Київський національний університет імені тараса шевченка інститут філологіїСкачати 112.7 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір112.7 Kb.
ТипПрограма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

Затверджено на засіданні Вченої ради

Інституту філології

протокол № 8 від 28 березня 2017 року

Голова Вченої ради________________

д.філол.н., проф. Семенюк Г.Ф.


Затверджено на засіданні кафедри

англійської філології та міжкультурної

комунікації

протокол № 8 від 22 березня 2017 року

Завідувач кафедри________________

д.філол.н., проф. Бєлова А.Д.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ENGLISH ACADEMIC WRITING

(АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)
для аспірантів другого року навчання

за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії


Укладач: к. філол. н., доц. Яшенкова О. В.КИЇВ – 2017

ВСТУП

Навчальна дисципліна «English Academic Writing» є складовою освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії.

Дана дисципліна належить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Викладається на 2 курсі аспірантури в обсязі – 90 год. (3 кредитів ECTS), зокрема: практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 74 год. У курсі передбачено 1 змістовий модуль та 1 модульна контрольна робота.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна англійська мова як засіб писемної комунікації для академічних цілей.

Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання навчальної дисципліни «English Academic Writing» є формування англомовної комунікативної компетенції як сукупності знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективну писемну комунікацію англійською мовою у науково-дослідній діяльності аспірантів.

Завдання дисципліни – вивчення особливостей функціонування англійської мови у науковій писемній комунікації, засвоєння специфіки англомовного академічного письма через ознайомлення із сучасними оригінальними науковими текстами різних жанрів, виявлення їхніх структурних, змістових, мовно-стилістичних і риторичних рис; удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування англійською мовою; оволодіння культурою академічного письма з урахуванням канонів сучасного англомовного академічного дискурсу.У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен

знати:

 • основні жанри писемного академічного дискурсу;

 • структурно-композиційні, мовні, комунікативно-риторичні особливості різножанрових текстів англомовного академічного дискурсу;

вміти:

 • ефективно використовувати англійську мову для здобуття і передавання фахової інформації;

 • самостійно працювати зі спеціальною англомовною літературою, критично мислити, аналізувати і синтезувати, оцінювати здобуту інформацію;

 • анотувати та реферувати англомовну і україномовну літературу за фахом англійською мовою;

 • репрезентувати результати власних наукових досліджень англійською мовою у писемній формі, складати план-конспект, готувати слайди презентацій;

 • продукувати і правильно оформлювати різножанрові наукові тексти англійською мовою (тези, статті, анотації, рецензії, реферати, розділи дисертацій) відповідно до сучасних вимог; демонструвати високу культуру англомовного академічного письма.

Змістовий модуль:

 1. Специфіка англомовного академічного письма і його основні жанри.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Завершується дисципліна – екзаменом.

Засоби діагностики успішності навчання

Засобами перевірки успішності навчання слугують: усне опитування аспірантів, письмове тестування, творчі індивідуальні завдання.


Мова викладання: англійська.

Контроль знань і розподіл балів

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–7. Обов’язковим для екзамену є виконання індивідуальних письмових завдань і написання модульної контрольної роботи.

Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

Max. – 60 балів

Поточне опитування

2” х 8 = 16

Письмові завдання

2” х 8 = 16

Індивідуальна самостійна робота

10” х 1 = 10

Модульна контрольна робота

20” х 1 = 20

Аспіранти мають набрати сумарно кількість балів не меншу ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для допуску до складання іспиту, який оцінюється у 40 балів.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюють у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року..

При простому розрахунку отримаємо:
ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

40

60

Максимум

20

20

20

40

100

При цьому, кількість балів:

134 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

3559 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

6064 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

6574 відповідає оцінці «задовільно»;

7584 відповідає оцінці «добре»;

8589 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

90100 відповідає оцінці «відмінно».


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. «Специфіка англомовного академічного письма і його основні жанри»
Вступ. Сутність курсу «English Academic Writing»: предмет, мета, завдання, структура, вимоги, форми контролю.
Тема 1. Англійська мова у науковому спілкуванні – 10 год.

Роль і особливості функціонування англійської мові у науковому спілкуванні. Академічне письмо як компонент наукового дослідження. Мовностильові засоби академічного мовлення. Загальна характеристика жанрів англомовного академічного письма: монографія, дисертація, реферат, наукова стаття, анотація, тези, рецензія. Основні відмінності англомовних наукових текстів від україномовних.


Тема 2. Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах – 10 год.

Типи наукових журналів: періодичні, продовжувані; електронні, друковані; галузеві, міждисциплінарні, мультидисциплінарні; науково-теоретичні, науково-практичні, науково-методичні. Наукові журнали провідних видавництв світу. Англомовні наукові фахові видання, їхня загальна характеристика: мета, структура, зміст, вимоги до публікацій, індексація. Відмінності фахових видань різних наукових галузей і напрямів. Вимоги журналів, що індексуються в міжнародних базах даних, до якості рукописів. Основні причини відмови у публікації.


Тема 3. Анотація як жанр англомовного академічного письма – 10 год.

Визначення анотації. Типи анотацій. Анотації до наукових праць: підручника, монографії, дисертації, автореферату, наукової статті. Описові та інформативні, короткі та розгорнуті анотації. Ключові слова. Правила написання англомовних анотацій, їхні лексико-граматичні, синтаксичні, стилістичні та дискурсивні особливості.


Тема 4. Наукова стаття як жанр англомовного академічного письма – 30 год.

Стаття як самостійний науковий твір. Сучасні вимоги до змісту, структури і оформлення наукової статті. Принципи побудови наукової статті та специфіка їх реалізації в англомовних публікаціях. Основні етапи підготовки статті до друку.

Структура класичної наукової статті: назва, відомості про автора, анотація і ключові слова, вступ, аналіз останніх наукових публікацій з теми дослідження і теоретичне обґрунтування, постановка проблеми, визначення мети, завдань, актуальності; формулювання дослідницьких питань і гіпотез; метод, результати дослідження і аналіз даних, дискусія; педагогічна, наукова і методична значущість; рекомендації і перспективи подальшого дослідження, висновки, список використаної літератури, додатки.

Мовне забезпечення структурних компонентів наукової статті. Спільне і відмінне у наукових статтях з різних галузей знань і різних напрямів у межах однієї галузі знань. Лексико-граматичні, синтаксичні, стилістичні, дискурсивні та риторичні особливості англомовних наукових статей різного типу.


Тема 5. Візуальна презентація даних у наукових публікаціях і презентаціях – 10 год.

Кількісна обробка інформації та результатів досліджень. Використання інфографики у наукових виданнях. Основні типи інфографики: графіки, таблиці, діаграми, логічні схеми, карти, реконструкції та графічні розповіді. Вибір типу візуальної презентації залежно від характеру інформації. Правила оформлення таблиць і графіків. Нумерація, назви і підписи до графіків, таблиць.

Організація слайд-шоу. Структура, зміст, дизайн слайдів. Типові помилки організації слайд-шоу. Оптимальне співвідношення візуальних і вербальних засобів.
Тема 6. Бібліографічний опис джерел – 10 год.

Типи інформаційних джерел і ілюстративного матеріалу. Правила бібліографічного опису джерел, цитування і посилання на використані джерела. Різні стилі оформлення цитат, посилань в тексті статті і списку використаних джерел. Вітчизняний стандарт. Рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення публікацій: APA style, Chicago/Turabian style, Harvard style, MLA style, Vancouver style.

Види плагіату у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення.
Тема 7. Академічні контакти і самопрезентація – 10 год.

Короткі і розгорнуті біографічні дані дослідника. Резюме (CV). Заявки, аплікаційні форми на участь у конференціях, семінарах, літніх школах. Короткі і розгорнуті тези доповідей.

Електронне листування з організаторами академічних заходів, рецензентами, редакторами, видавниками. Типи електронних листів: лист-запит, інформаційний лист. Композиційні та мовностилістичні особливості англомовних електронних повідомлень.

Нові формати наукової комунікації. Використання соціальних мереж для встановлення академічних контактів і обміну науковою інформацією.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Bailey, S. (2011). Academic writing: A handbook for international students (3rd ed.). New York, NY: Routledge. Retrieved from http://cw.routledge.com/textbooks/bailey/

Benson, P. J., & Silver, S. C. (2013). What editors want: An author’s guide to scientific journal publishing. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. (2016). The craft of research (4th ed.) Chicago, IL: University of Chicago Press. Retrieved from http://course.sdu.edu.cn/G2S/eWebEditor/uploadfile/20140306165625006.pdf

Burke, J. (2014). Academic vocabulary list. Retrieved from http://www.englishcompanion.com/pdfDocs/acvocabulary2.pdf

Dyrud, M. A. (2016). Writing for publication. Proceedings of the 2016 IAJC-ISAM International Conference, pp. 1–11. Retrieved from http://cd16.iajc.org/wp-content/uploads/Camera-ready-papers/054-x-16___Writing%20for%20Publication%20_REVISED--Dyrud_.pdf

Ilchenko, O. M. (2009). The language of science: Semantics. Pragmatics. Translation. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B9XXPWaQm65EZGE1MTA5OGUtOTFiMC00MGZiLThlMjEtNjYxYzJkMzc2NDc5/view

Englander, K. (2014). Writing and publishing science research papers in English: A global perspective. New York, NY: Springer.

Graff, G., & Birkenstein, C. (2007). They say/I say: The moves that matter in persuasive writing. New York, NY: Norton.

Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing: A practical guide. – New York, NY: Routledge. Retrieved from http://inf.ucv.ro/~mirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf

Lillis, T., & Curry, M. J. (2010). Academic writing in a global context. New York, NY: Routledge. Retrieved from https://www.warner.rochester.edu/files/news/files/curry_book_10.pdf

Lynch, T., & Anderson, K. (2013). Grammar for academic writing. Edinburgh, UK: University of Edinburgh. Retrieved from http://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/grammar_for_academic_writing_ism.pdf


McCarthy, M., & O’Dell, F. (2008). Academic vocabulary in use. Cambridge, UK: Cambridge University Press.


Norris, C. B. (2016). Academic writing in English. Helsinki, Finland: University of Helsinki. Retrieved from http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/AcadWrit.pdf

Publication manual of the American psychological association (6th ed.). (2010). Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/Standart-manual-APA-6th-edition.pdf

Strongman, L. (2013). Academic writing. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Publishing. Retrieved from http://www.cambridgescholars.com/download/sample/57675


Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Abstracts and the writing of abstracts. Ann Arbor: University of Michigan Press. Retrieved from https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472033355-commentary.pdf


Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). Academic writing for graduate students: Essential skills and tasks (3rd ed.). Ann Arbor, MI: University of Michigan.

Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Creating contexts: Writing introductions across genres. Retrieved from https://www.press.umich.edu/elt/compsite/ETRW/9780472034567-commentary.pdf

Swales, J. M., & Feak, C. B. (2011). Navigating academia: Writing supporting genres. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Retrieved from https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472034536-commentary.pdf


Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Telling a research story: Writing a literature review. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472034536-commentary.pdf

Turabian, K. L. (2010). A manual for writers of research papers, theses, and dissertations (8th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.


Wallwork, A. English for academic correspondence. (2nd ed.). Pisa, Italy: Springer, 2016. Retrieved from http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/english_for_academic_correspondence.pdf

Williams, J. M. (2014). Style: Lessons in clarity and grace (11th ed.). New York, NY: Pearson. doi 10.1007/978-3-319-26435-6

Yahkhontova, Т. В. (2003). English academic writing for students and researchers (2nd ed.). Lviv, Ukraine: PAIS. Retrieved from https://mpacademicwriting.wikispaces.com/file/view/yakhontova_t_v_english_academic_writing.pdf

https://biblioteka.vu.lt/en/news/scholarly-communication/lists-open-access-journals-indexed-web-science-and-scopus

http://eu.wiley.com/WileyCDA/http://journals.sagepub.com/

https://osjournal.org/index.html

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/opensearch.cgi

https://www.elsevier.com/solutions/scopushttp://www.ijls.net/

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-english-for-academic-purposes/

https://www.publishingcampus.elsevier.com/

http://www.sciencedirect.com/
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ

Екзамен відбувається у письмовій формі і передбачає виконання трьох завдань на уміння практично застосовувати набуті знання і навички відповідно до затвердженої програми навчальної дисципліни: 1. Письмове анотування англійською мовою україномовного фахового тексту.

 2. Написання тезисів наукової доповіді англійською мовою.

 3. Написання електронного ділового листа англійською мовою.

Під час виконання письмових завдань користуватися будь-якими технічними засобами, довідниковими джерелами, включаючи словники, не дозволяється.

Час виконання завдань – 90 хвилин. Максимальна кількість балів – 40.


Зразки письмових завдань
Task 1.
Read a journal article and write a 200-word informative abstract with seven key words. Reference this article in the APA style.

Task 2. You are going to participate in the International Colloquium on “Language Skills for Economic and Social Inclusion” to be held on 12–13 October 2017 in Berlin, Germany. Write a paper proposal, which should contain the following elements:

 • Name and surname of the author

 • Author’s affiliation

 • E-mail address of the author

 • Title of the paper (up to 10 words)

 • Abstract (150–200 words) with a clear description of aims, methodology and expected research results

 • Key words (up to 5 words)


Task 3. Write an e-mail to Dr Todd Graham and request the full text of his latest article “Everyday online conversation, emotion and political action”. Explain what sparked your interest in his article.Каталог: dload -> pos
pos -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
pos -> Шляхи вдосконалення освітнього процесу на механіко-математичному факультеті
dload -> Л. Д. Гординський основи математичного моделювання київський національний університет імені тараса шевченка о. М. Станжицький Є. Ю. Таран Л. Д. Гординський основи математичного моделювання навчальний посібник
dload -> Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів

Скачати 112.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка