Київський національний університет імені тараса шевченка інститут післядипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна економіка»


Тема 9. Світовий ринок праці і міжнародна трудова міграціяСторінка4/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.6 Mb.
#13132
ТипПротокол
1   2   3   4
Тема 9. Світовий ринок праці і міжнародна трудова міграція


 1. Особливості формування та розвитку світового ринку праці.

 2. Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних відносин. Показники міжнародної трудової міграції.

 3. Сутність і види міжнародної економічної трудової міграції.

 4. Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів та світові хвилі міграції.

 5. Напрями міграції робочої сили.

 6. Світові центри тяжіння робочої сили.

 7. Характеристика видів міграцій.

 8. Економічні та соціальні причини міжнародної трудової міграції.

 9. Наслідки міжнародної міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн донорів.

 10. Україна у світових міграційних процесах.

 11. Еволюція міграцій українців.

 12. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 13. Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів.

 14. Роль і місце міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці.

 15. Міжнародна організація праці, її завдання і напрями діяльності.

 16. Міжнародна організація з міграції, її завдання і напрями діяльності.


Тема 12. Світова валютна система


 1. Сутність і структура сучасної валютної системи.

 2. Основні елементи валютних систем.

 3. Еволюція світової валютної системи.

 4. Валютне регулювання. Форми валютної політики.

 5. Світовий валютний ринок.

 6. Основні види валютних операцій.


Тема 11. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс


 1. Міжнародні розрахунки, сутність та умови.

 2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.

 3. Платіжний баланс, основні параметри.

 4. Структура та методика складання платіжного балансу.


Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція


 1. Передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.

 2. Об`єктивні основи та етапи економічної інтеграції.

 3. Європейський союз.

 4. Північноамериканська зона вільної торгівлі.

 5. Інтеграційні процеси в країнах, що розвиваються та їх порівняльна характеристика.

 6. Інтеграція України в сучасну світогосподарську систему.


Тема 13. Глобалізація економічного розвитку


 1. Сутність, причини та основні ознаки процесу глобалізації.

 2. Система міжнародних організацій, напрямки діяльності та основні функції.

 3. ООН: внутрішня структура.

 4. Міжнародні фінансові організації.


Тема 14. Інтеграція України в світову економіку


  1. Інтеграція України в світову економіку: проблеми інтеграції.

  2. Участь України у регіональних інтеграційних угрупованнях.9.2. Приклади типових тестових і практичних завдань
Т Е С Т И


 1. Міжнародна економіка вивчає:

а) закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнарод­ної економічної політики;

б) вивчає закономірності міжкраїнного руху конкретних то­варів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характери­стики (попит, пропозицію, ціну тощо);

в) вивчає закономірності функціонування відкритих національ­них економік і світового господарства в цілому в умовах глобалі­зації фінансових ринків.


 1. Міжнародна економіка розглядає такі види ринку:

а) світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній;

б) міжнародний, світовий, національний, внутрішній;

в) внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний.


 1. Недоліком класичних теорій міжнародної торгівлі є:

а) нереалістичність вихідних передумов моделей;

б) аналіз торгівлі в статиці, а не в динаміці;

в) неможливість пояснити швидке економічне зростання де­яких країн, що розвиваються, всупереч спеціалізації відповідно до відносних переваг;

г) всі відповіді правильні;

д) всі відповіді неправильні.


 1. Зменшення сукупної пропозиції на фоні збільшення сукупного попиту приводить:

а) до збільшення ціни за фіксованого обсягу виробництва;

б) зменшення ціни за фіксованого обсягу виробництва;

в) збільшення ціни при зменшенні обсягу виробництва.


 1. Торговий оборот – це:

а) сума вартісних обсягів експорту та імпорту;

б) різниця вартісних обсягів експорту та імпорту;

в) частка вартісних обсягів експорту та імпорту.


 1. Неокласична макроекономічна школа допускає, що:

а) ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкурен­ція і ринок досконалі, державне втручання небажане;

б) ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкурен­ція і ринок досконалі, необхідне державне втручання;

в) основною проблемою є макроекономічні коливання, які впливають на ціни, конкуренція недосконала, державне втручання бажане.


 1. До кількісних методів торгової політики належать:

а) квотування, ліцензування, правові режими, добровільні об­меження;

б) квотування, ліцензування, добровільні обмеження;

в) субсидії, кредитування, ліцензування.


 1. Якщо Україна за годину виготовляє 5 кг сиру або 1 м2 по­лотна, а Німеччина – 1 кг сиру або 3 м2 полотна, то Україна має:

а) абсолютну перевагу у виробництві сиру, а Німеччина — у виробництві полотна;

б) абсолютну перевагу у виробництві полотна, а Німеччина — у виробництві сиру;

в) відносну перевагу у виробництві сиру та абсолютну у виробництві полотна.
Задача

9. Українська ферма продукує пшеницю та молоко, для чого максимально може використати 800 год. праці та 1200 га землі. Виробництво 1 т пшениці потребує 20 год. праці та використання 10 га землі. Виробництво 1 т молока потребує 8 год. праці та 16 га землі.

А. Які фактори виробництва відносно більш інтенсивно використовуються для виробництва пшениці? Які – для молока?

Б. Чи може ферма виробити 50 т молока та 90 т пшениці одночасно?


9.3. Зразок модульного завдання
І. Контрольні запитання

 1. Систематизація країн світу .

 2. Теорія конкурентних переваг М. Портера.

 3. Показники міжнародної торгівлі.


ІІ. Задачі

 1. Витрати праці (у годинах) на виробництво тенісних м'ячів і тенісних ракеток в Україні і Германії наступні:
М’ячі

Ракетки

Україна

6

2

Германія

1

4

А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому?

Б. Розрахуйте альтернативну ціну ракеток, виражену через ціну м'ячів, для України і для Германії.

В. У якому інтервалі буде розташовуватися рівноважна ціна на ракетки у випадку розвитку торгівлі між двома країнами?

Г. Якщо відносна рівноважна ціна на ракетки в результаті торгівлі складе 2, на якому з товарів буде спеціалізуватися кожна з країн і чому?

Д. Підрахуйте виграш Германії від торгівлі, якщо вона буде спеціалізуватися на виробництві м'ячів. 1. Якщо в США 120 млн робітників і 200 млн га землі, а в Мексиці – 90 млн робітників і 30 млн га землі, то в якому напрямку буде відбуватись торгівля між країнами:

А. США експортують трудомісткі товари, а Мексика — земле­місткі товари.

Б. США експортують і трудомісткі товари, і землемісткі, а Мексика тільки працемісткі.

В. США експортують землемісткі товари, а Мексика трудо­місткі й землемісткі товари.

Г. США тільки імпортують, а Мексика експортує обидва види товарів.

Д. США експортують землемісткі товари, а Мексика — праце­місткі товари.

Е. США експортують землемісткі товари, а Мексика — землемісткі й працемісткі товари.


9.4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань

Поточний контроль знань проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період, що здійснюється в ході аудиторних та індивідуальних занять і перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою дисципліни.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу, вироблених навичок здійснення економічних розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст тем, умінь публічно та письмово презентувати певний матеріал.

Об'єктами поточного контролю знань студента є три види навчальної діяльності: • рівень засвоєння знань та активність роботи на семінарських (практичних)

 • заняттях;

 • виконання обов’язкових та вибіркових індивідуальних завдань, а саме: тестові вправи, кейси, проблемні ситуації, розрахункові завдання, участь у студентських науково-практичних конференціях, огляд та аналіз міжнародних економічних подій;

 • виконання модульних завдань під контролем викладача.

Поточний контроль самостійної роботи студентів у формі виконання обов’язкових і вибіркових завдань здійснюється у терміни, визначені викладачем. Обов’язкові види робіт включають підготовку до семінарських занять, систематичність і активність на них та виконання модульних завдань.

При контролі рівня знань та активності роботи студента оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у доповідях та виступах з теоретичного питання та щодо застосування методики розв'язання практичного завдання; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарське (практичне) заняття, у формі доповнення відповіді інших студентів, результати тестування.

Вибіркові види робіт охоплюють виконання таких індивідуальних завдань, як критичний огляд наукових публікацій з обраної тематики, підготовка есе за обраною тематикою, кейси, проблемні ситуації, розрахун-кові завдання, реферати, огляд та аналіз міжнародних економічних подій, участь у студентських науково-практичних конференціях та олімпіадах.

Індивідуальні письмові завдання мають бути надрукованими на комп’ютері, мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали, перелік використаної літератури.

В процесі контролю написання рефератів оцінці підлягає розкриття окремих питань навчальної програми дисципліни з використанням як літературних джерел так і статистичних та аналітичних матеріалів. Тематика рефератів подана в розділі самостійної роботи. Кожний студент вибирає тему реферату з запропонованого переліку та узгоджує її з лектором. Дублювання тем рефератів (вибір студентами однакових тем) забороняється. Обсяг реферату 15-20 сторінок стандартного аркушу комп'ютерного набору. Термін подання реферату викладачу – не пізніше дати проведення відповідного семінарського заняття.

Поточний контроль систематичності, активності та результативності роботи студентів здійснюється за встановленим розкладом та передбачає оцінку за кожну тему рівня знань, продемонстрованих у доповідях та виступах з теоретичного питання , активність при обговоренні питань, що винесені на семінарське (практичне) заняття, виконання тестових та розрахункових завдань. Оцінювання студентів здійснюється з використанням оцінок за традиційною 4 бальною системою . Оцінка 0 балів виставляється в тому випадку, коли студент за тему отримав «незадовільно». Рівень знань студента оцінюється на основі його доповіді з теоретичного питання та результатів розв'язання практичного завдання за шкалою 4 бальної системи згідно з такими критеріями: • оцінку "5" заслуговує студент, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності і вільно розкрив теоретичне питання; самостійно і правильно виконав практичне завдання та продемонстрував знання методики його розв'язання;

 • оцінку "4" отримує студент, який дав правильну, але неповну відповідь на теоретичне питання або розкрив всі аспекти поставленого питання, але припустився несуттєвих помилок; в основному володіє знанням методики розв'язання практичного завдання;

 • оцінку "3" отримує студент, який дав правильну, але неповну відповідь на теоретичне питання або розкрив всі аспекти поставленого питання з використанням допоміжних засобів; в основному володіє знанням методики розв'язання практичного завдання, але потребує незначної допомоги з боку викладача;

 • оцінка "0" виставляється студенту, який не розкрив вузлових елементів теоретичного завдання; не володіє методикою розв'язання практичного завдання або який відмовився відповідати на питання, поставлене викладачем.

10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Список основної літератури


 1. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. залк. [Ю.Г. Козак, Д.Г.Лук’яненко, Ю.В.Макогон та ін.] ; За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 560 с.

 2. Міжнародна економіка [Текст] / Ред. Ю. Г. Козак – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

 3. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [Текст]: Навчальний посібник / Ю.Г. Козак , В.В. Ковалевський , К.І. Ржепішевський , Н.С. Логвінова , В.М. Осипов. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004 – 676 с.

 4. Лукяненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності[Текст] Навчально-методичний посібник / Д.Г. Лук’яненко . К.: КНЕУ, 2005. – 206 с.

 5. Міжнародна економіка [Текст]: навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська, В.В. Приходько, А.В. Жеваго ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 160 с.

 6. Лук’яненко Д.Г. Практикум з міжнародної економіки: тести, вправи, задачі, проблемні ситуації, ділові ігри [Текст] / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук . – К.: КНЕУ, 2006. – 287 с.

 7. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст]: підручник / за ред. Д.Г.Лукяненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 8. Киреев А.П. Международная экономика [Текст]: в 2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. Киреев. – М.: Международные отношения, 2001. – т.1. 416 с.

 9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст]:учебник /под ред. Л.Н.Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с.

 10. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України [Текст]: Підручник / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003.

 11. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка [Текст]: Навч. посіб. / Б.М. Одягайло. – 2 –ге вид., випр. І доп. – К .: Знання, 2006. – 407 с.

 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть[Текст] / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський , В.М. Геєць, М.А. Дудченко . – К.: Либідь, 2002. – 470 с.


Список додаткової літератури


 1. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посібник / Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , Т.В. Кальченко. — К.: КНЕУ, 2001. — 487 с.

 2. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн[Текст]: навчальний посібник. / В.І. Чужиков. – К.: КНЕУ, 2005.

 3. Міжнародні фінанси [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 221 с.

 4. Європейська інтеграція та Україна [Текст]: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ "Макрос", 2002.

 5. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації [Текст]: Монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. - К.: КНЕУ, 2001.

 6. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології [Текст]: Монографія / Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.

 7. Циганкова Т.М. Міжнародні організації [Текст]: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Гордєєва. – К.: КНЕУ, 2003. – 183 с.

 8. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ [Текст]: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.

 9. Глобалізація і безпека розвитку [Текст]: Монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук'яненко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2001.

 10. Джон Д. Дениелс, Ли Х.Радеба. Международный бізнес [Текст]: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ. / Джон Д. Дениелс, Ли Х.Радеба. – М.: Дело ЛТД, 1994.

 11. Економіка зарубіжних країн [Текст]: Підручник – 2-ге видання. А.С.Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський [та ін.]. – К.: Либідь, 1998.

 12. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: Навч.посіб. / В.В. Козик , Л.А. Панкова , Н.Б. Даниленко. – 4-те вид., стер. – К.: Знання – Прес, 2003. – 406 с.

 13. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных свіязей [Текст]: Пер.с англ. / П. Линдерт ; общ. ред. и пред. О.В. Ивановой. - М.: Прогресс, 1992.

 14. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин [Текст] / А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський, В.С. Будкін [та ін.]. – К.: Либідь, 1994.

 15. Овчинников Г.П. Международная экономика [Текст]: Учеб. Пособие / Г.П. Овчинников. – СПб: изд-во Михайлова В.А. “Полиус ”, 1998.

 16. Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі [Текст] / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський. – К.: Україна,1997.

 17. Пахомов Ю.М. Пути и перепутья современной цивилизации. [Текст] / Ю.М. Пахомов, С.Б. Крымский , Ю.В. Павленко. – К.: “Международный деловой центр ”, 1998.

 18. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения [Текст]: / М. Пебро; пер. с фран.; общ. Ред. Н.С. Бабинцевой. – М.: Прогресс, Универс, 1994.

 19. Портер М. Международная конкуренция. [Текст] / М. Портер; пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993.

 20. Світова економіка [Текст]: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.І.Рогач [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.

 21. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия: перспективы Украины. [Текст] / С.И. Соколенко. – К.: Логос, 1998. – 568 с.

 22. Соколенко С.І. Сучасні світові ринки та Україна [Текст]: (Наук.вид.) / С.І. Соколенко. – К.: Демос, 1995.

 23. Тодаро М.П. Экономическое развитие [Текст]: Учебник / М.П. Тодаро; пер. с англ.; под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.

 24. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини : історія [Текст]: Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2006. – 392 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка