Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка24/54
Дата конвертації16.03.2017
Розмір9.99 Mb.
ТипКонспект
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   54

Типи функцій

Математичні функції загального призначення Таблиця 6.3

Позначення функції в MSE

Назва, призначення або результат роботи функції

ABS( )

| a| модуль числа

ФАКТ( )

n! факторіал числа

СТЕПЕНЬ( )

Піднесення числа до степеня

ПРОИЗВЕД( )

Добуток множини чисел

СЛЧИС( )

Випадкове число з інтервалу [0; 1]

РИМСКОЕ( )

Перетворення арабського числа в римське

ОКРУГЛ( )

Заокруглення числа до заданої кількості розрядів

ЗНАК( )

+1 для додатного числа, -1 для від’ємного числа, 0 для нуля

КОРЕНЬ( )

Корінь квадратний з числа

СУММ( )

Сума множини чисел


Логарифмічні функції Таблиця 6.4

Позначення функції в MSE

Назва, призначення або результат роботи функції

EXP( )

ex експонента числа; EXP(1) дорівнює 2,7182818284590

LN( )

lnx, логарифм натуральний

LOG10( )

lgx, логарифм десятковий

LOG( )

logax, логарифм числа за даною основою


Тригонометричні функції Таблиця 6.5

Позначення функції в MSE

Назва, призначення або результат роботи функції

SIN( )

Sin(x) синус числа

COS( )

Cos(x) косинус числа

TAN( )

Tg(x) тангенс числа


Обернені тригонометричні функції Таблиця 6.6

Позначення функції в MSE

Назва, призначення або результат роботи функції

ASIN( )

arcsin(x) арксинус числа

ACOS( )

arccos(x) арккосинус числа

ATAN( )

arctg(x) арктангенс числа

ATAN2( )

арктангенс (в межах від - до ) для двох координат x та y

Гіперболічні функції Таблиця 6.7

Позначення функції в MSE

Назва, призначення або результат роботи функції

SINH( )

Sh(x) гіперболічний синус числа

COSH( )

Ch(x) гіперболічний косинус числа

TANH( )

Th(x) гіперболічний тангенс числа


Обернені гіперболічні функції Таблиця 6.8

Позначення функції в MSE

Назва, призначення або результат роботи функції

ASINH( )

ash(x) обернений гіперболічний синус числа

ACOSH( )

ach(x) обернений гіперболічний косинус числа

ATANH( )

ath(x) обернений гіперболічний тангенс числа


Функції перетворення кута Таблиця 6.9

Позначення функції в MSE

Назва, призначення або результат роботи функції

ГРАДУСЫ( )

Перетворює число з радіанної міри в градусну

РАДИАНЫ( )

Перетворює число з градусної міри в радіанну

ПИ()

, число, що дорівнює 3,1415926535898

Функцію можна вводити в комірку в рядку формули або безпосередньо в комірці. Другий спосіб не є оптимальним, оскільки вимагає знання точного імені функції.

Після введення функції та натискання кнопки Enter автоматично відбуваються обчислення і в комірці відображається результат.

Для зручності роботи Excel функції розбиті за категоріями:

1) математичні функції;

2) статистичні функції;

3) логічні функції;

4) фінансові функції;

5) функції дати і часу;

6) вкладені функції;

7) функції роботи з базами даних;

8) текстові функції;

9) функції посилання та масивів.

Вікно Вставлення функції автоматизує процес введення формул, залишаючи за користувачем тільки вибір функції та введення деяких констант. Введення функції завершується натисканням клавіші Enter.

В Excel формули можна копіювати з автоматичним настроюванням їх за новим місцеположенням. Цю процедуру виконують або “перетягуванням” клітинки з формулою, або за допомогою послуг Копіювати — Вставити.

Копіювання формули — це процес поширення дії формули, введеної в одну клітинку, на інші клітинки.

При зміні вхідних даних результати у всій таблиці будуть перераховуватись автоматично. Копіювання формул та автоматичне переобчислення табличних даних — основні засоби автоматизації обчислень у електронних таблицях. В Excel 2007 є можливість роботи з обчислюваним стовпцем, який використовує одну формулу, застосовуючи її до кожного рядка. Він автоматично розгортається і включає додаткові рядки, щоб формула негайно поширилася на ці рядки. Все, що треба зробити, це ввести формулу один раз. Використовувати команди Заповнити або Копіювати непотрібно.

При введенні довгих, складних формул у Excel 2007 рядок формули автоматично змінює розмір відповідно до розміру формул. Завдяки цьому формули не закривають інші дані на аркуші. Також користувач може писати довші формули із більшою кількістю рівнів вкладення, ніж у попередніх версіях Excel. Завдяки автозаповненню функцій можна швидко писати формули з правильним синтаксисом. При цьому користувач отримуватимете правильні формули, зможе швидко визначати необхідні функції, отримувати допомогу в заповненні аргументів формули.


  1. Математичні, логічні, статистичні функції та функції посилань і масивів.

Математичні функції

Математичні функції виконують різноманітні математичні дії. Вони спрощують різного роду математичні обчислення, наприклад арифметичні та тригонометричні.

Розглянемо деякі із них.

1 СУММ – додає аргументи.

2 КОРЕНЬ – повертає додатне значення квадратного кореня.

3 COS, SIN, TAN – тригонометричні функції cos, sin і tg.

4 ACOS, ATAN – зворотні тригонометричні функції arсcos, arсtg.

5 ГРАДУСЫ – перетворює радіани в градуси.

6 LN – натуральний логарифм числа.

7 ABS – модуль числа.

8 ПИ – повертає число Пі (π=3.14).

9 ЗНАК – повертає знак числа.

10 ПРОИЗВЕД – повертає добуток аргументів.

11 СТЕПЕНЬ – повертає результат піднесення до степеня.

12 ОКРУГЛ – закруглює число до заданої кількості десяткових розрядів.

13 ОСТАТ – повертає остачу від ділення.

14 СЛЧИС – повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

15 РИМСКОЕ – перетворює число в арабському записі до числа в римському як текст.

16 СУММЕСЛИ – повертає суму вмістимого комірок, яке задовольняє заданому критерію;

17 СУММКВ – повертає суму квадратів аргументів.

18 МОБР, МУММНОЖ, МОПРЕД – зворотна матриця, добуток та визначник матриці.

Окрему групу складають функції, призначені для роботи з матрицями. В їх застосуванні є особливості: аргументами таких функцій є діапазон комірок. При введенні функцій, аргументами яких виступають масиви (матриці) і які повертають як результат матрицю, необхідно перед введенням функції виділяти не одну комірку, куди буде розміщений результат, а діапазон. Завершити введення аргументів матричних функцій потрібно обов’язково натисканням комбінації клавіш Ctrl+Shift+Enter, а не просто кнопки OK. Часто на аргументи цих функцій накладаються обмеження, викликані математичним обґрунтуванням цих операцій (наприклад, фіксована кількість рядків та стовпців).

Для того щоб обчислити суму значень, введених у деякий діапазон комірок, необхідно виконати дії, зазначені нижче.


  1. Виділити всі комірки діапазону, які будуть додаватися та натиснути кнопку ∑ (автосума) на панелі інструментів. У наступній комірці нижче або правіше від виділеного діапазону з’явиться результат підсумовування.

  2. Зробити активною комірку, в яку буде розміщено суму та натиснути ∑. Excel автоматично запропонує діапазон підсумовування, який буде відображатися у формулі. За необхідності його можна замінити.

Після такого проведення підсумовування в комірці, де відображається результат, буде знаходитися формула.

Наприклад, сума діапазону комірок рядка від А1 до А20

=СУММ(А1:А20).

У цьому прикладі знак «:» означає діапазон з вказівкою першого і останнього членів діапазону.

У цьому випадку функція СУММ використовується з одним аргументом – діапазоном комірок. Однак вона може мати більше одного аргументу (до 30), розділених «;». При цьому кожний аргумент може бути як числом, адресою комірки, так і діапазоном комірок. Також можна додавати і діапазони комірок, не розміщені поруч, тобто окремі. Для виділення таких діапазонів необхідно утримувати клавішу Ctrl і мишею виділяти діапазони.

Якщо, наприклад, потрібно перемножити два числа, то треба записати

=ПРОИЗВЕД(А1;В1).

За допомогою функції СУММЕСЛИ можна просумувати значення з діапазону комірок, але при цьому здійснюється додавання лише тих значень, які відповідають певному критерію.Приклад 1. Необхідно визначити сумарну заробітну плату працівників, які виконали план більше ніж на 100. Інформація про виконання плану знаходиться в стовпці А (з А2 по А5), інформація про заробітну плату – у стовпці В (В2 по В5).

Розв’язання

Серед аргументів функції СУММЕСЛИ задаємо такі:

1 Діапазон: А2:А5 (діапазон, що буде порівнюватися з критерієм)

2 Критерій: «>100».

3 Діапазон додавання: В2:В5.

Статистичні функції

Статистичні функції призначені для проведення статистичного аналізу. Крім того, їх можна використовувати для факторного та регресійного аналізу.

Спочатку розглянемо найуживаніші:

1 СРЗНАЧ – визначає середнє значення.

2 МИН, МАКС – визначає мінімальне та максимальне значення.

3 СЧЕТ – визначає кількість числових аргументів.

Ці функції винесені на панель інструментів Стандартная.Приклад 2. Необхідно знайти максимальне значення в діапазоні від А2 до А7.

Розв’язання

Для розв’язання цієї задачі використовують функцію МАКС(аргументи), що повертає максимальне значення зі списку аргументів

=МАКС(А2:А7).

Розглянемо деякі інші функції.

1 КОРРЕЛ – визначає коефіцієнт кореляції між двома множинами даних.

2 СРГЕОМ – визначає середнє геометричне.

3 СРОТКЛ – повертає середнє абсолютних значень відхилень даних від середнього.

4 СРЗНАЧА – визначає середнє арифметичне аргументів, якими можуть бути як числа, так і текст, логічні значення.

5 СЧЕТЕСЛИ – підраховує кількість значення у переліку аргументів, які задовольняють деяку умову.

6 ДИСП – оцінює дисперсію з виборки.Приклад 3. У таблиці наведені дані про працівників фірми (в стовпці Е знаходиться інформація про посаду). Необхідно визначити кількість працівників на посаді бухгалтера.

Розв’язання

Для цього використовуємо функцію СЧЕТЕСЛИ.

У полі Диапазон необхідно заповнити діапазон «Е2:Е16», а у полі Критерий вказати «бухгалтер».

Критерієм можуть бути довільні логічні обмеження, наприклад: >=100, <0. Звернімо увагу на те, що якщо в критерії повинно стояти обмеження, яке використовує адресу деякої комірки (наприклад, хочемо задати обмеження >А5), критерій повинен задаватися у такому вигляді: «>»&A5.

У критерії можна використовувати маски введення «*» замість довільної послідовності символів та знак «?» замість одного довільного символу. Наприклад, щоб визначити кількість працівників, прізвище яких починається з букви А, необхідно задати критерій «А*».

Логічні функції

Логічні функції допомагають створити складні формули, що залежно від виконання тих чи інших умов робитимуть різні види обробки даних.

Ці функції набувають логічних значень «Істина» або «Хибно». Ця категорія містить всього шість функцій, але вона є дуже важливою і часто використовуваною.

До логічних функцій відносять такі функції: ЕСЛИ, И, ИЛИ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ.


  • Логічна функція ЕСЛИ

Найбільш важливою є функція ЕСЛИ.

Функція ЕСЛИ використовується для розв’язання задач, в яких необхідно перевірити деяку умову, і залежно від того, виконується вона чи ні, повертає одне з двох значень.

Ця функція записується таким чином:

ЕСЛИ(Лог_выражение; Значение_если_истина; Значение_если_ложь).

Якщо умова після розрахунку має значення ИСТИНА, то розраховується значення аргументу Значение_если_истина, якщо значення умови після розрахунку буде ЛОЖЬ – значення аргументу Значение_если_ложь. При цьому аргументи можуть мати вигляд вбудованої функції ЕСЛИ (рис. 6.2). У разі складання перевірок їх буває до семи.
Рис. 6.2 – Логічна функція ЕСЛИ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка