Клінічна фармакологія це наука, що займається вивченням лікарських засобівСторінка1/4
Дата конвертації05.12.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   41. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Впровадження в клінічну практику великої кількості лікарських засобів, необхідність визначення їх ефективності та безпеки призначення обумовлює по­требу уніфікованого підходу до системи вивчення їх фармакокінетики, фармакодинаміки, взаємодії та побічної дії у хворих. Це стало причиною введення у програму підготовки лікарів наприкінці 60-х початку 70-х років XX сторіччя нової медичної дисципліни - клінічної фармакології.

Клінічна фармакологія - це наука, що займається вивченням лікарських засобів (ЛЗ) в застосуванні до людини (ВООЗ). Вона вчить лікаря вибрати з усіх існуючих найефективніший і найбезпечніший препарат для індивідуалізованої терапії і профілактики з урахуванням його супутніх захворювань. Поглиблені знання з клінічної фармакології дозволять визначити правильний режим застосування ЛЗ, його лікарську форму і шляхи введення, запобігти й усунути побічні реакції і небажану взаємодію ліків між собою. Знання клінічної фармакології базується як на експериментальних даних і теоретичних положеннях фармакології і інших медикобіологічних наук так і на фактичному матеріалі клінічних дисциплін.

Викладання клінічної фармакології є найбільш оптимальним на клінічних терапевтичних базах, з урахуванням етіології захворювання, основних патогене­тичних механізмів його формування, клінічної картини його перебігу, відповідних лікарських препаратів з порівняльним їх аналізом і вибором потрібного.

Головним завданням при викладанні предмета повинна бути підготовка спе­ціаліста з достатнім обсягом теоретичних знань і практичних навичок для проведення максимально раціональної медикаментозної терапії у конкретного хворого, спеціаліста, володіючого методологією індивідуального підбору ефективних і безпечних препаратів на підставі фармакокінетики, фармакодинаміки, можливих виявів побічної дії, особливостей перебігу захворювання, вік хворого, оптимальних лікарських форм, складання раціональної у фармакокінетичному і фармакодинамічному відношенні комбінації ліків.

Студент повинен вміти розробити стратегію і тактику лікування захворювання у конкретного хворого і здійснювати динамічний контроль ефективності й безпеки медикаментозної терапії.

Програма з клінічної фармакології для студентів вищих медичних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.110101 „лікувальна справа" , 7.110104 „педіатрія", 7.110105 „медико-профілактична справа" у напрямку підготовки 1101 „Медицина" у відповідності з діючими нормативними документами. Програма складена на підставі наступних нормативних документів:


 • освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та освітньо- професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України №239 від 16.04.03 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 -„Медицина",

 • рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України № 152 від 24.03.04 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України №492 від 12.10.04 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін",

 • наказу МОЗ України № 148 від 31.01.03 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти",

 • експериментального навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТ8) і затвердженого Наказом МОЗ України №52 від 31.01.05 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня „спеціаліст" кваліфікації „лікар" у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа", „педіатрія", „медико- профілактична справа".

 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс, 2005).

Згідно з навчальним планом вивчення клінічної фармакології здійснюється протягом 5 року навчання.

Клінічна фармакологія як навчальна дисципліна: а) базується на вивченні студентами медичної біології, фізіології, патологічної фізіології, мікробіології, медичної хімії, біологічної хімії, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини, внутрішньої медицини, фтизіатрії, неврології, психіатрії, дерматології, венерології, травматології та ортопедії, акушерства і гінекології, й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами внутрішньої медицини, загальної практики (сімейної медицини), анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з клінічної фармакології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності

в) закладає основи формування уявлень про загальні принципи медикаментозної терапії основних захворювань і окремих їх проявів. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Програма дисципліни структурована на 1 модуль, до складу якого входять 3 блоки змістових модулів, 7 тем практичних занять відповідно до вимог „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492).

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТ -залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулів (залікових кредитів).

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) практичні заняття,

б) самостійна робота студентів.

Практичні заняття передбачають таку організаційну структуру:

1 .Підготовчий етап (організаційний, постановка навчальних цілей та їх мотивація, контроль вихідного рівня знань — тестові завдання за "Крок-2", усні теоретичні запитання, виписування рецептів).

2.Основний етап (формування професійних вмінь та навичок щодо визначення загальних принципів фармакокінетики, фармакодинаміки, клінічний розбір хворих, виписування рецептів, розв'язання типових фармакотерапевтичних задач та тестових завдань, виконання завдань з використанням комп'ютерної техніки).

Тривалість практичного заняття щодня становить 4 години, кількість днів - 7,5. Під час практичних занять необхідно використовувати аудіовізуальні засоби навчання: таблиці, слайди, прозірки, колекції лікарських препаратів, навчальні фільми, комп'ютерну техніку та ін.;

Обов'язковими є на кожному практичному занятті клінічний розбір хворого по темі заняття. Це передбачає:

- обстеження хворого

-формулювання попереднього діагнозу

-призначення необхідного лікування

-показання та протипоказання до призначення того чи іншого препарату

-клінічні прояви препаратів даної групи

-негативні прояви препаратів даної групи

-взаємодія різних препаратів

-аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують зміни функції організму людини під впливом препарату.

Самостійна робота студентів займає у вивченні дисципліни вагоме місце. Окрім традиційної позааудиторної підготовки студентів, вона включає, самостійну (індивідуальну) роботу - курацію хворого з написанням „Протоколу ефективності та безпеки лікарських засобів".

Кожний студент отримує форму „Протоколу...", яку заповнює під час роботи з хворим в позааудиторний час. Виставляється діагноз. Призначається план лікування. Дається характеристика лікарських препаратів, що призначені (обгрунтування призначення; оцінка безпеки ліків, що приймаються; взаємодія лікарських засобів, призначених хворому; рекомендації по амбулаторному лікуванню). На практичних заняттях студенти захищають свої роботи.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по його завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ"

Клінічна фармакологія як предмет має на меті підготовку спеціалістів, які во­лодіють достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок для прове­дення максимально раціональної лікарської терапії у конкретного хворого, володіють методологією вибору найбільш ефективних та безпечних лікарських засобів, а також їх комбінацій, враховуючи індивідуальні особливості організму, перебіг та форму захворювання, наявність супутньої патології, на основі даних доказової медицини.КІНЦЕВІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ"

Кінцеві цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ)

• Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними патологічними синдромами

• Визначити основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності і безпеки призначення лікарських засобів та аналізувати їх результати

• Використовувати основні параметри фармакокінетики з метою


раціонального призначення ліків інтерпретувати і враховувати у клінічній практиці особливості
клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів

 • Передбачити наслідки взаємодії ліків при комбінованому використанні та володіти навичками профілактики і корекції небажаних ефектів лікарських засобів

 • Проводити опитування хворих з метою збору лікарського анамнезу і передбачати можливість виникнення ускладнень фармакотерапії


Опис навчального плану з дисципліни

Клінічна фармакологія" для студентів за спеціальностями 7.110101

Лікувальна справа", 7.110104 „Педіатрія", 7.110105 „Медико-

профілактична справа". Кваліфікація - лікар.


Структура навчальної

дисципліниКІЛЬКІСТЬ ГОДИН, 3 НИХ

Рік

навчання


Вид

контролю


Всього

Аудиторних

СРС

Лекції

Практичних занять

45

0

30

5

5
Кредитів ЕСТS

1,5
Модуль 1: Змістових модулів 3

45 годин

0

30

15
Поточний та підсумковий (стандартний)

Зміст програми

Змістовий модуль 1. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево - судинну систему.

Змістовий модуль 2. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність.

Протизапальні лікарські засоби.

Антибактеріальні лікарські засоби.

Змістовий модуль 3. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Змістовий модуль 1.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево — судинну систему.

Конкретні цілі:


 • Пояснювати основні принципи лікування артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої недостатності на основі етіопатогенсзу вказаних нозологічних форм.

 • Аналізувати фармакологічні групи лікарських засобів, що застосовуються при лікування захворювань серцево-судинної системи.

 • Тема 1. Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на ліпідний обмін

Визначення предмету „клінічна фармакологія". Методи контролю ефективності та безпечності застосування різних лікарських засобів. Шляхи введення, розподілення, біотрансформація, виведення лікарських засобів. Механізм дії лікарських речовин, їх фармакологічні ефекти та зміни стану функцій організму у відповідь на вплив лікарських препаратів. Класифікація гіполіпідемічних лікарських засобів. Обфунтування вибору препарату в залежності від класу дисліпідемії. Дозовий режим, взаємодія з іншими групами препаратів. Оцінка ефективності і безпечності застосування. Побічна дія препаратів.

Тема 2. Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів.

Класифікація антиангінальних лікарських засобів. Особливості поєднаного застосування препаратів (органічних нітратів, В-адреноблокаторів та блокаторів кальцієвих каналів). Дозовий режим. Показання і протипоказання до призначення. Фактори, що знижують резистентність до препаратів цієї групи. Методи оцінки ефективності і безпеки терапії.Тема 3. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на здатність крові до зсідання

Лікарські засоби, що впливають на зсідання крові і фібриноліз: засоби, що стимулюють адгезію й агрегацію тромбоцитів, засоби, що збільшують утворення фібринових тромбів, інгібітори фібринолізу. Антитромботичні

препарати: антиагреганти, засоби, що перешкоджають утворенню фібринних тромбів (антикоагулянти прямої і непрямої дії). Засоби, що активують систему фібринолізу. Методи оцінки і критерії ефективності та безпеки лікарської терапії. Можливі ускладнення лікарської терапії захворювань крові. Діагностика, корекція і профілактика побічних реакцій.

Тема 4. Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних лікарських засобів.

Принципи лікування гіпертонічної хвороби. Класифікація антигіпертензивних препаратів. Обгрунтування вибору препарату' в залежності від стадії та ступеню артеріальної гіпертензії та типу гемодинаміки. Характеристика препаратів першої та другої лінії. Дозовий режим. Порівняльна характеристика лікарських засобів, щодо ефективності і принцип вибору, сумісність препаратів при різних варіантах перебігу і наявності супутньої патології. Оцінка ефективності і безпечності застосування. Вибір препарату та дозовий режим в залежності від віку, наявності вагітності.Тема 5. Клініко-фармакологічна характеристика антиаритмічних лікарських засобів

Класифікація антиаритмічних препаратів. Порівняльна характеристика окре­мих фармакологічних груп. Особливості вибору препарату для зняття приступів аритмії та їх превентивної терапії у конкретних ситуаціях. Роль засобів, що впливають на електролітний обмін. Роль серцевих глікозидів у боротьбі з аритміями. Дозовий режим. Взаємодія антиаритмічних препаратів між собою при комбінованій терапіїЗмістовий модуль 2.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну про­хідність. Протизапальні лікарські засоби. Антибактеріальні лікарські засоби.

Конкретні цілі:

• Пояснювати основні принципи лікування бронхообструктивного синдрому. • Аналізувати фармакологічні групи лікарських засобів, що впливаютьна бронхіальну прохідність та запальний процес.

 • Аналізувати різні групи антибактеріальних лікарських засобів.

Тема 6. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби.

Класифікація засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Фармакокінетика та фармакодинаміка. Дозовий режим. Особливості їх поєднаного застосування з глюкокортикоїдами. Терапевтична ефективність В2-агоністів, М-холіноблокаторів, метилксантинів. Вибір бронхолітичних засобів при знятті нападу астми і систематичній терапії ХОЗЛ, в тому числі -з урахуванням супутньої патології. Порівняльна характеристика їх терапевтичної цінності. Побічна дія препаратів, переваги і недоліки різних фармакологічних груп. Методи оцінки ефективності та безпеки терапії, з урахування ступеня бронхіальної обструкції, в'язкості харкотиння, стану центральної і периферичної гемодинаміки.

Класифікація стероїдних та нестероїдних протизапальних лікарських засобів. Сучасні уявлення про механізм дії. Порівняльна характеристика протизапальної дії препаратів. Показання та протипоказання до застосування. Дозовий режим. Схеми призначення глюкокортикоїдів. Сумісність препаратів у комбінованій терапії захворювань. Побічна дія, методи контролю ефективності і безпеки лікування.

Тема 7. Клініко-фармакологічна характеристика протиалергійних лікарських засобів.

Класифікація протиалергійних засобів: протигістамінні, препарати, що ускладнюють визволення з тучних клітин медіаторів негайного типу, препарати, що знижують проникливість судин. Фармакологічні ефекти. Застосування. Побічні ефекти. Протипоказання до застосування. Клінічні рекомендації.Тема 8. Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів.

Принципи сучасної антибактеріальної терапії. Класифікація антибіотиків. Роль антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів при інфекційних та гнійно-запальних захворюваннях. Вибір антибактеріальних засобів у відповідності до чутливості мікроорганізмів і локалізацією процесів, важкістю захворювання. Побічні ефекти і протипоказання до антибактеріальної терапії. Вибір антибактеріального лікарського засобу в залежності від фармакокінетики. Вікові особливості антибактеріальної терапії. Антибіотикорезистентність та шляхи її подолання.Змістовий модуль 3.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

Конкретні цілі:

 • Пояснювати основні принципи лікування захворювань органів травлення.

 • Аналізувати фармакологічні групи лікарських засобів, що застосовуються при лікування захворювань органів травлення.

Тема 9. _Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу.

Визначення принципів терапії при виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки, гастритах, колітах, ентеритах, синдрому подразненої кишки, гастро-езофагеальної рефлюксної хвороби. Значення препаратів, що впливають на секреторну функцію шлунка. Антихелікобактерна терапія. Гастроцитопротектори. Медикаментозна регуляція моторики травного каналу. Значення симптоматичних засобів: протиблювогних і блювотних, послаблюючих и антидіарейних. Дозовий режим.

Тема 10. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на гепатобіліарну систему та підшлункову залозу.

Принципи терапії холециститів, гепатитів та панкреатиту. Обгрунтування вибору та характеристика препаратів з ферментними та антиферментними властивостями. Особливості сумісного застосування спазмолітичних препаратів. Фармакокінетика та фармакодинаміка препаратів, що впливають на функцію печінки. Показання та протипоказання до застосування. Побічна дія. Дозовий режим. Оцінка ефективності та безпеки застосування.Тема 11. Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії.

Взаємодія лікарських препаратів при комплексній лікарській терапії: види і характер прояву взаємодії. Клінічні прояви взаємодії лікарських засобів. Комбіновані лікарські засоби. Переваги і недоліки комбінованих препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії. Класифікація видів побічної дії ліків, основні типи побічних реакцій і ускладнень лікарської терапії. Побічні реакції, пов'язані з фармакологічною активністю. Токсичні ускладнення. Порушення імунобіологічних властивостей організму. Алергійні і псевдоалергійні реакції. Ідіосинкразія. Клінічні прояви побічної дії лікарських засобів.

Загальне поняття про лікарську хворобу. Причини виникнення, основні клінічні варіанти і прояви лікарської хвороби. Синдроми, що виникають у відповідь на застосування лікарських засобів, як прояв лікарської хвороби (синдром Лайєлла, Стивена-Джонсона). Місце поліпрагмазії серед причин ускладнень лікарської терапії.

Тема 8. Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів.

Принципи сучасної антибактеріальної терапії. Класифікація антибіотиків. Роль антибіотиків і хіміотерапевтичних препаратів при інфекційних та гнійно-запальних захворюваннях. Вибір антибактеріальних засобів у відповідності до чутливості мікроорганізмів і локалізацією процесів, важкістю захворювання. Побічні ефекти і протипоказання до антибактеріальної терапії. Вибір антибактеріального лікарського засобу в залежності від фармакокінетики. Вікові особливості антибактеріальної терапії. Антибіотикорезистентність та шляхи її подолання.Змістовий модуль 3.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

Конкретні цілі:

 • Пояснювати основні принципи лікування захворювань органів травлення.

 • Аналізувати фармакологічні групи лікарських засобів, що застосовуються при лікування захворювань органів травлення.

Тема 9. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу.

Визначення принципів терапії при виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки, гастритах, колітах, ентеритах, синдрому подразненої кишки, гастро-езофагеальної рефлюксної хвороби. Значення препаратів, що впливають на секреторну функцію шлунка. Антихелікобактерна терапія. Гастроцитопротектори. Медикаментозна регуляція моторики травного каналу. Значення симптоматичних засобів: протиблювотних і блювотних, послаблюючих и антидіарейних. Дозовий режим.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка