Кодекс України; підручники: Кримінальне право УкраїниСкачати 396.16 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір396.16 Kb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6
Література:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. – Ст. 141. (Ст.ст. 3, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 41, 55, 56, 59, 62, 68).

 2. Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. "Про застосування Конституції України при здійсненні право-суддя" // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. –Сімферополь: Таврія, 1998.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В Сташиса, В.Я Тація. – X.: Право. –1997. –С. 153-180.

 4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. П.С. Матишевського. –К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 189-240.

 5. "Про практику застосування законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільних небезпечних посягань": Постанова № 4 пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р. // Збірник постанов пленуму Верховного Суду України. – Сімферополь: Таврія, 1998.

 6. Булін Ю В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Х : Основа, 1991. – Ст. 360.

 7. Ваулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. – Харьков: Вища школа, 1986. – С. 153.

 8. Диденко В.П. Правомерность причинения вреда преступнику при задержании. – Киев, 1984.

 9. Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. – М., 1969. – С. 174-187.

 10. Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1981. – С 155.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

Самостійна робота студента передбачає:

 • Підготовку до семінарських, практичних занять, контрольних робіт (опрацювання лекційного матеріалу, законодавчих та інших норма-тивних матеріалів, навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо);

 • Виконання індивідуальних завдань;

 • Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацю-вання згідно з робочою програмою;


Методичні рекомендації з організації

самостійної роботи

Самостійна підготовка є важливою складовою частиною навчаль­ного процесу. Вона ставить за мету успішне оволодіння студентами курсу кримінального права, вироблення у них навичок і вміння правильного застосування теоретичних положень науки криміналь­ного права в прак-тичній діяльності юристів. Досягнення цієї мети потребує від студентів навичок самостійного мислення, оволодіння методами аналізу наукових проблем, методикою роботи з літера­ту­рою і законодавчими матеріалами.

Самостійна робота студентів при вивченні кримінального права має місце в процесі підготовки до семінарських та практичних занять, іспитів і заліків, при написанні рефератів, контрольних та курсових робіт, допо-відей і повідомлень для виступів на наукових семінарах і конференціях. Її формами являються: вивчення відповід­них положень Конституції України, кримінальних законів, підруч­ників і навчальних посібників, монографічної літератури і статей, постанов пленуму Верховного Суду України, конс-пектів лекцій, підбір необхідних матеріалів судової та слідчої практики.

При підготовці до семінарських та практичних занять результати само-стійної роботи відображаються у вигляді конспектів керівних матеріалів і рекомендованої літератури, робочих планів виступів студентів на названих заняттях, письмового вирішення задач і виконання завдань.

Основою правильної організації самостійної роботи студентів являється її планування в відповідності з відведеними для цього бюджетом часу.

Починати самостійне вивчення теми і її питань потрібно з роботи над керівними матеріалами. Опрацювавши рекомендовану літера­туру і доку-менти, студент повинен з’ясувати задачі по боротьбі із злочин­ністю (окремими видами злочинів), сформульовані вимоги, що з них витікають по зміцненню законності при застосуванні норм кримінального права, по удосконаленню діяльності правоохоронних органів. В ряді випадків вив-чення керівних матеріалів вимагає від студента з’ясування вміщених в них методологічних положень, що служать основою теоретичної розробки інститутів кримінального права і удосконалення діючого криміналь­ного законодавства.

Після глибокого осмислення змісту керівних матеріалів, студент повинен скласти їх конспект. Як правило, конспект повинен бути невеликим по обсягу, оскільки кафедра рекомендує лише окремі сторінки підручників доку-ментів, що відносяться до проблем кримінального права, що вивчаються.

Закінчивши конспектування керівні матеріали студент вивчає рекомен-довані кримінальні закони. При цьому потрібно з’ясувати зміст диспозиції кримінально-правової норми. При вивченні норм Особливої частини кримінального права необхідно звертати увагу на бланкетні диспозиції. Точне знання положень, що забороняю­ть­ся, як правило, вимагає від студента додаткового вивчення норма­тив­них актів, які регламентують ту чи іншу діяльність. З’ясування змісту норм Особливої частини дозволяє студенту встановити до матеріальних чи формальних відноситься описа-ний чи названий в ній склад злочину, чи має він суміжні склади, з якими необхідно провести розмежування.

Після цього потрібно вивчити конспект лекції по даній темі, відпо-відні глави підручника чи навчального посібника. Завершення цієї частини самостійної роботи дозволяє студенту мати мінімум знань по темі, але недостатньо для глибокого засвоєння питань, що вивчаються.

Глибоке засвоєння практичних аспектів теми потребує від студента вивчення рекомендованих постанов пленуму Верховного Суду України, оскільки в них роз’яснюються важливі кримінально-правові поняття, проводиться розмежування суміжних злочинів, даються рекомендації по застосуванню кримінальних законів. Тому студент повинен пам’ятати, що правильне застосування кримінальних законів в його майбутній діяльності неможливе без керівних роз’яснень вищих судових органів. Найважли-віші положення постанов пленуму Верховного Суду України студент повинен виписати в робочий зошит.

Глибоке засвоєння теоретичних аспектів теми вимагає від студента вивчення рекомендованої монографічної (додаткової) літератури і журналь-них статей. Ця робота найбільш відповідає виробленню вміння самостійно мислити. Вивчаючи в складній дискусії кримінально-правові проблеми, усвідомлюючи їх, порівнюючи спірні питання, оцінюючи надійність і ефективність їх аргументації, студент, по-перше, отримує глибокі теоре-тичні знання, необхідні для юриста вищої кваліфікації, по-друге, вчиться формулювати свою позицію по теоретичним питанням, обгрунтовуючи її.

Конспектування додаткової літератури не являється обов’язковими. Але студент повинен пам’ятати, що “саме бліде горнило, краще від самої світлої пам’яті”.Сума знань по темі, отриманих з названих джерел, дозволяє студенту перейти до вирішення задач і виконання завдань. Рішення викладається письмово, в робочому зошиті без переписування умови задачі. Воно повинно бути аргументованим, посилатись на кримінальні закони і роз’яснення, які є в постановах пленуму Верховного Суду України. При вирішенні задач по Особливій частині кримінального права потрібно дати аналіз складу злочину стосовно умов задачі.

При вивченні Загальної частини кримінального права студент повинен самостійно вивчити тему “Кримінальне право зарубіжних країн”. Учбове заняття по цій темі не проводиться.

Самостійна робота при підготовці до екзаменів і заліків не потребує конспектування і вирішення задач, а являє собою повторення пройденого матеріалу. При цьому особлива увага приділяється незадовільно вивченим питанням і темам (питання організації самостійної роботи при написанні рефератів, курсових і контроль­них робіт викладається в окремих методичних рекомендаціях).

Роль викладача в організації самостійної роботи студентів полягає в наданні допомоги в здійсненні цієї важливої роботи і контролі за її проведенням.Надання допомоги в організації самостійної роботи має місце в процесі читання лекції, проведення семінарських та практичних знань, групових та індивідуальних консультацій.

В лекціях студентам даються рекомендації методичного характеру про те, як вивчати кримінальне право, яку основну та додаткову літературу, законодавчі акти, постанови пленуму Верховного Суду України потрібно опрацювати. При проведенні самостійних і практичних занять викладач звертає увагу студентів на особливу важливість вивчення певних нормативних актів і літературних джерел для засвоєння тієї чи іншої теми, конкретного питання. Важливу роль для правильної організації самостійної роботи студентів має їх особисте спілкування з викладачем в процесі індивідуальних консультацій. При особистому спілкуванні з викладачем, студент має можливість задати йому питання, почути його роз’яснення по проблемам, що його цікавлять, отримати поради по плануванню самостійної роботи, по раціональному опрацюванню кримінально-правової літератури, по методиці зібрання матеріалу для виконання курсової роботи, реферату, наукової доповіді чи повідомлення і т.д. В цілому таке спілкування пробуджує у студента інтерес до кримінального права, розширює його наукові інтереси і часто викликає потяг до більш глибокого з’ясування теоретичних проблем даної науки шляхом заняття науково-дослідницькою роботою в науковому семінарі, проблемній групі студентів.

Контроль за самостійною роботою студентів викладач здійснює на семінарських та практичних заняттях, в процесі прийняття екзаменів та заліків. Але найбільш дієвою формою контролю є систематична перевірка викладачем ведення студентами конспектів лекцій і першоджерел, а також робочих зошитів. Після таких перевірок викладач дає вказівки студентам по усуненню недоліків при веденні названих зошитів.

Вся робота викладача по організації самостійної роботи студентів повинна бути направлена на вироблення у них переконання про необхідність глибокого знання кримінального законодавства, що викликано вимогами їх професійного обов’язку. Таке знання необхідно не тільки для правильної відповіді на іспиті, але й для вірного застосування кримінальних законів в майбутній практичній діяльності.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

(заочна ф.н.)


 1. Принципи кримінального права України.

 2. Поняття, завдання і система кримінального права України.

 3. Поняття кримінального закону, та його характерні риси. Завдання кримінального закону.

 4. Система і структура кримінальних законів.

 5. Диспозиція і санкція.

 6. Чинність кримінального закону в часі.

 7. Принципи чинності кримінального закону в просторі.

 8. Тлумачення кримінального закону.

 9. злочин: поняття, його ознаки та відмінність від інших правопорушень.

 10. Класифікація злочинів.

 11. Кримінальна відповідальність та її підстави.

 12. Поняття складу злочину та його види.

 13. Поняття об’єкта злочину.

 14. Класифікація об’єктів злочину.

 15. Об’єкт та предмет злочину.

 16. Об’єктивна сторона злочину.

 17. Факультативні ознаки об’єктивної сторони та їх вплив на кваліфікацію злочину.

 18. Суб’єкт злочину.

 19. Спеціальний суб’єкт злочину.

 20. Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності.

 21. Неосудність особи.

 22. Відповідальність за злочини, скоєні в стані сп’яніння.

 23. Рецидив злочинів.

 24. Повторність злочинів.

 25. Сукупність злочинів.

 26. Покарання: поняття, ознаки та мета.

 27. Система та види покарань.

 28. Довічне позбавлення волі.

 29. Штраф.

 30. Позбавлення волі на певний строк.

 31. Громадські роботи.

 32. Виправні роботи без позбавлення волі.

 33. Конфіскація майна.

 34. Арешт.

 35. Обмеження волі.

 36. Обставини, що пом’якшують відповідальність.

 37. Обставини. що обтяжують відповідальність.

 38. Призначення покарання за кількома вироками.

 39. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів.

 40. Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом.

 41. Поняття, підстави і види звільнення від кримінальної відповідальності.

 42. Умовне засудження.

 43. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 44. Суб’єктивна сторона злочину.

 45. Умисел як форма вини.

 46. Необережність та її види.

 47. Складна форма вини.

 48. Випадок, казус.

 49. Помилка і її вплив на кримінальну відповідальність.

 50. Мотив і мета вчинення злочину.

 51. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони.

 52. Необхідна оборона.

 53. Перевищення меж необхідної оборони.

 54. Затримання злочинця.

 55. Умови правомірності затримання злочинця.

 56. Крайня необхідність.

 57. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.

 58. Стадії вчинення умисного злочину.

 59. Замах на злочин та його види.

 60. Закінчений злочин.

 61. Добровільна відмова.

 62. Готування до злочину.

 63. Співучасть у злочині.

 64. Форми співучасті.

 65. Види співучасників.

 66. Причетність до злочину. Множинність злочинів: поняття та види.

 67. Сукупність злочинів і їх види.

 68. Рецидив та його види.

 69. Повторність злочинів.

 70. Відстрочка виконання вироку.

 71. Звільнення від покарання за давністю виконання обвинувального вироку.

 72. Звільнення від покарання внаслідок втрати суспільної небезпеки особи, яка вчинила злочин.

 73. Звільнення від відбування покарання засудженого, що захворів тяжкою хворобою.

 74. Умовно-дострокове звільнення від покарання і зміна покарання більш м’яким.

 75. Звільнення від покарання у зв’язку з актами амністії чи помилування.

 76. Погашення і зняття судимості.

Список рекомендованої літератури

 1. Уголовное право Украины (общая часть): учебник / под ред. Мычко Н.И. – Донецк, ООО «Цифровая типография», 2006. – 778 с.

 2. Кримінальне право України: Особл. ч.: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2010 – 496 с.

 3. Кримінальне право України: Заг.частина / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2010 – 496 с.

 4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2009 – 986 с.

 5. Джужа О., Василевич В., Кирилюк А. Щодо механізму злочинної поведінки // Право України. – 2005. ‑ № 6. ‑ С. 66-71.

 6. Савченко А.В. Мотиви і мотивація злочину. Монографія. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

 7. Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2004. – 326 с.

 8. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: Затв. пост. Правління НБУ від 12.07.2000 р., № 283 // Офіц. вісн. України. 2000. – № 31. – Ст. 1320.

 9. Кримінальне право України: Особл. ч.: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2009. – 496 с.

 10. Кримінальне право України: Заг. ч. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Прав. джерела, 2009. – 397 с.

 11. Кримінальне право України: Заг. ч.: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. – К.-Х.: Юрінком, 2009. – 416 с.

 12. Кримінальне право України: Заг. ч.: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 480 с.

 13. Кримінальне право України: Особл. ч.: Підручник / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юрид. думка, 2004. – 656 с.

 14. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / Кер. авт. кол. Яценко С.С. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 481 с.

 15. Лащук Е.В. Предмет злочину в кримінальному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2005. – 20 с.

 16. Ляпунова Н.М. Кримінальна відповідальність за приховування банкрутства і фіктивне банкрутство: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2001. – 16 с.

 17. Малинин В.Б., Парфенков А.А.. Объективная сторона преступления. – С.-Пб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2004. – 316 с.

 18. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

 19. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / За ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 2-ге вид. – Х.: Одіссей, 2004. – 1152 с.

 20. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За ред. С.С. Яценка. – 4-те вид. – К.: А.С.К., 2009. – 986 с.

 21. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: Особл. ч. / За ред. МО. Потебенька, В.Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2001. – 388 с.

 22. Національна безпека в суспільствах транзитного типу: Монографія. – Х.: НАУ ім. М.Е. Жуковського, ХАІ, 2004. – 241 с.

 23. Панов М.І., Тихий В.П.. Поняття злочину (Коментар до кримінального кодексу України) // Вісн. КС України. – 2004.– № 1. – С. 88-95.

 24. Панов М.М. Щодо спеціальної конфіскації як виду покарання за кримінальним правом України // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: Тези доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учен. та здоб. (26-27 черв. 2006 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2006. – С. 257-262.

 25. Панов Н.Н. Средства совершения преступления и их уголовно-правовое значение // Юридичні читання молодих вчених: Зб. матер. всеукр. наук. конф. – К., 2004. – С. 238-241.

 26. Панов Н.Н. Средства совершения преступления: понятие и виды / Пробл. законності.: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вып. 64. – С. 127-133.

 27. Преступление и наказание // Бизнес. Бухгалтерия (Спецвыпуск). 2001. – № 35/1. – С. 16.

 28.  Фесенко Е.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони. – К.: Атіка, 2004. – 280с.

 29. Фесенко Є.В. Цінності як об’єкт злочину // Право України. – 1999. – № 6. – С. 77.

 30. Энциклопедия уголовного права.– Т. 4: Состав преступления. – СПб.: Изд. Малинина, 2005. – 473 с.

 31. Аветисян С. С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: Монография / С. С. Аветисян. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 467 с.

 32. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций / Н. А. Гуторова. — Х.: ООО «Одиссей», 2003. — 320 с.

 33. Зателепин О. К. Современные концепции объекта преступления в Российском уголовном праве / О. К. Зателепин // Криминальная безопасность человека: угрозы и пути их преодоления: Сб. науч. тр. / Науч. ред. К. В. Харабет. — М., 2003. — Вып. 5. — С. 40-49.

 34. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.; За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. — 3-є вид., перероб. та доп. — К.: Юрид. думка, 2004. — 352 с.

 35. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. I. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 480 с.

 36. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М. І. Бажанов, Ю. В Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.;Х.: Юрінком Інтер; Право, 2001. — 416 с.

 37. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.; Відп. ред. Я. Ю. Кондратьев; Наук. ред. В. А. Клименко та М. І. Мельник. — К.: Правові джерела, 2002. — 432 с.

 38. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. та доп. — X.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 1152 с.

 39. Магарін М. С. Суб'єкт злочину за новим кримінальним законодавством України: Моногр. / М. С. Магарін, Д. В. Бараненко; Під ред. проф. Є. Л. Стрельцова. — Одеса: Астропринт, 2001. — 104 с.

 40. Малинин В. Б. Объективная сторона преступления / В. Б. Малинин, А. Ф. Парфенов. — СПб.: Изд-во Юрид. ин-та (СПб), 2004. — 301 с.

 41. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / П. С. Матишевський. — К.: А. С. К., 2001. — 347 с.

 42. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина: Коментар до законодавства / Під заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренка. — К.: ФОРУМ, 2001. — 942 с.

 43. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 3-є вид., перероб. та доп. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.: Атіка, 2003. — 1056 с.

 44. Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступления / В. А. Нерсесян. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. — 223 с.

 45. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г. П. Новоселов. — М.: НОРМА, 2001. — 208 с.

 46. Панов Н. И. Методологический аспект исследования оценочных понятий в уголовном праве / Н. И. Панов // Методологічні проблеми правової науки: Матер. міжнар. наук. конф. Харків, 13-14 грудня 2002 р. / Упорядники М. І. Панов, Ю. М. Грошевий. — X.: Право, 2003. — С. 316-319.

 47. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. — 640 с.

 48. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві.Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 08 / М. В. Сенаторов. — Х., — 2005.- 20 с.

 49. Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения / С. В. Скляров. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. — 326 с.

 50. Трубников В. М. Новый взгляд на объект преступления / В. М. Трубников // Право і безпека. — 2002. — №1. — С. 81-88.

 51. Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
  political science and law -> Рекомендована література Базова
  political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
  political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
  political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
  political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
  political science and law -> Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та права
  political science and law -> Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
  political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
  political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
  political science and law -> Перші державні утворення на території України

  Скачати 396.16 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка