Концепція соціальної адекватності менеджментуСкачати 462.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2017
Розмір462.66 Kb.
ТипКонцепція
  1   2   3
ЗМІСТ

Вступ…………….…………………………………………………………..………….3

1. Тематичний план з навчальної дисципліни……….………………...…………….5

2. Перелік тем практичних занять, рефератів та самостійної роботи,

короткі теоретичні відомості… …………………………………….………………...6

Змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні основи соціології управління. …7

Практичне заняття № 1 Соціологія управління як наука., її еволюція ……….…6

Самостійна робота…………………………………………………..…………..……...9

Практичне заняття № 2 Система управління як сукупність соціальних відносин. 9

Самостійна робота…………………………………………………..……………...…12

Практичне заняття № 3 Місце і роль комунікації в системі управління ….…12

Самостійна робота……………………………………………………………..…...…16

Модуль № 2 Управління як соціальна технологія 16

Практичне заняття № 4 Організаційна культура ….……17

Самостійна робота…………………………………………………………..………...20

Практичне заняття № 5 Соціальна інженерія в управлінській сфері …...….21

Самостійна робота…………………………………………………..…………...……24

Практичне заняття № 6 Ділові ігри в управлін­ській сфері: соціальний аспект24

Самостійна робота…………………………………………………………..……...…27

Практичне заняття № 7 Концепція соціальної адекватності менеджменту ....28

Самостійна робота………………………………………………..…………………...31

Питання до заліку………………..……………………...….…….…………………...32

Список літератури………………………………………………..………………..….34

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки реферату……………………..38ВСТУП
Курс “Соціологія управління” розрахований на студентів, які набувають фахової підготовки за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”. Соціологія управління − одна з галузей соціологічного знання, яка виділяє у суспільстві відносини управління. Ці відносини виникають у результаті взаємодії таких соціальних суб’єктів, як лідер і відомий (відносини залежності), кредитор та позичальник (відносини влади), володар й підданий (відносини панування), керівник і виконавець (відносини підпорядкування) та ін. Поєднання слів «соціологія» та «управління» говорить про межовий статус цієї науки. Вона утворилася на стику розвитку двох самостійних дисциплін: соціології й управління.

Навчальна дисципліна «Соціологія управління» базується на затверджених Міністерством освіти і науки України освітньо-професійній програмі та навчальному плані за напрямом підготовки 0102 «Документознавство та інформаційна діяльність», складених на основі державного освітнього стандарту, пропонованого вищим навчальним закладам України. Тематика навчальної програми містить основні пункти освітнього стандарту вищого професійного закладу, а також ті питання, що на сучасному етапі розвитку науки привертають велику увагу і активно досліджуються.Мета дисципліни “Соціологія управління” полягає у формуванні у студентів розуміння та оволодіння соціологічним аналізом в управлінській діяльності та його методами.

Завдання: освоїти форми і методи прийняття управлінських рішень; навчити прогнозувати розвиток соціальних процесів і явищ та, у відповідності з цим, приймати ефективні, соціально орієнтовані управлінські рішення.

Студенти мають:· ознайомитися з основними концепціями та напрямами розвитку соціології управління;

· знати соціологічні підходи до вивчення управління в суспільстві;

· засвоїти методи соціального управління;

· сформувати навички фахівця-управлінця.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати: теорії соціологічного управління; сутність процесу управління, його алгоритм, стадії;

вміти: користуватися знаннями про стадії процесу управління; сутність соціальних технологій; використовувати знання щодо раціоналізації праці та вдосконалення управління.

Дисципліна «Соціологія управління» є частиною загальнопрофесійної підготовки студента в галузі соціології, пов’язана багаточисельними концептуальними та логічними зв’язками з іншими дисциплінами, насамперед тими, які розкривають особливості соціально-економічних процесів сучасного суспільства – «Соціологія», її галузями «Соціологія масових комунікацій», «Соціологія організацій», «Соціологія забезпечення управлінських рішень», «Соціальні технології» та ін.


Дана програма вміщує розгляд цілого ряду видів соціологічних знань, головними серед яких є: соціологічні терміни, поняття, наукові факти, провідні ідеї науки, методи дослідження.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Соціологія управління” є лекція (вступна, інформативна, систематизуюча, проблемна, оглядова); практичне заняття (для більш ґрунтовного опрацювання окремих найбільш важливих і типових у методологічному відношенні тем курсу або однієї теми); консультація - групова, індивідуальна, тематична, проблемна, ситуативна, а також самостійна робота студента. Формами контролю є попередній контроль (на початку курсу, розділу, теми), поточний (модульний) контроль; підсумковий у формі заліку. 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
пор

Тема

Лекції

(год)

Пр. (год)

Сам.роб. (год)

Змістовий модуль № 1 Теоретико-методологічні основи соціології управління.

1.

Соціологія управління як окреме наукове знання.

1

-

5

2.

Еволюція соціологічної теорії управління.

1

-

5

3.

Соціологія управління як наука., її еволюція.

-

2

-

3.

Система управління як сукупність соціальних відносин.

2

2

4

4.

Місце і роль комунікації в системі управління.

2

2

5

Змістовий модуль № 2 Управління як соціальна технологія.

5.

Організаційна культура

2

2

4

6.

Соціальна інженерія в управлінській сфері.

2

2

4

7.

Ділові ігри в управлін­ській сфері: соціальний аспект.

2

2

4

8.

Влада та управління.

1

-

4

9.

Керівник в системі управління.

1

-

5

10.

Концепція соціальної адекватності менеджменту.

-

2

4
Усього:

14

14

44 1. ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, РЕФЕРАТІВ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ


Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціології управління.

Практичне заняття № 1

Тема. Соціологія управління як наука, її еволюція (2 год.)

Мета: вивчення структури та завдань дисципліни «Соціологія управління»; усвідомлення місця соціології управління в системі соціологічного знання та її зв’язок з іншими науками; на основі системного підходу сформувати уявлення про управління, його ґенезу, становлення і розвиток управлінської думки; засвоєння основних шкіл управлінської думки.
План

1. Предмет соціології управління. Основні категорії та поняття соціології управління.

2. Системний підхід до вивчення управління.

3. Передумови виникнення соціології управління та її ідеї.

4. Генеза та еволюційний розвиток загальної соціологічної теорії управління.

Теми рефератів


 1. Основні наукові підходи до визначення методів управління.

 2. Специфіка системного підходу в управлінні.

 3. Комплексний підхід в управлінні та його загальні риси.

 4. Моделювання як метод управління.

 5. Управлінська думка в Росії та Україні.

 6. Здобутки Ф. Тейлора в науці про управління.

 7. «Адміністративна школа управління» А. Файоля.

 8. Сутність «ідеального типу» адміністративного управління.

 9. Мотиваційні теорії А. Маслоу та Д. Мак-Грегора.


Основні поняття і терміни: соціальна структура, управління, менеджмент, соціальні процеси.

Короткі теоретичні відомості

Під час вивчення питання «Предмет соціології управління» необхідно звернути увагу на її сутність як науки і як навчальної дисципліни через вивчення об’єкта, предмета, завдань, функцій та взаємозв’язок з іншими науками.Також необхідно встановити зміст основних концепцій, які існують щодо цієї науки.

Слід знати, що предметна сфера соціології управління містить низку загальносоціоло­гічних категорій, які складають її поняттєвий стрижень. Слід з’ясувати сутність таких категорій, як управління, влада та менеджмент. Варто також звернути увагу на два фундаментальних поняття, що претендують на рівень категорій соціології управління - це «соціальне управління» та «управління соціальними процесами».

При вивченні другого питання видається доцільним насамперед детальніше зупинитися на розумінні суспільства як системи, адже однією з базисних методологічних парадигм сучасної соціології взагалі й соціології управління зокрема вважають системний підхід, системний аналіз. Слід з’ясувати сутність понять «соціальна система» та «системний підхід». У со­ціології управління системний підхід визначив усю систему управління, в якій реалізуються його основні функції. Слід з’ясувати сутність понять “керуюча» та «керована» підсистеми та їх елементи. Необхідно встановити сутність поняття «управління» як необхідної функції системи та засобу її організації, його функції.

Під час вивчення питання «Передумови виникнення соціології управління» необхідно усвідомлювати, що соціологія управління пройшла складний шлях, перш ніж перетворилася в сучасну галузь соціологічного знання. Слід встановити етапи її становлення та проаналізувати основні ідеї на кожному з етапів розвитку соціології управління.

Четверте питання слід розпочати з вивчення та аналізу основних напрямків соціологічної теорії управління: - класичного (або раціоналістичного); - соціально-психологічного (або гуманістичного); - системного (або методичного). Необхідно відстежити головні тенденції в розвитку сучасної соціології наукового управління

Завдання до теми


 1. Встановіть, що вивчає наука соціологія управління?

 2. Проаналізуйте функції соціології управління.

 3. З’ясуйте, перевагою якого підходу є добре розроблені науково-технічні засоби, що містять економіко-математичні методи, моделювання, штучний інтелект тощо?

а) механістичного;

б) органічного. 1. Встановіть, хто є автором наведених нижче принципів: 1) авторитет і влада лідера базуються на підтримці прихильників; 2) підлеглі мають знати, чого вони можуть очікувати від свого лідера, і розуміти, чого він чекає від них; 3) лідер має бути з волею до виживання; 4) лідер – завжди взірець мудрості та справедливості для своїх прихильників?

а) Платон;

б) Аристотель;

в) Конфуцій;

г) Макіавеллі. 1. З’ясуйте, представники якої школи намагались створити універсальні принципи управління?

а) Школа наукового управління;

б) Адміністративна школа;

в) Школа людських відносин.
Контрольні питання


 1. Вкажіть об’єкт, предмет, задачі соціології управління.

 2. Які функції соціології управління?

 3. Якими є принципи сучасного управління?

 4. Які ви знаєте методи управління?


Самостійна робота

  1. Об’єкт, предмет, задачі соціології управління.

  2. Функції соціології управління.

  3. Поняття та генеза управління.

  4. Принципи сучасного управління.

  5. Методи управління.


Питання для самоперевірки

  1. Що вивчає наука «Соціологія управління»?

  2. Які задачі науки «Соціологія управління»?

  3. Назвіть основні функції соціології управління.

  4. Що таке управління?

  5. На яких принципах базується сучасне управління?

  6. Які існують методи управління?


Література: [1; 4, с. 8-15, 15-24; 6, с. 32; 7, с. 8-58; 15, 16 ]
Практичне заняття № 2

Тема. Система управління як сукупність соціальних відносин (2год.)

Мета: вивчення сутності та функцій соціального управління, його алгоритму.

План

1.Сутність та типологія соціально-управлінських відносин

2. Соціально-управлінська технологія.
Теми рефератів


 1. Управлінське рішення в соціальних організаціях

 2. Зв’язок між цілями та місією організації.

 3. Основні принципи управління в соціальних організаціях.


Основні поняття і терміни: соціальні відносини, управлінські відносини, соціальна залежність.

Короткі теоретичні відомості

У процесі підготовки до питання «Сутність та типологія соціально-управлінських відносин»необхідно виходити з усвідомлення того, що у будь-якій дії, що пов’язує тим або іншим чином людей, у тому числі й у процесах управління, виникають певні відносини кожної людини зі своїми колегами. Слід встановити сутність поняття «соціально-управлінські відносини», їх риси, типи. Також слід проаналізувати основні функції соціального управління як форми соціальних відносин.

У другому питанні «Соціально-управлінська технологія» необхідно знати, що соціальне управління як процес має циклічний, відносно замкнений харак­тер. Цей процес, взятий окремо, починається з постановки цілей, завдань і завершується виконанням цих завдань, досягненням певного результату. Таким чином, відбувається управлінський цикл, що становить каркас соціально-управлінської технології. Будь-яка соціально-управлінська технологія будується на основі управлінського циклу та являє собою своєрідну єдність формалізованих та неформалізованих дій. У процесі підготовки до даного питання необхідно встановити процедури даної технології.

Складовими соціального управління як системи є такі підсистеми: інформаційна; проектно-програмна; прогностична; планувальна; системно-організаційна підсистема опрацювання управлінських рішень; підсистема коригування і наступного відтворення управлінського циклу. Необхідно їх проаналізувати.Завдання до теми

 1. Визначте дефініцію соціальних відносин у системі управління:

а) сукупність стійких зв’язків і взаємодій, обумовлених економічними, політичними, культурними й іншими інтересами певних соціальних груп та спільностей, що виступають як існуючі в даному суспільстві на певному ступені його історичного розвитку

б) сукупність багатоманітних зв’язків, що виникають між окремими особами, їх групами, спільностями, і також усередині останніх у процесі вироблення, ухвалення та здійснення управлінських рішень, спрямованих на забезпечення стійкості, динамізму й ефективності діяльності керованого соціального об’єкту.2. Визначте відповідність:

Типи соціальних відносин в системі управління

Характеристики типів соціальних відносин в системі управління

 1. Службовий

 1. відносини між ланками системи різного рівня

 1. Функціональний

 1. велике значення взаємозалежності у діях та функціях членів колективу; кожен має чітко виконувати свої функції

 1. Технічний

 1. суб’єкт відносин не вирішує що має робити залежний суб’єкт

 1. Інформаційний

 1. пов’язаний з процесами передачі даних про всі стани об’єкта та про їх зміну

 1. Спеціалізований

 1. від’ємна характеристика – несиметричність

 1. Ієрархічний

 1. пов’язані з розділом праці


Контрольні питання

  1. Якими є основні риси соціальних відносин?

  2. Які є основні типологічні підходи до соціальних відносин?

  3. Які методи соціального прогнозування ви знаєте?

  4. Навіщо люди об’єднуються в організацію?

  5. Які істотні ознаки формальної організації?

  6. У чому полягає сутність вимог організації до індивіда й індивіда до організації?

  7. Яке визначення соціальної організації?

  8. Які типи соціальних організацій Ви знаєте?


Самостійна робота

 1. Визначення соціальної організації. Типи організації.

 2. Адміністративні аспекти діяльності соціальної організації за М. Вебером.

 3. Місія та цілі організації. Ієрархія в організаціях.

 4. Управління організаціями. Модель впливу зовнішнього середовища на управління організацією.


Питання для самоперевірки

 1. Що означає поняття «управлінські відносини»?

 2. Які функції соціального управління?

 3. Що таке соціальна залежність?

 4. Які характерні риси ідеального типу управління організацією, запропонованого М. Вебером?

 5. Який зв’язок управління організацією із зовнішнім середовищем?

 6. У чому полягає зв’язок між місією і метою організації?

 7. Для чого формулюється загальна мета організації?

 8. Що означає ієрархія в організаціях? Які її властивості?


Література: [1, с.44-65; 4, с. 25-30; 7, с. 7; 15; 16; 24].

Практичне заняття № 3

Тема. Місце і роль комунікації в системі управління ( 2 год.)

Мета: вивчення сутності соціальної комунікації, її типи, функції, роль в системі управління.

План

1. Поняття соціальної комунікації та підходи до його визначення.

2. Роль комунікації в системі управління у різних наукових концепціях.

3. Типологія соціальних комунікацій.

4. Функціонування комунікацій в організації
Теми рефератів


 1. Соціологічні моделі комунікації.

 2. Лінійна модель Г. Ласуелла.

 3. Інтеракціоністська модель Т. Ньюкомба.

 4. Загальна теорія комунікації Г. Маклюена.

 5. Аутопотетична модель комунікації Н. Лумана.


Основні поняття і терміни: комунікація, канали комунікації, процес комунікації.

Короткі теоретичні відомості

Під час підготовки до питання «Поняття соціальної комунікації та підходи до його визначення» слід виходити з того, що суспільство – це результат взаємодії спільно діючих індивідів і соціальних груп. Тож необхідно встановити походження та сутність поняття «комунікація», визначити парадигми, підходи та моделі соціальної комунікації .

У другому питанні необхідно з’ясувати, що формування комунікаційних мереж і створення умов для успішного функ­ціонування комунікацій в організації складають одну з найважливіших задач управління. Встановіть основні школи щодо вивчення комунікаційних процесів в організації та порівняйте основні положення цих шкіл.

Під час вивчення питання «Типологія соціальних комунікацій» слід виходити з усвідомлення того, що соціальна організація – багаторівнева структура з рівнями керівництва і підкорення. Така структура ефективно функціонує тільки за існування добре налагодженого зв’язку між усіма рівнями. У цьому питанні необхідно встановити види комунікації та детально проаналізувати їх змістову сутність. Слід також встановити засоби комунікації та функції, які ці засоби виконують.У четвертому питанні «Функціонування комунікацій в організації» необхідно встановити, що комунікація в управління розглядається як процес, що складається з етапів та проаналізувати їх сутність. Якщо мета комунікації – забезпечити розуміння інформації (повідомлення), якою обмінюються відправник і одержувач, то тут також необхідно встановити види комунікації, а також зупинитися на проблемах, які можуть виникати під час здійснення комунікації та причини проблем. Під час вивчення даного питання слід зупинитися на прийомах уникнення втрат при недоліках між особового спілкування.
Завдання до теми

 1. Визначте відповідність:
Функція комунікації

Характеристика функції

 1. Інформативна

а) сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння

 1. Інтерактивна
б) організація взаємодії між людьми (розподіл функцій, вплив на настрої, поведінка співрозмовника) шляхом застосування різних форм дії: наказ, прохання)

 1. Перцептивна

в) передача достовірних або помилкових даних

 1. Експресивна
г) збудження або зміна характеру емоційних переживань
 1. Визначте відповідність:

Парадигма соціальної комунікації

Характеристика парадигми

 1. Механістична

а) комунікація розуміється як спільна діяльність учасників комунікації (комунікантів), у ході якої виробляється загальний (до певної межі) погляд на речі та дії з ними

 1. Діяльністна

б) під комунікацією розуміється односпрямований процес кодування, передачі інформації від джерела і прийому інформації одержувачем повідомлення
 1. Визначте відповідність:

  Підхід до вивчення

  соціальної

  комунікації

  Характеристика комунікації

  1. Соціальний

  а) аналізує проблеми впливу масової комунікації на розвиток суспільних відносин

  1. Мовний

  б) орієнтується на вивчення комунікативних засобів через реалізацію соціальних функцій комунікації

  1. Комунікативний

  в) пов’язаний з проблемами міжособової комунікації

 2. Визначте відповідність:

пор.

Модель соціальної комунікації

Автор

Характеристика

1

Загальна теорія комунікації

1. Г. Мак­люен

Розвиток комунікативних засобів визначає як загальний характер культури, так і зміну історичних епох

2

Лінейная

2. Г.Лассуел

Компоненти комунікаційного процесу: комунікатор; повідомлення; канал комунікації; адресат повідомлення; ефективність розуміння повідомлення

3

Інтеракціоністська

3. Т. Нью-комб

Суб’єкти комунікації рівні у правах, пов’язані як взаємними очікуваннями та настановами, так і загальним інтересом до предмета спілкування. На першому плані – досягнення згоди між партнерами з комунікаціїКонтрольні питання

 1. Сформулюйте визначення комунікації, соціальної комунікації.

 2. Які виділяють підходи до визначення соціальної комунікації?

 3. Яка роль комунікації в системі управління у різних наукових концепціях?

Самостійна робота

 1. Комунікація як соціальний процес.

 2. Основні компоненти та завдання комунікації.

 3. Роль комунікації у здійсненні процесу управління.


Питання для самоперевірки

1. Які існують моделі комунікації? надайте їх характеристику.

2. Які виділяють класифікації соціальних комунікацій?

3. Яка роль комунікації у процесі управління соціальною організацією?


Література: [2, с. 64-86; 4, с.24-42; 5; 6, с.73-87; 15; 25; ].
Змістовий модуль № 2 Управління як соціальна технологія

Практичне заняття № 4


Каталог: new -> metod
metod -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
metod -> Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ земельне право для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ криміналістика для студентів заочної форми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка