Клепко С. Ф. До розуміння «Роздумів про викладання»: французький професор Огюст Ісаак Блум (Х, 1831) // Постметодика. – 2017. №1. – ССкачати 183.5 Kb.
Дата конвертації19.07.2020
Розмір183.5 Kb.

Клепко С.Ф. До розуміння «Роздумів про викладання»: французький професор Огюст Ісаак Блум (Х, 1831) // Постметодика. – 2017. - №1. – С.

1

ГЖ

Клепко С.Ф. До розуміння «Роздумів про викладання»: французький професор Огюст Ісаак Блум (Х, 1831)

Повідомляються результати пошуку інформації про французького математика Ісаака Огюста Блума (1812-1877), співавтора М. В. Остроградського (1801-1861) по праці «Роздуми про викладання» (1860). Встановлено основні віхи біографії та бібліографію праць Блума, вплив досвіду його навчання у пансіоні Моріна в Фонтене-о-Роз та у Політехнічній школі на формування змісту «Роздумів про викладання». Обґрунтовано значення подальшого дослідження біографії та творчої спадщини Ісаака Огюста Блума.

Клепко С.Ф. К пониманию «Размышлений о преподавании»: французский профессор Огюст Исаак Блум (Х, 1831)

Сообщаются результаты поиска информации о французском математике Исааке Огюсте Блуме (1812-1877), соавтора М. В. Остроградского (1801-1861) по работе «Размышления о преподавании» (1860). Установлены основные вехи биографии и библиографии трудов Блума, влияние опыта его обучения в пансионе Морина в Фонтене-о-Роз и в Политехнической школе на формирование содержания «Размышлений о преподавании». Обосновано значение дальнейшего исследования биографии и творческого наследия Исаака Огюста Блума.

Klepko S.F. By understanding the "Reflections on Teaching": French professor Auguste Isaac Bloom (X, 1831)

Results communicated information about the French mathematician Isaac Bloom Auguste (1812-1877), co-author M. Ostrogradskii (1801-1861) on the paper "Reflections on Teaching" (1860). The basic milestones biography and bibliography Bloom influence his experience teaching in a boarding Morin Fontenay-aux-Roses and at the Ecole Polytechnique in shaping the content of "Reflections on Teaching." Grounded importance of further research biography and artistic heritage Auguste Isaac Bloom.

Klepko S.F. En comprenant les «Consideration sur l'enseignement": professeur français Auguste Isaac Bloom (X 1831)

Résultats communiqués d'informations sur le mathématicien français Isaac Bloom Auguste (1812-1877), co-auteur M. Ostrogradskii (1801-1861) sur le papier "Consideration sur l'enseignement" (1860). Le jalons biographie et bibliographie de base Bloom influencent son enseignement d'expérience dans un pensionnat Morin Fontenay-aux-Roses et à l'Ecole Polytechnique dans l'élaboration du contenu de "Consideration sur l'enseignement" importance Grounded d'une nouvelle biographie de recherche et de patrimoine artistique Auguste Isaac Bloom.

Цит.: Клепко С.Ф. До розуміння «Роздумів про викладання»: французький професор Огюст Ісаак Блум (Х, 1831) // Постметодика. – 2016. - №3. – С. (1 уда)

С.Ф.Клепко


ДО РОЗУМІННЯ «РОЗДУМІВ ПРО ВИКЛАДАННЯ»: ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРОФЕСОР ОГЮСТ ІСААК БЛУМ (Х, 1831)Вступ


Метою цієї статті є повідомлення про результати пошуку інформації про французького математика Огюста Ісаака Блума (1812-1877), співавтора М. В. Остроградського (1801-1861) по праці «Роздуми про викладання» (1860).

У 1996 р. за ініціативою Едуарда Борисовича Яворського – кандидата фізико-математичних наук, професора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і професора кафедри методики змісту освіти ПОІППО (2005–2009), голови творчої спілки математиків Полтавщини – в журналі «Постметодика» був опублікований український переклад праці М. В. Остроградського, І. А. Блума «Роздуми про викладання» [1], яка вперше побачила світ французькою мовою у 1860 р. [2], російський переклад якої відомий за публікаціями [3; 4].

У передмові до публікації «Роздумів про викладання» в журналі «Постметодика» писалося, що

«уперше широкому колу українських читачів пропонується книга академіка М.В.Остроградського і професора А.І. Блума [5] про життєві проблеми використання знань. Книга, яка була опублікована французькою мовою в 1860 році у Парижі, настирливо замовчувалася в умовах наступу імперського мислення на українську культуру і науку. Практична цінність цієї книги в тому, що автори пропонують батькам, учителям, керівникам навчальних закладів шляхи докорінної перебудови освіти молоді, які постійно спотворювалися насильницькими ідеологіями» [6, с.45].

Однак професор В.Г.Бевз повідомила, що український переклад «Роздумів про викладання» був оприлюднений ще в 1950-1960-х роках у наукових записках Київського педагогічного інституту і люб’язно передала нам його ксерокопію, яку, на жаль, ми втратили і не встигли порівняти ці переклади. Відомо також, що у додатку до газети «Математика» видавництва "Шкільний світ" у 1999 р. була зроблена републікація «Роздумів про викладання» за текстом «Постметодики» [7].

Публікація праці М. В. Остроградського, І. А. Блума, зміст якої заслуговує широких коментарів, пояснень, приміток, історичних екскурсів, була приурочена до Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогічна спадщина М.В. Остроградського і розвиток освіти в Україні”, присвяченої 195-річчю з дня народження великого математика і педагога, яка відбулася в Полтаві 1996 року. Ця конференція фактично розпочала складання колективного наукового коментарю до “Роздумів...” як вирішення завдання української педагогіки і філософії освіти з метою пізнання глибини цієї праці і сучасного її прочитання. З того часу опубліковано шість збірників матеріалів читань пам'яті Остроградського [8; 9; 10; 11; 12; 13]; захищена кандидатська дисертація Л.А. Семеновської про педагогічні ідеї та діяльність М.В.Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х – початок 60-х рр. ХІХ ст.) [14], в якій про цінність цієї праці зазначалося таке:

«У результаті вивчення наукової праці М.В. Остроградського “Роздуми про викладання” (1860), написаної у співавторстві з французьким ученим О. Блумом, її аналізу, здійсненого на засадах герменевтичного підходу, що забезпечило адекватне розуміння, трактування й інтерпретацію змісту, було виявлено й систематизовано провідні педагогічні ідеї вченого відповідно до цільового, змістового, стимулюючо-мотиваційного, операційно-діяльнісного, контрольно-регулювального, оцінювально-результативного та компетентнісного компонентів дидактичної системи вченого» [15, с. 14].

Проте для визначення внеску співавторів у “Роздуми про викладання”, проведення повного аналізу цієї праці, причин і контексту її появи, не вистачало інформації про співавтора М.В. Остроградського – французького ученого О. Блума. У 1996 р. нам було відомо лише ось це:

«Професор А.І. Блум (1812-1877) — французький математик, педагог, громадський діяч, автор підручників і засновник журналів з математики та її застосувань для середніх шкіл і вищих навчальних закладів Франції. Блум постійно співпрацював з Остроградським з питань викладання математики»[16, с. 45].

Питання


Аналіз змісту «Роздумів про викладання» у ракурсі філософсько-освітніх принципів, покладених в їх основу, здійснено у статті "Освітня доктрина Остроградського" [17], у якій «Роздуми про викладання» оцінюються як визначне джерело для формування сучасної філософії освіти. Зокрема, відзначається, що реконструйована «доктрина Остроградського», тобто синтез його педагогічних поглядів та біографічного досвіду, постає як єдність щонайменше трьох «платформ» освіти – голографічності, антитоталітарної критичності і полікультурності. На таких «платформах» і має базуватися сучасна філософська доктрина освіти в Україні.

Постають питання: як розпочалася співпраця Блума і Остроградського? Хто з них був ініціатором написання “Роздумів про викладання”? Чому книга вийшла французькою мовою? Про шкільну освіту якої країни – Франції чи Росії йшла мова у ній? Наскільки оригінальні ідеї в цій праці і хто які з них формулював – Блум чи Остроградський?Щоб знайти відповіді на ці питання, потрібно більше дізнатися про особистість Огюста Ісаака Блума.

На початку 2000-х років пошук інформації про О.І. Блума у низці відомих праць про М. В. Остроградського [18; 19; 20; 21; 22], зокрема, в дослідженні "Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та нащадків" (до 200-річчя з дня народження), де наводяться оцінки та висловлювання щодо діяльності великого вченого, документи і матеріали, які дозволяють краще зрозуміти непересічну постать корифея вітчизняної науки [23], та в статті Л.І. Брилевської "Міф про Остроградського: правда і вигадка" [24] нічого додаткового не надав. Були марними і пошуки по енциклопедіям та в Інтернеті. Ми зверталися з проханням до учителів, що подорожували до Франції, знайти додаткову інформацію про нього, але вони нічого не дізналися про Блума на його батьківщині. Також безрезультатним було прохання до Посольства Франції в Україні повідомити нам відоме їм про біографію і праці О.Блума.

Та з часом Інтернет наповнювався новою інформацією, тому у 2011 році віднайшлося декілька нових результатів, за якими звужується поле пошуків про О.Блума.

Російський Інтернет-ресурс про знаменитостей, Енциклопедія "Особистості", повідомляє:"Блум Огюст Ісаак / Блюм Огюст Ісаак (1812-1877). Біографія – французький математик-педагог й інженер. Після закінчення Політехнічної школи був офіцером морської артилерії. З 1835 р. займався педагогічною діяльністю. Автор багатьох навчальних посібників. Разом з М. В. Остроградським написав брошуру "Міркування про викладання" (1860)" [25].

Ця ж довідка дублюється в Інтернет-Енциклопедії "Великі математики" [26].


Політехнічна школа (École Polytechnique): Огюст Блум - "Х, 1831"


Декілька слів потрібно сказати про Політехнічну школу, в якій навчався О.Блум. Політехнічна школа (фр. École Polytechnique) – знаменита вища школа для підготовки інженерів, заснована французькими вченими Гаспаром Монжем і Лазаром Карно в 1794 році. Обидва вони прославилися як математики та інженери. Гаспар Монж – творець нарисної геометрії. Всі, хто обрали собі інженерний фах вже в перший рік навчання вивчають цю науку. Яка, до речі, за життя Г. Монжа вважалася наукою секретною. Лазар Карно ввів у математику поняття «комплексного числа» і увійшов в історію як видатний інженер свого часу, організатор перемог республіканської Франції. Історія Школи тісно пов'язана зі складною, наповненою подіями історією Франції, особливо з французькими революціями, Наполеоном, а також з розвитком французької та світової науки. У Франції Школа користується всенародною популярністю і є символом одночасно картезіанства і прогресу французької індустрії. Звідси вийшло багато великих учених, знаменитих інженерів і підприємців. Школу організували з розмахом. Розмістили спочатку її в Бурбонському палаці. У цьому на сьогоднішній день не раз перебудованому будинку нині засідає Національна асамблея (парламент) Франції. У 1804 Наполеон переводить школу в Латинський квартал у будівлю Наваррського коледжу (в цьому коледжі свого часу навчався кардинал Рішельє). Наполеон також нагороджує Політехнічну школу девізом «За Батьківщину, Науку і Славу» («Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire»). На гербі Політехнічної школи зображені дві схрещені гармати, схожі на букву X. Звідси і виникло коротке прізвисько Політехнічної школи – «ікс» (L'X). Випускники Політехнічної школи називають себе «іксами». Вони не пишуть у своїй біографії, який навчальний заклад закінчили, а просто ставлять слідом за ім'ям в дужках букву X і рік вступу. Дивне прізвисько також пояснюють сильним математичним ухилом викладання у Політехнічній школі [27].

На сайті Політехнічної школи про "Х, 1831", Огюста Блюма, знаходимо небагато, проте на сайті EHESS (L'École des hautes études en sciences sociales ) – Вищої школи соціальних наук, французького науково-дослідного інституту в галузі суспільних наук, що займається також підвищенням кваліфікації, розміщена вже розлога інформація:«Блум, Огюст (нар. 1812). Однокласник Огюста Дюмериля [28] і Анрі Делароша у пансіоні м. Моріна в Фонтене-о-Роз [29], зарахований у Політехнічну школу в 1831 (під ім'ям Ісаака). Його мати – вдова в Діжоні, де в неї народився син. Огюст Блум опублікував Повний курс математики для використання кандидатами у всіх державних школах (1844) і керував укладанням Політехнічного Атласу, серії конспектів з усіх чистих і прикладних наук, товариства випускників Політехнічної школи, інженерів та вчителів (1845). З Альфредом де Гондрекур і Теодором Дю Монкель (1821-1884) він був директором періодичного видання «Наука» – журналу про досягнення теоретичних і прикладних наук, відкриття і винаходи (1855-1857 рр.)» [30].

Пансіон Моріна в Фонтене-о-Роз


Тут зауважимо, що пансіон Моріна в Фонтене-о-Роз (Fontenay-aux-Roses), який знаходився на околиці Парижа, тепер місто та муніципалітет у Франції, розташований на відстані близько 10 км на південний захід від Парижа, у часи навчання Блума був прогресивною школою-інтернатом, що застосовувала методи навчання Песталоцці. Ймовірно, опис школи, який ми віднаходимо в "Роздумах про викладання", є певною мірою спогадами про навчання О.Блума, бо як свідчить історія, у пансіоні Моріна навчали як класичних, так і наукових предметів (ботаніка, хімія, фізика, історія, малювання, географія, іноземна мова) за оригінальними методами навчання, які з повагою ставилися до життєвого ритму учнів і залишали достатньо місця у навчальному процесі для їх самовираження. Встановлена у пансіоні ігрова атмосфера була сприятливою для дружби вихованців, випускники пансіону підтримували між собою дружні відносини й у подальшому [31].

Ширший опис про Блума знаходимо в JewishEncyclopedia.com – Вільній єврейській енциклопедії в Інтернеті. Цей сайт містить повний зміст 12-томної Єврейської енциклопедії (більше 15000 статей та ілюстрацій), яка була уперше опублікована в період між 1901-1906. Її он-лайн версія містить невідредагований контент вихідної енциклопедії. Оскільки відправна робота була завершена майже 100 років тому, вона не висвітлює значну частину сучасної єврейської історії (наприклад, створення Ізраїлю, Голокост тощо), тим не менш, ця енциклопедія презентує величезну кількість інформації, яка актуальна і сьогодні [32]. У JewishEncyclopedia.com [33], опираючись на французьку Велику Енциклопедію La Grande Encyclopédie та Larousse, Dictionnaire, повідомляється таке:«Блум, Ісаак Огюст: Французький математик, народився в Парижі в 1812 році [34], помер там 5 січня 1877. Він вступив у 1831 у Політехнічну школу і закінчив її морським лейтенантом, але в 1833 році пішов у відставку і присвятив себе викладанню. Брав участь у подіях 1848 року, він був пов'язаний як редактор з "Journal des Travailleurs" ("Журнал робочих"), і був призначений віце-президентом комісії Люксембурга. Блум був заарештований за участь у виданні несправедливих наклепів на адресу президента Установчих зборів (Assemblée Constituante – зборів для прийняття конституції), але незабаром був звільнений. Потім він приступив до реалізації своїх наукових планів. Блум є автором таких праць: (1) "Резюме [35] елементарної алгебри" / "Résumé d'Algèbre Elémentaire", (2) "Резюме арифметики" / "Résumé d'Arithmétique", Париж, 1843, які разом складають "Збірник політехнічних таблиць", (3) "Повний Курс математики" / "Cours Complet de Mathématiques" у двох томах, Париж, 1843-45. У 1844 році він заснував науковий журнал, "Bulletin Polytechnique" («Політехнічний Вісник»), який, однак, він незабаром припинив видавати, а з 1855 р. видає щоденну газету присвячену математиці, "La Science", яка до сих пір (тобто до 1901 – С.К.) видається як щотижнева. Бібліографія: La Grande Encyclopédie, s.v.; Larousse, Dictionnaire, s.v.S. I. Br.» [36].

Праці О.Блума


Міжнародний бібліотечний каталог [37] повідомляє про такі відомі праці О.Блума, що зберігаються в різних бібліотеках світу:

 1. Atlas polytechnique, collection de résumés sur toutes les sciences pures et appliquées, par une société d'anciens élèves de l'École polytechnique, d'ingénieurs... et de professeurs, sous la direction de M. Auguste Blum. Paris: au bureau du "Bulletin et des publications polytechniques, 1845. - 6 tableaux ; In-fol.

 2. Bulletin polytechnique; revue des sciences exactes, de leurs applications et de leur enseignment, organe des intérêts et des besoins de l'instruction scientifique, élémentaire et supérieure by Auguste Blum (Book) -Paris: au bureau du "Bulletin polytechnique, 1845. - 208 p. ; In-8°.

 3. Collection de tableaux polytechniques [Texte imprimé] Blum, Auguste Publication : Paris, 1843. Description matérielle : In-8

 4. Cours complet de mathématiques: A l'usage des aspirants a toutes les écoles du gouvernement / Auguste Blum. Publisher: Paris : Carilian-Goeury et V. Dalmont, 1844-1845. Description: 2 v. : ill. ; 21 cm. Contents: v. 1. Arithmétique et algèbre élémentaire -- v. 2. Géométrie élémentaire, trigonométrie rectiligne, trigonométrie sphérique, éléments de géométrie descriptive. Blum, A. (1844).

 5. Cours de Mathématiques by Auguste Blum (Book) – 1 видання, видане в 1844 французькою мовою й зберігається 1 бібліотекою в усім світі;

 6. La Science : journal du progrès des sciences pures et appliquées et des découvertes et inventions (Journal / Magazine / Newspaper) – французькою мовою й зберігається 1 бібліотекою в усім світі;

 7. Mathématiques by Auguste Blum. - Paris: Carilian-Goeury et Dalmont, 1844. - 2 v. ; 22 cm

 8. Résumé d'algèbre élémentaire / Blum Isaac Auguste; Bonnet Pierre Ossian. / Collection de tableaux polytechniques, series A, no. 3 Paris : Carilian-Gœury et V. Dalmont, [1840].

 9. Résumé d'arithmétic / Blum Isaac Auguste. Publisher: Paris : Carilian-Gœury & Dalmont, [184-?]

 10. Résumé de géométrie élémentaire. Partie 1, 2 / Blum Isaac Auguste. Publisher: Paris : Carilian-Gœury et V. Dalmont, [1840?]

 11. Résumé de trigonométrie rectiligne / Blum Isaac Auguste. Publisher: Paris : Carilian-Gœury et V. Dalmont, [1840?].

Додамо, що Оксфордський університет у 2008 р. оцифрувавав свій примірник Повного курсу математики (Cours complet de Mathématiques) і тепер його можна прочитати в Інтернеті [38]. Баварська земельна бібліотека також розмістила цифрову копію свого примірника цього посібника [39]. В Інтернеті виставлено також статтю О.Блума 1843 року – "Note sur une construction mécanique des trois coniques" [40].

Про праці О.Блума згадується у двох книгах. Перша з них – "Сприятлива станція для занять наукою" – матеріали з історії математики у Військовій академії США у Вест-Пойнті. Ця книга розкриває багату колекцію математичних робіт, що знаходяться у бібліотеці академії і подає анотований каталог більш ніж 1300 робіт, опублікованих від 1496 і 1915 рр. Математика та її навчання дуже вплинули на розвиток Академії, технологічне зростання армії США, а також на стандарти військової професії. Це, в свою чергу, має вирішальне значення для загального розвитку математики, механіки і техніки протягом дев'ятнадцятого століття в Сполучених Штатах. Математична колекція Військової академії США, у якій знаходяться і праці О.Блума, поза всяким сумнівом, показує сильний європейський вплив на ранню Академію [41]. Інша книга, в якій згадується Блум, це книга 1929 р. про єврейський вплив на сучасне мислення [42], яка була нещодавно перевидана.

Ось основне, що вдалося у 2011 р. дізнатися про І.О.Блума.

Питання про співпрацю Блума і Остроградського


Закордонні джерела не повідомляють про його зв’язки з М.В.Остроградським та про їхню спільну працю над «Роздумами про викладання» / "Consideration sur l'enseignement" [43]. Тому поставало питання, як вони співробітничали? Адже М.В. Остроградський після навчання у Франції в 1822-28 рр. був у Парижі ще один раз у травні 1830 р. та домагався відрядження у 1848 р. Тобто відомо лише про два перебування М.В.Остроградського у Франції, останнє з яких було тридцять років до написання спільної праці. Як М.В.Остроградський і І.О.Блум писали удвох? Якщо листувалися, то чи збереглися ці листи?

Бібліографічні пошуки показали, що окрім "Consideration sur l'enseignement" у Остроградського і Блума є й інші спільні праці: 1. Остроградский М. В. Политехнические таблицы (совм. с А. Блумом), СПб., 1861 и 1862 [44];

 2. Остроградский М. В. , Блум А. Начальная арифметика. – СПб. , 1860;

 3. Остроградский М. В. , Блум А. Начальная геометрия. – СПб. , 1860 [45].

Проте бібліотеки Москви і СПБ не дають описів цих книг, хоча і подають опис книги Остроградського 1860 р. "Руководство начальной геометрии" [46].

Питання про співпрацю французького вченого і М.В.Остроградського вдалося частково розв’язати у 2016 році. На французькому сайті "Видання сімейних листів дев'ятнадцятого століття", на якому представлене листування французьких буржуазних родин дев'ятнадцятого століття, і який забезпечує доступ до документів, що зберігаються в приватних архівах їх нащадків, дізнаємося, що О.Блум працював у Росії:"Рік під час його професійного життя, він є керівником місії у Росії, де народжується його дочка Клариса (в Санкт-Петербурзі 12 березня 1860 р.)" [47].

Отже, виявляється, О.Блум у 1859-1860 рр. жив і працював у Росії… і за цей час ним і Остроградським і було підготовлено чотири книги, зокрема, «Роздуми про викладання». Це знімає питання про форми співпраці Остроградського і Блума, але пошук з означених вище питань варто продовжувати …


Висновки: чому важливо дізнатися якомога більше про О.Блума?


По-перше, співпраця Остроградського і Блума є підтвердженням прихильності М.В. Остроградського до європейських наукових цінностей і Україна може зараховувати його до числа подвижників "входження" в європейський освітній і науковий простір. Про "євроінтеграційний" вектор педагогічної позиції М.В.Остроградського свідчить зокрема і російська дослідниця С. Ю. Щербакова у її статті "Культурно-антропологический аспект математики как учебного предмета в воззрениях выдающихся отечественных мыслителей XIX в.", написаної у рамках проекту «Культуро-антропологічна модель професійно-особистісного становлення викладача в класичному університеті» (2011). С. Ю. Щербакова аналізує педагогічні погляди видатних представників російської науки і культури щодо викладання математики в культуро-антропологічному аспекті, прагне довести, що вивчення математики становить природний і найбільш ефективний шлях цілісного розвитку дитини, виховання її як людини культури, з чим безумовно потрібно погодитися. Водночас, С. Ю. Щербакова зауважує таке:

"Патріотичне виховання пов'язують зазвичай з іменами історичних діячів, які очолювали боротьбу за незалежність країни, боротьбу з іноземними загарбниками. Менше значення надають прикладам служіння батьківщині видатних вчених, їх громадянській позиції, їх місцю в світовому науковому співтоваристві. Так, створення неевклідової геометрії крім геніальності зажадало від Лобачевського ризику і відваги. Такий приклад повинен торкнутися будь-якого росіянина, адже з ним пов'язане питання про велику роль російського розуму в науці. Сам М. І. Лобачевський не обмежував завдання освіти надбанням високої кваліфікації за обраною спеціальністю, підкреслюючи суспільну роль освіти, прагнув захопити юнака патріотичним ідеалом вченого-громадянина, що становить своїми високими знаннями честь і славу вітчизни. Навпаки, М. В. Остроградський ніде прямо не висловлюється про формування у молоді громадянської позиції та почуття гордості і патріотизму за Росію, обмежуючись цілями виховання розумного і ділового фахівця" (виділено жирним нами – С.К.) [48, с.26].

На мій погляд, у такій позиції М.В. Остроградський був на крок уперед порівняно зі своїми імперсько заангажованими видатними сучасниками, розуміючи всю хиткість "російського патріотизму" і безумовну цінність високого рівня професійності. Зокрема, через спільні праці Остроградського і Блума в Росії запроваджувалися дидактичні і наукові досягнення Політехнічної школи у Парижі.

По-друге, можна висловити гіпотезу, що М.В. Остроградський і І.О.Блум були прихильниками проекту освіти Марі Жан де Кондорсе (1743 – 1794) – французького філософа-просвітника, енциклопедиста, математика і соціолога, діяча Великої Французької революції, члена Французької академії наук і Французької академії, іноземного почесного члена Петербузької академії наук (1776-92). Як відомо, серед проектів реорганізації освіти, висунутих у період Великої Французької революції кін. XVIII ст., найбільш успішним виявився проект Кондорсе, який вважав за необхідне відгородити школу від впливу держави і політичних сил. У «Доповіді про загальну організацію народної освіти» Кондорсе відстоював наступництво щаблів освіти, рівність чоловіків і жінок у праві на освіту, світський характер школи, безкоштовність навчання, реальну і енциклопедичну освіту. Проект не був прийнятий якобінцями як невідповідний революційним вимогам. Лише століттям пізніше, у 1880-х рр., Жюль Феррі (1832 - 1893), французький політичний діяч, міністр освіти, прем'єр-міністр у 1880-1881рр. запровадив ідеї Кондорсе щодо початкової школи у Франції і з того часу вони залишаються непорушними [49]. Тому "Роздуми про викладання" були актуальними не лише для Росії, а й для Франції і становили певний щабель у русі французького суспільства до прогресивної системи освіти.

І по-третє, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського є своєрідною точкою акумуляції знань про Остроградського, а його працівникам необхідно збирати якнайповніше матеріали щодо біографічних досліджень, укладати бібліографію його праць та мати у бібліотеці хоча б їх у електронні копії. Окрім цього, інститут є і певним пропагандистом внеску М.В.Остроградського в світову науку та пам'яті про нього. Як підтверджує наша розвідка, у французьких та інших іноземних джерелах співпраця М.В. Остроградського і І.О.Блума поки що не відображена (або нам не відомо про це), їх спільні праці не внесені у бібліографію праць І.О.Блума. Наша стаття певним чином створює ґрунт для відповідних історико-математичних та історико-педагогічних праць, подальшого аналізу філософії освіти, якої дотримувався М. В. Остроградський.


Література і примітки:

1 Остроградський М. Роздуми про викладання / М. В. Остроградський, І. А. Блум // Постметодика. – 1996. – № 2 (12). – С. 45 – 54.

2 Ostrogradsky et Auguste Blum. Consideration sur l'enseignement (avec m. Blum), St. Petersbourg - Paris, 1860.

3 Остроградский М.В., Блум И.А. Размышления о преподавании // Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862 - 1 января 1962 [Текст] : Педагогическое наследие. Документы о жизни и деятельности : [K 100-летию со дня смерти] / под ред. И. Б. Погребысского и А. П. Юшкевича. – М. : Изд.-во физико-матем. л-ры, 1961. – 399 с. – (Ин-т математики Акад. наук УССР).

4 Остроградский М.В., Блум И.А. Размышления о преподавании // Математика как профессия. О воспитательном эффекте математического образования. Сборник статей. Серия: Новое в жизни, науке, технике. Сер Математика и кибернетика. - №6. - М.: Знание, 1980. – С. 33-64.

5 Оскільки французькою мовою зустрічаються такі написання прізвища та імені Блума як Blum Auguste (Isaac); Blum Isaac Auguste, то рос. варіанти Блум Август Исаак, Блум Исаак Август були неправильно прокальковані у перекладі як Блум А. І. та Блум І. А. Проте правильним є український переклад Огюст Ісаак Блум або Ісаак Огюст Блум, якого ми і дотримуватимемося у цій статті, проте використовуємо Блум А. І. та Блум І. А. в бібліографічному описі вказаного перекладу праці "Роздуми про викладання". Варто було б і прізвище подавати "Блюм", як зустрічається в деяких російських текстах, але будемо дотримуватися написання прізвища за працею [3].

6 Яворський Е. Б. Передмова до публікації праці М. В. Остроградського, І. А. Блума «Роздуми про викладання» / Е. Б. Яворський, С. Ф. Клепко // Постметодика. – 1996. – № 2 (12). – С. 45.

7 Остроградський М. В. Роздуми про викладання [Текст] / М. В. Остроградський, А. І. Блум // Математика : додат. до газ."Шкільний світ". – 1999. – № 23–24. – С. 8–12.

8 Педагогічна спадщина М. В. Остроградського і розвиток освіти в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28–29 жовтня 1996 року). – Полтава : ПОІППО, 1996. – 154 с.

9 Педагогіка математики і природознавства. IV Всеукраїнські читання, присвячені пам`яті М. В. Остроградського, 4–5 жовтня 2000 року : [збірник статей]. – Полтава : ПОІППО, 2000. – 156 с.

10 Педагогіка математики і природознавства. V Всеукраїнські читання, присвячені пам`яті М. В. Остроградського, 24–25 вересня 2001 р. : [збірник статей]. – Полтава : ПОІППО, 2001. – 72 с.

11 Педагогіка математики і природознавства. VI Всеукраїнські читання, присвячені пам`яті М. В. Остроградського, 24–25 вересня 2002 р. : [збірник статей]. – Полтава : ПОІППО, 2002. – 72 с.

12 Педагогіка математики і природознавства. VII Всеукраїнські читання, присвячені пам`яті М. В. Остроградського, 1–2 жовтня 2003 р. : [збірник статей]. – Полтава : ПОІППО, 2004. – 78 с.

13 Педагогіка математики і природознавства. VIII–IX Всеукраїнські читання, присвячені пам`яті М. В. Остроградського, 7 жовтня 2004 року, 26-27 жовтня 2005 року : [збірник статей]. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 216 с.

14 Семеновська Лариса Аполлінаріївна. Педагогічні ідеї та діяльність М.В.Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х - початок 60-х рр. XIX ст.): дис... канд. пед. наук: 13..00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. — Полтава, 2005. — 242арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 191-225.

15 Семеновська Л.А. Педагогічні ідеї та діяльність М.В.Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х - початок 60-х рр. XIX ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13..00.01 / АПН України; Інститут вищої освіти. — К., 2005. — 20с.

16 Яворський Е. Б. Передмова до публікації праці М. В. Остроградського, І. А. Блума «Роздуми про викладання» / Е. Б. Яворський, С. Ф. Клепко // Постметодика. – 1996. – № 2 (12). – С. 45.

17 Клепко С.Ф. Освітня доктрина Остроградського // Педагогічна україністика. Науковий альманах. Випуск 1. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 67 – 78.

18 Михаил Васильевич Остроградский. 1801-1861 : Празднование столетия дня его рождения Полт. кружком любителей физ.-мат. наук : [Сб. речей и материалов] : С биогр. М.В. Остроградского, его портр., факс. и видом дома, где он родился / [Сост.] П. Трипольский. - Полтава : Полт. кружок любителей физ.-мат. наук, 1902. - [2], 138, II с., 3 л. ил., портр.; 25. (статьи А. М. Ляпунова, В. А. Стеклова, М. А. Тихомандрицкого и др.)

19 Васильев, Александр Васильевич (1853-1929). М.В. Остроградский / [А. Васильев]. - [Казань] : типо-лит. Имп. Ун-та, 1904. - 8 с.; 23 см.

20 Жуковский Н. Е., Полное собрание сочинений, М. —Л., 1937, т. IX (статьи: М. В. Остроградский; Некоторые черты из жизни М. В. Остроградского; Учёные труды М. В. Остроградского по механике).

21 Кропотов, Александр Иванович. М. В. Остроградский и его педагогическое наследие [Текст] : Пособие для учителей / А. И. Кропотов, И. А. Марон. - Москва : Учпедгиз, 1961. - 204 с.

22 Гнеденко, Борис Владимирович. Михаил Васильевич Остроградский. 1801-1862 [Текст] : Жизнь и работа : Науч. и пед. наследие / Б. В. Гнеденко, И. Б. Погребысский. - Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. - 271 с., 1 л. портр. : ил.; 21 см. - (Научно-биографическая серия/ Акад. наук СССР).

23 Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та нащадків: (До 200-річчя з дня народження) / Укладачі: Б.П. Зайцев, С.І. Посохов, В.Д. Прокопова.— Х.: НМЦ «СД», 2001. – 96с. http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Ostrogradskiy_2001.pdf.

24 Брылевская Л.И. Миф об Остроградском: правда и вымысел // Историко-математические исследования. Вторая серия. Вып. 7 (42). М.: Янус-К, 2002. 378 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://vivovoco.rsl.ru/vv/papers/bio/ostrog.htm.

25 БЛУМ Август Исаак / Блюм Август Исаак // Интернет ресурс о знаменитостях Энциклопедия «Личности». Електронний ресурс. – Режим доступу: www.persons.com.ua/index.php?id=171&lang=ru.

Мовою оригіналу: «Блум Август Исаак / Блюм Август Исаак 1812-1877 Биография - французский математик-педагог и инженер. После окончания Политехнической школы был офицером морской артиллерии. С 1835 г. занимался педагогической деятельностью. Автор многих учебных руководств. Совместно с М. В. Остроградским написал брошюру «Размышления о преподавании» (1860)»26 БЛУМ Август Исаак // Энциклопедия `Великие математики`Електронний ресурс. – Режим доступу: http://easymath.com.ua/greatmath.php?page=4&letter=%C1.

27 Блау Марк. Парижская политехническая школа: что означает самое короткое в мире прозвище? Електронний ресурс. – Режим доступу: http://shkolazhizni.ru/school/articles/34423/.

28 Огюст-Анрі Дюмеріль (фр. Auguste Henri André Duméril), 1812 - 1870 - Систематик живої природи, дослідник, який окреслив ряд зоологічних таксонів. Для вказівки авторства, назви цих таксонів супроводжують позначенням «Duméril».

29 Про історію шкіл в Фонтене-о-Роз з 1789 року. – див.

Sur le chemin des écoliers : Une histoire des écoles de Fontenay-aux-Roses depuis 1789 / Archives municipales (Fontenay-aux-Roses) .- Fontenay-aux-Roses : Ville de Fontenay-aux-Roses. - 2007. - 42 p.


30 Blum, Auguste (né en 1812) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://correspondancefamiliale.ehess.fr/document.php?id=4740 (доступ – 2011).


Мовою оригіналу: «Blum, Auguste (né en 1812) : Ce condisciple dAuguste Duméril et Henri Delaroche à la pension de M. Morin à Fontenay-aux-Roses entre à lEcole polytechnique en 1831 (sous le prénom dIsaac). Sa mère, alors, est veuve à Dijon où son fils est né. Auguste Blum publie un Cours complet de mathématiques, à l'usage des aspirants à toutes les écoles du Gouvernement (1844) et dirige un Atlas polytechnique, collection de résumés sur toutes les sciences pures et appliquées, par une société d'anciens élèves de l'École polytechnique, d'ingénieurs et de professeurs (1845). Avec Alfred de Gondrecourt et Théodore Du Moncel (1821-1884 ), il est le directeur du périodique La Science : journal du progrès des sciences pures et appliquées et des découvertes et inventions (1855-1857)».

31 Institution Morin à Fontenay-aux-Roses «Institution Morin à Fontenay-aux-Roses», correspondancefamiliale [En ligne], Compléments historiographiques, Monographies, vie intellectuelle,mis à jour le : 06/12/2012 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://correspondancefamiliale.ehess.fr/index.php?4742.

32 JewishEncyclopedia.com Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=1185&letter=B # ixzz1Yrix50N7.

33 Blum, Isaac August Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1185&letter=B.

34 В Єврейській енциклопедії допущена помилка – автори стверджують, що Blum, Isaac August народився в 1831 р., ця дата суперечить подальшому змісту статті, тому подаємо виправлену версію.

35 Фр. «Résumé» можна перекладати як «резюме, короткий виклад, конспект; тези».

36 Blum, Isaac August Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=1185&letter=b#ixzz1yrix50n7

Мовою оригіналу: «BLUM, ISAAC AUGUST: French mathematician; born at Paris in 1831; died there Jan. 5, 1877. He entered in 1831 the Ecole Polytechnique and was graduated lieutenant of marine, but resigned in 1833 and devoted himself to teaching. Involved in the events of 1848, he was connected editorially with the "Journal des Travailleurs," and was appointed vice-president of the commission of Luxembourg. Blum was arrested for having taken part in the publication of an injurious libel addressed to the president of the Assemblée Constituante, but was soon released. He then took up his scientific occupation.Blum is the author of: (1) "Résumé d'Algèbre Elémentaire"; (2) "Résumé d'Arithmétique," Paris, 1843, both of which are comprised in the "Collection des Tableaux Polytechniques"; (3) "Cours Complet de Mathématiques," in two volumes, Paris, 1843-45. In 1844 he founded a scientific review, "Bulletin Polytechnique," which, however, he soon discontinued; and in 1855 a daily paper treating of mathematics, "La Science," which is still published as a weekly. Bibliography: La Grande Encyclopédie, s.v.; Larousse, Dictionnaire, s.v.S. I. Br. (By : Isidore Singer Isaac Broydé

37 Blum, Auguste. Overview Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.worldcat.org/wcidentities/np-blum,%20auguste.

38 Cours complet de Mathématiques, Том 2. Isaac Auguste Blum. Опубликована: 1845. Владелец оригинала: Оксфордский університет. Оцифровано 8 фев 2008. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=-mypaaaaqaaj&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.

39 Cours complet de mathématiques: a l'usage des aspirants a toutes les Écoles du couvernement. Géométrie élémentaire, trigonométrie rectiligne (Том 2), August Blum. Издатель - Carilian-Goeury, 1845. Владелец оригинала: Баварская государственная библиотека. Оцифровано 19 окт 2010. - 477 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=n5peaaaacaaj&hl=ru&source=gbs_book_other_versions.

40 Blum, Auguste. Note sur une construction mécanique des trois coniques. Nouvelles annales de mathématiques, journal des candidats aux écoles polytechnique et normale, Sér. 1, 2 (1843), p. 60-63 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://archive.numdam.org/archive/nam/nam_1843_1_2_/nam_1843_1_2__60_1/nam_1843_1_2__60_1.pdf.

41 Albree, Joe, David C. Arney, and V. Frederick Rickey. A Station Favorable to the Pursuits of Science: Primary Materials in the History of Mathematics at the United States Military Academy. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2000. - xii, 272 p.

42 Roback, A. A. Jewish Influence in Modern Thought. Cambridge, Mass: Sci-art Publishers, 1929. - 506 p.

43 Фр. слово consideration перекладається так: 1) розгляд: cela mérite considération - це заслуговує розгляду; prendre en considération - врахувати, прийняти до уваги; en considération de - беручи до уваги; з точки зору (кого-небудь) 2) обачність, обережність: agir sans aucune considération - чинити необачно 3) повага: agréez l'assurance de ma considération (distinguée) - з (глибокою) повагою (заключна формула листи) 4) зауваження; міркування; роздуми 5) міркування; мотив, причина 6) порожні міркування.

44 Список работ М. В. Остроградского / Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Ist/Ost/index.htm

45 Бутова, Калерия Александровна. Развитие дидактических взглядов в теории и практике выдающихся русских математиков первой половины XIX века : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01. - Курск, 1997. - 207 с.

46 Остроградский, Михаил Васильевич (1801-1861). Руководство начальной геометрии : Сост. на основании Наставления для образования воспитанников воен.-учеб. заведений..., утв. 24 дек. 1848 г. - Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1855-1860. - 24. - (Учебные руководства для военно-учебных заведений). Курс 5-го общего класса. - 1860. - VIII, 204 с., 1 л. черт.

47 Blum, Auguste (1812-1878), correspondancefamiliale [En ligne], Compléments historiographiques, Biographies, B,mis à jour le : 19/03/2015 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://correspondancefamiliale.ehess.fr/index.php?4740.

Наведемо з цього джерела довідку про Блума:

"Blum, Auguste (1812-1878)


Ce condisciple d’Auguste Duméril et Henri Delaroche à la pension de M. Morin à Fontenay-aux-Roses entre à l’Ecole polytechnique en 1831 (sous le prénom d’Isaac).

Auguste (Isaac) Blum est né en 8 novembre 1812 à Dijon ; en 1831, sa mère est veuve. An cours de sa vie professionnelle, il est chargé de mission(s) en Russie, où naît sa fille Clarisse (à Saint-Pétersbourg le 12 mars 1860). Auguste Blum décède à Paris (5e arr.) le 5 janvier 1878.

Auguste Blum publie un Cours complet de mathématiques, à l'usage des aspirants à toutes les écoles du Gouvernement (1844) et dirige un Atlas polytechnique, collection de résumés sur toutes les sciences pures et appliquées, par une société d'anciens élèves de l'École polytechnique, d'ingénieurs et de professeurs (1845). Avec Alfred de Gondrecourt et Théodore Du Moncel (1821-1884), il est le directeur du périodique La Science : journal du progrès des sciences pures et appliquées et des découvertes et inventions (1855-1857)".

48 Щербакова С. Ю. Культурно-антропологический аспект математики как учебного предмета в воззрениях выдающихся отечественных мыслителей XIX в. // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 2. – Том II (Психолого-педагогические науки). - С.26.

49 Клепко С. Ф. Кондорсе Марі Жан Антуан Ніколя де Каріта // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – С.320 – 322.
Скачати 183.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка