Клінічна психологіяСкачати 99.97 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір99.97 Kb.
КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Клінічна психологія» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про психологічні аспекти хвороби і здоров’я. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, реферування та складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, відповідь на запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.

Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 7-15 сторінок тексту.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.

В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:


 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Скласти термінологічний словник:

- Тема 1: клінічна психологія, патопсихологія, клінічна нейропсихологія, психосоматологія, соматопсихологія, психогігієна, клінічне інтерв’ю.

- Тема 2: діагностичний процес, феномен, особистість, хвороба, здоров’я, норма, нозос, патос, реакція, стан, розвиток, психоз, непсихотичний рівень, екзогенний тип психічного реагування, ендогенний тип психічного реагування, психогенний тип психічного реагування, дефект, видужання, хроніфікація, адаптація, дезадаптація, компенсація, декомпенсація, позитивні симптоми, негативні симптоми.

- Тема 3: сенситивність, сенсорні розлади, гностичні розлади, агнозія, псевдоагнозія, амавроз, трубчатий зір, тотальна сліпота, парціальна сліпота, геміанопсія, амузія, парестезії, фантомний біль, таламічний синдром (синдром Дежеріна), анестезія, гіпестезія, анозоагнозії, афазія, дизартрія, дислалія, алалія, мутизм, апраксія, алексія, аграфія, дисграфія, акалькуляція.

- Тема 4: соматоформні розлади, внутрішня картина хвороби, гіпернозогнозія, гіпонозогнозія, тривожно-фобічний синдром, синдром невротичного заперечення, реактивна депресія, ейфорична псевдодеменція, синдром іпохондрії здоров’я, синдром патологічного заперечення хвороби.

- Тема 5: дизонтогенез, асинхронія психічного розвитку, розумова відсталість, затримка психічного розвитку, аутизм, психопатія, клінічна смерть, біологічна смерть, хоспіс, евтаназія, суїцидальна поведінка, постсуїцидальний стан, псевдовагітність, післяпологовий психоз.3. Підготувати реферативне повідомлення за темами:

 1. Предмет клінічної психології.

 2. Загальна історія розвитку клінічної психології.

 3. Задачі клінічної психології.

 4. Роль клінічної психології у діяльності практичних психологів, які працюють у органах внутрішніх справ.

 5. Принципи розрізнення психологічних феноменів та психопатологічних симптомів.

 6. Вплив психічного та соматичного захворювання на особу та її поведінку.

 7. Поняття «нозос», «патос», «реакція», «стан», «розвиток», психотичний та непсихотичний рівень психічних розладів.

 8. Нейропсихологія як розділ клінічної психології.

 9. Анатомо-морфологічна база вищих психічних функцій.

 10. Будова зорового аналізатора.

 11. Слуховий аналізатор, його анатомічна будова.

 12. Нейропсихологічні порушення мовлення.

 13. Сенсорні та гностичні розлади аналізаторних систем.

 14. Методи діагностики нейропсихологічних порушень.

 15. Історичний розвиток психосоматичної медицини.

 16. Внутрішня картина хвороби, типи психологічного реагування на тяжке соматичне захворювання.

 17. Робота психолога у соматичній клініці.

 18. Діагностика у психосоматиці.

 19. Психосоматичні аспекти депресії.

 20. Психосоматика харчової поведінки.

 21. Проблеми псевдовагітності у клінічній психології.

 22. Психопатія як форма дисгармонійного розвитку особистості.

 23. Проблеми суїцидальної поведінки у клінічній психології.

 24. Психоаналітичні концепції помирання.

4. Підготувати мультимедійні презентації по кожній теми навчальної дисципліни.
Запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки:

 1. Дайте визначення поняття клінічної психології. Назвіть та охарактеризуйте категорійний апарат клінічної психології.

 2. Структура клінічної психології.

 3. Назвіть методи дослідження у клінічній психології. Охарактеризуйте процес проведення клінічного інтерв’ю.

 4. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи розмежування психологічних феноменів та психопатологічних симптомів.

 5. Перерахуйте діагностичні принципи-альтернативи, розкрийте суть кожного з них.

 6. Назвіть та поясніть сенсорні та гностичні порушення роботи зорового аналізатора.

 7. Сенсорні та гностичні порушення роботи слухового аналізатора.

 8. Сенсорні та гностичні порушення шкірно-кінестетичного аналізатора.

 9. Афазії, їх класифікація.

 10. Апраксії, їх характеристика.

 11. Розкрийте поняття: алексія (дислексія), аграфія (дисграфія), акалькуляція.

 12. Назвіть порушення та захворювання із домінуванням у етіопатогенезі психічних факторів.

 13. Порушення та захворювання із домінуванням у етіопатогенезі соматичних факторів.

 14. Соматоформні розлади, їх класифікація.

 15. Клінічна картина особистості при класичних психосоматичних захворюваннях.

 16. Механізми психологічного захисту особистості при захворюваннях.

 17. Характеристика нозогеній.

 18. Динаміка психологічних проявів на протязі вагітності.

 19. Особливості образу фізичного Я особистості при дефектах зовнішності.

 20. Смерть в уяві дітей.

 21. Динаміка психологічних реакцій помираючих.

 22. Основні завдання та загальні принципи психологічного дослідження в клініці.

 23. Види діяльності клінічного психолога, застосування стандартизованих та нестандартизованих методик у практиці клінічного психолога.

 24. Повторення основних психопатологічних симптомів та синдромів.

 25. Повторення анатомічної будови головного мозку та аналізаторних систем.

 26. Методи нейропсихологічних досліджень.

 27. Дослідження особистості в клініці.

 28. Післяпологові психічні порушення у жінок.

 29. Психологія розумово відсталої дитини та дитини із затримкою психічного розвитку.

 30. Синдром раннього дитячого аутизму.

 31. Класифікація психопатій.

 32. Психологія суїцидальної поведінки.

 33. Індивідуальна та групова психологічна корекція.

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kppd -> samost rabot
samost rabot -> Складання структурно-логічних схем лекцій
samost rabot -> Складання структурно-логічних схем лекцій
samost rabot -> Анатомія та еволюції нервової системи людини
samost rabot -> Психологія девіантної поведінки
samost rabot -> Економічна психологія
samost rabot -> Соціальна психологія
samost rabot -> Основи біології та генетики людини
samost rabot -> Психологія праці
samost rabot -> Складання структурно-логічних схем лекцій
samost rabot -> Юридична психологія

Скачати 99.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка