Книжкова палата україниСторінка1/14
Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.17 Mb.
#84670
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

24

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙДержавний бібліографічний

покажчик України


№ 24

Грудень 2007

(18354—19583)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 24

December, 2007

(18354—19583)
Issued semimonthly

Published since 1937


K


yiv • 2007
Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.
Укладачі: В. В. Гладун, І. М. Кічкін, О. А. Рудь, Ю. Г. Щербак

Редагування З. А. Медведєвої

Коректура О. П. Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 12.12.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 6,74. Обл.-вид.арк. 8,41.

Тираж 166 пр. Зам. № 156.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

Ó Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6

050 Серіальні видання 6  1. Організації та інші типи об’єднань.

Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 8

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 8

1 Філософські науки. Психологія 8

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 8


  1. Суспільні науки 9

  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 9

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 9

316 Соціологія 9

32 Політика. Політологія 10

33 Економіка. Економічні науки 24

34 Право. Юриспруденція 31

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 39

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 45

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 47  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 49

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 50

51 Математика 52

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 52

53 Фізика 52

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 52

55 Геологія. Науки про Землю 52

58 Ботаніка 52

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 53

60 Біотехнологія 53

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 53

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 59

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 62


  1. Домоведення. Комунальне господарство.

Служба побуту 65

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 65

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.Книжкова торгівля 65

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 66

659 Реклама. Система інформації 69

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 69

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 69

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 69

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Театр. Ігри. Спорт 70

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 82

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 82

82 Художня література. Літературознавство 82

9 Географія. Біографії. Історія 90

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 90

908 Краєзнавство 90

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі.Регіональна географія 92

929 Біографічні та подібні дослідження 92

93/94 Історія 92

Іменний покажчик 96

Географічний покажчик 107

Список газет, матеріали з яких уміщено в "Літописі

газетних статей" № 24 113

Список газет, матеріали з яких було вміщено в "Літописі газетних статей"

№ 1—24 у 2007 році 115

_________________

У номері зареєстровано матеріали з газет за липень, серпень 2007 року.

До відома читачів!

У зв’язку з набуттям чинності з 1. 07. 2007 р. Національного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ", бібліогра­фічні записи у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" укладаються відповідно до вимог нового стандарту.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

18354. Вілкул О. Галузева наука: проблеми розвитку, шляхи вирішення / Олек­сандр Вілкул // Голос України. — 2007. — 7 серп. (№ 138). — С. 3.

18355. Латанський В. Син поета Борис Грабовський : [про винахідника, вче-ного, сина укр. поета Павла Арсеновича Грабовського Бориса Павловича Грабовського] / Василь Латанський // Кримська світлиця. — 2007 . — 17 серп. (№ 33). — С. 12.

18356. Марущак В. Світ науки — незгасний : [про двотом. вид. Василя Шен­деровського "Нехай не гасне світ науки" ; передм. Олександра Кислого : з газ. "Сіл. вісті"] / Володимир Марущак // Кримська світлиця. — 2007. — 17 серп. (№ 33). — С. 9.

18357. Мицик В. Кризи, катаклізми, стихії на рубежі епох, або Дещо про "кінець світу" / Вадим Мицик // За Українську Україну. — 2007. — 6—12 серп. (№ 30). — С. 11.

18358. Околітенко Н. Природа розмовляє пошепки / Наталя Околітенко // Персонал Плюс. — 2007. — 1—7 серп. (№ 29). — С. 14.

18359. Патон Б. Є. Модернізація: щоб скупий не платив двічі : [бесіда з прези­дентом НАН України, ген. дир. Ін-ту електрозварювання ім. Є. О. Патона Борисом Євге­новичем Патоном / записала Надія Вербовецька] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 серп. (№ 147). — С. 8.

Див. 18702, 18742, 19545004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

18360. Савицький О. ...І для бабусі — інтернет : [про проект "Електронне місто. Муніцип. інформ. система", м. Українка Київ. обл.] / Олексій Савицький // День. — 2007. — 14 серп. — С. 5.

Див. 18954

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

18361. Касьяненко М. Допомагати тим, хто працює : крим. п-вам, що впровад­жують інновац. технології, компенсують відсотки по кредитах : [про засід. спец. коміс. Ради міністрів Криму з відбору перспект. інвестиц. та інновац. проектів, представл. пром. п-вами] / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 18 серп. — С. 5.

006 Стандартизація та стандарти

Див. 19156008 Цивілізація. Культура. Прогрес

18362. Арден М. Мат'є Арден: "Я щиро заздрю тим, хто вільно володіє ук­раїнською та російською" : [бесіда з директором Фр. культ. центру / записав Сергій Пи­рогов] // Демократична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 26.

18363. Грицак Я. Й. Перебування в Японії неминуче зміцнює людську гідність : [бесіда з істориком Ярославом Йосиповичем Грицаком / записав Сергій Лащенко] // Кримська світлиця. — 2007. — 17 серп. (№ 33). — С. 5.

18364. Єфремова В. Петербурзький презент : [про VII Міжнар. семінар "Діячі науки та культури Росії з України", Санкт-Петербург] / Валентина Єфремова // Урядовий кур'єр. — 2007. — 31 серп. (№ 158). — С. 8—9.

18365. Кім Л. А. Сеул на бульварі Юр'єва : [бесіда з президентом Харків. центру корейс. культури Людмилою Антонівною Кім / записала Оксана Єрмоленко] // Слобідсь-кий край. — 2007. — 30 серп. (№ 94). — С. 12.

18366. Ключникова Е. Сохраняя и развивая традиции : [о Мор. культур. центре Николаев. торг. мор. порта] / Елена Ключникова // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 10.

18367. Кореневська О. У Нью-Йорку вийшла книга рекордів Гіннеса-2008 / Олена Кореневська // День. — 2007. — 11 серп. — С. 6.

18368. Моховик Н. На скільки ще вистачить ентузіазму, або Чому не у повній мірі забезпечуються соціально-економічні права і гарантії працівників культури : [про черг. засід. президії Терноп. облради профспілок] / Надія Моховик // Профспілкові вісті. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 6.

18369. Омельченко Л. Людмила Омельченко: "Про нагальні проблеми культури мені відомо не з чужих розмов" : [відповіді голови постійної коміс. Харків. облради з пи-тань культури, іст. спадщини, духовності та нац. меншин на запитання читачів у "Пря­мій лінії" в ред. газ. "Слобід. край" / підгот. Віра Карачун] // Слобідський край. — 2007. — 2 серп. (№ 83). — С. 4.

18370. Павлов А. Діалог релігій і культур : [про поїздку нар. деп. України, прези­дента Міжнар. центру толерантності Олександра Фельдмана до Ізраїлю та Йорданії] / Антон Павлов // День. — 2007. — 18 серп. — С. 3.

Див. 18368, 18373-74, 18396

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

18371. Байдалюк П. Краща сільська бібліотека : [за матеріалами бесіди з бібліо­текарем б-ки с. Джулинки Вінниц. обл. Ольгою Олександрівною Сімак] / Павло Бай­далюк // Подолія. — 2007. — 4 серп. (№ 53).

18372. Мах М. М. Молодь іде до своєї бібліотеки : [бесіда з кер. обл. б-ки для юнацтва Марією Михайлівною Мах / записала Анастасія Філатенко] // Волинь-нова. — 2007. — 18 серп. (№ 92). — С. 6.

050 Серіальні видання

18373. Баран Є. Живий вогонь "Холодного яру" : [про однойм. часопис] / Євген Баран // Літературна Україна. — 2007. — 30 серп. (№ 33). — С. 6.

18374. Петренко Є. Залишився над часом : [про голов. ред. журн. "Культура", пол. громад. і культ. діяча Єжи Гедройца] / Євген Петренко // Демократична Україна. — 2007. — 31 серп. — С. 23.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

18375. Десятерик Д. Прекрасна галюцинація : виповнилося 40 років легендар. "літу кохання" : [про молодіж. рух "хіпі"] / Дмитро Десятерик // День. — 2007. —


17 серп. — С. 20.

18376. Дмитрів І. Пласт — це добрий відпочинок : [про пласт. табір в с. Вістова Івано-Франків. обл.] / Іван Дмитрів // Демократична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 22.

18377. Клочко О. "Українська мова — вона така ніжна, ласкава й мила. Як сонечко й Полтавщина" : [про презентацію Полтав. земляцтва в Москві] / Оксана Клочко // Вечірня Полтава. — 2007. — 2 серп. (№ 31). — С. 1.

18378. Курліщук І. М. Структура РАДО визначатиметься в Києві : [про регіон. антидопінг. орг. : бесіда з дир. Нац. антидопінг. центру Іваном Михайловичем Курліщу­ком / записала Людмила Радченко] // Спортивна газета. — 2007. — 24—27 серп. (№ 74). — С. 14.

18379. Остапчук Л. Майбутніх лідерів виховують... у лісі : [про Міжнар. вишкіл. табір "Золота булава" Нац. скаут. орг. України Пласт] / Ліна Остапчук // День. — 2007. — 9 серп. — С. 8.

Див. 18792, 18872, 18997, 19092, 19189-90, 19198, 19201, 19213, 19215-18, 19228, 19232, 19234, 19236-42, 19245-46, 19580069 Музеї

18380. Бойко Л. В експозиції — якорі : [про Музей якорів, Одеса] / Людмила Бойко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 17 серп. (№ 150). — С. 11.

18381. Гаврись Н. Музей зігріває теплом : [про Скадов. краєзнав. музей, Херсон. обл.] / Наталія Гаврись // Наддніпрянська правда. — 2007. — 31 серп. (№ 56). — С. 7.

18382. Дроздовський Є. Остання реліквія Чубарівки? : [про відновлення бу-динку-музею радян. парт. та держ. діяча Власа Яковича Чубаря, с. Чубарівка Запоріз. обл.: висловлювання ] / Євген Дроздовський // Запорізька правда. — 2007. — 16 серп. (№ 121—122). — С. 9. — Авт.: Наталія Полухіна, Павло Журавльов, Ірина Садова та ін.

18383. Кудрявцева Е. Музей... на дне Черного моря / Елена Кудрявцева // Ма­гістраль. — 2007. — 28 лип.—3 серп. (№ 57). — С. 19.

18384. Лосєв І. Істина або політична доцільність? : [про Музей радян. окупації України] / Ігор Лосєв // День. — 2007. — 11 серп. — С. 4.18385. Людний Ф. Берегиня історії краю : [про засл. працівника культури України, дир. Літ.-мемор. музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського Марію Антонівну Шкаліберду (1918—1998)] / Федір Людний // Урядовий кур'єр. — 2007. — 10 серп. (№ 144). — С. 27.

18386. Морозова О. Маленька модель нації : у музеї іграшки проходить вист. етногр. ляльок, Київ / Олена Морозова // День. — 2007. — 10 серп. — С. 2.

18387. Павлюк В. Скарбниця просто неба : [про Чернів. обл. музей нар. архіт. та побуту] / В. Павлюк, Г. Заславець // День. — 2007. — 10 серп. — С. 21.

18388. Польський Лович став ближчим : [про експозицію колекції пол. музею під назвою "Матеріал. культура і нар. творчість Ловиц. регіону на межі XIX і XX ст.", Харків] // Слобідський край. — 2007. — 7 серп. (№ 85). — С. 2.

18389. Про затвердження Порядку передачі на постійне зберігання до музеїв державних нагород, якими відзначені підприємства, об'єднання, установи, організації, військові частини : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2007 р. № 982 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 серп. (№ 147). — Орієнтир, с. 7. — Дод.: Порядок пере­дачі на постійне зберігання до музеїв державних нагород, якими відзначені підприємства, об'єднання, установи, організації, військові частини.

18390. Садовий М. В Ужгороді відкрили музей Георгія Кирпи / Михайло Садо­вий, Мирослав Буркович // Магістраль. — 2007. — 24—31 лип. (№ 56). — С. 4.18391. Чос В. "Вільшанська світлиця" поширює моду на все народне : [про однойм. музей в смт Вільшана Черкас. обл.] / Володимир Чос // Нова доба. — 2007. — 14 серп. (№ 64). — С. 7.

Див. 19165070 Газети. Преса. Журналістика

18392. Гринь Г. Григорій Гринь: "Мій характер дозволяє мені бути незалеж-ним..." : [бесіда з голов. ред. газ. "Зоря Полтавщини" / записала Лідія Віценя] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 15 серп. (№ 123).

18393. Жмурков В. Хвала і честь "Сумщині"! : одна з найстаріших газ. України відсвяткувала своє 90-річчя / Владислав Жмурков // Голос України. — 2007. — 21 серп. (№ 148). — С. 8.

18394. Завірюха Л. У психолога — жіноче обличчя : [про газ. "Психолог" для фахівців — практ. психологів у системі освіти ] / Лідія Завірюха // Демократична Украї­на. — 2007. — 17 серп. — С. 22.18395. Івшина Л. Лариса Івшина: "Головне — мати характер" : [бесіда з журналісткою, голов. ред. Всеукр. газ. "День"] // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 16 серп. (№ 66). — С. 22.

18396. Кульова В. Журналістський марафон дорогами Донбасу / Віра Кульова // Урядовий кур'єр. — 2007. — 2 серп. (№ 137). — С. 7.18397. Москаленко П. Народжена в момент соціальної напруги : [про газ. "Магістраль"]/ Петро Москаленко // Магістраль. — 2007. — 27 черв.—10 лип. (№ 49—50). — С. 8.

18398. Про затвердження Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лип. 2007 р. № 954 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 серп. (№ 147). — Орієнтир, с. 3—5. — Дод.: Типове положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севасто­польської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адмініст­рації ; Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.

18399. Пропозиції керівників ЗМІ почуті губернатором : [про зустріч в. о. голо­ви облдержадмін. Олексія Гаркуші з кер. та власниками миколаїв. засобів мас. інформа­ції] // Рідне Прибужжя. — 2007. — 2 серп. (№ 89).

18400. Стоженко В. За покликом журналістської долі : [про ж-ста Олега Гусєва] / Володимир Стоженко // Голос України. — 2007. — 28 серп. (№ 151). — С. 32.

18401. Цинкар М. Марек Цинкар: "Найбільше поляки довіряють поліції та жур­налістам" : [про контакти між пол. та укр. журналістами : бесіда з редактором пол. "Ра­діо Жешів" / записала Наталія Андрусенко : з вид. "Журналіст України" 2007, № 5] // Донеччина. — 2007. — 28 серп. (№ 63).

Див. 18744, 1948109 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

18402. Оберіг української державності [Пересопницьке Євангеліє] // Демокра-тична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 6.

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

18403. Колесник О. Нові здобутки чернігівського філософа : [про кн. Володимира Лич­коваха "Дивосад культури"] / Олена Колесник // Гарт. — 2007. — 10 серп. (№ 32). — С. 20.

18404. Остерка Н. Філософ на троні : [про філософа Марка Аврелія (121—180)] / Ніна Остерка // Персонал Плюс. — 2007. — 8—14 серп. (№ 30). — С. 15.159.9 Психологія

18405. Квілінська М. Перший Рубікон : [про підгот. дитини до шк. : бесіда з практич. психологом Терноп. класич. гімназії Марією Квілінською / записала Оксана Миколюк] // День. — 2007. — 16 серп. — С. 1—2.

18406. Кириленко М. Чи готова ваша дитина до школи? : [психол. аспект] / Ма­рія Кириленко, Ганна Яценко // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 22.

18407. Покоління Х : [про підлітк. психологію] / підгот. Наталія Ревська // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 22.

18408. Ройз С. У черзі до Бога : [про стресові стани] / Світлана Ройз // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 23.

Див. 18394, 18887, 18952, 19130

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

18409. Дублянський А. Українські святі : [про митрополита Ростовського Димитрія (Туптало)] / Анатолій Дублянський // Кримська світлиця. — 2007. — 3 серп. (№ 31). — С. 11.

18410. Зеленюк В. 100 років іконі св. Пантелеймона / Віктор Зеленюк // Він-ниччина. — 2007. — 10 серп. (№ 62). — С. 6.

18411. Куценко П. Великий Спас [Преображення Господнє] / Петро Куценко // Деснянська правда. — 2007. — 18 серп. (№ 93). — С. 1.

18412. Шквар Г. У Чигирині з'явилася нова професія — гармаш : [про відкр. пам'ятника митрополиту Київському і Галицькому Іосифу Нелюбовичу-Тукальському скульптора Владислава Димйона, Чигирин] / Ганна Шквар // Черкаський край. — 2007. — 15 серп. (№ 62). — С. 1.

18413. Щербань Я. Служитель Богові й народові : [про митрополита Іларіона (Івана Івановича Огієнка) (1651—1709)] / Яніна Щербань // Кримська світлиця. — 2007. — 31 серп. (№ 35). — С. 10.

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 18647, 18649, 18657, 18659-60, 18715, 18817, 18851, 18863, 18902, 19045

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

Див. 18420316 Соціологія

18414. Карпичов В. Гідні люди на гідній землі : [про соц. чинники екон. зростан­ня] / Володимир Карпичов // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 20.

18415. Кириченко І. Один у полі... як атом : [про соц. стандарти українців] / Іри­на Кириченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 20.

18416. Кириченко І. Чи личить Європі Україна? : [про Міжнар. порівнял. соціол. опитування Ін-ту соціол. НАН України] / Ірина Кириченко // Демократична Ук­раїна. — 2007. — 24 серп. — С. 7.

18417. Комарова Н. Епідемія сирітства : [бесіда з кер. центру теорії і методики соц. роботи Держ. ін-ту розв. сім'ї та молоді Надією Комаровою / записала Тетяна Хлєб­никова] // Робітнича газета. — 2007. — 4—10 серп. (№ 31). — С. 6.

18418. Молодь і молодість — це найбільше багатство : але якщо вони не відчу­жені від сусп-ва : [матеріали опитування в рамках прогр. Телекомунікац. компанії "Київ-стар" "Спілкування майбутнього" : висловлювання / підгот. Петро Ларіонов] // Деснянська правда. — 2007. — 9 серп. (№ 89). — С. 6. — Авт.: Сніжана Єгорова, Юрій Макаров, Олексій Шестаковський та ін.

18419. "Пам'ять без кордонів-2007" : [про однойм. Міжнар. молодіж. акцію, Холмщи­на, Польща] // Волинська газета. — 2007. — 2 серп. (№ 29). — С. 3.

18420. Сивоока Г. Чи будуть українські сім'ї ще колись багатодітними? / Галина Сивоока // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 6.32 Політика. Політологія

18421. Городня О. Постаті ХХ століття у контексті сучасної України : [про 2-ге доповн. вид. кн. ж-ста-міжнародника Олекси Підлуцького "Постаті ХХ століття"] / Ольга Городня // Профспілкові вісті. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 4.321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

18422. Сенченко М. Невидима війна — економічні й політичні кілери / Микола Сенченко // Персонал Плюс. — 2007. — 15—21 серп. (№ 31). — С. 10—11.

Див. 19534

323 Внутрішня політика. Національні питання.


Національні та етнічні меншини

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

18423. Єгорова І. Мета — євразійство, темпи розвитку — надшвидкісні : [про внутр. політику Казахстану] / Ірина Єгорова // День. — 2007. — 30 серп. — С. 6.

18424. Каспрук В. Велика битва Чавеса : [про політ. ситуацію у Венесуелі] / Вік-тор Каспрук // День. — 2007. — 21 серп. — С. 7.

18425. Каспрук В. Пакистан не має бути талібанізованим / Віктор Каспрук // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 5.

18426. Ключковський Я. Яцек Ключковський: Дострокові вибори не повинні стати правилом : [бесіда з Надзв. і Повноваж. Послом Республіки Польща в Україні / за­писав Микола Сірук] // День. — 2007. — 16 серп. — С. 1 , 3.

18427. Кравченко В. Однопартійна демократія : [про внутр. політику Казахста­ну] / Володимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 7.

18428. Кравченко В. Туркменистан: гра на виживання / Володимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 5.

18429. Мартинов А. Дострокові вибори в Казахстані / Андрій Мартинов // Демо-кратична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 6.

18430. Мартинов А. Король помер. Як житиме Афганістан? / Андрій Мартинов // Демократична Україна. — 2007. — 3 серп. — С. 4.

18431. Петренко Є. Жінка, яка хоче стати президентом : [про політика США Хілларі Клінтон] / Євген Петренко // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 4.

18432. Петренко Є. Курди змінюють тактику : [про політ. ситуацію в Туреччині] / Євген Петренко // Демократична Україна. — 2007. — 3 серп. — С. 6.

18433. Петрів П. Вибори по-радянському [у Казахстані] / Петро Петрів // Демо­кратична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 4.

18434. Сірук М. Закономірна перемога : у казах. парламенті буде представлена лише партія Назарбаєва / Микола Сірук ; комент. Досима Сатпаєва // День. — 2007. — 21 серп. — С. 3.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка