Комплексна система технічного обслуговування та ремонту машинДата конвертації05.03.2019
Розмір1.2 Mb.

Оптимізація комплексно-методичного забезпечення предмету “ Комплексна система технічного обслуговування та ремонту машин”, запорука ефективної підготовки висококваліфікованих робітників.

 • Викладач професійно- теоретичної підготовки, завідуючий кабінетом: “Технічне обслуговування та ремонт машин”
 • Водоп’ян Юрій Євгенович
 • 2012 р.

Кабінет “ Технічне обслуговування та ремонту машин”

 • Удосконалення процесу навчання й виховання учнів професійного ліцею значною мірою залежить від забезпечення кожного предмета навчальною та методичною літературою, наочними приладдями та технічними засобами навчання, дидактичними матеріалами, тобто від комплексного методичного забезпечення кабінету яке дає змогу для якісної підготовки фахівців з робітничих професій.

Комплексно-методичне забезпечення предмету «Комплексна система технічного обслуговування та ремонт машин”

 • Це розробка та створення оптимальної системи навчально-методичної документації й засобів навчання, необхідних для повного та якісного навчання з професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу.

Комплексно-методичне забезпечення предмету: “Комплексна система технічного обслуговування та ремонт машин

 • комплексно- методичне забезпечення навчального предмета (теми предмета), означає : сукупність засобів, що дозволяють створити для кожної теми предмета необхідну навчально-методичну документацію, розроблені засоби навчання (площинна наочність, натуральні зразки механізмів, роздатковий, інструкційно-технологічний матеріал, картки контролю та самоконтролю знань, умінь і навичок, засобів технічного навчання, творчі завдання.
 • Комплексний підхід до методичного забезпечення навчально-виховного процесу вимагає, щоб засоби навчання в комплексі забезпечували навчальну діяльність викладача, та навчальну пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах навчально-виховного процесу: на етапі подачі та сприйняття навчального матеріалу, на етапі закріплення та удосконалення знань і вмінь, на етапах їх застосування та контролю.

Комплекс навчально-методичного забезпечення предмету “ Комплексна система технічного обслуговування та ремонту машин” складається з:

 • навчальної документації:
 • - навчальний план;
 • - навчальна програма;
 • - комплект перспективно-тематичних планів з усіх тем предмета;
 • - плани уроків;

Навчальних засобів для учнів:

 • - підручники;
 • - навчальні посібники;
 • - конспекти лекцій, підготовлені викладачами;
 • - довідники;
 • - збірники задач і завдань для вправ і самостійних робіт;
 • - комплекти інструкційно-технологічної документації;

Навчальні засоби для учнів

 • підвищують ступінь наочності з метою посилення доступності для учнів навчального матеріалу;
 • допомагають задовольнити й розвинути пізнавальні інтереси учнів;
 • виконують роль джерела інформації;
 • виконують роль засобів управління пізнавальною діяльністю учнів з боку викладачів.

Дидактичні засоби на урок:

 • природні та
 • зображувальні наочні приладдя;
 • - технічні засоби навчання;
 • - демонстраційне обладнання;
 • - тренажери;
 • - програмне забезпечення для комп’ютерної техніки;
 • - дидактичні матеріали;

Технічні засоби навчання

Технічні засоби навчання

 • Електричні та пневматичні засоби вимірювання та діагностування

Технічні засоби навчання

 • Комплект інструментів для діагностування та вимірювання циліндро-поршневої групи

Технічні засоби навчання

 • Інструмент для діагностування та вимірювання поршнів.

Технічні засоби навчання

 • Комплект приладів для діагностування циліндро-поршневої групи.

Спеціальний інструмент, прилади та пристосування.

 • Набір ключів.
 • Набір головок.
 • Набір викруток.
 • Набір спеціальних ключів
 • Щупи
 • Пристосування для розбирання, ремонту та складання КШМ і ГРМ.

Інструмент для виконання ремонтних робіт

 • Призначений для виконання лаборатрорно-практичних занять.

Демонстраційне обладнання

 • Наглядний посібник з теми: Технічне обспуговування дискових гальм.
 • Елементи систми живлення карбюраторного та дизельного двигуна з опорними конспектами.

Демонстраційне обладнання

 • Елементи гідравлічної системи трактора, системи змащення та КШМ.

Програмне забезпечення для комп’ютерної техніки

 • В умовах оновлення змісту професійної освіти важливого значення набуває розробка та впровадження в навчальний процес новітніх підручників, посібників, методик викладання, нового парку обладнання, комп’ютерної та електронно-обчислювальної техніки .
 • Кабінет має програмовані педаго-гічні засоби, комп’ютерні навчальні програми, програми для складання тестів, навчалльні відеофільми та відеоролики.

Програмне забезпечення для комп’ютерної техніки

 • Кабінет має програмовані педагогічні засоби, комп’ютерні навчальні програми, програми для складання тестів, навчальні відеофільми та відеоролики.

Програмне забезпечення для комп’ютерної техніки

 • розробляються тесові завдання
 • Створюються презентації уроків та їх фрагменти.
 • Правильно організоване комплексно-методичне забезпечення системи занять з предмету дозволяє підвищити інформаційну насиченість навчального матеріалу, забезпечує наочність, розширює можливості для самостійної пізнавальної діяльності учнів і активізує їхнє мислення; дозволяє досягнути інтегрального результату педагогічної діяльності викладача

дидактичне значення для засвоєння знань учнями

 • Послідовне використання їх на уроках від сприймання до осмислення навчального матеріалу, до закріплення його на репродуктивному й творчому рівнях створює надійний фундамент для застосування набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.
 • Плакати в навчальному процесі мають важливе

Плакати

Наявність навчальних завдань, спрямованих на актуалізацію, закріплення знань Завдань для тематичного та проміжного контролю.

Завдань для тематичного та проміжного контролю.

 • Програмовані картки-завдання
 • Графічні диктанти
 • Альтернативні тести
 • Чотирьохрівневі засоби контролю

Методичні розробки уроків

Доповіді

Методична література

 • Сергєєва Л.М.«Прктикум з педагогічної майстерності» - навчально-педагогічний посібник К. 2008
 • Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професій агропромислової галузі НМЦ ПТО м.Луганск -2009
 • Матеріали на допомогу науково-педагогічним працівникам

Методична література

 • Гуревич Р.С. “ Навчально-виховний процес у ПТНЗ.” Навчальний посібник- В. 2010
 • Нестерова Л.В. “Педагог професійної школи”, Методичний посібник- К:ІПТО НАПН України, 2012
 • “Сучасний урок професійної підготовки - шлях до формування конкурентно-спроможного робітника” (на допомогу педпрацівникам ПТНЗ НМК ПТО м.Кіровоград

Методична література

 • Презентація: “ Методи педагогічного впливу під час формування ділової активності”
 • Волкова Н.П. “Педагогіка” посібник, ВЦ “Академія” – К: 2001
 • “Контроль результатів навчально –пізнавальної діяльності учнів” Конспект лекцій “Педагогіка” предмет “Педагогіка”.
 • Тестові технології оцінювання якості навчальних досягнень учнів.
 • Алгоритм складання портфоліо

Методична література

 • “Іноваційний досвід у професійно-технічній освіті” ПТО України. Щомісячний науково- методичний веб – журнал.
 • Методичний інформативник для виробничого навчання. Сайт “Освіта і Наука”.
 • Н.Бутенко, Вісник. Л. Сер. пед. 2005. Вип.19 Ч.1,стор.96-103. “Формування і презентація іміджу викладача, як складова його професійно-педагогічної культури та запорука кфективної діяльності.

Методична література

 • Баранівська Л., І.Тимчук. “Психолого-педагогічна характеристика викладача здатного до гуманізації навчання учнів.”
 • “Розробка різнорівневих тестових завдань для кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ” Методичні рекомендації. НМЦ ПТО у Закарпатській обл. Ужгород – 2008.
 • Презентація. “Методика проф.-теоретичної підготовки фахівців. Тема: Форми та методи професійно- теоретичної підготовки.

Методична література

 • “Структура методичної розробки Українська педагогіка (освітній портал)
 • Структура уроку (типи уроків та їх структура)
 • Презентація. “Сутність технологічного підходу в освіті”
 • Презентація. “Інноваційні технології навчання професії. Проектна технологія навчання професії.”
 • Презентація. “Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів”

Методична література

 • Презентація. “Застосування евристичних методів для розвитку нестандартного мислення й професійної творчості учнів.

Педагогіка. Підручники по віковій психології.

 • «Психология развития» Учебное пособие.
 • Психологическая энциклопедия.
 • «Возрастная психология» Учебное пособие.
 • «Психология ранней юности.» Учебное пособие.
 • Абрамова Г. С.
 • Рекомендовано
 • Учебно-методическим объединением
 • Университетов России
 • в качестве учебного пособия
 • для студентов высших учебных заведений
 • Академический Проект
 • Деловая книга
 • Москва
 • Екатеринбург
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 • ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
 • ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ
 • МЛАДЕНЧЕСТВО • ДЕТСТВО • ЮНОСТЬ • ВЗРОСЛОСТЬ • СТАРОСТЬ
 • ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ А. А. РЕАНА
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • «прайм-ЕВРОЗНАК»
 • Издательский Дом «НЕВА»
 • МОСКВА
 • ОЛМА-ПРЕСС» 2002
 • Кон И.С.
 • ПСИХОЛОГИЯ РАННЕЙ ЮНОСТИ
 • Пособие рекомендовано
 • Классному руководителю, студентам пединститутов,родителям
 • Рецензенты:учитель В.Г.Богин (г.Зеленоград)
 • психотерапевт Н.В.Жутикова
 • (г.Новосибирск)

Каталог: DOKI
DOKI -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Загальні положення
DOKI -> Яськової Алли Олександрівни з питання: «Особистісно-зорієнтоване навчання та розвиток творчого самовдосконалення учнів»
DOKI -> З досвіду роботи вчителя фізики Салюк Надії Іванівни
DOKI -> Розробив викладач спец предметів
DOKI -> Віруси, їх будова та життєві цикли
DOKI -> Збірник вправ для учнів Міні-збірник вправ професійної спрямованості для учнів з професії «Кухар-офіціант»
DOKI -> Положення про підготовку та захист магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо- кваліфікаційного рівня "магістр" затверджено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін
DOKI -> М. Комсомольська Гоєнко Любов Михайлівна
DOKI -> Для бібліотекарів загальноосвітніх шкіл
DOKI -> Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26. 01. 2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка