Конкурс «Шкільна бібліотека-2017»Скачати 77.77 Kb.
Дата конвертації11.09.2018
Розмір77.77 Kb.
ТипКонкурс
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека-2017»

Номінація «Бібліотека – виховний простір

навчального закладу»


Всебічний розвиток особистості засобами шкільної бібліотеки
Бондар Олена Володимирівна,

завідувач бібліотекою

Рубіжанської загальноосвітньої

школи I-III ступенів №8

Рубіжанської міської ради

Луганської області


м. Рубіжне

2017

Зміст


Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

 1. Бібліотека – виховний простір навчального закладу. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1. Шкільна бібліотека – осередок національно-патріотичного виховання . .7

1.2. Краєзнавча робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3. Екологічна освіта та виховання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

1.4. Профорієнтаційна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.5. Естетичне виховання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.6. Правове виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

1.7. Популяризація здорового способу життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

ІІ. Форми роботи з читачами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.1. Індивідуальна робота бібліотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2. Масова робота бібліотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

IІІ. Гуртки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ІV. Інформаційна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..24

V. Робота з батьками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

2

Вступ

У XXI столітті, столітті інноваційних цифрових технологій, традиційна бібліотека трансформується в сучасний науково-інформаційний центр, виховний центр навчального закладу. Поряд з інформаційною виховна функція шкільної бібліотеки стає ще більш актуальною та пріоритетною.

Головна мета виховного процесу в шкільній бібліотеці – виховання й розвиток духовно багатої, життєлюбної особистості, готової до творчої діяльності, моральної поведінки. Бібліотека Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 усіма формами роботи сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання в учнів національної свідомості, шанобливого ставлення до книги як основного джерела знань.

Розглядаючи сьогодні бібліотеку як виховний простір навчального закладу, слід зазначити, що пріоритетними напрямами виховання дітей та моло­ді в національній системі освіти є

- патріотичне виховання, що передбачає формування громадянина-патріота;

- правове виховання, мета якого — формування високого рівня правової культури та за­конослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів;

- моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток мо­ральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї ро­дини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей;

- трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря;

- екологічне виховання, що передба­чає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи й наділена почуттям відпо­відальності за неї як за національне багатство;


3

- фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

В умовах інформаційного суспільства самоцінність знань як таких змінюється. З одного боку, вони стають більш доступними, а з іншого – одержання нових знань, умінь стають обов’язковими для людини впродовж життя. Звідси висновок: необхыдно переорієнтовувати навчальний процес на формування в учнів бажання й уміння самостійно оволодівати знаннями з різних джерел інформації. Не менш важливо навчати застосовувати набуті знання для практичного життя, виробити уміння критично мислити.

Потреби суспільства в духовній, творчій, активній особистості, покликаній стати творцем української та світової культури, зумовили реформування національної школи. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу має потужний потенціал для підвищення ролі школи в соціальному вихованні підростаючого покоління.

У стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» зазначено, що «бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури. Сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, реалізація державної політики неможливі без сучасних бібліотек» [13,5].

Бібліотекарі повинні відроджувати в душах дітей паростки національної самосвідомості, поняття честі, гідності, поваги до рідної мови, національних традицій, звичаїв. Розбудова Української держави неможлива без вивчення


4

історії рідного краю, матеріальної, духовної культури, створеної нашими предками.

«У межах формування національної самосвідомості на сьогодні перед бібліотеками стоять такі завдання:

1. забезпечення доступу до інформації;

2. збереження і відродження історичних, національно-культурних, родинних традицій нашого народу, донесення до читача духовної культури минулого, забезпечення духовної єдності поколінь;

3. сприяння самореалізації особистості учня й учителя через прилучення до світу національної культури;

4. виховання почуття патріотизму, поваги до культурного надбання минулих поколінь за допомогою вивчення традицій рідного краю;

5. формування особистості громадянина України через саморозвиток, самопізнання;

6. оволодіння учнями та вчителями рідною мовою» [6,10].

Шкільна бібліотека активно долучається до реалізації школою основних її виховних функцій та завдань і утверджується як центр духов­ного становлення особистості, духовної культури школярів, форму­вання її духовних ціннісних орієнтацій. Засобами шкільної бібліотеки ми намагаємось всебічно розвивати учнів.

5

Розділ I. Бібліотека – виховний простір навчального закладу

Бібліотека – одна із важливіших ділянок в діяльності школи. Своєю роботою бібліотека допомагає здійснювати єдину для школи державну програму навчання й виховання дітей.

Бібліотека здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організуємо з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

Сьогодення нашої незалежної України вимагає формування духовно багатого покоління людей. Школа здійснює навчально-виховний процес у дусі вимог нашого часу. Її головною метою є формування й розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Педагогічний колектив школи працює над проблемою «Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання школярів». Виходячи з цього, шкільна бібліотека спрямовує свою роботу на вирішення проблеми: «Формування національної свідомості учнів засобами бібліотеки». У своїй діяльності керуємося Законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепцією «Нова українська школа».

Бібліотека здійснює роботу, виконуючи такі завдання:

- бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу, у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті;

- формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, з`ясування прав та обов’язків користувача своєї та будь-якої бібліотеки, популяризація


6

бібліотечно-бібліографічних знань;

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального та творчого розвитку;

- всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;

- бібліотечно-інформаційне забезпечення особистих потреб користувачів у дозвільній діяльності, у профорієнтаційному визначенні;

- виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки;

- координація роботи бібліотеки з громадськими організаціями. Співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.
1.1. Національно-патріотичне виховання

Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного та шанобливого ставлення особистості до українського народу, його культури, утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства, коли навчання та виховання кожної дитини здійснюється на основі дитиноцетризму. Тому кожна шкільна бібліотека була, є й буде осередком становлення громадянина-патріота України.

Під час роботи значну увагу приділяю національно-патріотичному вихованню. За допомогою книги намагаюся сприяти формуванню свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистими якостями й рисами характеру, світоглядом, поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

7

З метою формування ціннісного ставлення до держави та суспільства, до людини, виховання в учнів громадянської та національно-патріотичної позиції в кожному кабінеті школи та в бібліотеці створено куточки «Державної символіки».Одним із пріоритетних напрямів у організації культурно-просвітницьких заходів ми вважаємо формування національної самосвідомості, політичної культури, виховання любові до рідного краю, його історії, бережливого ставлення до національного багатства країни, відновлення й збереження історичної пам`яті.

З метою реалізації вищезазначеного у бібліотеці створено куточок «Відкрий для себе Україну», в якому зібрано книжки з історії та культури українського народу, художні твори. Популярністю у читачів користуються постійно діючі перегляди літератури: «До України з любов`ю» (для учнів 9-11класів), «Українські письменники - дітям» (для учнів 6-8 класів), «З книгою жити – з добром дружити» (для учнів 3-5 класів), «Книжечка - україночка» (для учнів 1-2 класів).

У бібліотеці для широкого кола читачів були представлені книжкові виставки - «Ти воскресни, моя Україно, в своїм блиску і в славі своїй», «Моя Україна, то вільна країна, я з нею пов`язую долю свою», «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає». Історію України художнім словом письменників розкриваю на мальовничому перегляді літератури «Крізь серпанок віків». До Дня української писемності та мови оформлюю перегляд літератури «Квітни мово, зірницями слова», до Дня Соборності - «Соборна Україна – одна на всіх як оберіг», до Дня пам’яті жертв голодомору - «Чорна сповідь моєї країни», до Дня українського козацтва - «Козацька слава в наших серцях». Обов’язково знайомлю читачів з творчістю письменників-ювілярів: «Геній української нації, розум і серце українців» (книжкова виставка для широкого кола читачів до 160-річчя від дня народження Івана Франка); «Світоч українського народу» (книжкова виставка для широкого кола читачів до дня

8

народження Тараса Шевченко) тощо.Щороку редагується тематична картотека статей «Україна в серці назавжди» та поповнюються новими матеріалами теки: «Україна: із забуття в майбутнє», «Державні символи», «Ми нащадки козацької слави», «Джерела народознавства», «Чорний біль України», «Голодомор» та інші.

У 2015-2016 навчальному році бібліотека активно долучилась до участі у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек, що проходив під гаслом «Виховуємо громадянина – патріота України» див. Додаток 1.

Усі проведені в рамках місячника виховні та позакласні заходи сприяли посиленню в учнів патріотичних почуттів, поваги до героїчного минулого українського народу, надавали допомогу у визначенні власного місця в суспільному житті України.

Слід відзначити позитивний вплив на формування власної громадянської позиції підлітків таких заходів, як операція «Турбота», акції «П`ять картоплин», «Поздоровлення ветеранам» та «Засвіти свічку пам`яті».

У межах роботи, спрямованої на патріотичне виховання учнів, у школі працює етнографічний музей, основним завданням діяльності якого є залучення дітей до духовного надбання предків, їхніх традицій, свят, знайомство учнів із побутом українського народу, історією, домашніми оберегами. У музеї постійно проводяться екскурсії за темами: «Національний одяг», «Вишиванки», «Домашнє начиння», «Народні промисли» тощо.

Експонати музею використовуються і в позакласній роботі: для вистав, українських вечорниць, книжкових виставок-інсталяцій; на уроках позакласного читання та курсу за вибором «Культура України».

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді вказано, що «сьогодні потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості» [11,72] При цьому потрібно враховувати, що Україна має давню й величну культуру та історію, досвід державного життя, які є потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання

9

дітей і молоді. Вони вже увійшли до освітнього й загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.«В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам`яті про тривалі державницькі традиції України» [11,72]. Тому значні зусилля колективу нашої школи спрямовані на організацію військово-патріотичної роботи. З метою забезпечення високої результативності цієї роботи були заплановані й проведені протягом навчального року відповідні заходи. Серед них - зустрічі з ветеранами до Дня визволення міста від фашистських загарбників, уроки мужності, лінійки пам’яті. До кожного з цих заходів було оформлено відповідну виставку літератури. Учні школи взяли участь в акції «Напиши листа захиснику України».

Давно відлунала Друга світова війна, поряд з нами вже немає багатьох свідків тих подій. Але залишилась людська пам'ять, і наш обов’язок - зберегти цю пам'ять для себе і нащадків. Молоде покоління має знати та пам’ятати героїчне минуле своєї країни. Подвиг героїв-переможців у тій жахливій війні непідвладний часу, як і наша щира й безмежна вдячність їм, людям, які виявили нездоланну мужність та незламність духу в боях за рідну землю. До цієї знаменної дати в бібліотеці організовується книжкова виставка «Подвиг, що залишиться у віках».

Цього року зі старшокласниками готуємо захід «Говорят погибшие поэты».

1.2. Краєзнавча робота

Патріотичне виховання неможливе без вивчення історії рідного краю.

Любов до Батьківщини, почуття відповідальності за долю рідного краю не виникають самі по собі, а виховуються. Бібліотека самоцінна, унікальна, як

10

центр пам’яті народу, інтелектуального спілкування людей.Одним із напрямів громадянського виховання є формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, виховання духовної єдності поколінь і спільної культурної спадщини; виховання почуття патріотизму. Любов до рідного краю, знання його історії - саме та основа, на якій може здійснюватися процес виховання свідомого громадянина.

Вихованню почуття патріотизму, любові до рідної землі, гідності, духовності дитини допомагає використання краєзнавчих матеріалів. Загальновідомо, що краєзнавча інформація є важливим джерелом формування національної свідомості, самосвідомості, виховання патріотичних почуттів, допитливості. З огляду на це зростає роль краєзнавчої роботи, яка стає одним із провідних напрямів роботи шкільної бібліотеки.

«Мета бібліотечного краєзнавства – зібрати, зберегти й надати читачам документальні джерела та інформацію про рідний край. Складовими частинами змісту краєзнавчої роботи бібліотеки можна назвати формування краєзнавчого фонду, створення довідкового апарату, популяризацію краєзнавчих видань» [7,2].

У бібліотеці нашої школи краєзнавчу літературу розміщено в куточку «Відкрий для себе Україну» за розділами «Луганщина – світанок України», «Рубіжне – місто над Дінцем». У потоці інформації читачам допомагає зорієнтуватись краєзнавча картотека «Мій край - гордість моя». З метою задоволення потреб користувачів у краєзнавчій картотеці є такі розділи: історія та література рідного краю; природа й природні ресурси; медицина; спортивне та культурне життя.

Краєзнавчі документи популяризую різними засобами бібліотечної роботи, серед яких книжкові виставки, огляди літератури, бесіди, презентації тощо.

Кожного року в бібліотеці до річниці визволення нашого міста від

11

фашистських загарбників оформлюється перегляд літератури «Мой город, ты в скорбном молчаньи чтишь память героев своих». Проводиться бесіда «Над памятью годы не властны».Постійно організовую заходи з популяризації творів письменників, творчість яких була пов’язана з містом, областю: «Борис Грінченко й Луганщина»; «Всеволод Гаршин та Старобільщина», «Подорож казками Козака Луганського», «Життя поета-земляка Володимира Сосюри», «Творчість Йосипа Курлата».

Заходи, пов’язані з рідним містом, його історією, культурним та спортивним життям, завжди користуються популярністю в читачів. Наприклад, пізнавальна вікторина «Мой город много значит для меня. Рубежное, люблю тебя!», яка завершується презентацією «Рубежное вчера и сегодня» див. Додаток 2.1.3. Екологічна освіта та виховання

«Населення планети дедалі більше відчуває тривогу за екологічний стан Землі. Учені шукають способи розв’язання проблем оздоровлення повітряного басейну й водоймищ, створюючи безвідходні технології. Але величезна робота зі збереження природи повинна починатися з перебудови нашої свідомості. Скільки не живи на світі, не перестанеш дивуватися життю, природі й тому, як нерозривно ми з нею пов’язані. І якщо хочемо бачити нашу планету екологічно здоровою, то екологом повинен бути кожний у своєму житті, своїй професії. І розумний спосіб розв’язання проблеми – екологічна освіта й виховання екологічної культури» [12,4].

Вважаю, що юним читачам треба допомогти відчути цінність і неповторність кожної травички в полі, кожного метелика, пташки – усього, що дихає, повзає, цвіте. Наші діти повинні вирости з переконанням, що людина й природа – єдиний живий організм, і якщо знищити хоч одну його частину - загине все інше.

Сучасна література про природу – це повісті, оповідання та казки, книги-

12

картинки, книги-довідники тощо. У роботі з цього напрямку застосовую як індивідуальні, так і масові форми роботи. Наприклад,в бібліотеці оформлено постійно діючу книжкову виставку «Дивосвіт рідної природи»; мальовничі перегляди літератури для широкого кола читачів: «Барви осені», «Зима чаклунка, біла чарівнице», «Птахи на крилах весну принесли». Для учнів 1-2 класів оформлено перегляд літератури «О мохнатых и пернатых»; для читачів 5-8 класів – тематична полиця «До природи не неси шкоди»; для старшокласників – проблемний перегляд літератури «В судьбе природы – наша судьба». Для учнів 3-5 класів відчиняє двері екологічна вітальня «Земле наша мати, треба її оберігати». Під час весняних канікул проводжу вікторину «Світ природи в літературі».Чорнобиль… Чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло років, все одно це слово полум`янітиме чорним вогнищем скорботи. Уже 30 років дзвони Чорнобиля стукають у наші серця і змушують озирнутись у той страшний рік. У квітні в бібліотеці оформлюється виставка літератури «Мужність і біль Чорнобиля» й учні старших класів дискутують, гортаючи сторінки представлених на ній книжок. Для школярів 9-11 класів проведено слайд-програму з літературно-музичним супроводом «Боль Чернобыля вошла в наши сердца». У дні пам`яті в бібліотеці для відвідувачів демонструється: презентація «Чорнобиль не має минулого часу», фільм - «Назад в 26 апреля 1986 года», віртуальна книжкова виставка «Колокола Чернобыля».

З 2010 року школа стала експериментальним навчальним закладом з проблеми «Педагогічні умови впровадження в навчально-виховний процес енергозбережувальних технологій». Шкільна бібліотека стала центром інформування учасників експерименту з питань взаємодії людини та навколишнього середовища, раціонального використання природних та енергетичних ресурсів, екологічного виховання. Усі друковані матеріали екологічного напрямку відображаю в розділах тематичної картотеки статей: «Людина і навколишнє середовище», «Катастрофи», «Чорнобиль». Також

13

проводжу індивідуальну й масову роботу з екологічного виховання.Для різних груп читачів було складено інформаційні, рекомендаційні списки літератури: «О мохнатых и пернатых», «Мужність і біль Чорнобиля», «Бережіть природу».

Підсумки роботи колективу з впровадження експерименту було підбито у 2015 році на семінарі «Педагогічні умови формування екологічної свідомості школярів». Літературу з даної проблематики було представлено на книжковій виставці «Формуємо екологічну культуру школярів».

Новими матеріалами систематично поповнюю теку «Знай, люби та бережи природу».

1.4. Профорієнтаційна робота

Чому так важливо допомагати дітям пізнавати й розвивати свої здібності? Відповідь на це питання є. Раніше професіоналізм розуміли як уміння людини володіти своєю професією, а тепер потрібен не тільки «вузький», а й компетентний у багатьох питаннях фахівець, насамперед спроможний постійно вчитися, бо освіта має бути безперервною. З іншого боку, ринкова економіка змушує людей часто змінювати не тільки місце роботи, а й професію. Принцип «освіта на все життя» замінено новим – «освіта впродовж усього життя».

Вибір професії – складний та відповідальний крок у житті людини. Він має бути свідомим і самостійним. Зробити правильний професійний вибір – значить знайти своє місце в житті, визначити свою долю. Неправильний вибір завдає великої шкоди самій людині та призводить до значних економічних втрат.

Формула правильного вибору досить проста: потрібно, хочу, зможу. Але в світі існує тисячі професій. Як зорієнтуватись у такій їх кількості? Як вибрати серед них ту, з якої розпочнеться трудовий шлях, а можливо, і «доросле» життя?

«Виходячи з основних функцій бібліотеки: інформаційної, освітньої, виховної – на неї покладають завдання професійної просвіти. Воно передбачає

14

формування в учнів знань про світ сучасних професій та свідоме ставлення до вибору конкретної професії залежно від бажань і можливостей особистості» [10,3].Для комплексного розв’язання проблем профорієнтації в бібліотеці створена картотека. У зв’язку з тим, що літератури про професії, які обирає сучасна молодь обмаль, плануємо зробити відеотеку популярних спеціальностей.

Література з профорієнтації представлена на полиці «Зажги свою звезду» та постійно діючій книжковій виставці «Безмежний світ професій».

Складаю рекомендаційні списки літератури за спеціальностями. Спільно з працівниками міської бібліотеки проводимо для старшокласників презентацію «Все профессии важны, все профессии нужны».

1.5. Естетичне виховання

«Естетичне виховання – це не стільки виховання митця, скільки людини, готової до будь-якої діяльності, людини з потужним духовним і творчим потенціалом, розвиненим образним і раціональним мисленням, здатної самостійно подбати про свою конкурентоспроможність. Естетично розвинена людина – завжди особистість. Самодостатня, творча, вона здатна самостійно здійснювати вибір у повсякденній практиці між добром і злом, красою і фальшю, обов’язковим і випадковим» [15,9].

«Суть естетичного виховання в тому, що школяр має взяти із собою в доросле життя не тільки вміння розуміти й милуватися прекрасним. Він повинен прагнути нових зустрічей із гармонією, стати творцем краси, прагнути вносити її в усі сфери життя» [15 ,11].

Естетичне виховання реалізується в бібліотеці наступними заходами: у книжковому фонді розгорнута тематична полиця книг «Мистецтва дивний світ», оформлено куточок «Барви творчості» для широкого кола читачів. До Міжнародного дня музики ставлю перегляд «Цариця мистецтв - музика», до Міжнародного дня театру – «Душа - театр». До Міжнародного дня музеїв –

15

мальовничий перегляд «Шедеври музеїв світу». Проводжу для читачів уроки краси та натхнення: «Лесной кудесник» - про життя та творчість І.І. Шишкіна, «Тарас Шевченко - художник», «Заочна мандрівка по залах музеїв України».


1.6. Правове виховання

Під час проведення місячника правових знань долучаюсь до правового виховання читачів. У бібліотеці оформлюється перегляд літератури «Право: запитання і відповіді». Для учнів 5 класів проводиться бесіда «Злочин та відповідальність»; новими матеріалами поповнюється тека «Закон обо мне и мне о законе».


1.7. Популяризація здорового способу життя

Головним завданням національної освіти є формування освіченої, фізично здорової та творчої особистості. Здоров`я - найцінніший скарб для кожної людини. І наше завдання - пояснити дітям, що його треба зберегти, аби мати щасливу долю.

Основним засобом просвітництва шкільної бібліотеки є книга, періодичні видання. Через систему книжкових виставок, індивідуальну роботу, цикли бібліотечних заходів рекомендую школярам книги, статті з періодичних видань з проблем формування особистості, стійких моральних переконань. Це, наприклад, виставка-роздум «У здорового все здорово», виставка-попередження «Цікавість ціною життя». Під час проведення шкільних Місячників боротьби з наркоманією та СНІДом проводжу бесіди-інформації, оформлюю перегляди літератури: «Прочитай, подумай, зупинись», «На замітку паліям», «СНІД – загроза людству», «Наркоманія – шлях у безодню», «Змістовне дозвілля молодих».

Під час проведення місячників спільно працюють бібліотекар, учителі-предметники, класні керівники, психолог, учні. Написання рефератів, творів, проведення анкетування, складання кросвордів, підбір приказок та прислів’їв

16

про здоровий спосіб життя спонукають учнів звертатися до друкованих джерел, що формує навички роботи з книгами, періодикою, довідково-бібліографічним апаратом та довідково-енциклопедичною літературою.На початку вересня в школі проводиться традиційний Місячник «Увага, діти на дорозі!». У бібліотеці були оформлені перегляд літератури «Знай правила движения, как таблицу умножения» та тека газетно-журнальних статей. У тематичній картотеці статей є розділ «Здорова дитина – щаслива родина».

17

Розділ ІI. Форми роботи з читачами2.1. Індивідуальна робота бібліотеки

Бібліотека відіграє важливу роль у формуванні творчої працелюбної особистості, розвитку в неї індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їхньої самореалізації, духовного самовдосконалення, формування вмінь міжособистісного спілкування.

Одним із головних завдань бібліотеки є виховання в учнів інформаційної культури читання, вміння користуватися бібліотекою, формування в учнів потреби в систематичному читанні літератури, яке сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей.

Для виконання цього завдання у своїй діяльності використовую різні форми бібліотечної роботи: масові, групові, індивідуальні.

Основна форма індивідуальної роботи з читачем – бесіда. За її видами використовую: «бесіди під час запису до бібліотеки», «бесіди-екскурсії», «бесіди для уточнення запиту», «бесіди-рекомендації», «бесіди про прочитане», «бесіди-консультації», «бесіди-інформації». У бесідах використовую такі прийоми: «читач-читачеві», «книга для тебе», «сюрприз», «авторитет» [2,4].

Під час видачі книг велику увагу приділяю індивідуальним бесідам. У процесі проведення таких бесід, допомагаю читачам у виборі літератури, маючи можливість дізнатися про їхні інтереси та запити.

Останнім часом суттєво збільшилася кількість відвідувачів-дітей, які не люблять і не хочуть читати, а в бібліотеку приходять тільки тому, що там затишно, тепло та світло. Такі діти із задоволенням грають у настільні ігри, складають пазли в куточку-ігротеці, передивляються журнали «Барбі», «Дісней», «Кузя», комікси «Том і Джері», гортають сторінки енциклопедичних видань.

Для вчителів та адміністрації використовую індивідуальне інформування.

Сучасні шкільні програми орієнтовані на формування в школярів уміння самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової інформації з основ наук.

18

Тому в бібліотеці відбуваються щоденні консультації біля книжкових полиць та з питань правильного використання довідкової літератури. Таким чином, навчаю дітей орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як дібрати літературу з певної теми.2.2. Масова робота бібліотеки

Найбільш масовими і доступними в популяризації літератури, а також дієвим засобом впливу на формування читацької уваги залишається книжкова виставка. Кожну виставку намагаюся зробити цікавою для читачів, використовуючи нові підходи (виставка-роздум, виставка-історія, виставка-настрій, виставка-реклама, виставка-реквієм). Приділяю також увагу відповідним дизайнерським рішенням в організації виставок. Щоб допомогти учням зорієнтуватися у світі художньої літератури, в бібліотеці оформлені виставки, перегляди літератури, розгорнуті тематичні полиці: «Книгоград» (для 2-5кл.), «Українські письменники дітям» (для 5-8 кл.), «Пригоди. Подорожі. Фантастика» (для 5-11 кл.), «Калейдоскоп дитячої періодики» (для 1-4кл.).

Література на допомогу вивченню шкільної програми представлена на виставках та переглядах: «З книгою по країні Знань», «Біологія – наука про живу природу», «Історія – королева минулого, сучасного, майбутнього», «Математика – цариця наук», «Фізика – основа всіх наук».

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій – один із факторів, що визначає розвиток світової спільноти XXI століття. Цивілізація постійно рухається до побудови інформаційного суспільства, де головну роль відіграє інформатизація. У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій і їх упровадженням у різні сфери життя дедалі більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. Тому ми активно намагаємося використовувати на наших заходах такі джерела інформації, які більш привабливі для учнівської молоді: комп’ютерні презентації, Інтернет, відео.

19

Розроблено й проведено такі заходи – для учні початкових класів гру-конкурс «Шлях до Тараса» див. Додаток 3; для учнів 8-х класів вікторину «Люби і знай свій рідний край» див. Додаток 4; для учнів 9-х класів інтелектуальну гру знавців творчості І.Франка «Безсмертний у віках, у душі народу», шоу-гру з конституційного права «Перший мільйон» див. Додаток 5, 6. Учні з захопленням створювали буктрейлер за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай» див. Додаток 7.20

Розділ IІІ. Гуртки

Технологічне наповнення процесу реалізації виховної функції нашої бібліотеки складають гуртки.

У 2014-2015 н.р. в бібліотеці працював гурток з літературного краєзнавства. На основі Програми гуртка «Літературне краєзнавство» /Упоряд. Савченко Н.В. мною розроблена адаптована Програма гуртка з літературного краєзнавства «Мій край – гордість моя» див. Додаток 8. В рамках роботи гуртка проведено: віртуальна екскурсія до Лисичанського музею Володимира Сосюри, конкурс творів «Над містом чаклує зима», презентація міського літературного об`єднання «Райдуга» та інші. Діти знайомились з творчістю письменників-земляків, готували доповіді, змагалися в конкурсах юних читців, писали твори-спогади, вчилися презентувати книги тощо.

Готуючи кожне заняття, намагалася дати учням можливість проявити ініціативу, мати право на свою думку, помилку, на власний вибір, тобто працювати в демократичній атмосфері, створити умови для творчого самовираження, саморозвитку особистості, активної спільної навчальної діяльності й роботі в команді. Для того, щоб захід був ефективним, враховувала психологічну сумісність, творчі можливості, інтереси учнів, поєднуючи при цьому групову, колективну та самостійну діяльність. Усі заходи проводились з використанням комп’ютерних презентацій, щоб вони були цікавими, доступними, спрямованими на формування особистості, яка не лише володіє знаннями, а й вирізняється моральною зрілістю, громадянською позицією, має почуття власної гідності й гордості за свій народ, свою націю, державу й постійно прагне до самовдосконалення, самоствердження. Проведені заходи показали великий інтерес і зацікавленість учнів у збереженні традицій своїх предків, вивченні літературного краєзнавства, формуванні навичок науково-дослідної роботи.

Сучасна людина має бути не тільки високоосвіченою, а й обізнаною з правилами та нормами поведінки. З метою допомоги вчителям у формуванні

21

культури поведінки учнів, мною розроблено цикл бесід під загальною назвою Школа шляхетності див. Додаток 9. Основна їх мета – формувати навички культурної поведінки; розширити словниковий запас учнів, пробудити у школярів інтерес до проблем спілкування; показати необхідність певної лінії поведінки у контактах з оточенням; ознайомити з прийомами та методами самовиховання; допомогти підлітку побачити самого себе збоку; розвивати загальні пізнавальні інтереси.Етикет – явище історично мінливе і, звичайно, сьогодні він значною мірою відрізняється від правил «гарного смаку» і манер не тільки часів Людовика XIV, а й епохи російського імператора Петра I. Сучасний етикет менш церемонний, а більше простий та демократичний. Він розрахований на зближення людей, а це, перш за все, - мистецтво спілкування та поведінки в суспільстві. Знання правил етикету залишається необхідним для людини вихованої, культурної.

На мою думку, знання правил хорошого тону впорядковують стосунки між людьми, полегшують спілкування та взаєморозуміння. Вони вчать гідно виходити із неочікуваних ситуацій.

Заняття в Школі шляхетності допомагають вирішувати важливу проблему – пробудити в дітях бажання стати культурними, вихованими людьми, достойними громадянами нашої країни; виробити в собі такі якості, як вихованість, ввічливість, обов’язковість, доброзичливість та толерантне ставлення до оточуючих.

У дітей виробляється свідоме ставлення до норм поведінки в суспільстві, розуміння того, чому слід поводити себе в різних ситуаціях так, а не інакше. Дитина зрозуміє, що її поведінка не її особиста справа і як мудро зауважив Джонатан Свіфт «хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положение».

Форми проведення занять різноманітні: бесіди-ігри, бесіди за круглим

22

столом, конверти з дружніми запитаннями, заочні екскурсії, диспути, розповіді за малюнками. Окрім цього на заняттях розглядаються різноманітні життєві ситуації. Це дозволяє навчити дітей правильно оцінювати ті чи інші вчинки і потім набутий досвід застосовувати в аналогічних життєвих ситуаціях.Тематика занять різноманітна: від історії етикету до культури поведінки в гостях, культури зовнішнього вигляду, мистецтва дарувати подарунки, культури поведінки вдома тощо див. Додаток 10.

Заняття в Школі шляхетності набули великої популярності серед учнів. Вони висловили побажання продовжити їх і розширити коло учасників.

Тому, починаючи з вересня 2017-2018 навчального року планую організувати заняття в «Школі добрих манер» для учнів 2-4 класів, «Школі гарних манер» для учнів 5-7 класів, «Школі шляхетності» для учнів 8-11 класів.

У моїх планах ще створити на базі групи подовженого дня для учнів 3-4 класів літературний гурток «ЛЕВ» (Легко, если вместе). Мета його роботи: підвищити інтелектуальний рівень учнів; розширити коло читання; надати інформацію про цікаві факти, явища природи; підвищити зацікавленість у читанні різноманітних літературних жанрів: казок, віршів, оповідань; пробудити зацікавленість книгами пізнавального характеру.

23

Розділ ІV. Інформаційна робота

У своїй інформаційній роботі практикую дні інформації, під час яких повідомляю учням і вчителям про літературу, що надійшла до бібліотеки, проводжу огляди періодичної преси на засіданнях методичних об`єднань.

Важливий напрямок у роботі кожної бібліотеки – довідково-інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів. Співпрацюючи з педагогічним колективом, розумію, що вчасна достовірна інформація потрібна педагогам і керівництву школи для грамотного й оперативного вирішення поточних педагогічних завдань. Інформацію з будь-якого питання надає «Тематична картотека статей», оформлено також електронну теку «Нова українська школа», яка постійно поповнюється актуальними матеріалами стосовно впровадження Концепції нової української школи. Раз на три місяці бібліотека готує інформаційний бюлетень «Учитель-учителю: ділимось досвідом». За потребою до педагогічних нарад, засідань шкільних методичних об`єднань складаються інформаційні списки літератури за їх темами. Наприклад: «Організація навчально-виховної роботи в 2016-2017 навчальному році», «Роль виховного потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання», «Удосконалення системи виховної роботи через розвиток класних керівників», «Організація творчої діяльності в позакласній роботі», «Система роботи школи з батьками», «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках і в позаурочний час» див. Додаток 11. Списки допомагають учителям у підвищенні їхньої майстерності та ознайомленні з педагогічним досвідом.

Особлива увага приділяється інформуванню про нові надходження літератури, періодичних видань, підручників. Інформування здійснюється через списки літератури: «У світі нової літератури», «Нові підручники», які розміщуються в учительській, а в бібліотеці оформлюються перегляди: «Листая новых книг страницы», «Учебники в новом году».

Класним керівникам надаю допомогу у вивченні особистості школяра-читача: читацькі інтереси, відвідування бібліотеки, поведінка у бібліотеці,

24

ставлення до книжок, робота з боржниками. Мотивувати дітей до читання книжок буду, започаткувавши в цьому навчальному році конкурс «Читач року». Планую зробити його традиційним і в кінці року в актовій залі проводити підсумковий захід, на якому нагороджувати переможців у номінаціях: «Кращий читач року», «Меценат року», «Книжковий лікар» року», «Юний бібліотекар року».Основи бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури закладаю учням на бібліотечних уроках. Проводжу їх у координації шкільної бібліотеки з учителями та міською бібліотекою. Мною розроблено та проводяться бесіди за темами: «Перша зустріч з бібліотекою. Посвята в читачі», «Правила поводження з книгою», «Як побудована книга»; учителі вчать працювати зі словниками; працівники міської бібліотеки висвітлюють теми: «Періодичні видання для дітей», «Каталоги та картотеки бібліотеки», «Енциклопедії та довідкові видання».

25

V. Робота з батьками

Шкільна спільнота - це учні, вчителі й батьки. Батьків залучаю до проведення родинних свят. Мета цих свят триєдина і містить у собі соціально-виховні, соціальні й навчальні цілі, що сприяють формуванню, пробудженню, закріпленню й розвитку в школярів морально-етичних і громадянських якостей: любові до рідного краю, усвідомлення себе громадянином України, прагнення бути добрими, шанувати народні традиції, розуміти красу людських взаємин. Цій меті прислужилися родинні свята: «Чари святочних ночей» див. Додаток 12, «Свято Миколая».

У бібліотеці оформлено книжкову виставку «Для вас, батьки», новими матеріалами поповнюється тека «Поради родині у вихованні дитини».

Книга – дивовижний витвір людини. Усю історію великих поривань думки, невгамовну боротьбу людини за свободу і прекрасне майбутнє, чарівні відкриття в пізнанні всесвіту – все вмістила книга. І дуже важливо, щоб надбання людства, сховані в книгах, не втратили актуальності в наш час через свою недоступність звичайному читачеві. Особливо це важливо для дітей, які знаходять у цих скарбницях мудрості відповіді на всі свої запитання. Щоб мати в фонді бібліотеки нові, сучасні книжки, щороку проводжу доброчинні акції: «Подаруй книгу бібліотеці», «Моя родина – шкільній бібліотеці».

26

Висновок

Розбудова державності в Україні сприяла розвитку нових тенденцій в освіті, з’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих і духовно розвинених громадянах. Сучасні навчальні заклади націлені на виховання творчих особистостей з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, формування гармонійно розвинутої особистості дитини, набуття нею соціального досвіду. І велике значення тут надається книзі й читанню, вихованню талановитого, компетентного читача. Основними складниками такого талановитого читача є любов і естетична насолода від читання; радість спілкування з книгою, здатність естетичного сприйняття й високий літературний смак, зацікавленість літературним процесом.

Варто враховувати, що події, які відбуваються в країні щодня, роблять наших дітей їхніми безпосередніми учасниками. На їхніх очах твориться історія країни, а тому патріотичні почуття кожного - уже не просто абстрактний заклик, а тверді переконання, які повинна мати кожна свідома людина. Тому національно-патріотичне виховання молодого покоління є одним із найважливіших завдань сучасної школи. Виховання патріотизму в учнів залишається пріоритетним для шкільної бібліотеки.

Сьогодні для читача є все: і ЗМІ, й Інтернет, і багато чого іншого. Але багато хто з нас все ж таки звертається до книги – джерела всіх наших знань. Ще з дитячих років нас навчали ходити до бібліотеки й шукати там допомоги в отриманні різної інформації. Бібліотека – сховище різних книг, джерело відповідей на всі наші питання. Бібліотека – це місце, де знаючий – підтверджує та удосконалює свої знання, прагнучий одержати знання – отримує їх, накопичує й передає їх своїм нащадкам. А бібліотекар – хранитель цього храму знань, веде нас і допомагає орієнтуватися у великому розумному книжковому лабіринті. І ніякий комп’ютер не може замінити книгу, а пошуки в

27

Інтернеті - тишу читального залу бібліотеки й ті миті пізнання, які ми отримуємо в стінах цього храму книги.Творчість бібліотекаря породжує творчість учня. Якщо кожного дня намагатися добирати такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу й самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчості, це зацікавить дітей, викликає позитивні емоції, сприятиме пошуку, формуванню школяра як читача. Письменник-фантаст А. Тофлер наголошує: «Неписьменною людиною 21-го століття буде не та, яка не вміє читати та писати, а та, котра не може вчитися, розучуватися та переучуватися».

28

Список використаної літератури:

1. Єрмолова О.В. Інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек / О.В.Єрмолова // Шкільний бібліотекар. – 2012. - 10. — с.2-10.

2. Захарова Л.І. Національно-патріотичне виховання в роботі шкільної бібліотеки / Р.І.Захарова // Шкільний бібліотекар. – 2016. - № 9. – с.12-14.

3. Костенко М.О. Формування національної самосвідомості читачів /

М.О. Костенко // Шкільний бібліотекар. – 2017. - №1. – с.10-15.

4. Кравченко С.Ф. Краєзнавча робота шкільної бібліотеки читачів /

С.Ф. Кравченко // Шкільний бібліотекар. – 2012. - №4. – с.2-8.

5. Матящук В.П. Сучасне патріотичне виховання в школах України /

В. П. Матящук. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 384с.

6. Пономаренко С.Є. Профорієнтаційна робота шкільної бібліотеки читачів / С.Є. Пономаренко // Шкільний бібліотекар. – 2013. - №9. – с.2-8.

7. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015р. № 641 // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. -2015. - № 7. – с.70-96. - № 8. – с.87.

8. Руденко Т.Д. Екологічна освіта та виховання: інформаційна діяльність бібліотек читачів / Т.Д. Руденко // Шкільний бібліотекар. – 2015. - №11. – с.4-8.

9. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України»: Проект // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. - № 19-20. – с.5-14.

10. Тодорова С.М. Роль бібліотеки в пропаганді здорового способу життя, або формуємо здорову націю засобами книг / С.М. Тодорова // Шкільний бібліотекар. – 2014. - №9. – с.9-13.

11. Тростенюк А.І. Естетичне виховання як пріоритетний напрямок розвитку творчих здібностей особистості читачів / А.І. Тростенюк // Шкільний29

бібліотекар. – 2014. - №6. – с.7-11.12. Чорна І. Роль шкільної бібліотеки у розвитку національної свідомості учнів / І. Чорна // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – с.17-20.
ДОДАТКИ

 1. «Виховуємо громадянина – патріота України»: звіт про проведення в школі Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек.

 2. «Мой город много значит для меня. Рубежное, люблю тебя!»: пізнавальна вікторина.

 3. «Шлях до Тараса»: гра-конкурс.

 4. «Люби і знай свій рідний край»: вікторина.

 5. «Безсмертний у віках, у душі народу»: інтелектуальна гра знавців творчості Івана Франка.

 6. «Перший мільйон»: шоу-гра з конституційного права.

 7. «Мій край – гордість моя»: проект Програми з літературного краєзнавства.

 8. Школа шляхетності: цикл бесід з формування в учнів культури поведінки.

 9. «Культура поведінки в школі»: бесіда гра.

 10. «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках і в позаурочний час»: інформаційний список літератури.

 11. «Чари святочних ночей»: сценарій родинного свята.

30
Каталог: uploads -> editor -> 3754 -> 330126
330126 -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
330126 -> Особливості викладання предметів
330126 -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на ІІ семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
330126 -> Презентація вчителя початкових класів
330126 -> Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
330126 -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
330126 -> Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10
330126 -> Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити інших тому, що сам якнайкраще знаєш. Квинтиліан, давньоримський оратор
330126 -> Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва на ІІ семестр для 5-7 класів
330126 -> Урок основа ефективної та якісної освіти

Скачати 77.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка