Конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. К.: Мауп, 2001. 315 с. Огаренко В. Соціологія праці: навч посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. Запоріжжя: гу „зідму, 2001. 303 сСкачати 158.95 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір158.95 Kb.
ТипКонспект лекций
Плани

семінарських занять з дисципліни

«Соціологія праці»

Тема 1. Соціологія праці як наука
План:

 1. Соціологія праці як спеціальна соціологічна теорія. Об’єкт, предмет і методи дослідження соціології праці.

 2. Особливості соціологічного підходу до вивчення праці. Основні категорії соціології праці.

 3. Функції та завдання соціології праці.

 4. Місце соціології праці в системі сучасних наук.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. / под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Асп Э. Введение в социологию / Пер. с фин. Под общ. ред. А. О. Бороноева. – СПб.: Алетейя, 1998. – С. 241-245.

 2. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. – К.: Основи, 1999. – С. 365-398.

 3. Молевич Е. Труд как объект и предмет исследований общей социологии / Е. Молевич // Социологические исследования. – 2001. – №7. – С.

 4. Тощенко Ж. Предмет и структура социологии труда /Ж. Тощенко // Социологические исследования. –2003. - №3 – С. 48-58.

 5. Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – 939 с.


Теми доповідей і рефератів

 1. Методологічні проблеми дослідження соціальної сутності праці в соціології.

 2. Формування і розвиток базових понять соціології праці.

 3. Соціально-трудові відносини як вид соціальних відносин.

 4. Проблеми формування трудової свідомості молоді на сучасному етапі.

 5. Право на працю і соціальні механізми його реалізації.

Тема 2. Історія розвитку соціології праці
План:

 1. Періодизація історії зарубіжної соціології праці. Особливості розвитку донаукового етапу.

 2. Проблема відчуження та розподілу праці у дослідженнях вчених класичного періоду.

 3. Концепції праці індустріальної соціології.

 4. Становлення та розвиток соціології праці в Україні.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Кравченко И. Социология труда в ХХ в. Историко-критический очерк / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1987. – 182 с.

 4. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 5. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 6. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 7. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 8. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 9. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство / Д. Макгрегор // Социологические исследования. – 1995. – №1. – С. 146-151.

 2. Подмарков В. Проблема эффективного работника / В. Подмарков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №1.

 3. Федорова О. Русский файолизм и традиция французской школы социологии труда /О. Федорова // Социологические исследования. – 2000. – №7. – С. 125-128.

 4. Херцберг Ф. Побуждение к труду /Ф. Херцберг // Социологические исследования. – 1990. - №1. – С. 122-131.

 5. Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – 939 с.


Теми доповідей і рефератів

  1. Концепція „економічної людини” в роботах Ф. Тейлора.

  2. Внесок Е. Мейо в розвиток ідей соціології праці.

  3. Стимулювання праці в умовах конвеєрного виробництва (за роботами Г. Форда).

  4. Якість трудового життя: проблеми, шляхи вдосконалення.

  5. Поділ праці та його роль у суспільстві.


Тема 3. Праця як вид соціальної діяльності
План:

1. Соціальна сутність і функції праці.

2. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників.

3. Ставлення до праці, чинник його формування і показники оцінки.

4. Відчуження праці та шляхи його подолання.
Основна література


 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Неймер Ю. От кризиса общества к кризису труда / Ю. Неймер // Социологические исследования. – 1992. – №5. – С. 23-32.

 2. Анурин А. Профессиональная стратификация и закон перемены труда / А. Анурин // Социологические исследования. – 2006. – №7. – С. 23-34.

 3. Отчуждение труда: история и современность. – М.: Экономика, 1989. – 287 с.

 4. Патрушев В. Рабочие на частном предприятии: мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой / В. Патрушев, Г. Бессокирная, А. Темницкий // Социологические исследования. – 1998. – №4. – С. 34-41.

 5. Патрушев В. Собственность и отношение к труду / В. Патрушев, А. Темницкий // Социологические исследования. – 1994. – №4. – С. 52-59.


Теми доповідей і рефератів

 1. Зміст праці та способи його збагачення.

 2. Трансформація процесу праці в постіндустріальному суспільстві.

 3. Вплив сім’ї на формування трудового потенціалу молоді.

 4. Задоволення працею як соціологічна категорія.

 5. Ставлення працівника до праці як показник його трудової і соціальної активності.


Тема 4. Трудова поведінка
План:

1. Зміст трудової поведінки, її структура та функції.

2. Типологія трудової поведінки.

3. Механізм регуляції трудової поведінки.

4. Трудова етика як інститут соціальної регуляції трудової поведінки

5. Форми прояву трудової поведінки в ринкових умовах господарювання.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.

Додаткова література

  1. Бюшер М. Трудовая этика и трудовой этос: значение этических аргументов для политики перехода к рынку / М. Бюшер // Вопросы философии. – 1992. – №1. – С. 19-23.

  2. Верховин В. Затратно-компенсационные модели трудового поведения / В. Верховин // Социологические исследования. – 1993. – №2. – С. 108-116.

  3. Темницкий А. Справедливость в оплате труда как ценностная ориентация и фактор трудовой ориентации / А. Темницкий // Социологические исследования. – 2005. – №5. – С. 81-90.

  4. Темницкий А. Теоретико-методологические подходы к исследованию трудового поведения / А. Темницкий // Социологические исследования. – 2007. – №6. – С. 60-71.

  5. Хайруллина Ю. Ценности в сфере труда: особенности и факторы / Ю. Хайруллина // Социологические исследования. – 2003. – №5. – С. 84-88.

  6. Шаталова Н. Деформация трудового поведения работника / Н. Шаталова // Социологические исследования. – 2000. – №7. – С. 26-33.

  7. Шпакова Р. Кризис трудовой этики? / Р. Шпакова // Социологические исследования. – 1990. – №1. – С. 147-151.


Теми доповідей і рефератів

 1. Трудова поведінка як форма реалізації професійних здібностей особистості.

 2. Норми трудової поведінки в ХІХ і ХХ ст.: порівняльний аналіз.

 3. Інноваційна діяльність в трудовому колективі: ставлення працівників до інновацій.

 4. Підприємництво як форма економічної поведінки.

 5. Ціннісні орієнтації працівників у сфері трудової діяльності.

Тема 5. Мотивація трудової діяльності
План:

 1. Сутність і функції мотивації трудової діяльності.

 2. Структура процесу мотивації.

 3. Роль мотивів і диспозицій особистості в регулюванні трудової поведінки.

 4. Теорії та моделі мотивації праці.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие. / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

  1. Алстед Я. Психология, социология, общество: модели мотивации / Я. Алстед // Социологические исследования. – 2002. – №9. – С. 17-28.

  2. Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство / Д. Макгрегор // Социологические исследования. – 1995. – №1. – С. 146-151.

  3. Патрушев В. Рабочие на частном предприятии: мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой / В. Патрушев, Г. Бессокирная, А. Темницкий // Социологические исследования. – 1998. – №4. – С. 34-41.

  4. Сарно А. Типы трудовой мотивации и их динамика / А. Сарно // Социологические исследования. – 1999. – №5. – С. 44-53.


Теми доповідей і рефератів

 1. Трудова мотивація працівників у сучасних умовах.

 2. Соціально-економічна ефективність праці робітників на підприємствах різної форми власності.

 3. Умови життя працівників і їх вплив на трудову діяльність.

 4. Запити сучасного працівника та можливості їх реалізації.

 5. Дослідження механізму трудової мотивації у соціології.


Тема 6. Стимулювання праці
План:

 1. Соціологічна сутність стимулювання праці, його види і функції.

 2. Умови ефективності стимулювання праці. Стимулююче значення оплати праці.

 3. Стратегії стимулювання.

 4. Стимулювання праці у світовій практиці.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

 1. Дряхлов Н., Куприянов Е. Эффективность деятельности сотрудников и их вознаграждение на Западе / Н. Дряхлов, Е. Куприянов // Социологические исследования. – 2002. – №12. – С. 87-92.

 2. Дудоров В. Стимулирование труда и качество жизни в мировой практике / В. Дудоров // Экономист. – 1992. – №2. – С. 124-126.

 3. Карлін М. Стимулювання праці в перехідній економіці / М. Карлін. – Луцьк, 1997. – 168 с.Теми доповідей і рефератів

   1. Проблеми стимулювання праці в нових умовах господарювання.

   2. Інтерес до власності як стимул до праці.

   3. Корпоративна культура: зміст і тенденції розвитку.

   4. Соціальні фактори підвищення ефективності праці інженерно-технічних працівників на підприємствах України.

   5. Ефективність робочого часу: теорія і практика.


Тема 7. Соціальний контроль у сфері праці
План:

 1. Соціальний контроль: його сутність і функції у сфері праці.

 2. Види і типи соціального контролю.

 3. Громадська думка як елемент соціального контролю.

 4. Механізми здійснення соціального контролю у трудових колективах.


Література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 6. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.


Теми доповідей і рефератів

   1. Дисципліна праці: соціологічний аналіз.

   2. Роль громадської думки в діяльності працівника.

   3. Соціальні норми як обмеження у сфері праці.

   4. Трудова відповідальність як форма реалізації професійних здібностей особистості.

   5. Пропаганда праці в засобах масової інформації.


Тема 8. Трудовий колектив як об’єкт досліджень соціології праці
План:

 1. Поняття трудового колективу: структура, функції, типологізація.

 2. Соціологічний аналіз взаємин у трудових колективах.

 3. Трудовий конфлікт.

 4. Керівництво трудовим колективом.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 4. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 5. Огаренко В. Соціологія праці: навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 6. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 7. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. Под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 8. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

1. Алашев Ю. Неформальные отношения в процессе производства / Ю. Алашев // Социологические исследования. – 1995. – №2. – С. 12-19.

2. Губина Н. Социальная напряженность в трудовом коллективе / Н. Губина // Социологические исследования. – 1998. – №11. – С. 17-25.

3. Шаленко В. Конфлікти в трудових колективах / В. Шаленко. – К.: Скіф, 2002. – 255 с.4. Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – 939 с.
Теми доповідей і рефератів

  1. Згуртованість первинного трудового колективу: соціологічні та соціально-психологічні аспекти.

  2. Конфліктні ситуації в трудовому колективі та шляхи їх врегулювання.

  3. Страйк як гострий вияв виробничого конфлікту.

  4. Вплив стилю керівництва на ефективність трудової діяльності.

  5. Імідж керівника.


Тема 9. Трудова адаптація працівників
План:

 1. Сутність трудової адаптації, її чинники та критерії.

 2. Профорієнтація та її вплив на трудову діяльність.

 3. Трудова мобільність.

 4. Трудова кар’єра: сутність і технологія побудови.


Основна література

 1. Вакуленко С. Соціологія праці: навч.-метод. посіб. / С. Вакуленко. – К.: Знання, 2008. – 262 с.

 2. Дворецька Г. Соціологія праці: навч. посіб. / Г. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 243 с.

 3. Коропецька О. Профорієнтація та профвідбір: навчальний посібник / О. Коропецька. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2005. – 236 с.

 4. Лукашевич М. Соціологія праці: підручник / М. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.

 5. Лукашевич Н. Социология труда: конспект лекций для менеджеров / Н. Лукашевич. – К.: МАУП, 2001. – 315 с.

 6. Огаренко В. Соціологія праці: Навч. посіб. / В. Огоренко, Ж. Малахова. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2001. – 303 с.

 7. Ромашов О. Социология труда: учеб. пособие / О. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.

 8. Социология труда / Н. Я. Сероштан, И. П. Алдохин, С. А. Кулиш под ред. Н. Я. Сероштана. – Харьков: Основа, 1990. – 213 с.

 9. Тощенко Ж. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям „Социология” и „Экономика труда” / Ж. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 423 с.


Додаткова література

  1. Альшевська Н. Кар’єра як соціальний феномен: сутнісні ознаки, технологія побудови / Н. Альшевська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №2. – С. 106-112.

  2. Волкова Н. Типология карьерных стратегий молодых специалистов / Н. Волкова // Социологические исследования. – 2006. – №1 – С. 142-147.

  3. Козин А. Трудовая карьера с позиции жизненного цикла / А. Козин // Социологические исследования. –1990. – №10 – С. 3-11.

  4. Лук’яненко Т. Адаптація нових співробітників / Т. Лук’яненко // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №99. – С. 93-94.

  5. Соколова Н. Социальная политика государства в сфере труда и трудовых отношений / Н. Соколова // Социологические исследования. –2004. – №4 – С. 60-63.

  6. Социальные идентификации и идентичности / С. Макеев, С. Оксамитная, Е. Швачко. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1996. – 185 с.


Теми доповідей і рефератів

 1. Адаптація працівників: соціологічний аналіз проблеми.

 2. Особистісний потенціал працівника: проблеми його формування та розвитку.

 3. Соціологічні аспекти трудової міграції.

 4. Професійне самовизначення як прояв соціальної зрілості підростаючої особистості.

 5. Трудова кар’єра як простір соціальних ідентифікацій (гендерний аспект).Каталог: depart -> Philosophy -> resource -> file -> program-sociolog
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
program-sociolog -> Програма навчальної дисципліни пп. 2 Соціологія реклами І споживання
program-sociolog -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни пп. 22 «організація та методи вибіркового дослідження»
program-sociolog -> Програма навчальної дисципліни вс. 052 Технології вирішення регіональних проблем
file -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
file -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
file -> Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
program-sociolog -> Програма навчальної дисципліни пп. 04 Соціологія культури
file -> Програма «Релігієзнавство»

Скачати 158.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка