Книжкова палата україниСторінка1/7
Дата конвертації11.12.2018
Розмір0.6 Mb.
#76292
  1   2   3   4   5   6   7
ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

17

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙДержавний бібліографічний

покажчик України


№ 17

Вересень 2007

(13062—13655)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 17

September, 2007

(13062—13655)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.
Укладачі: В.В.Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура В.Д.Одрини
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 29.08.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 3,49. Обл.-вид.арк. 3,82.

Тираж 170 пр. Зам. № 110.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

 Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

  1. Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 5

070 Газети. Преса. Журналістика 6

1 Філософські науки. Психологія 6

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 6  1. Суспільні науки 7

  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 7

316 Соціологія 7

32 Політика. Політологія 7

33 Економіка. Економічні науки 9

34 Право. Юриспруденція 11

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 21

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 25

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 25  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 26

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 27

55 Геологія. Науки про Землю 27

59 Зоологія 27

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 27

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 27

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 29

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 31

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 32

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 32

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.

Книжкова торгівля 32

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 34

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 34

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 34

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 44

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 44

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 44

82 Художня література. Літературознавство 45

9 Географія. Біографії. Історія 48

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 48

908 Краєзнавство 48

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі.Регіональна географія 48

93/94 Історія 49

Іменний покажчик 50

Географічний покажчик 56

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 17 59

________

У номері зареєстровано матеріали з газет за квітень, травень 2007 року.0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

13062. Новосвітній В. Науковий фестиваль з Британською Радою [у Києві] / Валерій Новосвітній // Хрещатик. — 2007. — 17 трав. (№ 72). — С. 14.

Див. 13200, 13211

003 Системи письма і писемності. Неофіційний стиль

Див. 13645

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

13063. Снаговський М. Ноутбук — іграшка і діловий помічник: [Про презен­тацію комп'ют. технологій корпор. Інтел, Київ] / Микола Снаговський // Слобід. край. — 2007. — 24 трав. (№ 55). — С. 2.006 Стандартизація та стандарти

13064. Мироненко Н. 20 травня — Всесвітній день метрології / Наталія Миро-ненко // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 22 трав. (№ 41). — С. 5.

Див. 13388

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

13065. Блюм В. Отраслевые ветеранские организации нужны / В. Блюм // Ма­гістраль. — 2007. — 9—15трав. (№ 33—34). — С. 9.

13066. Богдан О. Разом — до гуманності: [Про обл. орг. Т-ва Червон. Хреста Ук­раїни] / Олександр Богдан // Житомирщина. — 2007. — 8 трав. (№ 48). — С. 5.

13067. Пономарьов О. Переможці: Міжнар. укр. спілка учасн. війни береже па-м'ять про минулі битви і підтримує ветеранів / Олег Пономарьов; Комент. Віктора Не­така // Хрещатик. — 2007. — 8 трав. (№ 67). — С. 13.

13068. Сегеда Ю. Вінницький "Просвіті" — дев'яносто: [Про відзначення 90-річ. ювілею Вінниц. осередку Всеукр. т-ва] / Юрій Сегеда // Вінниччина. — 2007. — 22 трав.

13069. Щербаков О. ТСОУ [Товариство сприяння обороні України] відроджує "Зірницю": [За матеріалами бесіди з головою Севастоп. міськ. Т-ва сприяння обороні України Віктором Пархоменком] / Олександр Щербаков // Нар. армія. — 2007. —


25 трав. (№ 93). — С. 5.

Див. 13295, 13323, 13334, 13344, 13408, 13431, 13434, 13438, 13452-56, 13460, 13466-70, 13473-76, 13478, 13480-83, 13493-94, 13496-99, 13500, 13634, 13650

069 Музеї

13070. Бакалець В. Священне місце геніального митця слова: [Про Вінниц. літ.-мемор. музей М.М. Коцюбинського] / Вікторія Бакалець // Вінниччина. — 2007. —


4 трав. (№ 33). — С. 6.

13071. Відкриють музей журналістики [у США] // Демокр. Україна. — 2007. — 26 трав. (№ 94). — С. 8.

13072. Дерновий В. Вінничина — край авіаційний: [Про Військ.-іст. музей Повітр. сил Збройн. сил України, Вінниця] / Володимир Дерновий // Нар. армія. — 2007. — 23 трав. (№ 91). — С. 7.

13073. Зберігаючи історичну та духовну спадщину: [Про роботу музеїв в Донец. обл.] // Донеччина. — 2007. — 18 трав. — (Рідний край).

13074. Росляк Р. Військові музеї — матеріалізована пам'ять: [Про кн. Віктора Карпова "Музейна справа у Збройних силах України (1996—2006)"] / Роман Росляк // Нар. армія. — 2007. — 23 трав. (№ 91). — С. 7.

13075. Сущенко О. Заходиш до музею — потрапляєш до театру: [Про Музей театр., муз. та кіномистецтва України] / Ольга Сущенко // Вечір. Київ. — 2007. — 18 трав. (№78). — С. 13.

13076. Україна. Президент (2005 —; В. Ющенко). Питання історико-архі­тектурної пам'ятки — музею "Київська фортеця": Указ Президента України // Уряд. кур'єр. — 2007. — 16 трав. (№ 84). — Орієнтир, с. 1.

13077. Ярміш Г. "Не хочу за барабаном идти...": [Про "Літ.-мемор. музей Сково­роди" в Харкові] / Ганна Ярміш // Слобід. край. — 2007. — 12 трав. (№ 50). — С. 17.

Див. 13484, 13635070 Газети. Преса. Журналістика

13078. Пішли у світ незнаними шляхами: [Про журналістів обл. газ. "Соціаліст. Хар­ківщина" — ниніш. "Слобід. край"] // Слобід. край. — 2007. — 19 трав. (№ 53). — С. 20.

13079. Погосова Н.М. З Надією: [Бесіда з ред. газ. "Черниг. неделя" Надією Михайлів­ною Погосовою / Записала Людмила Пархоменко] // Деснян. правда. — 2007. — 15 трав.

13080. Сапон В. Деснянці воювали: зі зброєю в руках і словами полум'яними:


[З історії газ. "Деснян. правда"] / Володимир Сапон // Деснян. правда. — 2007. — 8 трав.

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ159.9 Психологія

13081. Яновська Г. Діти індиго — люди майбутнього? / Ганна Яновська // Сло-бід. край. — 2007. — 12 трав. (№ 50). — С. 20.2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

13082. "Гілки зелені в хмарах ваших...": [Про святкування П'ятдесятниці] // Київ. правда. — 2007. — 25 трав.

13083. Гудзик К. "Царское дело": [Щодо завершення процесу приєднання до Рус. православ. церкви так званої Рус. православ. церкви за кордоном ] / Клара Гудзик // День. — 2007. — 25 трав. (№ 84). — С. 8.

13084. Зелена неділя ворота літу відкриває: [Про свято П'ятдесятниці] / Підгот. Ганна Іванова // Демокр. Україна. — 2007. — 22 трав. (№ 90). — С. 9.

13085. Манженко В. Данина "любителю священыя Бібліи": [Про Міжнар. семі­нар "Християнство і освіта: Укр. контекст", Харків] / Валерій Манженко // Слобід. край. — 2007. — 5 трав. (№ 48). — С. 17.

13086. Митрофан (архієпископ). Щастя, подароване Всевишнім: [Бесіда з ві­карієм Київ. митрополії Митрофаном / Записала Маріанна Кавка] // Демокр. Україна. — 2007. — 11 трав. (№ 83). — С. 10.

13087. Новосвітній В. Як відчути Бога: Уперше в Україні видано Закон Божий для незрячих: [За матеріалами бесіди з митрополитом Луцьк. і Волин. Укр. православ. церкви Москов. патріархату Нифонтом, головою правл. Упр. т-ва сліпих Юрієм Симон­чуком] / Валерій Новосвітній // Хрещатик. — 2007. — 18 трав. (№ 73). — С. 10.

Див. 13448

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 13073, 13091, 13120, 13122, 13131, 13133, 13139-40, 13142, 13146, 13282, 13286, 13322, 13352, 13368, 13370, 13402, 13424, 13427

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

13088. Разуваєва І. Примара безлюдних територій: [Про демогр. ситуацію в За­поріз. обл.: Бесіда із заст. начальника голов. упр. праці та соц. захисту населення облдержадмін. Іриною Разуваєвою: З публ. стат. даних / Записала Ніна Ломонос] // Де­мокр. Україна. — 2007. — 24 трав. (№ 92). — С. 6.

Див. 13088

316 Соціологія

13089. Пономарьов О. З молоддю — у майбутнє: [Про Всеукр. збір-похід "Козац. шляхами", Черкас. обл.] / Олег Пономарьов; Комент. Ірини Бєлової // Хрещатик. — 2007. — 15 трав. (№ 70). — С. 14.

13090. Свачій І. Соціологи рахують голоси: Регіонали та комуністи отримають більшість у парламенті навіть без підтримки Соцпартії: [З публ. стат. даних] / Ігор Свачій // Хрещатик. — 2007. — 8 трав. (№ 67). — С. 3.

13091. Що люди думають [про Президента та уряд України]: [За матеріалами соц. опитування: З публ. стат. даних] // Деснян. правда. — 2007. — 5 трав.

Див. 13228

32 Політика. Політологія322 Відносини між державою та церквою

13092. Салецький І.О. "Права на помилку не маю...": [Бесіда з начальником від. у справах релігій Вінниц. облдержадмін. Ігорем Олександровичем Салецьким / Записала Олена Кобильченко] // Вінниччина. — 2007. — 4 трав. (№ 33). — С. 5.

323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини

13093. Кульчицький С. Чи є Биківня символом декомунізації українського сус-пільства? / Станіслав Кульчицький // День. — 2007. — 22 трав. (№ 81). — С. 4.323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

13094. Даниленко Д. Білорусь: опозиція без лідера / Данило Даниленко // Демокр. Україна. — 2007. — 24 трав. (№ 92). — С. 4.

13095. Жумабаєв А. Казахстан готується до "Нового ривка": [Бесіда з послом Казахстану в Україні Амангельди Жумабаєвим / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 23 трав. (№ 82). — С. 1, 3.

13096. Мартинов А. Вірмени обрали новий парламент / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 12 трав. (№ 84). — С. 4.

13097. Мартинов А. Іран на шляху до тимчасового компромісу? / Андрій Марти­нов // Демокр. Україна. — 2007. — 24 трав. (№ 92). — С. 4.

13098. Мартинов А. Румунія: замість імпічменту президента — недовіра парла­менту? / Андрій Мартинов // Демокр. Україна. — 2007. — 22 трав. (№ 90). — С. 4.

13099. Петренко Є. Румунія: внутрішні чвари заважають європрогресу / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2007. — 24 трав. (№ 92). — С. 4.

13100. Петрів П. Франція розлютила комуністів / Петро Петрів // Демокр. Ук­раїна. — 2007. — 22 трав. (№ 90). — С. 4.

13101. Северин І. Басеску [президент Румунії] повертається... / Ірина Северин // День. — 2007. — 22 трав. (№ 81). — С. 3.

Див. 13647323(477) Внутрішня політика України

13102. Антал О.П. Дострокові парламентські вибори потрібні...: [Бесіда з деп. облради від Нар. блоку Литвина Олександром Петровичем Анталом / Записала Надія Тегза] // Новини Закарпаття. — 2007. — 19 трав. (№ 55—56). — С. 5, 9.

13103. Вітренко Н. Наталія Вітренко: "Годівничка — одна, а мегаблоків — два": [Бесіда з лідером Прогрес.-соціаліст. партії України / Записав Михайло Шкурін] // Хре­щатик. — 2007. — 25 трав. (№ 77). — С. 4.

13104. Гасюк П. Петро Гасюк: В українській політиці почався процес очищення: [Бесіда з нар. депутатом України / Записав Роман Данильчук] // Свобода слова. — 2007. — 9 трав. (Чис. 19). — С. 4.

13105. Горбенко Н.А. Хтось прагне миру — хтось — розбрату: [Про політ. ситуацію: Бесіда з нар. деп. України Наталією Арсентіївною Горбенко / Записала Наталя Віргуш] // Черкас. край. — 2007. — 18 трав. (№ 37). — С. 5.

13106. Джексон Б. Криза в Україні... / Брюс Джексон // День. — 2007. — 22 трав. (№ 81). — С. 7.

13107. Жук Ю. Важкий шлях до порозуміння: Крим повинен стати зразком цивілізованості між націями, що живуть на українській землі / Юрій Жук // Персонал Плюс. — 2007. — 25 квіт.—1 трав. (№ 16). — С. 8.

13108. Маленькі фанати великої політики: [Про політ. процеси в Україні: Висловлювання] / Підгот. Наталія Ромашова // День. — 2007. — 22 трав. (№ 81). — С. 4. — Авт.: Сергій Кримський, Ігор Лосєв, Семен Глузман та ін.

13109. Мартиненко М. Микола Мартиненко: "Не може бути сильною держава, де нехтують законами": [Бесіда з головою Київ. міськ. орг. партії "Наша Україна" / За­писав Петро Щербина] // Хрещатик. — 2007. — 7 трав. (№ 66). — С. 3.

13110. Свачій І. Криза скресла: Політологи навіть не знають, що нового по­радити політикам: [Про "круглий стіл" під назвою "Реформув. політ. системи України: мотиви, наслідки, сценарії подолання кризи", організ. Нац. ін-том стратег. дослідж.] / Ігор Свачій // Хрещатик. — 2007. — 23 трав. (№ 76). — С. 3.

13111. Шебанов В.А. Якщо в нас найвищою владою є народ, то...: [Бесіда з чле­ном фракції "Наша Україна" Дніпропетр. облради Вадимом Анатолійовичем Шебановим / Записала Наталія Абросимова] // Зоря. — 2007. — 24 трав. (№ 54). — С. 4.

Див. 13149, 13277327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

13112. Аксьонов Г. Двері Альянсу відчинені...: [Бесіда з головою ревіз. коміс. Ліги громад. орг. "Україна-НАТО" Геннадієм Аксьоновим / Записав Сергій Зятьєв] // Нар. армія. — 2007. — 4 трав. (№ 80). — С. 4.

13113. Калай-Клайтман З. Зіна Калай-Клайтман: Якщо атаки ХАМАС не при-пиняться, Ізраїль буде змушений відповісти адекватно: [Бесіда з Надзв. і Повнов. По-слом Держави Ізраїль в Україні / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 22 трав.
(№ 81). — С. 1, 3.

13114. Касьяненко М. "Він виношував ідею вільної об'єднаної Європи": Молод-ша дочка [британ. політика] Уїнстона Черчилля леді Мері Соамс вирішила пройти крим. дорогами свого батька / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 23 трав. (№ 82). — С. 4.

13115. Росія і Захід: велике похолодання: [З вид.The Есonomist, 18 трав. 2007] // День. — 2007. — 22 трав. (№ 81). — С. 7.

13116. Сірук М. Збройовий інтерес: НАТО бачить можливості для співпраці з укр. ОПК [оборонно-промисловий комплекс] / Микола Сірук // День. — 2007. — 23 трав. (№ 82). — С. 3.

13117. Тимчук Д. Афганістан: "іспит на зрілість" для НАТО / Дмитро Тимчук // Нар. армія. — 2007. — 18 трав. (№ 87—88). — С. 11.

Див. 13095

329 Політичні партії та рухи

329(477) Політичні партії та рухи в Україні

13118. Луценко Ю. Юрій Луценко: "Найголовніше у житті — залишатися самим собою": [Про демокр. громадян. рух "Нар. самооборона": Бесіда з лідером руху / Записа­ла Світлана Тарасенко] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 11 трав. (№ 67—68). — С. 4.

13119. Свачій І. Із биками — до юпітерів: [Про прес-конф. лідера громадян. руху "Нар. самооборона" Юрія Віталійовича Луценка] / Ігор Свачій // Зоря Полтавщини. — 2007. — 25 трав. (№ 77). — С. 4.

Див. 13090, 13102-03, 13109, 13111

33 Економіка. Економічні науки

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

13120. Кривоніс О. Зарплата. А що за цифрами?: [З публ стат. даних] / Олег Кривоніс // Вінниччина. — 2007. — 15 трав.

13121. Михайлець В. До війська на... лікування...: [Бесіда з начальником центр. військ.-лікар. коміс. М-ва оборони України полковником мед. служби запасу Василем Михайлецем / Записав Сергій Зятьєв] // Демокр. Україна. — 2007. — 22 трав. (№ 90). — С. 7.

13122. Нешик С.С. Роботодавець — працівник: ціна життя: [Про охорону праці на вир-ві: Бесіда із заст. голови Вінниц. облради Степаном Степановичем Нешиком / За­писала Галина Чорна] // Вінниччина. — 2007. — 4 трав. (№ 33). — С. 2.

13123. Підготовці робітничих кадрів — повсякденну увагу // Праця і зарплата. — 2007. — 4 трав. (№ 80). — С. 4.

13124. Снаговський М. Літня пора — час для роздумів про професійне майбутнє: [Про ярмарок професій для молоді, організ. Харк. обл. центром зайнятості, смт Зачепи­лівка Харк. обл.] / М. Снаговський // Слобід. край. — 2007. — 24 трав. (№ 55). — С. 9.

13125. Тітов М. Микола Тітов: "У високопосадовців має бути висока зарплатня": [Відповіді заст. голови Харк. облради на запитання читачів у "Прямій лінії" в ред. газ. "Слобід. край" / Підгот. Ніна Чернова] // Слобід. край. — 2007. — 22 трав. (№ 54). — С. 4—5.

13126. Черненко М. Микола Черненко: "Подолати борги з зарплати — завдання першочергове": [Бесіда із заст. голови облдержадмін. / Записала Галина Проніна] // Житомирщина. — 2007. — 26 трав. (№ 55). — С. 3.

Див. 13321

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

13127. Бабошин В.О. Відродимо село — зміцнимо державу: [Про сприяння житл. буд-ву на селі: Бесіда з кер. Вінниц. обл. фонду підтримки сприяння інвестиціям та буд-ву Володимиром Олексійовичем Бабошиним: З публ. стат. даних / Записав Олек­сандр Галіза] // Подолія. — 2007. — 19 трав.13128. Салигін В. Земля на благо людини й економіки: [Щодо питання землеко­ристування в Харк. обл.] / Васілій Салигін // Слобід. край. — 2007. — 12 трав. (№ 50). — С. 4.

Див. 13128334 Форми організації та співробітництва в економіці

13129. Соціальна відповідальність бізнесу: [Матеріали темат. "круглого столу" в ред. газ. "Хрещатик": Висловлювання / Підгот. Дмитро Джангіров] // Хрещатик. — 2007. — 14 трав. (№ 69). — С. 4—5. — Авт.: Андрій Ротовський, Руслан Скиба, Ірина Кузнє­цова та ін.336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

13130. Волошок Л. Щоб сформувати культуру безготівкових розрахунків: [Про засід. банк.-кредит. ради, Чернігів] / Леонід Волошок // Деснян. правда. — 2007. — 22 трав.

13131. Волошок Л.П. Фінансові легені регіону: [Бесіда з начальником упр. Нац. банку України в Черніг. обл. Леонідом Петровичем Волошком / Записав Микола Буд­лянський] // Деснян. правда. — 2007. — 19 трав.

13132. Качук В.В. Банківський сектор — нові здобутки / В. В. Качук // Слобід. край. — 2007. — 19 трав. (№ 53). — С. 8.

13133. Корецька Я. Кредити подешевшають: Нацбанк знизив процент. ставку на 0,5%: [З публ. стат. даних] / Яна Корецька // Хрещатик. — 2007. — 22 трав. (№ 75). — С. 9.

13134. Люфутан В.М. Вам допоможе "Фінансова допомога": [Відповіді голови правл. Харк. кредит. спілки "Фін. підтримка" В'ячеслава Миколайовича Люфутана та його заст. Олени Олександрівни Мігланс на запитання читачів у "Прямій лінії" в ред. газ. "Слобід. край" / Підгот. Василь Медвідь] // Слобід. край. — 2007. — 5 трав. (№ 48). — С. 6.

13135. Миронівський І. Іпотека подешевшає завдяки впровадженню укр. банками відповідних облігацій: [За матеріалами бесіди з викон. дир. проекту "Ініціатива сприяння кредитуванню" Девідом Лактерхендом] / Іван Миронівський // Хрещатик. — 2007. — 16 трав. (№ 71). — С. 8.

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

13136. Галицький І.А. Кінець тарифним митарствам: [Про ціни на житл.-комун. послуги: Бесіда з начальником Держ. інспек. з контролю за цінами у Вінниц. обл. Ігорем Андрійовичем Галицьким / Записала Галина Чорна] // Вінниччина. — 2007. — 22 трав.

13137. Константінов Ю. Державне регулювання ціни на ліки — соціальна від­повідальність перед пацієнтом: [З публ. стат. даних] / Юрій Константінов // Ваше здо­ров'я. — 2007. — 11 трав. (№ 17). — С. 8.

13138. Яструбинський В. Василь Яструбинський: "До 1 липня надамо звіт про аудиторську роботу щодо тарифів": [Бесіда з кер. Голов. упр. цінов. політики / Записала Оксана Корнійчук] // Хрещатик. — 2007. — 11 трав. (№ 68). — С. 2.

Див. 13399338(477) Економічне становище України

13139. Соціально-економічне становище Житомирської області за січень — бе-резень 2007 року: [Стат. дані] // Житомирщина. — 2007. — 22 трав. (№ 53). — С. 5.

13140. Соціально-економічне становище Рівненської області за січень — квітень 2007 року: [Стат. дані] // Вільне слово. — 2007. — 24 трав. (№ 41). — С. 6.

13141. Тарабанчук Г.М. Із партії крижопільчан: [Про соц.-екон. розв. Крижо­піл. р-ну: Бесіда з головою райдержадмін. Григорієм Михайловичем Тарабанчуком / За­писала Олена Кобильченко] // Вінниччина. — 2007. — 18 трав. (№ 37). — С. 2.

13142. Чернігівщина у І кварталі 2007 року: [Стат. дані] // Деснян. правда. — 2007. — 3 трав. (№ 48). — С. 2.

Див. 13281338.48 Туризм. Економіка туризму

13143. Дмитрів І. Де паслися воли...: [Про Воловец. р-н Закарпат. обл.: Дор. нотатки] / Іван Дмитрів // Демокр. Україна. — 2007. — 5 трав. (№ 81). — С. 9.

13144. Ларіонова Н. Донбас: кочегарня або рай для туристів?: Основ. тенденції проведення турист. сезону 2007 р. обговорювали фахівці ком. з туризму донец. Торг.-пром. палати / Наталія Ларіонова // Донеччина. — 2007. — 22 трав.

13145. Прудченко В. Шукач здоров'я на стежці туристичній...: [Про перший обл. турист.-краєзн. семінар-практикум на тему: "Реалізація засобів туризму у вихованні здо­рового способу життя підростаючого покоління", Дніпропетровськ] / Віталій Прудченко // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 12 трав. (№ 38). — С. 6.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка