Конспект лекцій для студентів I курсу напряму підготовки 020207 «Дизайн» денної форми навчання Луцьк 2014 (075. 8)Сторінка4/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.24 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4

План


 1. Основні етапи реалізації дизайн-проектів. Пошук креативного рішення.

Характеристики і особливості провідних видів сучасного дизайну – графічного, промислового і середовищного.

Розуміння еволюції дизайну як частини світової культури дозволяє приступити до розгляду наступного блоку термінів і понять, що роз’яснюють конкретику видів і форм дизайнерського проектування.

Існування і зміст завдань сучасного дизайну якнайповніше ілюструються теорією і практикою трьох видів дизайнерської діяльності – графічного дизайну, промислового дизайну і дизайну середовища.

Поняття графічний дизайн включає художньо-проектну діяльність, в основі якої – графічне зображення, малюнок, креслення, що допомагає наочно представити значення того або іншого вислову, події або вказівки.

Найбільше поширення набув промисловий дизайн, пов’язаний із підвищенням споживацьких властивостей, промислових виробів, з формуванням речового середовища людини.

Рис. 1. Промисловий дизайн. Тонет. Стілець (Рис. Зиновкіної М.)
Архітектурний дизайн – особливий розділ проектування, який сьогодні виділяють у рамках архітектури, загальною метою якого є організація матеріально просторових умов життя людини і суспільства, але конкретні завдання фактично розкладаються на переважно художні («архітектура як мистецтво»), що втілені в культових і унікальних суспільних спорудах, і приземлено прагматичні, що мають вираження у рядових житлових, виробничих і суспільних будівлях і комплексах. Саме остання частина архітектурної творчості і внесена в представлену таблицю

Процес насичення всіх видів архітектурно-просторових ситуацій різного виду обладнанням та іншими творами дизайну привів до утворення нової інтегральної форми проектної діяльності – дизайну середовища.

Рис. 2. Середовищний дизайн (Рис. Массауд).
Специфічною межею професійної технології цієї форми є середовищний підхід включення в число провідних чинників проектування різного роду «неархітектурних» складових середовища – від динамічності середовищних процесів до суб’єктивних представлень їх учасників. Через що середовищне проектування пов’язано з постановкою і рішенням концептуально нових завдань комплексної організації життєдіяльності людини – одночасно і предметною, і просторовою. Окремо в словнику розглядаються аспекти особливої області цього виду проектування дизайну архітектурного середовища, що посилює роль художньої складової в середовищ них об’єктах і системах.

Середовищний дизайн – єдиний вид проектування, що розглядає всю сукупність умов і обставин людського буття як витвір мистецтва.

Уявлення про внутрішні зв'язки всієї системи «дизайнів» дає табл. 2, що розкриває взаємостосунки між видами проектування і суспільством.Таблиця 2


Характерні особливості виду (сфери)


Види (сфери) дизайнерського проектування

Графічний дизайн

Промисловий дизайн

Архітектурний

дизайн

Дизайн середовища

Суб'єкт

проектування

Художник-графік,

(графічний

дизайн)

Художник- конструктор, (промисловий дизайн, дизайн одягу, дизайн засобів)

Архітектор,

(архітектура)

Архітектор-дизайнер, (дизайн архітектурного середовища)

Об'єкт

проектування

Книжкова графіка, візуальні комунікації, фірмовий стиль

Машини, прилади, побутове обладнання, меблі, одяг і т. д.

Планування і забудова населених місць, будівлі і споруди

Предметно-просторові комплекси середовища незаселеного, інтер’єри і відкриті міські простори

Форми

обслуговування

Проблеми

спілкування,

орієнтації,

естетичного стану середовища

Обладнання й

оснащення

промисловості,

транспорту, науки,

культурно-побутового

сектора

Просторова

організація міста і

житлових,

виробничих і

рекреаційних

процесів

життєдіяльності

Комплексне забезпечення умов функціонування, житлових, виробничих, суспільних і міських об'єктів і систем

Орієнтири

творчості

Унікальні рядові і

«типові»

розробкиТипологічно виправдані індивідуальні і тиражовані рішенняІніційовані функціональними завданнями і контекстом індивідуальні та типові об’єкти

Синтез індивідуальних і типових просторових, речових і декоративних структур, що визначають характер середовища


Морфологічний тип «носія» об'єкта проектування


Площина


Об'єми і їх

візуально-пластичне

трактування


«Просторовий»

каркас

середовища, його обробка


Багаторівнева система об’ємних (предметних), просторових і площинних компонентів.

Кожна з базових форм дизайну володіє своїм спектром функціонального додатку. «Графічний дизайн» направлений на вирішення завдань, пов’язаних з візуальними комунікаціями і так званим фірмовим стилем, «промисловий дизайн» зосереджений на проектуванні масової промислової продукції, яка повинна відповідати вимогам доцільності і художньої виразності.

Архітектурний дизайн обмежений завданнями матеріалізації просторових запитів життя. Що стосується дизайну, то він повинен з’єднати – синтезувати – всю палітру можливостей конкретних видів дизайнерського проектування.
Лекція 10

План
1. Поняття архітектоніки та режисури у дизайнерській діяльності.
Архітекто́ніка  (від грец. αρχιτεκτονικη  будівельне, архітектурне мистецтво, архітектура) – художній вираз структурних закономірностей конструкції будівліспоруди, а також композиції круглої скульптури та об'ємного твору декоративного мистецтва.

Архітектоніка виявляється у взаємозв'язку та взаєморозміщенні тримальних і утриманих частин, у ритмічному ладі форм, що робить наочними статичні зусилля конструкції. Частково вона виявляється і в пропорціях, колірному ладі творів і т. п.

У ширшому сенсі архітектоніка – композиційна будова будь-якого твору мистецтва, що зумовлює співвідношення його головних та другорядних елементів.

Режисура та зовнішня форма видання

Походження і взаємозв’язок термінів: режисура, архітектура, концепція, архітектоніка, композиція, структура, дизайн.

У загальному розумінні режисура – керівництво постановкою або режисерська діяльність, погляди, переконання, ідейний задум та схеми побудови твору. Стосовно друкованого видання предмет режисури – здійснення загального керівництва над процесом організації внутрішньої будови та художнього оформлення видання, визначення складових елементів і поєднання їх у монолітну цілісність із гармонійно сполученими та узгоджено діючими частинами відповідно до концепції за допомогою графічних засобів. 

Зовнішня форма видання є візуальним відображення змісту твору друку.

Архітектоніка, архітектура, конструкція видання.

Визначення термінів, на яких базується архітектоніка видання;


Інтерпретація інформації. Засоби впливу на читача. Утилітарно-функціональна, структурна, конструктивно-технологічна функції архітектоніки.

Тектоніка як складова частина архітектоніки.

Подібність між архітектурою і книжковим мистецтвом.

Термін «архітектоніка» виник в епоху античного мистецтва, а у друковані видання прийшов з архітектури, де означає образну інтерпретацію конструкції. Людина з давніх часів інтерпретувала події, своє бачення світу. 

Під архітектонікою розуміють домірність розташування частин, їхню логічну співпідпорядкованість. У видавничій справі цей термін і досі застосовується рідко і більшою мірою у значенні візуального відображення структури, для оцінювання або аналізу оформлення, композиції видання в цілому. 

Архітектоніка є системою знань про будову художнього твору як єдиного цілого, наукою про інтегральний взаємозв’язок основних його елементів. Композиція видання виникає на основі архітектоніки текстового матеріалу, і архітектонічність визначає ступінь вірності і точності, з якою композиційна будова видання його відображає. 

Композиція, структура, архітектоніка видання

Взаємозв’язок між структурою, композицією, архітектонікою, дизайном друкованого видання.

Основні завдання композиції. Структура як внутрішня будова видання. Конструювання, компонування, модулювання, проектування – процеси створення зовнішньої форми видання.

Композиція видання – організація різнорідних елементів художньої форми, що розташовує і співпідпорядковує їх, надає виданню єдність і цілісність. Щоб створити композицію друкованого видання, потрібно його організувати таким чином, щоб воно сприймалося цілісно у змістовому та художньому планах відповідно до теорії тристороннього аналізу.

У процесі формування зовнішньої форми друкованого видання нерідко користуються термінами «конструювати», «моделювати», «компонувати», «проектувати» що цілком відповідає значенню цих термінів:


 • конструювати – створювати що-небудь у певному складі, установлювати склад чогось, розкрити властивості даного матеріалу через форму, що відповідає змісту;

 • компонуватискласти композицію, розташувати готові елементи, скласти з окремих частин що-небудь ціле;

 • моделювати – створювати зразок, взірцевий примірник, модель; складати на основі того, що беруть за зразок;

 • проектувати – розробляти проект, тобто робити попередні розрахунки, необхідні для виготовлення чогось, втілювати задум, конструювати, планувати. 

Структура, як внутрішня будова елементів видання, за визначеними законами зв’язує складові частини у єдине ціле, визначає місце кожного з них на сторінці, у виданні. 

Дизайн, оформлення, архітектоніка видання

Художнє конструювання та композиційно-графічне моделювання друкованих видань як процес поєднання змісту і зовнішньої форми.

У виданнях є відомості про побудову книги як цілісного організму, дається схема аналізу архітектоніки книги, а також методика аналізу.

Тектонічна система, що і служить забезпеченню структурної цілісності твору.Основа книжкового оформлення – набірний шрифт. Величезне значення в мистецтві книги має його рисунок, пропорції, насиченість. Мистецтвознавці давно вже встановили зв’язок між графічним характером шрифтів й із архітектурою відповідного історичного періоду що так необхідно майбутньому дизайнеру.

Рекомендована література


 1. Богданова С. І. Технології. Розробки уроків. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. 240 с.

 2. Волкотруб І. Т. Основи художнього конструювання: – К.: Вища школа, 2008. – 191 с.

 3. Іванченко Г. П. Основи теорії дизайну: Методичні вказівки до практичних занять для студентів І курсу зі спеціальності «Дизайн» напряму підготовки 6.020207 денної форми навчання та викладачів / Іванченко Г.П. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2014. – 24 с.

 4. Казаринова В. И. Красота, вкус, экономика. – М.: Экономика, 2008. – 240 с.

 5. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2008. – 190 с.

 6. Коберник О. М. Технології – К.: Література ЛТД, 2010. – 160 с.

 7. Ковешникова Е. Н., Ковешников А. И. Основы теории дизайна: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Машиностроение, 2008. – 206 с.

 8. Кузмич С. М. Основи композиції: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Дизайн”. – Луцьк: Луцького НТУ, 2008. – 28 с.

 9. Кузмич С. М. Основи композиції: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Дизайн”. – Луцьк: Луцького НТУ, 2008. – 24 с.

10. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 326 с.

11. Писаренко Т. А., Ставнистый Н.Н. Основы дизайна. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2009. – 113 с.12. Хмельовський О. М. Графічний дизайн: Навч. посіб. – Луцьк: Терен, 2008. – 160 с.

13.Холмяковський Л. М. Шитанов О. С. Дизайн: Навчальний посібник. – К.: Освіта, 2008. – 206 с.Основи теорії дизайну: Конспект лекцій для студентів I курсу напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної форми навчання та викладачів / Іванченко Г. П. – Луцьк: ТК. Луцького НТУ, 2014. – 52 с.

Комп’ютерний набір Іванченко Г. П.


Редактор Гордіюк О. С.

Підписано до друку 2014 р.

Формат 60х84/16. Папір. Офс. Гарнітур. Тайм.

Ум. друк. арк. 3,25 Обл. - вид. арк. 3,0

Тираж ___ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка