Книжкова палата україниСторінка1/8
Дата конвертації10.01.2019
Розмір0.7 Mb.
#78794
  1   2   3   4   5   6   7   8
ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

13

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

“КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 13

Липень 2007

(10243—11009)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 13

July, 2007

(10243—11009)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура І.С.Сіренко
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 10.07.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 4,19. Обл.-вид.арк. 4,75.

Тираж 166 пр. Зам. № 85.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

  2. Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 5

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

050 Серіальні видання 5

  1. Організації та інші типи об’єднань.

Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги ……..8

1 Філософські науки. Психологія 8

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 8


  1. Суспільні науки 9

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.

Гендерні дослідження 9  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 9

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 9

316 Соціологія 9

32 Політика. Політологія 9

33 Економіка. Економічні науки 15

34 Право. Юриспруденція 18

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 24

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 27

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 27  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 29

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-математичних,

природничих та хімічних наук. 30

51 Математика 30

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 30

53 Фізика 31

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 31  1. Біологічні науки 31

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 31

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 31

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 33

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 35

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 36

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.

Книжкова торгівля 36

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені

галузі 38

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 39

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.Будівельно-монтажні роботи 39

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 39

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 48

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 48

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 48

82 Художня література. Літературознавство 48

9 Географія. Біографії. Історія 56

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки

908 Краєзнавство 56

93/94 Історія 57

Іменний покажчик 60

Географічний покажчик 70

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 13 72

________

У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року.0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

10243. Семенченко М. Асортимент під контролем ІТ: Рітейл переходить на інте­лект. технологію упр. / Марія Семенченко // День. — 2007. — 28 берез. (№ 53). — С. 5.

Див. 10625, 10674

006 Стандартизація та стандарти

10244. Ригун А. Від лабораторії — до підприємства: [Про кн. "На сторожі якості"] / Аліна Ригун // Житомирщина. — 2007. — 13 берез. ( №27). — С. 4.008 Цивілізація. Культура. Прогрес

10245. Богуцький Ю. Юрій Богуцький: "Ми повинні продемонструвати народо­ві України творчі здобутки кожного регіону...": [Бесіда з міністром культури і туризму Украї­ни / Записав Яків Гальченко] // Голос України. — 2007. — 23 берез. (№ 51). — С. 1, 13.

10246. Кущ Л. "Кобза і бандури — це не наші інструменти": [Про розшир. коле­гію упр. культури і туризму Донец. облдержадмін. щодо виконання прогр. "Культура До­неччини": З публ. стат. даних] / Ліна Кущ // Голос України. — 2007. — 31 берез. (№ 57). — С. 13.01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

10247. Зленко Г. Жив пам'яттю про Україну: До 125-річчя від дня народж. [бібліографа] Богдана Комарова // Чорномор. новини. — 2007. — 18 січ.02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

10248. Бібліотека — ключова ланка інформаційного забезпечення: [Про Всеукр. нараду директорів б-к вищ. навч. закл. III—IV рівня акредитації, Дніпропетровськ] // Голос України. — 2007. — 16 берез. (№ 46). — С. 11.

10249. Криволапчук Т. Біля духовних джерел Кобзаря: [Про збори Клубу бібліотекарів України] / Тетяна Криволапчук // Літ. Україна. — 2007. — 22 берез.
(№ 11). — С. 4.

10250. Півторак Л. Чи потрібні бібліотеки?: [Про ситуацію з б-ками Сав­ранщини] / Лариса Півторак // Одес. вісті. — 2007. — 24 берез. (№ 24). — С. 12.

10251. Тимошенко В. Бібліотеку української літератури в Москві вдалося від­стояти / Віктор Тимошенко // Голос України. — 2007. — 16 берез. (№ 46). — С. 5.

050 Серіальні видання

10252. Баран Є. "Гей, там, на горі, Січ іде!..": Огляд [журн.] "Січеслава" / Євген Баран // Літ. Україна. — 2007. — 29 берез. (№ 12). — С. 6.

10253. Біленко В. На бистрині часу: Журн. "Дніпро" — 80 / Володимир Біленко // Культура і життя. — 2007. — 28 лют. (№ 9). — С. 8.

10254. Крайня Г. Вісім десятиліть [журналу] "Дніпра" / Галина Крайня // Літ. Україна. — 2007. — 8 берез. (№ 9). — С. 4.

10255. Шлапак В.В. Мовою людських норовів і пристрастей: [Бесіда з голов. ред. Міжнар. рос. журн. "Ренессанс" Віктором Володимировичем Шлапаком / Записав Володимир Югов] // Голос України. — 2007. — 3 берез. (№ 40). — С. 8—9.

Див. 10672, 10968

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

10256. Артеменко О. Секрет прозріння: [Про громад. благод. орг. "Інформ. центр незряч. юристів України та допомоги інвалідам": За матеріалами бесіди з дир. орг. Володимиром Миколайовичем Турським] / Олександр Артеменко // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 20.

10257. Білоконь К. У Києві відкрився "Русский дом": [Про відкр. Рос. центру науки і культури в Україні, Київ] / Катерина Білоконь // День. — 2007. — 29 берез.


(№ 54). — С. 2.

10258. Зборовський А. Ювілей [історичного клубу] "Холодного Яру" / Анатолій Зборовський // Культура і життя. — 2007. — 14 берез.

10259. Зеленська Т. Презентація проекту "Козацька слава — маленьким чита­чам" Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000" в Полтаві / Тетяна Зеленська // Культура і життя. — 2007. — 28 берез.

10260. Корж В. Створено Фонд національної пам'яті: [Про установ. конф. Між­нар. благод. фонду нац. пам'яті України, Київ] / В. Корж, Б. Пономаренко // Голос Украї­ни. — 2007. — 31 берез. (№ 57). — С. 13.

10261. Кревський М. Ювілей волинської виставки пожежно-рятувальної служби / Микола Кревський // Луц. замок. — 2006. — 21 груд. (№ 51). — С. 3.

10262. Мамонтов В. Ювілей обласної Організації ветеранів / Віктор Мамонтов // Одес. вісті. — 2007. — 17 берез. (№ 21). — С. 3.

10263. Потиліко А. Ветерани: це не статус, це — рух: [Про Орг. ветеранів війни та праці Ренійс. р-ну Одес. обл. ] / Андрій Потиліко // Одес. вісті. — 2007. — 15 берез. (№ 20). — С. 8.

10264. Спадкоємці славетних традицій: [Про обл. Центри нац. культур] // Одес. вісті. — 2007. — 22 берез. (№ 23). — С. 4.

Див. 10427, 10650, 10693-95, 10697, 10701, 10704-05, 10708-12, 10715-17, 10719, 10722, 10724, 10732-34, 10950, 10956, 10978, 11002, 11009

069 Музеї

10265. Дурунда А. Храм духовності: [Про музей у Копашів. серед. шк. Хуст. р-ну Закарпат. обл.] / Андрій Дурунда // Літ. Україна. — 2007. — 1 берез. (№ 8). — С. 2.

10266. Касьяненко М. Крим перебудовує музейну справу / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 11 квіт. (№ 61). — С. 6.

10267. Нестеренко А. Реконструкція Шевченківського національного музею-заповідника "Тарасова гора" загрожує перетворитися на довгобуд: [За матеріалами бесі­ди з ген. дир. музею-заповідника Мар'яном Пиняком] / Андрій Нестеренко // Голос Ук­раїни. — 2007. — 17 берез. (№ 47). — С. 1, 2.

10268. Півторак Л. На висотах [Ширяївського] районного музею / Лариса Пів­торак // Одес. вісті. — 2007. — 28 лют. (№ 16). — С. 16.

10269. Півторак Л. Щоб зберегти минувшину: [Про Савран. район. іст. -краєзн. музей: За матеріалами бесіди із зав. музею Іриною Миколаївною Ткачук] / Лариса Пів­торак // Одес. вісті. — 2007. — 15 берез. (№ 20). — С. 7.

10270. Подільський Е. Зоря принадного кохання: [Про створення Музею кохан­ня] / Едуард Подільський // Магістраль. — 2007. — 24 лют.—2 берез. (№ 13). — С. 21.

10271. Щоткіна К. "Мистецький Арсенал": починаємо нове життя: [Про прес-конф. співробітників держ. п-ва "Культ.-худож. і музейн. комплекс "Мистец. Арсенал", щодо його розбудови, Київ] / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. — 2007. — 31 берез.—6 квіт. (№ 12). — С. 17.

Див. 10917, 10933, 10951, 10954

070 Газети. Преса. Журналістика

10272. Бурбан В. Володимир Мостовий, або Феномен "Дзеркала тижня": [За матеріалами бесіди з ред. однойм. газ. Володимиром Павловичем Мостовим] / Володи­мир Бурбан // Культура і життя. — 2007. — 14 берез.

10273. Глузова Н. Преса Німеччини / Неля Глузова // Голос України. — 2007. — 24 берез. (№ 52). — С. 10.

10274. Дев'ять десятиліть з людьми і для людей: Сьогодні обл. газ. ["Київ. прав­да"] виповнюється 90 років // Голос України. — 2007. — 24 берез. (№ 52). — С. 22.

10275. Дубров Б. Призначено й... розстріляно: [Про відп. ред. газ. "Чорномор. ко­муна"] / Борис Дубров // Чорномор. новини. — 2007. — 3 берез. (№ 24—25). — С. 3.

10276. Козюра В. Навколо роздержавлення ЗМІ [засоби масової інформації] ба­гато спекуляцій: (Нотатки з XVI звіт. -вибор. конф. обл. орг. Нац. спілки журналістів Ук­раїни) / Віктор Козюра // Одес. вісті. — 2007. — 14 лют. ( №12). — С. 11.

10277. Колосов С. Порада реформаторам: замість роздержавлення — створити громадські друковані ЗМІ [засоби масової інформації] / Сергій Колосов // Голос України. — 2007. — 15 берез. (№ 45). — С. 3.

10278. Кузнецова С. Легендарний "Моряк": [З історії газ.] / Светлана Кузнецова // Одес. вісті. — 2007. — 21 лют. (№ 14). — С. 11.10279. Кучерява О. Законодавці хочуть дати волю ЗМІ [засоби масової інформа­ції]: [Про засід. "круглого столу" під назвою "Пробл. вдосконалення законодав. забезп. діяльн. ЗМІ", Київ] / Олександра Кучерява // Голос України. — 2007. — 2 берез. (№ 39). — С. 2.

10280. Манько М. Комунальних газет у Запорізькій області налічується трохи більше як два десятки, але "розкрученою" серед них є лише бердянська "Південна зоря" / Микола Манько // Голос України. — 2007. — 24 берез. (№ 52). — С. 10.

10281. Марущак В. Журналісти уточнюють орієнтири: Нотатки з ХІ звіт.-вибор. конф. Миколаїв. обл. орг. НСЖУ: [З публ. стат. даних] / Валерій Марущак // Рідне При­бужжя. — 2007. — 13 берез.

10282. Томак М. Уроки "концентрованої" журналістики: теорія і практика: Мо­лоді "акули пера" — про свої враження від Шк. якісної журналістики: [Висловлювання] / Маша Томак // День. — 2007 . — 31 берез. (№ 56). — С. 8. — Авт.: Євген Пилипенко, Максим Асауляк, Антоніна Почепецька та ін.

10283. Устименко. Б. Як ми з [журналістом] Рудим Буджаком мандрували: [На­рис] // Чорномор. новини. — 2007. — 13 січ. (№ 3—4). — С. 3.

10284. Фисун О. За тебе, мій краю: [Про ж-ста і літератора Федора Олексійовича Мицика (1911—1941)] / Олександр Фисун // Літ. Україна. — 2007. — 15 берез. (№ 10). — С. 7.

10285. Швайко Д. 12 років тому не стало [журналіста] Влада Лістьєва (1956—1995): [Нарис] / Дарина Швайко // Магістраль. — 2007. — 3—9 берез. (№ 15). — С. 9.

Див. 10668, 10886, 10902, 10920, 10922, 1094309 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

10286. Цимбалюк Є. Тішуся, що подарував своєму народові крихітку його гор­дості: [За матеріалами бесіди з авт. пер. Остроз. Біблії сучас. укр. мовою отцем Рафаїлом (Роман Торконяк)] / Євген Цимбалюк, Олександра Юркова // Голос України. — 2007. — 20 берез. (№ 48). — С. 18.

Див. 10821

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ1/14 Філософія

10287. Подлужна А. Серйозні ігри зі стилем: [Про моногр. Наталі Чечель "По­вертаючи стиль" з філософії, історії укр. культури та гуманістики] / Алла Подлужна // День. — 2007. — 30 берез. (№ 55). — С. 19.10288. Сидор-Гібелинда О. Бодріяр, портрет в екстер'єрі: На 78 році життя помер славет. фр. філософ / Олег Сидор-Гібелинда // День. — 2007. — 30 берез. (№ 55). — С. 19.

10289. Шклярук В. Не шкодуй, що було, не гадай, що буде, бережи, що маєш: [Про чотиритомник філос. роздумів велик. мудреців давнини і сучасності "Життя"] // Вільне слово. — 2007. — 20 берез. (№ 23). — С. 7.159.9 Психологія

10290. Лобановська Г. Брати і сестри — чому вони такі різні?: [За матеріалами бесіди з психологом Жанною Мартовою] / Ганна Лобановська // Дзеркало тижня. — 2007. — 31 берез.—6 квіт. (№ 12). — С. 22.

10291. Лобановська Г. Бути чи не бути залежним від своїх образ?..: [За мате­ріалами бесіди з психокоректором, членом координац. ради творч. об-ня "Інтелект Ук­раїни" при європ. акад. пробл. людини Людмилою Кареліною] / Ганна Лобановська // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 22.

Див. 10304

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

10292. Бендик М. Єдина помісна Церква: конфесійна утопія чи церковна реаль­ність? / Мирон Бендик // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 17.

10293. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: [Про кн. "Єпископ Григорій Хо­мишин: портрет релігійно-церковного і громадського політичного діяча": Бесіда з авт. кн. Олегом Єгрешієм / Записав Роман Івасів] // Галичина. — 2007. — 24 берез. (№ 43). — С. 1, 5.

10294. Змієвський С. Чудо від віри, а не віра від чуда, або Божі чуда в сільсь­кому храмі: [Про чудодійну ікону Івер. Божої Матері в болгар. с. Кулевчі Одес. обл.] / Станіслав Змієвський // Культура і життя. — 2007. — 28 лют. (№ 9). — С. 7.

10295. Іоан (єпископ) Визнаємо себе — нас визнає світ: [Бесіда з керуюч. єпис­копом Коломийс. єпархії УПЦ КП Іоаном (Бойчуком) / Записав Роман Івасів] // Гали­чина. — 2007. — 20 берез. (№ 40). — С. 7.

10296. Стодоля В. Собор доби межичасся: [Про розшир. Архєрейс. Собор Укр. Православ. Церкви Москов. патріархату, Київ] / Василь Стодоля // Чорномор. новини. — 2007. — 10 лют. (№ 15—16 ). — С. 3.

10297. Ткаченко О. Біблійний проект Петра Могили: [Про моногр. Дмитра Сте­повика, присвяч. проекту Петра Могили — вид-ню в Києві ілюстр. Біблії] / Олена Тка­ченко // Культура і життя. — 2007. — 28 берез.

Див. 11001

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.


Гендерні дослідження

10298. Дендюк Л. Сильні сторони слабої статі: [Щодо проведення у Федер. профспілок України Всеукр. жіноч. профспілк. зборів, Київ] / Людмила Дендюк // Віль­не слово. — 2007. — 13 берез. (№ 21). — С. 7.311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

10299. "Раз добром нагріте серце вік не прохолоне!": 160 р. від дня народж. О.О.Русова, видат. укр. вчен. -статистика й етнографа // Чорномор. новини. — 2007. — 8 лют.

10300. Свідчить статистика [Одеської області] // Одес. вісті. — 2007. — 28 лют. (№ 16). — С. 5.

Див. 10281, 10400, 10417, 10543, 10554, 10648, 10665

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

10301. Лібанова Е. Як подолати демографічну кризу: [З публ. стат. даних] / Елла Лібанова // Праця і зарплата. — 2007. — Берез. (№ 12). — С. 4—5.316 Соціологія

10302. Дейч Б. "Молодь сьогодні є барометром настроїв, стрілка якого не завжди вказує на ясну політичну погоду" / Борис Дейч // Голос України. — 2007. — 2 берез.


(№ 39). — С. 3.

10303. З відкритим забралом: [Про дослідника укр. сусп.-політ. і літ. процесу Миколу Івановича Дубину] / Підгот. С. Рудик, І. Зозуля, М. Гуменний, С. Євтушенко // Літ. Україна. — 2007. — 1 берез. (№ 8). — С. 4.

10304. Кон И. Поделить = отнять: [О психол. проблемах совмест. обучения маль­чиков и девочек: Беседа с социологом проф. Игорем Коном / Записал Борис Гордон] // Магістраль. — 2007. — 24 лют.—2 берез. (№ 13). — С. 7.

10305. Юхновський І. Головна мета — збудувати в Україні суспільство з панів­ним середнім класом: [З публ. стат. даних] / Ігор Юхновський // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 8.

Див. 10306, 10336

32 Політика. Політологія321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

10306. Саєнко Ю. Країна втрачених шансів: [Про держ. устрій України: Розпо­відь зав. від. соц. експертиз Ін-ту соціології НАН України Юрія Саєнка / Записала Ірина Кириченко] // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 20.322 Відносини між державою та церквою

10307. Щоткіна К. Толерантність: прокрустове ложе чи свобода?: [Про дослідж. реліг. свободи в Україні] / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 17.

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

10308. Каспрук В. Саудівська Аравія бере на себе лідерство / Віктор Каспрук // День. — 2007 . — 3 квіт. (№ 57). — С. 7.

10309. Кравченко В. Круті віражі [Президента Киргизстану] Курманбека Ба­кієва / Володимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 5.

10310. Лубківський М. Маркіян Лубківський: Радянське минуле над Україною тяжіє більше, ніж над хорватами югославське: [Про хорват. політ. систему: Бесіда з Надзв. і Повнов. Послом України в Республіці Хорватія / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 11 квіт. (№ 61). — С. 1, 4.

10311. Міхлік А. Прагнення до свободи і втеча від неї: [Про політику Польщі] / Адам Міхлік // День. — 2007. — 3 квіт. (№ 57). — С. 7.

10312. Олексюк Б. Виборчі емоції у Франції / Богдан Олексюк // День. — 2007. — 11 квіт. (№ 61). — С. 3.

10313. Прайс Д. Девід Прайс: Я б не сказав, що Гілларі Клінтон має найкращий шанс...: [Про президент. кампанію в США: Бесіда з амер. конгресменом / Записав Ми­кола Сірук] // День. — 2007. — 4 квіт. (№ 58). — С. 3.

10314. Проблема прав людини в США // Персонал Плюс. — 2007. — 29 берез.—5 квіт. (№ 12). — С. 8—9.

10315. У Румунії відбудуться дострокові вибори // Демокр. Україна. — 2007. —
6 квіт. (№ 64). — С. 2.

323(477) Внутрішня політика України

10316. Вакарчук С. Святослав Вакарчук: "Україні потрібні абсолютно нові по­літичні обличчя": [Бесіда з лідером групи "Океан Ельзи" / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 12 квіт. (№ 62). — С. 1, 3.

10317. Вечерко В. Володимир Вечерко: "Ми не проти виборів. Вони будуть, лишень коли?": [Бесіда з нар. депутатом України / Записали Олена Яхно, Микола Сірук] // День. — 2007. — 6 квіт. (№ 60). — С. 5.

10318. Вівчар Б. Радник Президента попросила підставити йому плече: [Про прес-конф. радника Президента України Віктора Ющенка Лідії Порєчкіної, Івано-Фран­ківськ] // Галичина. — 2007. — 13 берез. (№ 36).

10319. Волинський В. Конституція має стати суспільним договором про май­бутнє України: [Про "круглий стіл" під назвою "Конституц. процес: діалог влади і сус­пільства" за участю урядовців, нар. депутатів України, політиків, Київ] / Володимир Во-линський // Голос України. — 2007. — 13 берез. (№ 43). — С. 2.

10320. Волянська Г. Конституція надій: [Про дострокове припинення повно­важень парламенту] / Галина Волянська // День. — 2007. — 12 квіт. (№ 62). — С. 4.

10321. Горбаль В. Василь Горбаль: "Вихід буде знайдено не в площині Консти­туційного Суду, а в рамках політичного компромісу": [Бесіда з главою київ. орг. Партії регіонів / Записала Інна Ведерникова] // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт.
(№ 14). — С. 4.

10322. Дійшли згоди: стратегію розвитку держави ухвалили консенсусом: [Про політ. консультації у секретаріаті Президента України за участі керівництва держави і лідерів парлам. фракцій] // Голос України. — 2007. — 20 берез. (№ 48). — С. 1—2.

10323. Золотарьов Є. Завтра в Києві збирають Майдан: [Бесіда з лідером політ. партії "Пора" Євгеном Золотарьовим / Записала Олена Яхно] // День. — 2007. — 30 берез. (№ 55). — С. 5.

10324. І що буде далі?: [Про політ. ситуацію та дострокові вибори в Україні: Вис­ловлювання] // День. — 2007. — 4 квіт. (№ 58). — С. 4. — Авт.: Ігор Лосєв, Олександр Дергачов, Віктор Плакида та ін.

10325. Іванів С. Форум національної єдності закликає до взаємодії (Київ) / Сер­гій Іванів // Голос України. — 2007. — 31 берез. (№ 57). — С. 1, 3.

10326. Касьяненко М. Меджліс кримських татар готується до виборів / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 11 квіт. (№ 61). — С. 2.

10327. Кічатий Ю.С. Не популістські наскоки, а рутинна щоденна робота виведеУкраїну на передові позиції: [Бесіда з нар. деп. України Юрієм Кічатим / Записав Андрій Бабінець] // Вільне слово. — 2007. — 29 берез. (№ 26). — С. 1, 4.

10328. Ковтуненко О. Олександр Ковтуненко: "Два Віктори розводять одну Юлію": [Про політ. ситуацію в Україні: Бесіда з нар. депутатом України / Записала На­талія Ромашова] // День. — 2007. — 29 берез. (№ 54). — С. 4.

10329. Коли множаться закони й укази, зростають розбої і грабежі: Відкр. лист Голові Верховної Ради України Олександру Морозу, Прем'єр-міністру України Віктору Януковичу, нар. депутатам України // Голос України. — 2007. — 21 берез. (№ 49). —
С. 4—5. — Підписи: В. Волков, І. Кудрявцев.

10330. Кравчук Л. Леонід Кравчук: "Я закликаю зупинитися": [Про ситуацію в парламенті: Бесіда з першим президентом України / Записала Наталія Ромашова] // День. — 2007. — 11 квіт. (№ 61). — С. 1, 4.

10331. Лавренюк С. Президент [Віктор Ющенко] і прем'єр [Віктор Янукович] мають спільно звернутися до Конституційного Суду / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2007. — 31 берез. (№ 57). — С. 1—2.

10332. Лимарєв М. "Другий фронт" опозиція відкрила у регіонах: [Про підпи­сання угод між главами обл. орг. "Нашої України" і БЮТ] / Микола Лимарєв // Гали­чина. — 2007. — 15—21 берез. (№ 37—38). — С. 6.

10333. Масенко Л. Мовна політика в Україні: кому впроваджувати?: [Бесіда із зав. каф. укр. мови Києво-Могилян. акад. Ларисою Масенко / Записав Роман Кракалія] // Чорномор. новини. — 2007. — 22 лют.

10334. Махун С. Україна в обіймах "Мовного балансу", або Виклики толерант­ності: [Про однойм. дослідж. співвідношення укр. і рос. мови в укр. суспільстві: З публ. стат. даних] / Сергій Махун // Дзеркало тижня. — 2007. — 31 берез.—6 квіт. (№ 12). — С. 21.

10335. Мостова Ю. Три наперстки для країни: [Про позачерг. парлам. вибори в Україні] / Юлія Мостова, Сергій Рахманін // Дзеркало тижня. — 2007. — 31 берез.—


6 квіт. (№ 12). — С. 1—3.

10336. Небоженко В. Віктор Небоженко: Зараз найголовніше — звільнити "шахівницю" від зайвих фігур: [Про політ. ситуацію в Україні: Бесіда з кер. соціол. служби "Укр. барометр" / Записали Лариса Івшина та ін.] // День. — 2007. — 11 квіт. (№ 61). — С. 1, 4.

10337. Овчаренко П. Про феномени внутрішньополітичного розвитку України у 2006 році та аналіз їхнього впливу на сучасне українське суспільство: [За матеріалами кн. Олександра Держалюка "Криза в Україні 2006 року та її наслідки"] / Петро Овча­ренко // Голос України. — 2007. — 31 берез. (№ 57). — С. 7.

10338. Олександр Мороз: "Жодних підстав, щоб обґрунтувати розпуск парла­менту, немає": [Комент. Голови Верховної Ради України Олександра Мороза щодо роз­пуску законод. органу України під час перебування в Пекіні] // Голос України. — 2007. — 31 берез. (№ 57). — С. 2.

10339. Пантюк О. Луценко [лідер руху "Народна самооборона"] об'їхав пів-Ук­раїни / Олег Пантюк // Галичина. — 2007. — 1—7 берез. (№ 30—31). — С. 13.

10340. Президента [Ющенка] хочуть спровокувати?: [Висловлювання] / Підгот. Олена Яхно // День. — 2007. — 6 квіт. (№ 60). — С. 4. — Авт.: Володимир Полохало, Андрій Єрмолаєв, Максим Стріха.

10341. Рахманін С. Конституційна СУДома: [Про політ. ситуацію в Україні] / Сергій Рахманін // Дзеркало тижня. — 2007. — 14—20 квіт. (№ 14). — С. 1—2.

10342. Різник С. Мова народу — його дім і фортеця: [Про наук.-практ. конф. "Функціон. простір укр. мови", Київ] / Сергій Різник // Літ. Україна. — 2007. — 15 берез. (№ 10). — С. 1.

10343. Салигін В. Що розуміє державний діяч, того не збагнути політику: [Про політ. ситуацію в Україні] / Васілій Салигін // Слобід. край. — 2007. — 12 квіт. (№ 40). — С. 5.

10344. Семинога А. Анатолій Семинога: "Парламент не має права керувати дер­жавою, якщо він побудований на принципах зради й корупції": [Бесіда з нар. депутатом України / Записала Наталія Ромашова] // День. — 2007. — 30 берез. (№ 55). — С. 5.

10345. Сірук М. Натовський оптимізм: В Альянсі помітили наближення України до євроатлант. структур / Микола Сірук // День. — 2007. — 28 берез. (№ 53). — С. 3.

10346. Хто зацікавлений в дестабілізації роботи КС [Конституційний Суд]? // Де­мокр. Україна. — 2007. — 6 квіт. (№ 64). — С. 2.

10347. Чалий О. Олександр Чалий: Немає жодного сигналу міжнародної спіль­ноти, що Президент діє неконституційно: [Бесіда із заст. голови Секретаріату Прези­дента України / Записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 6 квіт. (№ 60). — С. 3.

10348. Черевань В. Розплата за ринкове невігластво: [Про політ.-екон. ситуацію в Україні: Бесіда з ректором Київ. ун-ту ринк. відносин Володимиром Череванем / Запи­сав Олександр Маслов] // Голос України. — 2007. — 2 берез. (№ 39). — С. 10—11.

10349. Штучність технології і натуральна неготовність: [Про Форум нац. єдності та акцію "Геть зРАДу": Висловлювання] / Підгот. Наталія Ромашова // День. — 2007. — 3 квіт. (№ 57). — С. 1—2. — Авт.: Максим Стріха, Юрій Якименко, Володимир Фесенко.

10350. Яхно О. В очікуванні...: Степан Гавриш: "КС [Контитуційний Суд] мусить саморозпутитися" / Олена Яхно // День. — 2007. — 28 берез. (№ 53). — С. 2.

Див. 10362, 10380, 10384, 10509

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка