Комунальний вищий навчальний закладСторінка1/4
Дата конвертації19.11.2018
Розмір482 Kb.
#64815
  1   2   3   4
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

праць науково-педагогічних та

педагогічних працівників

Комунального вищого навчального закладу

«Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

(2013 рік)


Херсон – 2014

УДК 016:37

ББК 91.9:74+74я1

Б 59
Схвалено Вченою радою

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

(протокол № 1 від 23.01.2014 р.)


Б 59


Бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних та педагогічних працівників Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (2013 рік) / за ред. А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 63 с.

У бібліографічному покажчику представлено перелік публікацій педагогічних та науково-педагогічних працівників Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, виданих у 2013 році. Науковий і науково-методичний доробок колективу складається з монографій, навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій, програм, статей, опублікованих у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій, інших видів публікацій. Загальна кількість позицій бібліографічного матеріалу складає 436.

Бібліографічний покажчик призначено для педагогічних, науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів, усіх, хто цікавиться актуальними питаннями у галузі освіти.

УДК 016:37

ББК 91.9:74+74я1

© «Херсонська академія неперервної освіти», 2014ЗМІСТ


Передмова ………………………………………………………………..

4

Монографії ………………………………………………………………

5

Підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України ……………………………………….


5


Підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та методичні рекомендації …………………………………………………

7


Програми ………………………………………………………………...

12

Робочі зошити …………………………………………………………...

13

Статті у фахових виданнях ……………………………………………..

13

Статті у науково-методичних журналах ………………………………

21

Матеріали конференцій …………………………………………………

27

Інші види наукової продукції …………………………………………..

58

Досвід роботи ……………………………………………………..

58

Роботи творчих груп ……………………………………………...

60

Інше ……………………………………………………………….

62


ПЕРЕДМОВА
У Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради щороку відбувається багатопланова діяльність – навчальна, методична, науково-дослідна, координуюча, громадська.

Свій доробок працівники академії публікують у численних фахових виданнях, оприлюднюють у виступах на конференціях, семінарах та інших заходах. У 2013 році загалом опубліковано 436 праць, зокрема 8 монографій, 10 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 46 підручників, навчальних, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, 11 програм, 67 статей у фахових виданнях, 63 статті в науково-методичних журналах та 193 статті в збірниках матеріалів конференцій.Бібліографічний покажчик буде в нагоді викладачам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, здобувачам, усім, хто цікавиться актуальними питаннями у галузі освіти.

МОНОГРАФІЇ


 1. Воскова І. В. Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками : монографія / Ірина Вікторівна Воскова ; під заг. ред. А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 134 с.

 2. Зубко А. М. Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної освіти : монографія / Анатолій Миколайович Зубко. – 2-е вид. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 140 с.

 3. Назаренко Л. М. Аксіологія виховання як складова соціального становлення дитини : монографія / Людмила Миколаївна Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 200 с.

 4. Несін Ю. М. Теоретико-методологічні підходи до викладання французької мови : монографія / Юрій Миколайович Несін. – Херсон : Айлант, 2013. – 156 с.: іл.

 5. Сагач Г. М. Благословенний Григорій Сковорода / Галина Михайлівна Сагач. – К. : Інститут ґенези життя та Всесвіту, 2013. – 163 с. : іл.

 6. Стребна О. В. Формування педагогічного інструментарію вчителя у контексті громадянського виховання : монографія / Ольга Володимирівна Стребна ; за ред. В. В. Кузьменка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 220 с.

 7. Філончук З. В. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи : монографія / З. В. Філончук ; за ред. Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – 115 с.

 8. Худенко О. М. Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителя гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : монографія / Ольга Миколаївна Худенко ; за ред. І. Я. Жорової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 192 с.


ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

З ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА


 1. Гончаренко Л. А. Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальний посібник / Л. А. Гончаренко, А. М. Зубко, В. В. Кузьменко. – 3-є вид. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 215 с.

 2. Зубко А. М. Методика формування у молодших школярів наукової картини світу : навчальний посібник / А. М. Зубко, В. В. Кузьменко, В. В. Примакова ; за ред. В. В. Кузьменка. – 2-е вид. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 163 с.

 3. Трудове навчання (для дівчат) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. К. Сидоренко, Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, С. П. Павх, Г. М. Гаврилюк. – Харків : Сиция, 2013. – 240 с.

 4. Трудовое обучение (для девочек) : учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / В. К. Сидоренко, Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, С. П. Павх, Г. М. Гаврилюк. – Харьков : Сиция, 2013. – 240 с.

 5. Туркот Т. І. Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Туркот, О. А. Коновал. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 466 с.

 6. Туркот Т. І. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях : навчальний посібник / Тетяна Іванівна Туркот. – 2-е вид., доп. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 516 с.

 7. Шарко В. Д. Магнітне поле та здоров’я людини (елективний курс із фізики для учнів 9-го класу) : навчально-методичний посібник / В. Д. Шарко, О. В. Ліскович. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 56 с.

 8. Шарко В. Д. Методика проведення навчальної практики з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : [навчально-методичний посібник для вчителів та студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.040203 Фізика] / В. Д. Шарко, Н. Г. Єрмакова. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 184 с.

 9. Шарко В. Д. Проектування навчального процесу з фізики : [навч.-метод. посіб. для організаторів післядипломної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і студентів вищих навчальних закладів] / В. Д. Шарко, Т. Л. Гончаренко. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 196 с.

 10. Шарко В. Д. Формування уявлень про фізичну картину світу в учнів основної школи : [посібник для вчителів та студентів] / В. Д. Шарко, М. Ю. Растьогін. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 124 с.ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


 1. Жорова І. Я. Проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року» : методичні рекомендації / І. Я. Жорова, В. В. Сургаєва. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 21 с.

 2. Застосування прийомів ейдотехніки як засобу розвитку асоціативно-образного мислення на уроках світової літератури : брошура / упоряд. О. І. Левандовська. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – 35 с.

 3. Кузьменко В. В. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 112 с.

 4. Кузьменко В. В. Інформаційно-комунікативні технології у післядипломній освіті : навчальний посібник / В. С. Назаренко, В. В. Кузьменко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 151 с.

 5. Марецька Л. П. Компетентнісний підхід у навчанні української мови і літератури : методичні рекомендації / Людмила Петрівна Марецька. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 34 с.

 6. Методичні рекомендації до самостійної та індивідуально-творчої роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів / уклад. С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 22 с.

 7. Методичні рекомендації щодо виконання комплексного заліку для слухачів курсів підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів / уклад. С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 21 с.

 8. Можливості музичної терапії на уроках мистецьких дисциплін в ЗНЗ : методичні рекомендації для вчителів дисциплін художньо-естетичного циклу / уклад. Л. М. Казачкова. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 56 с.

 9. Моїсеєв С. О. Урок фізичної культури у вимірі педагогічних конкурсів : методичні рекомендації / Сергій Олександрович Моїсеєв. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 78 с.

 10. Назаренко Л. М. Методичні рекомендації до самостійної та індивідуально- творчої роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації – директорів навчальних закладів / Людмила Миколаївна Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 15 с.

 11. Назаренко Л. М. Методичні рекомендації щодо виконання комплексного заліку для слухачів курсів підвищення кваліфікації – директорів навчальних закладів, їх заступників з навчально-виховної роботи / Людмила Миколаївна Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 12 с.

 12. Назаренко Л. М. Плани практичних занять та методичні вказівки для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керівник навчального закладу) / Людмила Миколаївна Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 11 с.

 13. Нові імена в шкільному курсі світової літератури : методичні рекомендації / упоряд. О. І. Левандовська. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – 30 с.

 14. Особливості комунікаційного процесу в умовах розбудови соціалізуючого освітнього простору: управлінський аспект : методичні рекомендації / уклад. В. Ф. Петров, М. М. Навроцька. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 29 с.

 15. Педагогічне застосування сенканів на уроках французької мови : методичні рекомендації / упоряд. Ю. М. Несін, Н. В. Кекух, Н. М. Соболєва. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 32 с.

 16. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Біологія [Електронний ресурс] / автор К. В. Мазаєва ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, В. В. Рогози. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 17. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Всесвітня історія [Електронний ресурс] / автор Т. А. Асламова, М. Ю. Кирпенко ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, В. В. Рогози. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 18. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Географія / автор З. В. Філончук ; за ред. А. М. Зубка ; експерти-тестологи Н. В. Кнорр, С. Ф. Одайник ; науково-методична розробка О. О. Морохова. – Дніпропетровськ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електронний опт. диск (СD-ROM) ; Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 19. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Історія України [Електронний ресурс] / автор А. М. Лещенко ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, О. О. Морохова. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 20. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Математика [Електронний ресурс] / автор А. І. Волобуєва ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, О. О. Морохова. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 21. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Російська мова [Електронний ресурс] / автор С. Ф. Одайник, І. А. Бондаренко ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр  ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, В. В. Рогози. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 22. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Українська література [Електронний ресурс] / автор Л. П. Марецька ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, В. В. Рогози. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 23. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Українська мова [Електронний ресурс] / автор С. А. Омельчук ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, О. О. Морохова. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 24. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Фізика [Електронний ресурс] / автор Н. В. Кнорр ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, О. О. Морохова. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 25. Педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО». Хімія [Електронний ресурс] / автор Г. С. Юзбашева ; за ред. А. М. Зубка ; експерт-тестолог Н. В. Кнорр ; науково-методична розробка С. Ф. Одайник, В. В. Рогози. – Київ : П.П. Морохов Г. О., 2013. – 1 електрон., опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium 1000 Mhz ; 128 Мб RAM ; Audio device ; MS Windows ME/2000/XP. – Назва з контейнера.

 26. Петров В. Ф. Система роботи з урегулювання конфліктів в навчальному закладі / Валерій Федорович Петров. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 137 с.

 27. Сагач Г. М. Божий світ і ми : скрижалі Слова / Галина Михайлівна Сагач. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 235 с.

 28. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі : методичні рекомендації щодо реалізації обласної науково-методичної проблеми (Теоретико-методологічні засади соціалізації дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі) / уклад. С. О. Моїсеєв, Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 50 с.

 29. Трубичина Н. В. План підвищення кваліфікації педпрацівників Херсонської області на 2013 рік / Ніла Володимирівна Трубичина. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 18 с.

 30. Трубичина Н. В. План-графік підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів освіти у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України на 2013 рік / Ніла Володимирівна Трубичина. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 11 с.

 31. Туркот Т. І. Екологічна освіта в Україні та зарубіжних країнах : навчальний посібник / Т. І. Туркот, А. О. Василенко. – Херсон : РВВ «Колос», 2013. – 74 с.

 32. Туркот Т. И. Психодиагностика. Часть 9. Коммуникативный подход к обучению и усвоению знаний (на материале физики средней школы) : учебно-методическое пособие / Т. И. Туркот, О. С. Гибельгауз. – Барнаул : АлтГПА, 2013. – 62 с.

 33. Управління процесом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках : методичні рекомендації [Електронний ресурс]. – Херсон ; Цюрупинськ : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – ел. опт. диск (CD-ROM): кольор. – Назва з диска.

 34. Українська мова. 5 клас. І семестр (за підручником О. В. Заболотного, В. В. Заболотного) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська ; за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 126, [2] с. – (Серія «Мій конспект»).

 35. Українська мова. 5 клас. ІІ семестр (за підручником О. В. Заболотного, В. В. Заболотного) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська ; за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 132, [4] с. – (Серія «Мій конспект»).

 36. Українська мова. 5 клас. І семестр (за підручником Олександри Глазової) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська ; за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 118, [2] с. – (Серія «Мій конспект»).

 37. Українська мова. 5 клас. ІІ семестр (за підручником Олександри Глазової) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська ; за ред. Є. П. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 134, [2] с. – (Серія «Мій конспект»).

 38. Усі календарно-тематичні плани. Українська мова / І. А. Бондаренко, Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, С. А. Омельчук, О. В. Слюніна, В. Г. Сухенко / уклад. К. Ю. Голобородько. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 62, [2] с. : табл. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 5).

 39. Усі уроки української мови. 5 клас. І семестр / Є. П. Голобородько [та ін.]. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 207, [1] с. – (Серія «Усі уроки»).

 40. Усі уроки української мови. 5 клас. ІІ семестр / Є. П. Голобородько [та ін.]. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 270, [2] с. – (Серія «Усі уроки»).

 41. Формування здоров’язбережувальних компетенцій дітей та учнівської молоді : методичні рекомендації для самостійної роботи по підготовці слухачів курсів підвищення кваліфікації до викладання предмету «Основи здоров’я» / уклад. Т. І. Туркот, Н. В. Алексєєва, І. О. Білічук, С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 24 с.

 42. Шарко В. Д. Цікава фізика (елективний курс) : навчально-методичний посібник / Валентина Дмитрівна Шарко. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – 67 с.

 43. Шарко В. Д. Людина в електромагнітному павутинні (елективний курс) : навчально-методичний посібник / В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. – 100 с.

 44. Шолохова Н. С. Бібліотечка «Учитель – учителю» : Методична серія для вчителів фізики. Випуск 7 / Наталія Сергіївна Шолохова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 436 с.

 45. Шолохова Н. С. Бібліотечка «Учитель – учителю» : Методична серія для вчителів фізики. Випуск 8 / Наталія Сергіївна Шолохова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 280 с.

 46. Юзбашева Г. С. Насичені вуглеводні. Алкани : навч.-дидакт. посіб. для учнів загальн. навч. закладів хімічного профілю / С. С. Курпієв, Г. С. Юзбашева. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 124 с.ПРОГРАМИ


 1. Жорова І. Я. Нормативні та робочі програми дисциплін «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Управління змістом робіт» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)»

 2. Марецька Л. П. Програма спецкурсу «Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті» / Людмила Петрівна Марецька. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 24 с.

 3. Назаренко Л. М. Нормативні та робочі програми дисциплін «Інноваційний менеджмент» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)».

 4. Назаренко Л. М. Нормативні та робочі програми дисциплін «Керівник навчального закладу» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)».

 5. Назаренко Л. М. Нормативні та робочі програми дисциплін «Сучасні теорії управління» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)».

 6. Назаренко Л. М. Нормативні та робочі програми дисциплін «Техніка управління» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)».

 7. Назаренко Л. М. Нормативні та робочі програми дисциплін «Управління навчально-виховним процесом» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)».

 8. Примакова В. В. Навчальна програма спецкурсу «Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні» (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Віталія Володимирівна Примакова. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 18 с.

 9. Програма спецкурсу для педагогічних працівників «Формування умінь організації дослідницької роботи у педагогів» / уклад. І. М. Раєвська. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – 36 с.

 10. Філончук З. В. Методичні матеріали до курсу за вибором «Кластерна економіка» / Зоя Володимирівна Філончук // Економіка в школах України. – 2013. – № 7. – 79 с.

 11. Філончук З. В. Програма курсу за вибором «Кластерна економіка», 9-й клас / Зоя Володимирівна Філончук // Економіка в школах України. – 2013. – № 3. – С. 57-62.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка