовий банк та діяльність його установ.
 1. Тематика та плани семінарських занять


Тема 1. Сутність та структура грошової та кредитної систем

 1. Сутність та структура грошової системи.

 2. Роль банків у створенні грошей.

 3. Грошові реформи і методи їх проведення.

 4. Міжнародна валютна система: сутність та елементи.

 5. Поняття та структура кредитної системи.

 6. Види банківських установ та їх класифікація.

 7. Небанківські кредитно-фінансові установи: види та особливості функціонування.


Тема 2. Грошова та кредитна системи Великобританії

1.Еволюція грошової системи Великобританії.

2.Особливості кредитної системи Великобританії та її структура.

3.Банк Англії, його функції та роль в кредитній системі.

4.Характеристика діяльності кредитних установ Великобританії.

5.Небанківські кредитно-фінансові установи Великобританії.


Тема 3. Грошова та кредитна системи США

 1. Становлення та сучасний стан грошової системи США.

 2. Долар США у ролі світової резервної та розрахункової валюти.

 3. Особливості кредитної системи США.

 4. Федеральна резервна система США.

 5. Спеціалізовані банки та небанківські кредитно-фінансові установи США.


Тема 4. Грошова та кредитна системи Німеччини

 1. Характеристика грошової системи Німеччини.

 2. Грошові реформи в Німеччині.

 3. Особливості кредитної системи Німеччини.

 4. Центральний банк Німеччини: функції та особливості діяльності.

 5. Діяльність комерційних банків в Німеччині.

 6. Спеціалізовані кредитні установи Німеччини.


Тема 5. Грошова та кредитна системи Франції

 1. Грошова система Франції.

 2. Участь Франції у валютних союзах.

 3. Сутність та структура кредитної системи Франції.

 4. Особливості діяльності банку Франції.

 5. Діяльність комерційних банків Франції.

 6. Характеристика спеціалізованих кредитно-фінансових установ.


Тема 6. Грошова та кредитна системи Японії

 1. Грошова система Японії: еволюція та сучасний стан.

 2. Особливості кредитної системи Японії.

 3. Центральний банк Японії: особливості діяльності.

 4. Комерційні банки Японії: види та особливості діяльності.

 5. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи Японії.


Тема 7. Грошова та кредитна системи Канади

 1. Формування та розвиток грошової системи Канади.

 2. Особливості кредитної системи Канади.

 3. Банк Канади – як центр кредитної системи країни.

 4. Комерційні та інші банківські структури.

 5. Характеристика провідних транснаціональний банків Канади.


Тема 8. Грошова та кредитна системи Італії

 1. Становлення та сучасний стан грошової системи Італії.

 2. Сутність та структура кредитної системи Італії.

 3. Особливості діяльності Банку Італії.

 4. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути.


Тема 9. Грошова та кредитна системи Росії

 1. Особливості грошової системи Росії.

 2. Кредитна система Росії, її структура та особливості.

 3. Центральний банк Росії: функції та операції.

 4. Небанківські фінансові установи, особливості їх функціонування.


Тема 10. Міжнародні кредитно-фінансові інститути

 1. Міжнародні валютно-кредитні інститути і їх роль у формуванні грошово-кредитних систем країн-учасниць.

 2. Міжнародний валютний фонд та особливості його діяльності.

 3. Світовий банк та діяльність його установ.

 4. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути.

6. Питання для поточного та підсумкового контролю


 1. Сутність та структура грошової системи.

 2. Роль банків у створенні грошей.

 3. Основні етапи розвитку грошових систем.

 4. Грошові реформи і методи їх проведення.

 5. Створення та розвиток грошової системи України.

 6. Сучасні тенденції у розвитку грошових систем країн із розвиненою ринковою економікою.

 7. Міжнародна валютна система: сутність та елементи.

 8. Бреттон-Вудська валютна система.

 9. Основні принципи Ямайської валютної системи.

 10. Створення та особливості функціонування Європейського валютного та економічного союзу.

 11. Європейський центральний банк як елемент європейської банківської системи.

 12. Світові резервні валюти та їх роль у функціонуванні грошово-кредитних систем країн.

 13. Міжнародні грошові одиниці.

 14. Поняття кредитної системи.

 15. Види банківських установ та їх класифікація.

 16. Небанківські кредитно-фінансові установи: види та особливості функціонування.

 17. Сучасну тенденції в розвитку кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.

 18. Концентрація та централізація банківського капіталу в сучасних умовах.

 19. Моделі взаємозв’язку банків з промисловістю.

 20. Грошова система Великобританії.

 21. Особливості кредитної системи Великобританії та її структура.

 22. Банк Англії, його функції та роль в кредитній системі.

 23. Характеристика діяльності кредитних установ Великобританії.

 24. Небанківські кредитно-фінансові установи Великобританії.

 25. Становлення та сучасний стан грошової системи США.

 26. Долар США у ролі світової резервної та розрахункової валюти.

 27. Особливості кредитної системи США.

 28. Федеральна резервна система США.

 29. Спеціалізовані банки та небанківські кредитно-фінансові установи США.

 30. Грошова система Німеччини.

 31. Грошові реформи в Німеччині.

 32. Характеристика кредитної системи Німеччини.

 33. Спеціалізовані кредитні установи Німеччини.

 34. Центральний банк Німеччини: функції та особливості діяльності.

 35. Грошова система Франції.

 36. Участь Франції у валютних союзах.

 37. Сутність та структура кредитної системи Франції.

 38. Особливості діяльності банку Франції.

 39. Діяльність комерційних банків Франції.

 40. Грошова система Японії: еволюція та сучасний стан.

 41. Характеристика кредитної системи Японії.

 42. Центральний банк Японії: особливості діяльності.

 43. Комерційні банки Японії: види та особливості діяльності.

 44. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи Японії.

 45. Формування та розвиток грошової системи Канади.

 46. Особливості кредитної системи Канади.

 47. Банк Канади – як центр кредитної системи країни.

 48. Становлення та сучасний стан грошової системи Італії.

 49. Кредитна система Італії: сутність та структура.

 50. Особливості грошової системи Росії.

 51. Кредитна система Росії, її структура та особливості.

 52. Сучасна грошово-кредитна система Китаю.

 53. Міжнародні валютно-кредитні інститути і їх роль у формуванні грошово-кредитних систем країн-учасниць.7. Завдання та тести з курсу
Тестові завдання

1. Яке із визначень найповніше розкриває сутність грошової одиниці?а) встановлений у законодавчому порядку знак вартості для виміру і виразу цін товарів;

б) знак вартості, який існував до скасування кредитних грошей на золото;в) кредитні та паперові гроші, розмінні монети.
2. Термін "білонна монета" означає:

а) дорогоцінна монета;

б) розмінна монета

в) нерозмінна монета.
3. Вкажіть грошову систему, при якій роль загального еквіваленту закріплюється за одним дорогоцінним металом:

а) монометалізм;

б) біметалізм;

в) поліметалізм.
4. Як називається валютний курс, що змінюється залежно від попиту і пропозицій на ринку?

а) фіксований

б) номінальний;

в) плаваючий.
5. Система паралельної валюти — це співвідношення між золотими і срібними монетами, яке встановлюється:

а) державою в законодавчому порядку;

б) стихійно на ринковій основі;

в) міжнародними валютними організаціями.
6. Золотодевізний стандарт передбачає обмін:

а) грошових знаків (банкнот) на золото;

б) національних грошових одиниць на іноземну валюту, обмінну на золото;

в) банкнот на стандартні золоті зливки.
7. На зміну Бреттон-Вудській валютній системі прийшла:

а) Ямайська валютна система;

б) Генуезька валютна система.
8. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації здійснюють:

а) кредитування транснаціональних корпорацій

б) міждержавне регулювання міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносин;

в) нагляд за світовою валютною системою та станом валютних курсів.
9. Міжнародний валютний фонд (МВФ) створений на:

а) Бреттон-Вудський конференції;

б) Генуезькій конференції;

в) Паризькій конференції.
10. Яка кількість юридично відокремлених підрозділів становить Групу Світового банку?

а) три;

б) п'ять;

в) вісім.
11. Кількість федеральних резервних банків, які діють на території США, становить:

а) 9;

б) 15;

в) 12.
12. Правовий статус Федеральної резервної системи обумовлений тим, шо федеральні резервні банки тісно пов'язані з:

а) урядом та всією системою державних установ;

б) комерційними банками;

в) страховими компаніями і пенсійними фондами.
13. Федеральні резервні банки США є:

а) державними;

б) приватними.
14. Членами Федеральної резервної системи США зобов'язані бути:

а) комерційні банки;

б) національні банки;

в) банки штатів.
15. Члени Ради керуючих Федеральної резервної системи призначаються:

а) членами ФРС;

б) Президентом США;

в) Сенатом США.
16. На другому рівні грошово-кредитної системи Японії знаходяться:

а) комерційні банки;

б) небанківські кредитно-фінансові установи;

в) комерційні банки та небанківські кредитно-фінансові установи.
17. Які кредитно-фінансові установи є основними учасниками валютного ринку Японії?

а) місцеві (регіональні) банки;

б) іноземні банки;

в) міські банки.
18. Експортно-імпортний банк Японії має форму власності:

а)корпоративну;

б) приватну;

в) державну.
19. Центральний банк Японії було створено:

а) 1882 р.;

б) 1920 р.;

в) 1900 р.
20. До головних особливостей грошово-кредитної системи Японії належить:

а) політика коригування облікової ставки;

б) жорстка регламентація банківської діяльності;

в) демонополізація.


21. За роки Другої світової війни готівковий грошовий обіг у Німеччині:

а)виріс;

б)знизився;

в) залишився без змін.
22. Головною особливістю німецької грошово-кредитної системи є:

а)мінімальна норма обов'язкового банківського резервування;

б) високий ступінь універсалізації діяльності.
23. До функцій Ради центральних банків Німеччини належить:

а)емісія банкнот;

б)визначення грошово-кредитної політики;

в) обслуговування державного боргу.
24. Верховним органом Німецького федерального банку є:

а)Рада центральних банків;

б)Директорат;

в) Рада керуючих.
25. У Німеччині інструментами грошово-кредитного регулювання є:

а)забезпечення безперебійного функціонування системи платежів;

б)політика обов'язкових резервів;

в) встановлення загальних правил для ведення діяльності банків.
26. Особливість клірингових банків Великої Британії — це:

а)обслуговування населення;

б) орієнтація на послуги притаманні небанківській фінансовій сфері.
27. Після 1999 р. офіційною валютою Великої Британії є:

а)евро;

б) фунт стерлінгів.
28. Банківську систему Великої Британії характеризує:

а)прозорість;

б)складність та спеціалізованість;

в) багатофункціональність.
29. Грошова система Франції:

а)однорівнева;

б)дворівнева;

в) трирівнева.
30. Відсутність розподілу кредитних інститутів на банківські та небанківські характерна для грошово-кредитної системи:

а)Франції;

б)Великої Британії;

в)Німеччини;г)Росії.
31. Основну роль у регулюванні діяльності кредитних установ Франції відіграє:

а)Казначейство;

б)Міністерство промисловості;

в) Міністерство економіки і фінансів та Банк Франції.
32. Ощадний банк якої з перелічених країн має державні гарантії цілісності вкладів:

а)Франції;

б)Великої Британії

;в)Росії;

г) Німеччини.
33. Банківська система Росії:

а)однорівнева;

б)дворівнева;

в) трирівнева.
34. Грошово-кредитна система Російської Федерації включає:

а)Центральний банк,комерційні банки;

б)Центральний банк, комерційні банки, небанківські фінансово-кредитні

інститути;

в) Центральний банк, Ощадний банк.


35. Виберіть правильне закінчення речення.

До елементів грошової системи належать:

а) найменування грошової одиниці та її частин,

б) органи законодавчої влади;

в) валютний курс;

г) масштаб цін.


36. Виберіть правильне закінчення речення:

Залежно під ступеня включення національної економіки у світову розрізняють грошові системи:

а) ринкового типу;

б) неринкового типу;

в) відкритого типу;

г) закритого типу.


37. Виберіть правильне закінчення речення:

Суть системи подвійної валюти полягає в тому, що:

а) співвідношення між золотом і сріблом встановлюється стихійно на ринку відповідно до ринкової ціни металу;

б) співвідношення встановлюється державою;

в) золоті і срібні монети є законним платіжним засобом, але не на рівних умовах;

г) не має правильної відповіді.


38. Виберіть правильне закінчення речення:

Золотий монометалізм уперше було встановлено у:

а) Франції;

б) Німеччині;

в) Англії;

г)США.
39. Виберіть правильне закінчення речення:

До різновидів золотого монометалізму відносять:

а) систему подвійної валюти;

б) золотодевізний стандарт;

в) систему «кульгаючої» валюти;

г) не має правильної відповіді.
40. Виберіть правильне закінчення речення:

Золотий стандарт повністю було відмінено у зв’язку:

а) з Першою світовою війною;

б) з Другою світовою війною;

в) зі світовою економічною кризою 1929-1933 рр.;

г) не має правильної відповіді.


8.Самостійна робота студентів
Теми наукових рефератів

 1. Сутність та структура грошової системи.

 2. Роль банків у створенні грошей.

 3. Основні етапи розвитку грошових систем.

 4. Грошові реформи і методи їх проведення.

 5. Створення та розвиток грошової системи України.

 6. Сучасні тенденції у розвитку грошових систем країн із розвиненою ринковою економікою.

 7. Міжнародна валютна система: сутність та елементи.

 8. Бреттон-Вудська валютна система.

 9. Основні принципи Ямайської валютної системи.

 10. Створення та особливості функціонування Європейського валютного та економічного союзу.

 11. Європейський центральний банк як елемент європейської банківської системи.

 12. Світові резервні валюти та їх роль у функціонуванні грошово-кредитних систем країн.

 13. Міжнародні грошові одиниці.

 14. Поняття кредитної системи.

 15. Види банківських установ та їх класифікація.

 16. Небанківські кредитно-фінансові установи: види та особливості функціонування.

 17. Сучасну тенденції в розвитку кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.

 18. Концентрація та централізація банківського капіталу в сучасних умовах.

 19. Моделі взаємозв’язку банків з промисловістю.

 20. Грошова система Великобританії.

 21. Особливості кредитної системи Великобританії та її структура.

 22. Банк Англії, його функції та роль в кредитній системі.

 23. Характеристика діяльності кредитних установ Великобританії.

 24. Небанківські кредитно-фінансові установи Великобританії.

 25. Становлення та сучасний стан грошової системи США.

 26. Долар США у ролі світової резервної та розрахункової валюти.

 27. Особливості кредитної системи США.

 28. Спеціалізовані банки та небанківські кредитно-фінансові установи США.

 29. Грошова система Німеччини.

 30. Грошові реформи в Німеччині.

 31. Характеристика кредитної системи Німеччини.

 32. Спеціалізовані кредитні установи Німеччини.

 33. Центральний банк Німеччини: функції та особливості діяльності.

 34. Грошова система Франції.

 35. Участь Франції у валютних союзах.

 36. Сутність та структура кредитної системи Франції.

 37. Особливості діяльності банку Франції.

 38. Діяльність комерційних банків Франції.

 39. Грошова система Японії: еволюція та сучасний стан.

 40. Характеристика кредитної системи Японії.

 41. Центральний банк Японії: особливості діяльності.

 42. Комерційні банки Японії: види та особливості діяльності.

 43. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи Японії.

 44. Формування та розвиток грошової системи Канади.

 45. Особливості кредитної системи Канади.

 46. Банк Канади – як центр кредитної системи країни.

 47. Становлення та сучасний стан грошової системи Італії.

 48. Кредитна система Італії: сутність та структура.

 49. Особливості грошової системи Росії.

 50. Кредитна система Росії, її структура та особливості.

 51. Сучасна грошово-кредитна система Китаю.

 52. Міжнародні валютно-кредитні інститути і їх роль у формуванні грошово-кредитних систем країн-учасниць.

 53. Сучасні тенденції розвитку банківської діяльності.

 54. Незалежність центрального банку та її рівень в зарубіжних країнах.

 55. Концентрація та централізація банківського капіталу в сучасних умовах. Найбільші банківські групи світу.

 56. Особливості побудови комерційних банків Російської Федерації.

 57. Особливості побудови центрального банку Російської Федерації.

 58. Вплив банківської системи Російської Федерації на соціально-економічний розвиток країни.

 59. Структура банківської системи США.

 60. Функції резервних банків у Федеральній резервній системі США.

 61. Кризи у функціонуванні банківської системи США.

 62. Функції комерційних банків у Федеральній резервній системі США.

 63. Діяльність інвестиційних банків в США.

 64. Структура комерційних банків у США.

 65. Особливості побудови Федеральної резервної системи США.

 66. Особливості діяльності центрального банку Великобританії.

 67. Пріоритетні напрями розвитку банківської системи Великобританії.

 68. Становлення та розвиток банківської системи Франції.

 69. Діяльність центрального банку Франції на різних етапах розвитку країни.

 70. Еволюція банківської системи Німеччини.

 71. Особливості структури банківської системи Німеччини.

 72. Функції Бундесбанку в банківській системі Німеччини.

 73. Універсальні комерційні банки як елемент банківської системи Німеччини.

 74. Спеціалізовані банки як елемент банківської системи Німеччини.

 75. Контроль за діяльністю банківської системи Німеччини.

 76. Складові елементи банківської системи Нідерландів, їх функції.

 77. Розвиток та діяльність банківської системи Бельгії.

 78. Складові банківської системи Голландії.

 79. Банківські системи країн Бенілюксу.

 80. Становлення банківської системи Японії.

 81. Вплив фінансової кризи 90-х рр. на банківську систему Японії.

 82. Банк Японії як центральний орган в банківській системі країни.

 83. Правове регулювання діяльності банківської системи Японії.

 84. Трансформація банківської системи Польщі.

 85. Основні функції центрального банку Польщі.

 86. Комерційні банки в банківській системі Польщі.

 87. Перетворення в банківських системах у постсоціалістичних країнах (Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія).

 88. Створення дворівневої банківської системи в Угорщині як етап реформування банківської діяльності.

 89. Функції складових елементів банківської системи Угорщини.

 90. Особливості становлення та розвитку банківських систем у країнах Східної Європи.

 91. Історичний розвиток Європейської банківської системи.

 92. Складові елементи Європейської банківської системи.

 93. Європейський центральний банк як центральний орган Європейської системи центральних банків.

 94. Основні завдання Європейської системи центральних банків.

 95. Банк держав Центральної Африки як міждержавний центральний орган міжнародної банківської системи.

 96. Завдання Банку міждержавних розрахунків в міжнародній банківській системі.

 97. Функції Європейського банку реконструкції та розвитку та його складових елементів (Європейського інвестиційного банку) в міжнародних кредитно-розрахункових відносинах.

 98. Особливості діяльності Світового банку та його складових в міжнародних валютно-кредитних відносинах.


Методичні вказівки до написання наукових рефератів
При написанні рефератів необхідно дотримуватися наступних вимог:

1. В рефераті необхідно розкрити теоретичну сутність проблеми та проаналізувати наукові погляди вчених.

2. Обов'язкове посилання на авторів і джерела, з яких запозичені ма­теріали або окремі результати.

3. Реферат повинен містити аналіз законодавчо-нормативних документів України та міжнародно-правових актів щодо досліджуваної проблеми.

4. Необхідно розкривати зміст питань з урахуванням практичного досвіду митного регулювання в Україні, а також в зарубіжних країнах.

5. Обсяг реферату – не менше 20 сторінок.


Реферат має містити: титульний аркуш; зміст; перелік умовних по­значень (при необхідності); вступ; основну частину; висновки; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

Вступ має містити: актуальність теми реферату; ступінь дослідження проблеми; мета та завдання, які Ви поставили перед собою при виконанні реферату; структура реферату.

Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має ві­дображати суть теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

При написанні реферату необхідно вміти правильно будувати табли­ці, графіки та діаграми, оскільки вони слугують наочності викладення матеріалу. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоре­тичних положень і служити основою для відповідних висновків. Заголов­ки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. В таблицях повинні бути вказані одиниці вимі­ру, назва об'єкта і часовий простір дослідження, а в графіках та діагра­мах - масштаб. Таблицям та іншим видам графічного матеріалу рекоме­ндується давати окрему нумерацію.9. Список рекомендованої літератури

Основна література


 1. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Гордей О.Д. Банківські системи зарубіжних країн. – К., 2010.

 2. Деньги, кредит, банки // Под ред. Е.Ф.Жукова. – М., 2008.

 3. Шамова В.І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.посібн. – К.: КНЕУ, 2001.

 4. Шамова В.І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчально-методичний посібн. для самост. вивч. дисципл.– К.: КНЕУ, 2007.

 5. Вешкин Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран. Курс лекций. – К. 2006. – 400с.

 6. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.посібн. – К.: Зовнішня торгівля, 2005.


Додаткова література

 1. Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. – М.: Деловая литература, 2003.

 2. Гроші та кредит / За ред. М.І.Савлука. –К.:КНЕУ, 2006

 3. Макогон Ю.В., Булатова Е.В. Международный банковский бизнес. – К.: Атика, 2003.

 4. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний союз. – К.: КДУ, 2001.

 5. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. – М.: Экзамен, 2002.

 6. Міжнародний банківський бізнес. Українська банківська енциклопедія. – К.

2007. –312 с.

 1. Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах. – К. 2007.

 2. Кравець В.М. Західноєвропейський банківський бізнес: Становлення і сучасність. - К.,2003.

 3. Банківська енциклопедія /Під ред. А. М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 328 с.

 4. Реверчук М. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. Навч. пос. – К. 2008. – 160 с.

 5. Грачева М.В. Банковская система в развитых странах. – К., 2006.

18. Козюк П.В. Незалежність центрального банку. – К., 2004.

19. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. – К., 2010.

20. Макогон Ю.В., Булатова Е.В. Международный банковский бізнес. – К., 2003.

21. Вірван Л.А. Міжнародний банківський бізнес. Базові категорії, поняття. – К., 2009.22. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції. – К., 2008.

 1. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.: ТД «Элит-2000», 2001.

 2. Мишкін Ф.С., Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

 3. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2001.

 4. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.посібн. – К.: Зовнішня торгівля, 2005.

 5. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы развитых стран. – М.: Новое знание, 2003.

 6. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний союз. – К.: КДУ, 2001.

 7. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. – М.: Экзамен, 2002.Скачати 352.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка