Київської Малої академії наук учнівської молоді Учасники конкурсуСкачати 177.92 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір177.92 Kb.
ТипКонкурс
Умови

проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України

(Київської Малої академії наук учнівської молоді)
2. Учасники конкурсу

2.1. У конкурсі беруть участь члени Київської Малої академії наук учнівської молоді (далі МАН) ‒ учні 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

Конкурс проводиться окремо для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів відповідно до Переліку наукових відділень та секцій ІІ (міського) етапу (додаток 4 до Умов…).

2.2. Учасниками І (районного) етапу конкурсу можуть бути слухачі (учні 9‒10-х класів), кандидати та дійсні члени МАН (учні 10‒11-х класів) ‒ переможці шкільних конкурсів МАН.

2.3. До ІІ (міського) етапу конкурсу допускаються переможці І етапу:

- учні 9-х класів (слухачі МАН) ‒ автори дослідницьких або реферативних робіт з елементами дослідження;

- учні 10‒11-х класів (кандидати та дійсні члени МАН) ‒ автори науково-дослідницьких, експериментальних, конструкторських робіт.

2.4. У конкурсі можуть брати участь учні 8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу. Якщо ця умова не виконується, то такі учні можуть брати участь поза конкурсом без написання контрольних робіт.

2.5. Категорично забороняється втручання батьків учасників, педагогічних та наукових керівників їхніх робіт, інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу.
3. Правила проведення конкурсу

3.1. Складові конкурсу:

3.1.1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка ‒ 22 бали).

Оцінка за науково-дослідницьку роботу є попередньою і на розсуд журі секції може бути відкоригована під час захисту.

3.1.2. Виконання контрольних завдань із базових дисциплін (максимальна оцінка ‒ 39 балів).

3.1.3. Публічний захист науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка ‒ 39 балів).

3.2. Захист здійснюється на основі другого примірника роботи.
Для захисту роботи автору надається до 7 хвилин часу, для відповіді на запитання – до 3-х хвилин, на виконання контрольних завдань – 3 години (астрономічні).

Захист здійснюється державною мовою, у секціях іноземної філології – відповідно досекції.

3.3. Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповіді учасників конкурсу:

3.3.1. Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт, можуть бути представлені на:

- паперовому носії формату А2 і більше;

- електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.

Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати доповіді учасників.

3.4. Участь у всіх складових конкурсу є обов’язковою. Конкурсант, який не брав участь в усіх складових конкурсу, не може претендувати на призове місце.

3.5. Максимальна сума балів за участь в усіх складових конкурсу може досягати 100 балів.

3.6. Під час публічного захисту робіт оцінюється:

- :самостійність, науковість роботи;

- аргументовані докази з урахуванням власного внеску дослідника;

- чіткість, логічність викладу матеріалу;

- повнота, вичерпність відповідей;

- доцільність, якість наочних матеріалів і вміння їх використовувати;

- культура мовлення;

- толерантність та активна участь у веденні дискусії.

3.7. Учасник може подавати на конкурс не більше 3 (трьох) робіт. У разі участі одного конкурсанта в кількох секціях, на кожну секцію подається робота за відповідною тематикою та виконуються контрольні завдання за профілем секцій.


4. Документація конкурсу

4.1. Для участі в конкурсі подаються наступні документи та матеріали:


• заявка на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу (загальна заявка та заявка по кожній секції окремо);

• науково-дослідницька робота (науковий реферат) в електронній формі та в друкованому вигляді, оформлені згідно з Вимогами до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких (реферативних) робіт (розділ 6);

• витяги із протоколів засідань журі секцій І (районного) етапу конкурсу (окремо до кожної роботи);

• тези кожної науково-дослідницької роботи (відредаговані, 1-2 сторінки друкованого тексту) та додатково тези всіх учасників ІІ етапу конкурсу ‒ на одному окремому електронному носії ‒ від району і колективних членів, відповідно;

• лист оцінювання науково-дослідницької роботи;

• паспорти експонатів ‒ за їх наявності, публікації;

• базу даних (список) учасників І (районного) етапу конкурсу;

• інформаційно-аналітичний звіт про проведення районних конкурсів та конкурсів наукових товариств ‒ колективних членів МАН у друкованому вигляді та електронній формі;

• ксерокопія свідоцтва про народження автора роботи;

• довідка про присвоєння ідентифікаційного номера автора роботи;

• учнівський квиток або завірена директором навчального закладу довідка з фотографією (надаються конкурсантами за вимогою журі перед написанням контрольних робіт та захистом робіт).
5. Визначення переможців та нагородження

5.1. Підсумки конкурсу підбиваються окремо за кожною секцією та віковою групою (класом).

5.2. Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу (заочне оцінювання наукових робіт, виконання контрольних завдань із базових дисциплін, публічний захист робіт):
перше місце – від 91 до 100 балів,

друге місце – від 81 до 90 балів,

третє місце – від 70 до 80 балів.

5.3. Кількість призових місць (перших, других та третіх) може становити:

- для учнів 11-х класів ‒ не більше 50 % від загальної кількості учасників у кожній секції з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3;

- для учнів 9-х та 10-х класів ‒ не більше 30 % від загальної кількості учасників у кожній секції з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.


5.4. Результати проведення ІІ (міського) етапу конкурсу затверджуються наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.5. Переможці ІІ (міського) етапу нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Президії Київської Малої академії наук.

5.6. За результатами конкурсу будуть видані збірки тез робіт переможців. Кращі роботи будуть рекомендовані для публікації у наукових та науково-методичних виданнях.

Конкурсні роботи авторам не повертаються.
6. Вимоги до учнівських науково-дослідницьких робіт

6.1. Конкурс має характер особистої першості.


На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Конкурсні роботи виконуються державною мовою (у секціях російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською мовою). Захист у секціях іноземних мов проводиться відповідною іноземною мовою.


6.2. Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 на папері формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Обсяг роботи складає не більше 20 (для гуманітарних напрямів не більше 25) друкованих сторінок. До загального обсягу не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

6.3. Кожна робота має ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів чи експериментів, спостережень, пошукової роботи, методику їх обробки, аналіз та узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела, відображати власну думку дослідника.

6.4. У роботі повинні бути чітко відображені: мета, об`єкт та предмет дослідження, завдання, методика дослідження, актуальність. Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано. Назва роботи має відповідати суті наукової роботи.

6.5. Подані учасниками конкурсу роботи розглядаються як авторські, в яких достовірність наведених результатів підтверджуються науковими керівниками у відгуку.

6.6. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.


Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.

6.7. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

6.8. У тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження, зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.
Обсяг тексту тез: одна сторінка формату А-4, набирається в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Тези подаються у друкованому вигляді та в електронній формі.

Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника

6.9. Титульний аркуш заповнюється згідно із додатком 5 до Умов….

6.10. Зміст роботи подається на початку роботи, фактично є планом науково-дослідницької роботи і відображає суть поставленої проблеми, структуру, логіку дослідження та містить найменування і номери початкових сторінок розділів, підрозділів, зокрема вступу, основної частини, висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

6.11. Основна частина має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Ця частина роботи складається з огляду наукової літератури, аналізу стану проблеми на момент дослідження, експериментальної частини, розкриває методи дослідження, хід роботи, подає аналіз отриманих результатів та їх оцінку.

6.12. Висновки повинні містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу.

6.13. Список використаних джерел ‒ подається література із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; посилання на сайти, портали, Інтернет ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ»).

6.14. Додатки містять допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, схеми, ілюстрації, рисунки, фото тощо.


вимоги до змісту РОБоТи

 1. Титульний аркуш заповнюється за зразком (додаток 1.5.1):

Увага! На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

 1. Тези

У тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом TimesNewRoman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) - 20мм., за винятком нижнього - 25мм.Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.

Зразок

Способи захисту дорожніх покриттів та конструкцій

Сидоренко Антон Михайлович, 11 клас, гімназія «Діалог», Дарницького району м.Києва; педагогічний керівник: старший вчитель Максим Наталія Михайлівна, науковий керівник: кандидат технічних наук, академічний радник Академії будівництва України Кожушко Володимир Володимирович.


 1. Зміст роботи

Зміст подається на початку роботита фактично є планом науково-дослідницької роботи і відображає суть поставленої проблеми, структуру, логіку дослідження та містить найменування та номери початкових сторінок розділів, підрозділів, зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

 1. Вступ

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета та зміст завдань, об’єкт та предмет дослідження, перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові положення, запропоновані учасником конкурсу, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни, повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. 1. Основна частина

Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Ця частина роботи складається з:

- огляду наукової літератури;

- аналізу стану проблеми на момент дослідження;

- експериментальної частини:

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів та їх оцінка.

6. Висновки, яких дійшов автор.

Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу.7. Список використаних джерел інформації (література - із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання - відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; посилання на сайти, портали, Інтернет ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ»).

8. Додатки

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, схеми, ілюстрації, рисунки, фото тощо).


Написання рецензії на наукову роботу.

Рецензію на наукову роботу подає фахівець.

Зміст рецензії має відображати результати аналізу й оцінки роботи з таких питань:

 • актуальність та складність обраної теми;

- самостійність та повнота викладу матеріалу;

 • ступінь обґрунтованості положень дослідження;

 • достовірність і новизна наукових тверджень;

 • відповідність результатів виконаного дослідження і мети та завдань роботи;

 • аргументованість висновків;

- можливість впровадження результатів роботи;

- авторський внесок у роботу.

-стиль, грамотність та правильність оформлення тексту рукопису наукової роботи;

Оцінка наукових досліджень і результатів дослідження має бути об'єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні аспекти роботи.

Обсяг рецензії: 1-2 сторінки.

Відгук на наукову роботу подає науковий керівник автора.

Відгук має розкривати:

- актуальність теми дослідження та рівень її складності;- уміння учня працювати з літературними джерелами з теми дослідження, критично їх оцінювати і узагальнювати;

- уміння учня користуватися сучасними методами дослідження;

- ставлення учня до роботи, його організованість і самостійність;

- творчий підхід та ініціативність під час виконання наукової роботи. Обсяг відгуку:

1 сторінка.
Рецензія та відгуки окрім самого тексту, повинні мати дані про рецензента: призві ще, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, наукове звання та його підпис.
Рецензія та відгуки завіряються печаткою організації, в якій працює рецензент.
Зразок оформлення списку використаних джерел

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Богдан С. К. Наукова думка в МАН. -Луцьк, 1995,-26 с.

 2. Бюлетень ВАК України. - Спецвипуск. 2000.

 3. ДСТУ 4163 - 2003. Державна уніфікована система документації. Вимоги
  до оформлення документів.

 1. ДСУ 3008. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура
  і правила оформлення (наукових робіт авт.).

 2. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх
  написання, оформлення і захисту, - К.: ННУ ім. Драгоманона, 1997, - 56 с.

 3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для
  ділової людини / Уклад.: Н. Г. Гоголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М.
  Боріцина, К.: Довіра, 2007, - 687 с.

 4. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. - 3-тє вид., доп.
  і перероб. - К.:Атака, 2007, - 592 с.

 5. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня:
  Метод. поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. - К.: Редакція
  Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, - 80 с.


9. III фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у 2011 році. Збірка
матеріалів. Київ, 2011.

ВИТЯГ


із протоколу засідання журі І етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

за № __________ від «___» _____________ 20__ р.

Секція ___________________________________________________________

Автор____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________

(район, школа, клас)

_________________________________________________________________

(наукове товариство, статус у МАН)

Темароботи __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість балів за:

- наукову роботу ________

- виконання контрольних завдань ________

- захист роботи ________

Загальна оцінка ________

Місце, яке посів автор на І (районному) етапі ________
Зауваження та рекомендації журі до роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Голова журі ______________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Члени журі _____________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

_____________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ України

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ міськОЇ РАДИ

(київсьКОЇ місьКОЇ державнОЇ адміністраціЇ)

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК )

відділення

секція

базова дисципліна

(НАЗВА РОБОТИ )


РОБОТУ ВИКОНАВ:
статус у МАН(слухач, кандидат,дійсний член МАН)

прізвище, ім’я, по батькові

повна дата народження

( наприклад: 12 червня 1995 р.)

учень (учениця) класу

(наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23-Д група)

назва навчального закладу

район

домашня адреса

контактні телефони(домашній та мобільний)

науковий керівник(прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

педагогічний керівник(прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

КИЇВ – 2014

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИПІБ учасника конкурсу ________________________________________________________________

Навчальний заклад, клас ______________________________________________________________

Секція ______________________________________________________________________________

Тема роботи _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Критерії оцінки

Коментарі

Кількість балів (максимальна кількість балів)

1.Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи
(2)

2. Науковість, новизна одержаних результатів:

 • науковість викладу;

 • наявність власної позиції автора; самостійність думок, тверджень;

 • ступінь володіння термінологічним апаратом.
(6)

3. Системність і повнота у розкритті теми:

 • відповідність теми до змісту роботи;

• чітко розроблений план відповідно до вимог та змісту роботи;

 • вступ до роботи з чітким визначенням мети, завдань, методів дослідження;

 • логічність і послідовність викладу матеріалу.
(5)

4. Дослідницький характер роботи: доцільність та коректність використаних методів дослідження:

• наявність власного дослідження, правильність оформлення експерименту (якщо є).


(5)

5. Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам
(2)

6. Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт:

 • Наявність та правильність оформлення посилань на джерела

 • Наявність необхідної кількості джерел, правильність їх оформлення у списку літератури

 • Наявність додатків, правильність їх оформлення. самостійність, авторство створених додатків

 • Грамотність, дотримання державної мови, мовна компетенція
(2)

Загальна кількість балів (максимальна -22)

П.І.Б. члена журіПідпис __________________
Каталог: download
download -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
download -> Уроках «Художньої культури»
download -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
download -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
download -> Реферат виконується на форматі А4
download -> Образотворче мистецтво
download -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави

Скачати 177.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка